35/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

35
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
zo 17. februára 2017
o poskytovaní podpory v sektore mlieka a bravčového mäsa
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 2 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Podpora v sektore mlieka a bravčového mäsa sa poskytuje ako
a)
výnimočná pomoc z prostriedkov Európskej únie podľa osobitného predpisu,1)
b)
dodatočná podpora k výnimočnej pomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu.
(2)
Podpora podľa odseku 1 sa poskytuje na dojnice alebo prasnice
a)
evidované v centrálnom registri hospodárskych zvierat2) k 30. septembru 2016 a
b)
chované v chovoch, v ktorých je zabezpečená kontrola úžitkovosti.3)
(3)
Podpora podľa odseku 1 písm. b) sa poskytuje v rovnakej výške4) ako podpora podľa odseku 1 písm. a).
(4)
Prostriedky určené na podporu podľa odseku 1 sa rozdelia rovnakým dielom na dojnice a na prasnice.
§ 2
(1)
Podpora podľa § 1 ods. 1 sa poskytuje na základe žiadosti žiadateľa, ktorý vykonáva poľnohospodársku činnosť na území Slovenskej republiky5) (ďalej len „žiadateľ“).
(2)
Žiadosť sa podáva do 30 dní od zverejnia výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie výnimočnej pomoci a dodatočnej podpory na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
(3)
Žiadosť obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu
1.
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.
meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa,
3.
názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
b)
počet dojníc alebo prasníc podľa § 1 ods. 2, na ktoré žiadateľ žiada poskytnutie podpory podľa
§ 1 ods. 1,
c)
medzinárodné bankové číslo účtu žiadateľa, na ktorý žiada poukázať finančné prostriedky výnimočnej pomoci a dodatočnej podpory.
(4)
Prílohou k žiadosti je
a)
doklad preukazujúci zabezpečenie výkonu kontroly úžitkovosti v chove a
b)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že chová dojnice alebo prasnice podľa odseku 3 písm. b).
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2017.
Gabriela Matečná v. r.
1)
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1613 z 8. septembra 2016, ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre výrobcov mlieka a poľnohospodárov v ďalších sektoroch chovu hospodárskych zvierat (Ú. v. EÚ
L 242, 9. 9. 2016).
2)
§ 19 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z.
3)
§ 17 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
4)
Čl. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1613.
5)
Čl. 4 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.