348/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.12.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

348
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 10 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2013 Z. z. vydalo

opatrenie z 8. decembra 2017 č. S00692-2017-OL, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín.

Opatrením sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín, podľa ktorého budú poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti kódovať zdravotné výkony v súlade s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou pri ukončení hospitalizácie pacienta. Cieľom predkladaného materiálu je upraviť zoznam zdravotných výkonov potrebných na vykazovanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti v systéme diagnosticko-terapeutických skupín v rámci každoročnej aktualizácie so zohľadnením požiadaviek odborností v jednotlivých špecializačných odboroch.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

Opatrenie je uverejnené v úplnom znení na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a bude uverejnené v Osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. Opatrenie bude uverejnené aj na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky www.health.gov.sk.