347/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

347
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 19. decembra 2017,
ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2018
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 12 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2018 je uvedený v prílohe.
§ 2
Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín ustanovený touto vyhláškou sa prvýkrát použije v marci 2018 pri mesačnom prerozdeľovaní poistného za január 2018.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2017.
v z. Andrea Kalavská v. r.
Príloha
k vyhláške č. 347/2017 Z. z.