346/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

346
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 19. decembra 2017,
ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2018
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 12 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2018 pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a e) a ods. 2 zákona, a pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát podľa § 11 ods. 7 zákona, sa na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:
Poradové číslo vekovej skupiny Veková skupina poistencov Poistenci, za ktorých platiteľom poistného nie je štát Poistenci, za ktorých platiteľom poistného je štát
x x IRŽ(i) * IRM(i) * IRŽ(i) ** IRM(i) **
1. od 0 do 4 rokov 0,6945 0,7891
2. od 5 do 9 rokov 0,3756 0,4257
3. od 10 do 14 rokov 0,3937 0,4245
4. od 15 do 19 rokov 0,3649 0,2212 0,5158 0,3909
5. od 20 do 24 rokov 0,3639 0,2366 0,4879 0,3210
6. od 25 do 29 rokov 0,4477 0,2461 0,7792 0,4740
7. od 30 do 34 rokov 0,4957 0,2630 0,9087 0,6330
8. od 35 do 39 rokov 0,4540 0,2871 0,8668 0,8153
9. od 40 do 44 rokov 0,4366 0,3126 0,8701 0,8811
10. od 45 do 49 rokov 0,4713 0,3554 1,1061 1,1438
11. od 50 do 54 rokov 0,5084 0,4252 1,3033 1,4804
12. od 55 do 59 rokov 0,5491 0,5044 1,4143 1,7981
13. od 60 do 64 rokov 0,6206 0,6272 0,9839 1,4217
14. od 65 do 69 rokov 0,7930 0,9077 1,1212 1,4942
15. od 70 do 74 rokov 0,9305 1,1811 1,3066 1,7748
16. od 75 do 79 rokov 1,0085 0,8705 1,4733 2,0177
17. od 80 rokov 0,3541 0,2778 1,5264 1,8430
*
IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného nie je štát.
**
IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného je štát.
§ 2
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2018 sa pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:
Číslo Kód Názov Index rizika nákladov
1. AST Astma 0,9463
2. CFP Cystická fibróza alebo ochorenie exokrinnej funkcie pankreasu 18,0080
3. CNS Ochorenie mozgu a miechy 9,0008
4. COP Chronická obštrukčná choroba pľúc a ťažká astma 2,3303
5. CRO Crohnova choroba, ulcerózna kolitída 1,6043
6. DEP Liečba antidepresívami 0,5978
7. DM1 Diabetes typu I 3,0137
8. DM2 Diabetes typu II 0,6348
9. DMH Diabetes s hypertenziou 0,8899
10. EPI Epilepsia 1,1773
11. HIV HIV/AIDS 13,9935
12. CHO Hypercholesterolémia 0,3355
13. KVS Srdcové choroby 1,6338
14. ONK Malignity 15,3608
15. PAR Parkinsonova choroba 2,3707
16. PSY Antipsychotiká, Alzheimerova choroba, liečba závislostí 1,2937
17. RAS Liečba rastovým hormónom 7,6423
18. REN Renálne zlyhanie 30,0140
19. REU Reumatické choroby liečené inak ako inhibítormi TNF 1,3955
20. TRA Transplantácie 6,5867
21. HOR Hormonálna onkoliečba 3,0454
22. NPP Neuropatická bolesť 2,9302
23. HEM Hemofília 90,5109
24. AUT Autoimunitné ochorenia liečené biologickou liečbou 13,0124
25. PAH Primárna pľúcna hypertenzia 51,7241
26. THY Poruchy štítnej žľazy 0,3890
§ 3
Poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa § 1 prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2017.
v z. Andrea Kalavská v. r.