338/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.12.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

338
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 20a ods. 22, § 20b ods. 9 a § 23 ods. 11 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 12. decembra 2017 č. 14/2017 o predkladaní výkazov veriteľa poskytujúceho spotrebiteľské úvery na účely vykonávania dohľadu.

Cieľom opatrenia je úprava vykazovacích povinností veriteľa poskytujúceho spotrebiteľské úvery na účely vykonávania dohľadu.

Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. októbra 2015 č. 9/2015 o predkladaní výkazu veriteľa poskytujúceho spotrebiteľské úvery v obmedzenom rozsahu (oznámenie č. 251/2015 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

Opatrenie je uverejnené v úplnom znení na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 36/2017 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.