337/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.12.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

337
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2 a § 45 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu.

Cieľom opatrenia je úprava vykazovacích a oznamovacích povinností bánk a pobočiek zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu.

Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 12/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 222/2014 Z. z.) v znení opatrenia č. 25/2014 (oznámenie č. 407/2014 Z. z.) a opatrenia č. 28/2015 (oznámenie č. 425/2015 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem § 1 ods. 1 písm. j), k) a r), ktoré nadobúdajú účinnosť 3. januára 2018.

Opatrenie je uverejnené v úplnom znení na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 35/2017 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.