331/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.2017 do 31.12.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

331
ZÁKON
z 29. novembra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 376/2014 Z. z., zákona č. 345/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 40/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
205.
V § 110d sa slová „31. decembra 2017“ nahrádzajú slovami „31. augusta 2019“.
206.
V § 110z ods. 1 celom texte a ods. 2 sa slová „31. decembra 2017“ nahrádzajú slovami „30. júna 2018“.
207.
V § 110z ods. 8 písmeno a) znie:
„a)
od 1. júla 2018, ak bola do 30. júna 2018 zapísaná do registra,“.
208.
V § 110z ods. 8 písm. b) sa slová „31. decembra 2017“ nahrádzajú slovami „30. júna 2018“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. decembra 2017 okrem čl. I bodov 1 až 204 a 209 až 218, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.