33/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.02.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

33
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 13. februára 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. h) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
register údajov o stredne veľkých spaľovacích zariadeniach; rozsah údajov je uvedený v prílohe č. 2a,“.
Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená e) až h).
2.
V § 7 odsekoch 1 až 3 sa slovo „päť“ nahrádza slovom „šesť“.
3.
V prílohe č. 1 prvý bod znie:
„1.
VEĽKÉ SPAĽOVACIE ZARIADENIA
podľa osobitného predpisu6)
Predmet správy,
oznámenia
Údaje, ktoré treba oznamovať Lehoty/
termíny
Správa
o veľkých
spaľovacích
zariadeniach
a) celkový MTP spaľovacieho zariadenia [MW],
b) druh spaľovacieho zariadenia (kotol, plynová turbína, zážihový motor, vznetový motor, iné),
c) dátum uvedenia spaľovacieho zariadenia do prevádzky,
d) celkové ročné emisie TZL, SO2 a NOX [t/rok],
e) počet prevádzkovaných hodín [h/rok],
f) druh spaľovaných palív,
g) tepelný vstup dodaný v každom druhu paliva [TJ/rok],
h) údaje uvedené v písmenách a) až g) o zariadeniach, na ktoré sa vzťahujú prechodné opatrenia podľa § 15a ods. 1 zákona (prechodný národný program, osobitný režim pre zariadenia CZT, osobitný režim pre spaľovacie zariadenia určené na dožitie),
i) počet prevádzkových hodín zariadení zaradených v osobitnom režime na dožitie podľa § 15a ods. 1 písm. c) zákona,
j) podiel výroby využiteľného tepla zo zariadení zaradených do osobitného režimu CZT podľa § 15a ods. 1 písm. b) zákona, ktoré sa dodalo vo forme pary alebo teplej vody do verejnej siete na diaľkové vykurovanie, vyjadrený ako plávajúci päťročný priemer,
k) počet prevádzkových hodín za uplynulý rok vyjadrených ako plávajúci päťročný priemer za zariadenia zaradené v obmedzenom prevádzkovom režime,
l) obsah síry v používanom domácom tuhom palive a dosiahnutý stupeň odsírenia, a to ako priemer za každý mesiac pre zariadenia, pre ktoré platí stupeň odsírenia; pri prvom uvedení tejto informácie sa oznámi aj technické odôvodnenie nemožnosti dodržiavať emisný limit vyjadrený ako koncentrácia SO2.Každoročne
do 31. marca
Oznámenie o
spaľovacích
zariadeniach
zaradených
v PNP
Oznámenie zmeny PNP Bezodkladne
Oznámenie
o uplatnení
výnimky
z emisných
limitov
Pre nedostatok nízkosírneho paliva. Bezodkladne
Pri prerušení dodávky plynu, ak ide o zariadenie, ktoré používa v riadnej prevádzke len plynné palivá. Bezodkladne
Vysvetlivky:
CZT – zariadenia centrálneho zásobovania teplom
MTP – menovitý tepelný príkon
PNP – prechodný národný program“.
4.
V prílohe č. 1 piaty bod znie:
„5.
NÁRODNÉ ZÁVÄZKY ZNIŽOVANIA ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA
Inventúry emisií a projekcie emisií podľa § 23 písm. h) zákona
Predmet správy, oznámenia Údaje, ktoré treba oznamovať Lehoty/ termíny na
podávanie správ
Národná inventúra emisií
- základný rozsah
Podľa tabuľky A Každoročne
do 15. februára9)
Národná inventúra emisií
- osobitný rozsah
Podľa tabuľky B Každoročne
do 15. februára,9) ak sú údaje dostupné
Priestorovo členené národné inventúry emisií a inventúry veľkých bodových zdrojov Podľa tabuľky C Každé 4 roky
do 1. mája
Projekcie emisií Podľa tabuľky C
Emisné projekcie vrátane informácií o kľúčových socio-ekonomických predpokladoch použitých pri ich príprave
Každé 2 roky
do 15. marca
Informatívne správy o inventúrach Podľa tabuľky D Každoročne
do 15. marca
Národné programy riadenia znečisťovania ovzdušia Postup minimalizovania antropogénnych emisií na účel dosiahnutia takej úrovne kvality ovzdušia, ktorá nemá výrazný nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie a nepredstavuje pre ne riziko Do 1. apríla 2019

Do 2 mesiacov
po každej aktualizácii
Poloha monitorovacích miest a súvisiace
ukazovatele, ktoré sa používajú na monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia
Opis monitorovacích plôch, kde sa sleduje vplyv znečistenia ovzdušia na ekosystémy Každé 4 roky
do 1. júla
1. podanie
do 1. júla 2018
Monitorované údaje Monitorované údaje o vplyve znečistenia ovzdušia na ekosystémy Každé 4 roky
do 1. júla
1. podanie
do 1. júla 2019
A.
Požiadavky na národné inventúry emisií – základný rozsah
Predmet Znečisťujúce látky Časové rady Lehoty/ termíny
na podávanie
správ
Celkové národné emisie podľa kategórie zdroja1)
NFR2)
- SO2, NOx, NMVOC, NH3, CO
- Ťažké kovy [Cd, Hg, Pb]3)
- POP4) [PAH celkovo5),
benzo(a)pyrén, benzo(b)fluorantén,
benzo(k)fluorantén, indeno(1,2,3-c,d)pyrén,
dioxíny/furány, PCB6), HCB7)]
Ročne, od roku 1990 do roku nahlasovania
mínus 2 (X-2)
Každoročne do 15. februára9)
Celkové národné emisie podľa kategórie zdroja1)
NFR2)
- PM2,5, PM108) a BC, ak je k dispozícii Ročne, od roku 2000 do roku nahlasovania
mínus 2 (X-2)
Každoročne do 15. februára9)
Vysvetlivky:
1) Nomenklatúra na podávanie správ podľa osobitného predpisu.11a)
2) Prírodné emisie sa nahlasujú podľa metodík uvedených v osobitnom predpise11a) a v príručke EMEP/EEA pre emisnú inventúru znečisťujúcich látok. Nahlasujú sa osobitne a nezahŕňajú sa do celkových národných emisií.
3) Cd (kadmium), Hg (ortuť), Pb (olovo).
4) POP (perzistentné organické látky).
5) PAH (polycyklické aromatické uhľovodíky).
6) PCB (polychlórované bifenyly).
7) HCB (hexachlórbenzén).
8) Častice PM10 sú častice s aerodynamickým priemerom 10 µm alebo menším.
Častice PM2,5 sú častice s aerodynamickým priemerom 2,5 µm alebo menším.
9) Národné inventúry emisií, ktoré je potrebné v dôsledku chýb vypracovať znovu a ktoré obsahujú relevantné vysvetlenie vykonaných zmien, sa predkladajú najneskôr do štyroch týždňov od vykonania zmien.
B.
Požiadavky na národné inventúry emisií – osobitný rozsah
Predmet
Znečisťujúce látky Časové rady Lehoty/
termíny
na podávanie
správ
Celkové národné emisie podľa kategórie zdroja
NFR1)
- Ťažké kovy [As, Cr, Cu, Ni, Se a Zn a ich zlúčeniny]2)
- TZL3)
Ročne, od roku 1990
(v prípade TZL
od roku 2000) do roku nahlasovania
mínus 2 (X-2)
Každoročne
do 15. februára9)
Vysvetlivky:
1) Prírodné emisie sa nahlasujú podľa metodík uvedených v osobitnom predpise11a) a v EMEP/EEA príručke pre emisnú inventúru znečisťujúcich látok. Nahlasujú sa osobitne a nezahŕňajú sa do celkových národných emisií.
2) As (arzén), Cr (chróm), Cu (meď), Ni (nikel), Se (selén), Zn (zinok).
3) TZL (celkové suspendované častice).
C.
Požiadavky na priestorovo členené národné inventúry emisií a inventúry veľkých bodových zdrojov a národné projekcie emisií
Predmet Znečisťujúce látky Časové rady/cieľové
roky
Lehoty/
termíny
na podávanie
správ
Údaje z národnej siete o emisiách podľa kategórie zdroja (GNFR) - SO2, NOx, NMVOC, CO, NH3, PM10, PM2,5
- ťažké kovy (Cd, Hg, Pb)
- POP (PAH celkovo, HCB, PCB, dioxíny/furány)
- BC, ak je k dispozícii
Každé 4 roky za rok nahlasovania
mínus 2 (X-2)
Každé 4 roky
do 1. mája1)
Veľké bodové zdroje (LPS) podľa kategórie zdroja (GNFR) - SO2, NOx, NMVOC, CO, NH3, PM10, PM2,5
- ťažké kovy (Cd, Hg, Pb)
- POP (PAH celkovo, HCB, PCB, dioxíny/furány)
- BC, ak je k dispozícii
Každé 4 roky za rok nahlasovania
mínus 2 (X-2)
Každé 4 roky
do 1. mája1)
Projekcie emisií podľa súhrnu NFR - SO2, NOx, NH3, NMVOC, PM2,5
a BC, ak je k dispozícii
Každé 2 roky, vzťahuje sa na
projekčné roky 2020, 2025, 2030 a roky 2040 a 2050, ak sú k dispozícii
Každé 2 roky
do 15. marca
Vysvetlivky:
1) Priestorovo členené národné inventúry emisií a inventúry veľkých bodových zdrojov, ktoré je potrebné v dôsledku chýb vypracovať znovu a ktoré obsahujú relevantné vysvetlenie vykonaných zmien, sa predkladajú do štyroch týždňov od vykonania zmien.
D.
Požiadavky na podávanie výročnej informatívnej správy o inventúrach
Predmet Znečisťujúce látky Časové rady/cieľové roky Lehoty/
termíny na podávanie správ
Informatívna
správa o
inventúrach
- SO2, NOx, NMVOC, NH3, CO, PM2,5, PM10,
- ťažké kovy (Cd, Hg, Pb) a BC
- POP (PAH celkovo, benzo(a)pyrén, benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, indeno(1,2,3-cd)pyrén, dioxíny/furány, PCB, HCB)
- ťažké kovy (As, Cr, Cu, Ni, Se a Zn a ich zlúčeniny), ak sú k dispozícii, a TZL
Všetky roky
(ako sa uvádza
v tabuľkách A, B, C)
Každoročne
do 15. marca
.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a) znie:
„11a) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 5/1985 Zb. o Dohovore o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov.“.
5.
V prílohe č. 1 šiestom bode sa slová „osobitného predpisu12)“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 3 zákona a osobitného predpisu12)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení vyhlášky č. 367/2015 Z. z.“.
6.
V prílohe č. 1 šiestom bode tabuľke prvom riadku treťom stĺpci časti Lehoty/termíny sa slová „Každoročne do 30. júna“ nahrádzajú slovami „Každoročne do 31. augusta“.
7.
Príloha č. 1 sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:
„9.
STREDNE VEĽKÉ SPAĽOVACIE ZARIADENIA
Predmet správy,
oznámenia
Údaje, ktoré treba oznamovať Lehoty/
termíny
Správa o stredne veľkých spaľovacích zariadeniach 1. Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o vykonávaní smernice, o opatreniach prijatých s cieľom overiť súlad prevádzky s ustanovenými požiadavkami a o ostatných
prijatých opatreniach.
2. Odhad celkových ročných emisií SO2, NOx a TZL, podľa druhu spaľovacieho zariadenia, druhu paliva a kapacitnej triedy.

Do 1. októbra 2026
Do 1. októbra 2031
Správa o odhade celkových ročných emisií CO Odhad celkových ročných emisií CO a všetky dostupné informácie o koncentráciách CO zo stredne veľkých spaľovacích zariadení podľa druhu paliva a kapacitnej triedy.


Do 1. januára 2021
Oznámenie o uplatnení výnimky z emisných limitov Pre nedostatok nízkosírneho paliva. Do jedného mesiaca
od uplatnenia výnimky
Pri prerušení dodávky plynu, ak ide o zariadenie, ktoré používa v riadnej prevádzke len plynné palivá. Do jedného mesiaca
od uplatnenia výnimky
.“.
8.
Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 2a, ktorá znie:
„Príloha č. 2a
k vyhláške č. 231/2013 Z. z.

REGISTER ÚDAJOV O STREDNE VEĽKÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENIACH
Register údajov o stredne veľkých spaľovacích zariadeniach obsahuje najmä:
1.
menovitý tepelný príkon (MW),
2.
typ (naftový motor, plynová turbína, dvojpalivový motor, iný motor alebo iné zariadenie),
3.
typ a podiel použitých palív podľa druhu palív,
4.
dátum uvedenia do prevádzky, alebo ak presný dátum začatia prevádzky nie je známy, dôkaz o skutočnosti, že prevádzka bola uvedená do prevádzky skôr ako 20. decembra 2018,
5.
sektor činnosti, v ktorej sa zariadenie používa (kód NACE),
6.
očakávaný počet prevádzkových hodín za rok a priemerné zaťaženie v prevádzke,
7.
v prípade zariadenia, ktoré plánuje využívať obmedzený prevádzkový režim, vyhlásenie podpísané prevádzkovateľom o tom, že toto zariadenie nebude v prevádzke dlhšie ako uvedený počet hodín,
8.
názov prevádzkovateľa a jeho sídlo a adresu, na ktorej sa toto zariadenie nachádza.“.
9.
Príloha č. 5 znie:
„Príloha č. 5
k vyhláške č. 231/2013 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/63/ES z 20. decembra 1994 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín (POZ), ktoré vznikajú pri skladovaní benzínu a jeho distribúcii z distribučných skladov do čerpacích staníc (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 1) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 23) v znení smernice Komisie č. 2000/71/ES zo 7. novembra 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 26), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/17/ES z 3. marca 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1182/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 8; Ú. v. EÚ L 143, 30. 4. 2004) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 345, 23. 12. 2008).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES z 15. decembra 2004, ktorá sa týka arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší (Ú. v. EÚ L 23, 26. 1. 2005) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009).
5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11. 6. 2008).
6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/126/ES z 21. októbra 2009 o II. stupni rekuperácie benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach (Ú. v. EÚ L 285, 31. 10. 2009).
7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 334, 17. 12. 2010).
8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1513 z 9. septembra 2015, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (Ú. v. EÚ L 239, 15. 9. 2015).
9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193 z 25. novembra 2015 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení (Ú. v. EÚ L 313, 28. 11. 2015).
10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/802 z 11. mája 2016 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 132, 21. 5. 2016).
11.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 17. 12. 2016).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
László Sólymos v. r.