325/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

325
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 13. decembra 2017
ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného minerálneho zdroja v Kamienke a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného minerálneho zdroja v Kamienke
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. f) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Územie ochranného pásma I. stupňa prírodného minerálneho zdroja v Kamienke je v okrese Stará Ľubovňa, v katastrálnom území Kamienka. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Územie ochranného pásma II. stupňa prírodného minerálneho zdroja v Kamienke je v okrese Stará Ľubovňa v katastrálnych územiach Kamienka a Hniezdne. Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 a popis hydrogeologickej štruktúry prírodného minerálneho zdroja v Kamienke je uvedený v prílohe č. 3.
(4)
Mapové podklady, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na Okresnom úrade v Prešove, na Okresnom úrade v Starej Ľubovni, na Obecnom úrade v Kamienke a na Obecnom úrade v Hniezdnom.
§ 2
Druhy zakázaných činností v ochranných pásmach podľa § 1 ods. 1 a 2 sú uvedené v prílohe
č. 4.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
v z. Andrea Kalavská v. r.
Príloha č. 4
k vyhláške č. 325/2018 Z. z.
DRUHY ZAKÁZANÝCH ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMACH
A.
V ochrannom pásme I. stupňa prírodného minerálneho zdroja v Kamienke sú zakázané tieto činnosti:
1.
vykonávanie chemického posypu pozemných komunikácií,
2.
používanie prostriedkov na chemickú ochranu rastlín a trávnatých porastov okrem prípravkov registrovaných v Zozname autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov,
3.
spaľovanie všetkých druhov odpadov, zriaďovanie a prevádzkovanie spaľovní odpadov,
4.
nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ktoré nie je v súlade so zákonom o odpadoch,
5.
vykonávanie odvodňovacích a zavlažovacích prác, meliorácií, trhacích a výkopových prác,
6.
budovanie studní a iných vodných zdrojov v kvartérnych sedimentoch, povoľovanie odberu a odoberanie z nich podzemných vôd bez kladného posúdenia vplyvu na prírodný minerálny zdroj vypracovaného oprávnenou osobou, ktoré nie je v súlade s geologickým zákonom,
7.
vykonávanie ťažby štrku a zeminy.
B.
V ochrannom pásme II. stupňa prírodného minerálneho zdroja v Kamienke sú zakázané tieto činnosti:
1.
vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom bez hydrogeologického prieskumu, ktorá nie je v súlade s banským zákonom,
2.
zriaďovanie skládok odpadov,
3.
spaľovanie nebezpečných odpadov,
4.
budovanie železničných dráh, pozemných komunikácií a súvisiacich objektov bez podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu s výnimkou miestnych komunikácií a účelových komunikácií,
5.
povoľovanie odberu a odoberania podzemnej vody v množstve vyššom ako 0,5 l.s-1 bez kladného posúdenia vplyvu na prírodný minerálny zdroj vypracovaného oprávnenou osobou podľa geologického zákona.