324/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018 do 14.08.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

324
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 7. decembra 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení vyhlášky č. 14/2017 Z. z.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. i), k) a l) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 292/2017 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení vyhlášky č. 14/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa vypúšťajú odseky 4 až 6.
3.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17a
Sadzby na určenie nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov
Sadzby na určenie nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov sú uvedené v prílohe č. 16d.“.
4.
§ 27 sa vypúšťa.
5.
V prílohách č. 1 až 6 sa vypúšťajú slová „Dátum narodenia“.
6.
V prílohe č. 8 tabuľke č. 4 riadok 4.2 znie:
„4.2
16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 OO“.
8.
Za prílohu č. 16c sa vkladá príloha č. 16d, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 16d
k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
Sadzby na určenie nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov
I.
3,20 eur za každý kg prenosných batérií a akumulátorov, vo vzťahu ku ktorým výrobca batérií a akumulátorov nesplnil svoju finančnú zodpovednosť za náklady na plnenie vyhradených povinností,
II.
0,50 eur za každý kg automobilových batérií a akumulátorov, vo vzťahu ku ktorým výrobca batérií a akumulátorov nesplnil svoju finančnú zodpovednosť za náklady na plnenie vyhradených povinností,
III.
0,50 eur za každý kg priemyselných batérií a akumulátorov, vo vzťahu ku ktorým výrobca batérií a akumulátorov nesplnil svoju finančnú zodpovednosť za náklady na plnenie vyhradených povinností.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem čl. I bodov 2 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. augusta 2018.
László Sólymos v. r.