324/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.08.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

324
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 7. decembra 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení vyhlášky č. 14/2017 Z. z.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. i), k) a l) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 292/2017 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení vyhlášky č. 14/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa vypúšťajú odseky 4 až 6.
2.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14a
Informatívny zoznam elektrozariadení, ktoré patria do kategórií uvedených v II. časti prílohy č. 6 zákona
Informatívny zoznam elektrozariadení, ktoré patria do kategórií uvedených v II. časti prílohy č. 6 zákona, je uvedený v prílohe č. 16.“.
3.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17a
Sadzby na určenie nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov
Sadzby na určenie nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov sú uvedené v prílohe č. 16d.“.
4.
§ 27 sa vypúšťa.
5.
V prílohách č. 1 až 6 sa vypúšťajú slová „Dátum narodenia“.
6.
V prílohe č. 8 tabuľke č. 4 riadok 4.2 znie:
„4.2
16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 OO“.
7.
Príloha č. 16 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 16
k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
Informatívny zoznam elektrozariadení, ktoré patria do kategórií uvedených v II. časti prílohy č. 6 zákona
1.
Zariadenia na tepelnú výmenu
1.1
Chladničky
1.2
Mrazničky
1.3
Zariadenia s automatickým výdajom studených výrobkov
1.4
Klimatizačné zariadenia
1.5
Odvlhčovacie zariadenia
1.6
Tepelné čerpadlá
1.7
Radiátory obsahujúce olej a iné zariadenia na tepelnú výmenu, ktoré na tepelnú výmenu používajú iné kvapaliny ako vodu
1.8
Iné
2.
Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2
2.1
Obrazovky
2.2
Televízory
2.3
LCD fotografické rámy
2.4
Monitory
2.5
Laptopy
2.6
Notebooky
2.7
Iné
3.
Svetelné zdroje
3.1
Lineárne žiarivky
3.2
Kompaktné žiarivky
3.3
Žiarivky
3.4
Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojky s kovovými parami
3.5
Nízkotlakové sodíkové výbojky
3.6
LED
3.7
Iné
4.
Veľké zariadenia
4.1
Práčky
4.2
Sušičky
4.3
Umývačky riadu
4.4
Sporáky
4.5
Elektrické rúry
4.6
Elektrické varné dosky
4.7
Svietidlá
4.8
Zariadenia na prehrávanie zvuku alebo obrazu
4.9
Hudobné zariadenia okrem píšťalových organov v kostole
4.10
Zariadenia na pletenie a tkanie
4.11
Veľké počítače (mainframe)
4.12
Veľké tlačiarne
4.13
Kopírovacie zariadenia
4.14
Veľké hracie automaty
4.15
Veľké zdravotnícke pomôcky
4.16
Veľké prístroje na monitorovanie a kontrolu
4.17
Veľké spotrebiče, ktoré automaticky vydávajú výrobky a peniaze
4.18
Fotovoltické panely
4.19
Iné
5.
Malé zariadenia
5.1
Vysávače
5.2
Čističe kobercov
5.3
Šijacie stroje
5.4
Svietidlá
5.5
Mikrovlnné rúry
5.6
Ventilačné zariadenia
5.7
Žehličky
5.8
Hriankovače
5.9
Elektrické nože
5.10
Elektrické varné kanvice
5.11
Hodiny a hodinky
5.12
Elektrické holiace strojčeky
5.13
Váhy
5.14
Spotrebiče na starostlivosť o vlasy a telo
5.15
Kalkulačky
5.16
Rádiové súpravy
5.17
Videokamery
5.18
Videorekordéry
5.19
Hi-Fi súpravy
5.20
Hudobné nástroje
5.21
Zariadenia na prehrávanie zvuku alebo obrazu
5.22
Elektrické a elektronické hračky
5.23
Zariadenia na športové účely
5.24
Počítače na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď.
5.25
Dymové hlásiče
5.26
Tepelné regulátory
5.27
Termostaty
5.28
Malé elektrické a elektronické nástroje
5.29
Malé zdravotnícke pomôcky
5.30
Malé prístroje na monitorovanie a kontrolu
5.31
Malé zariadenia, ktoré automaticky vydávajú výrobky
5.32
Malé zariadenia s integrovanými fotovoltickými panelmi
5.33
Iné
6.
Malé IT a telekomunikačné zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50 cm)
6.1
Mobilné telefóny
6.2
Zariadenia GPS
6.3
Vreckové kalkulačky
6.4
Smerovače
6.5
Osobné počítače
6.6
Tlačiarne
6.7
Telefóny
6.8
Iné“.
8.
Za prílohu č. 16c sa vkladá príloha č. 16d, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 16d
k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
Sadzby na určenie nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov
I.
3,20 eur za každý kg prenosných batérií a akumulátorov, vo vzťahu ku ktorým výrobca batérií a akumulátorov nesplnil svoju finančnú zodpovednosť za náklady na plnenie vyhradených povinností,
II.
0,50 eur za každý kg automobilových batérií a akumulátorov, vo vzťahu ku ktorým výrobca batérií a akumulátorov nesplnil svoju finančnú zodpovednosť za náklady na plnenie vyhradených povinností,
III.
0,50 eur za každý kg priemyselných batérií a akumulátorov, vo vzťahu ku ktorým výrobca batérií a akumulátorov nesplnil svoju finančnú zodpovednosť za náklady na plnenie vyhradených povinností.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem čl. I bodov 2 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. augusta 2018.
László Sólymos v. r.