323/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

323
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 7. decembra 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 292/2017 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 sa slová „kovová ortuť“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „odpadová ortuť“ v príslušnom tvare.
2.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Odseky 1 až 10 sa vzťahujú aj na úložisko trvalého uskladnenia odpadovej ortuti.“.
ČI. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
László Sólymos v. r.