322/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

322
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 7. decembra 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. d), g), k), r), s), t), v) a x) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 292/2017 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 odsek 4 znie:
„(4)
Odsek 1 sa vzťahuje aj na povrchové zariadenia, ktoré sú určené a vybavené na dočasné uskladnenie odpadovej ortuti (ďalej len „úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti“) a na hlboko položené podzemné masívy tvrdých hornín s rovnakou úrovňou bezpečnosti a uzavretia ako sú soľné bane, soľné bane na to prispôsobené a povrchové zariadenia, ktoré sú určené a vybavené na trvalé uskladnenie odpadovej ortuti (ďalej len „úložisko trvalého uskladnenia odpadovej ortuti“).“.
2.
§ 6 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Odsek 1 sa vzťahuje aj na prekládkovú stanicu komunálneho odpadu.
(6)
Odsek 1 okrem písmena c) sa vzťahuje aj na skladovanie výkopovej zeminy.“.
3.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Priestory na prekládkovú stanicu komunálneho odpadu a priestory na skladovanie výkopovej zeminy sa navrhujú, zhotovujú a prevádzkujú tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducim vplyvom na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku.“.
4.
V § 10 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „obchodné a dodávateľské“.
5.
V § 10 odseky 12 až 14 znejú:
„(12)
Prevádzkovú dokumentáciu o technicko-organizačnom zabezpečení riadneho chodu úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti a minimalizácie jeho vplyvu na životné prostredie tvoria:
a)
prevádzkový poriadok,
b)
prevádzkový denník,
c)
zmluvy týkajúce sa dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
d)
núdzové a evakuačné plány,
e)
súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a obcí,
f)
záznamy o vyskladnení odpadovej ortuti z úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a odoslaní odpadovej ortuti do zariadenia na úpravu odpadovej ortuti a následné odovzdanie na trvalé uloženie v úložisku trvalého uskladnenia odpadovej ortuti.
(13)
Prevádzkový poriadok úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti obsahuje
a)
názov a sídlo prevádzkovateľa úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti vrátane mien a priezvisk zamestnancov zodpovedných za jeho prevádzku,
b)
údaje o začatí prevádzky, čase a kapacite úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
c)
technický opis úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
d)
organizačné a technologické zabezpečenie prevádzky a ochrany úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
e)
podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
f)
povinnosti pri obsluhe a údržbe úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
g)
opatrenia pre prípad havárie,
h)
identifikáciu odpadovej ortuti, ktorú možno na úložisku dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti uskladniť,
i)
rozsah analýzy odpadovej ortuti,
j)
spôsob ukladania kontajnerov s obsahom odpadovej ortuti,
k)
spôsob obsluhy a vyhodnocovania pozorovacieho systému úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti.
(14)
Prevádzkový denník úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti obsahuje údaje o
a)
menách a priezviskách zamestnancov zodpovedných za prevádzku úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti počas dňa,
b)
množstve odpadovej ortuti prijatej denne na dočasné uskladnenie alebo trvalé uskladnenie vrátane označenia jej pôvodcu, prípadne držiteľa,
c)
identifikačnom čísle potvrdenia o kontajneri s odpadovou ortuťou prevzatom počas dňa,
d)
množstve odpadovej ortuti vyskladnenej a odoslanej denne z úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti vrátane označenia jej pôvodcu, prípadne držiteľa, ako aj osoby, ktorej bola vyskladnená odpadová ortuť odovzdaná, označenie zariadenia na úpravu odpadovej ortuti, ktoré túto odpadovú ortuť upraví, a označenie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti na trvalé uloženie tejto odpadovej ortuti,
e)
identifikačnom čísle potvrdenia o kontajneri s odpadovou ortuťou vyskladneného a odoslaného počas dňa,
f)
odobratých vzorkách odpadovej ortuti a výsledkoch ich analýz,
g)
technickom stave úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
h)
miestach uloženia kontajnerov s odpadovou ortuťou vyznačených v situačnom pláne úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
i)
prevádzkových poruchách a haváriách úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti a o spôsobe ich odstránenia,
j)
zvýšených výparoch odpadovej ortuti zaznamenaných senzormi systému nepretržitého monitorovania počas dňa,
k)
zistenom úniku odpadovej ortuti v daný deň a o navrhovaných a prijatých opatreniach na predchádzanie akýmkoľvek emisiám odpadovej ortuti do životného prostredia vrátane termínov ich prijatia,
l)
časovom využití úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
m)
odstavení úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
n)
vykonaných údržbách a opravách úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
o)
vykonaných kontrolách, najmä o kontrolách systému nepretržitého monitorovania výparov odpadovej ortuti,
p)
kontrolách vykonaných orgánmi štátnej správy a údaj o tom, kedy sa kontroly začali a kedy boli ukončené.“.
6.
V § 11 ods. 14 sa vypúšťajú slová „biologicky rozložiteľný“.
7.
V § 14 odsek 1 znie:
„(1)
Povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky podľa § 81 ods. 7 písm. c) zákona je obec povinná plniť tak, aby od 1. januára príslušného roka zabezpečovala naplnenie štandardu zberu tejto obce vypočítaného ako súčin počtu obyvateľov tejto obce k 30. júnu predchádzajúceho roka podľa údajov ohlásených obcou Štatistickému úradu Slovenskej republiky a štandardu zberu na jedného obyvateľa za príslušný rok určeného postupom podľa vzorca ustanoveného v prílohe č. 10. Štandard zberu vyjadruje minimálne zberové kapacity, v jednotkách objemu, v priemere dostupné pre každého jednotlivého obyvateľa obce počas jedného roka, a ktorý je získaný súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu. Dostupná kapacita pre každého jednotlivého obyvateľa obce počas jedného roka pre každú zo zložiek nesmie byť nižšia ako minimálny štandard zberu uvedený v tabuľke v prílohe č. 10. Nastavenie pomeru objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu nesmie vytvoriť neprimeranú donáškovú vzdialenosť a prekážku nárastu objemu triedeného zberu komunálnych odpadov.“.
8.
V § 14 odsek 8 znie:
„(8)
Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad podľa § 81 ods. 7 písm. b) tretieho bodu zákona obec zabezpečí,
a)
ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, aby každá domácnosť mala
1.
kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad, alebo
2.
zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až november,
b)
ak ide o komplexnú bytovú výstavbu s pozemkom so zeleňou alebo záhradou, ktorý je vo vlastníctve vlastníka bytového domu alebo bytu, na požiadanie vlastníka alebo správcu, aby každá komplexná bytová výstavba alebo domácnosť mala
1.
kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad, alebo
2.
zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až november, a
c)
kampaňový sezónny zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu najmenej dvakrát do roka, a to v jarnom a jesennom období.“.
9.
V § 14 ods. 11 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo „BIOODPAD“ alebo „BIOLOGICKÝ ODPAD““.
10.
§ 14 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
„(13)
Kompostovací zásobník na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad podľa odseku 8 sa musí nachádzať nad zemou, musí byť vhodným spôsobom upravený na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu a musí umožniť ľahkú manipuláciu s kompostovaným materiálom.
(14)
Na účel zabezpečenia informačnej kampane zameranej na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov podľa § 81 ods. 7 písm. i) zákona obec zabezpečí
a)
propagačné a vzdelávacie aktivity o triedenom zbere biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, ak ide o zabezpečenie zberných nádob, a to
1.
zverejňovaním informácií o triedenom zbere biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na webovom sídle obce,
2.
distribúciou informačných materiálov o triedenom zbere do všetkých domácností tejto obce,
3.
zverejňovaním informácií k systému zberu spôsobom v obci obvyklým spôsobom alebo v obecnom rozhlase, obecnej televízii alebo usporiadaním prednášky k systému zberu a
b)
propagáciu domáceho kompostovania na účel jeho podpory, a to
1.
zverejňovaním informácií o kompostovaní na webovom sídle obce,
2.
distribúciou informačných materiálov o kompostovaní do všetkých domácností tejto obce, ktoré kompostujú,
3.
zverejňovaním informácií o domácom kompostovaní v obci obvyklým spôsobom alebo v obecnom rozhlase, obecnej televízii alebo usporiadaním odbornej prednášky o kompostovaní s možnosťou praktických ukážok.“.
11.
§ 19 vrátane nadpisu znie:
㤠19
Registrácia
(k § 98 zákona)
(1)
Žiadosť o registráciu podľa § 98 ods. 1 až 4 zákona sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 19a.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1, ak ide o dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu, je kópia oprávnenia na prepravu tovaru.
(3)
Zoznam registrovaných osôb podľa § 98 ods. 6 zákona obsahuje
a)
registračné číslo,
b)
dátum registrácie,
c)
obchodné meno a miesto podnikania registrovanej fyzickej osoby – podnikateľa; obchodné meno a sídlo registrovanej právnickej osoby,
d)
meno, priezvisko adresu trvalého pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“) registrovanej fyzickej osoby – podnikateľa; identifikačné údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu registrovanej právnickej osoby,
e)
telefonický kontakt, číslo faxu, adresu webového sídla a e-mailovú adresu registrovanej fyzickej osoby – podnikateľa alebo registrovanej právnickej osoby,
f)
identifikačné číslo organizácie registrovanej fyzickej osoby – podnikateľa alebo registrovanej právnickej osoby (IČO),
g)
názov obce, identifikačné číslo obce, adresu, kontaktné údaje, ak je žiadateľom o registráciu obec,
h)
miesto zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak ide o registráciu podľa § 98 ods. 3 zákona,
i)
činnosť, ktorú začala registrovaná osoba vykonávať podľa § 98 zákona a druhy odpadov, ktoré sú predmetom tejto činnosti.“.
12.
Slová „osobné údaje“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „identifikačné údaje“ v príslušnom tvare.
13.
V § 20 odsek 3 znie:
„(3)
Inertné odpady, ktoré sa majú využiť na povrchovú úpravu terénu, musia spĺňať požiadavky účelu, na ktorý majú byť využité. Na povrchovú úpravu terénu sa pre fyzickú osobu môžu použiť len odpady s katalógovými číslami 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05. Na povrchovú úpravu terénu sa pre právnickú osobu a fyzickú osobu – podnikateľa môžu použiť najmä odpady s katalógovými číslami 01 04 08 odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07, 01 04 09 odpadový piesok a íly, 02 04 01 zemina z čistenia a prania repy, 17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika, 17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06, 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05.“.
14.
V § 21 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
15.
V § 22 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
16.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20) § 29 a 37 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
17.
Za § 26 sa vkladajú § 26a a 26b, ktoré znejú:
㤠26a
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona na prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu katalógové číslo 20 03 01 obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
množstvo odpadov, ktoré sa bude dočasne ukladať a následne prekladať,
c)
sídlo prekládkovej stanice komunálneho odpadu s identifikáciou pozemkov,
d)
zdôvodnenie opodstatnenosti prevádzkovania prekládkovej stanice komunálneho odpadu,
e)
navrhovanú kapacitu prekládkovej stanice komunálneho odpadu,
f)
navrhované metódy a opatrenia na zabezpečenie minimalizácie negatívneho vplyvu miesta prekládkovej stanice komunálneho odpadu na životné prostredie,
g)
určenie následného spôsobu nakladania s komunálnym odpadom,
h)
technické požiadavky prevádzky zariadenia,
i)
bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia,
j)
iné údaje nevyhnutné na udelenie súhlasu.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je
a)
kópia zmluvy o zabezpečení následného nakladania s komunálnym odpadom,
b)
kópia súhlasu a kópia zmien súhlasu, ak boli vydané, na základe ktorých sa prevádzkuje prekládková stanica komunálneho odpadu v čase podania žiadosti.
(3)
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona na prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu obsahuje okrem náležitostí podľa § 21 ods. 3 písm. a), c) až e) aj
a)
množstvo odpadov, ktoré boli v predchádzajúcom období dočasne uložené a následne preložené,
b)
aktuálne množstvo dočasne uloženého odpadu,
c)
zdôvodnenie opodstatnenosti dlhšieho prevádzkovania prekládkovej stanice komunálneho odpadu.
§ 26b
Žiadosť o súhlas na skladovanie výkopovej zeminy
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. v) zákona na skladovanie výkopovej zeminy katalógové číslo 17 05 04 alebo 17 05 06 obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
zoznam druhov odpadov, ktoré sa budú skladovať,
c)
množstvo odpadov, ktoré sa budú skladovať,
d)
zdôvodnenie opodstatnenosti skladovania výkopovej zeminy,
e)
určenie následného spôsobu využitia výkopovej zeminy s identifikáciou pozemkov,
f)
navrhovanú kapacitu miesta skladovania výkopovej zeminy,
g)
navrhované metódy a opatrenia na zabezpečenie minimalizácie negatívneho vplyvu miesta skladovania výkopovej zeminy na životné prostredie,
h)
technické požiadavky miesta výkonu činnosti,
i)
bezpečnostné opatrenia pri výkone činnosti,
j)
iné údaje nevyhnutné na udelenie súhlasu.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je
a)
kópia zmluvy o zabezpečení následného spôsobu využitia výkopovej zeminy; táto kópia sa nevyžaduje, ak výkopovú zeminu použije žiadateľ na svojom pozemku,
b)
doklad o vlastníckom práve, ak je žiadateľ vlastníkom pozemku, alebo doklad o inom práve k pozemku, na ktorom sa bude skladovať výkopová zemina, najmä nájom,
c)
kópia súhlasu a kópia zmien súhlasu, ak boli vydané, na základe ktorých sa činnosť skladovania výkopovej zeminy vykonáva v čase podania žiadosti.“.
18.
V § 27 sa odsek 1 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
údaj o maximálnom výkone zariadenia za hodinu udávaný výrobcom mobilného zariadenia,
d)
preukázanie vlastníckeho práva k zariadeniu.“.
19.
V § 36 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
20.
§ 37 a 38 vrátane nadpisov znejú:
㤠37
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. q) zákona na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti okrem náležitosti podľa § 21 ods. 1 písm. a), b) a ods. 2 obsahuje aj
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa, ak je prevádzkovateľom iná osoba ako žiadateľ,
b)
miesto úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
c)
určenie odpadovej ortuti, ktorá môže byť na úložisku dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložisku trvalého uskladnenia odpadovej ortuti uskladnená, a množstvo odpadovej ortuti, ktoré môže byť na úložisku dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložisku trvalého uskladnenia odpadovej ortuti uskladnené,
d)
navrhovanú kapacitu úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
e)
charakteristiku územia úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti vrátane hydrogeologických a inžinierskogeologických charakteristík,
f)
navrhované metódy a opatrenia na zabezpečenie minimalizácie vplyvu úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti na životné prostredie a na vhodné zaobchádzanie s ortuťou,
g)
navrhované opatrenia na zabránenie prieniku odpadovej ortuti do povrchových vôd a na zabránenie prieniku ortuti do pôdy, podzemných vôd a do ovzdušia, opis umelých bariér alebo prírodných bariér, ktoré zamedzia úniku emisií odpadovej ortuti do životného prostredia,
h)
navrhovaný prevádzkový poriadok, plán monitorovania a kontroly úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti vrátane kontroly kontajnerov počas jeho prevádzky,
i)
protipožiarne opatrenia,
j)
technickú dokumentáciu úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti vrátane charakteristiky jeho dna pokrytého tesniacim materiálom odolným proti odpadovej ortuti a návrh umiestnenia kontajnerov,
k)
spôsob uzavretia a rekultivácie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti po vyskladnení všetkej odpadovej ortuti s rozpisom postupných krokov ukončenia prevádzky úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo spôsob uzavretia a rekultivácie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti s rozpisom postupných krokov ukončenia prevádzky úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
l)
preukázanie zriadenia osobitného účtu podľa § 24 ods. 18 zákona na náklady spojené s uzatvorením, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpečením starostlivosti o úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložisko trvalého uskladnenia odpadovej ortuti po jeho uzavretí a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzením dôsledkov havárie hroziacej alebo vzniknutej po uzavretí úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
m)
preukázanie poistenia úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti proti nepredvídaným udalostiam, ak je také poistenie uzavreté.
(2)
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti obsahuje
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa, ak je prevádzkovateľom iná osoba ako žiadateľ,
b)
určenie odpadovej ortuti, ktorá môže byť na úložisku dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložisku trvalého uskladnenia odpadovej ortuti uskladnená, a množstvo odpadovej ortuti, ktoré môže byť na úložisku dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložisku trvalého uskladnenia odpadovej ortuti uskladnené,
c)
zmeny, ktoré nastali od vydania posledného súhlasu,
d)
údaje o výsledku kontrol vykonávaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,
e)
dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajší spôsob prevádzkovania úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti.
§ 38
Žiadosť o súhlas na uzavretie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo jeho časti a jeho následné monitorovanie a uzavretie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti alebo jeho časti a jeho následné monitorovanie
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. r) zákona na uzavretie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo jeho časti a jeho následné monitorovanie a uzavretie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti alebo jeho časti a jeho následné monitorovanie okrem náležitostí podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b) obsahuje aj
a)
vyhodnotenie doterajšieho prevádzkovania a doterajšieho monitorovania úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
b)
aktualizovaný projekt uzatvorenia a rekultivácie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti a následnej starostlivosti o úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti vrátane jeho monitorovania.“.
21.
V § 39 odsek 2 znie:
„(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1, ak ide o povrchovú úpravu terénu, ktorou je likvidácia, sanácia alebo rekultivácia banského diela a lomu, je záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje.20)“.
22.
Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠41a
Oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov
(1)
Oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov podľa osobitného predpisu21a) na územie Slovenskej republiky na účely vykonania predbežnej činnosti zhodnocovania činnosťami R12, R13 podľa prílohy č. 1 zákona okrem informácií a dokladov týkajúcich sa oznámenia podľa osobitného predpisu21b) obsahuje
a)
kópiu zmluvy so zariadením, v ktorom bude vykonaná následná iná než predbežná činnosť zhodnocovania pre každú zložku odpadu a dokumenty potvrdzujúce iné ako predbežné zhodnotenie alebo zneškodnenie pre každú zložku odpadu,
b)
informáciu o aktuálnej ročnej prevádzkovej kapacite zariadenia príjemcu odpadov s ohľadom na odpad, ktorý má byť cezhranične prepravený,
c)
prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
(2)
Oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov podľa osobitného predpisu21a) na územie Slovenskej republiky na účely energetického zhodnocovania odpadov činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona okrem informácií a dokladov týkajúcich sa oznámenia podľa osobitného predpisu21b) obsahuje
a)
chemickú analýzu zloženia odpadov v rozsahu parametrov v súlade s platným prevádzkovým poriadkom zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo s platným integrovaným povolením zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
b)
fotodokumentáciu odpadov, ktoré majú byť prepravené na účely energetického zhodnocovania,
c)
percentuálne zastúpenie jednotlivých frakcií v odpade,
d)
informáciu o aktuálnej ročnej prevádzkovej kapacite zariadenia príjemcu odpadov s ohľadom na odpad, ktorý má byť cezhranične prepravený,
e)
prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
(3)
Oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov podľa osobitného predpisu21a) z územia Slovenskej republiky na účely vykonania činnosti zhodnocovania alebo zneškodňovania, okrem informácií a dokladov týkajúcich sa oznámenia podľa osobitného predpisu21b) obsahuje
a)
chemickú analýzu zloženia odpadov, ktoré majú byť predmetom cezhraničného pohybu odpadov,
b)
opis procesu úpravy v prijímajúcom zariadení, podrobný opis zabezpečenia jednotlivých činností zhodnocovania a opis technologického postupu v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti nakladania s odpadmi,
c)
materiálovú bilanciu zariadenia na zhodnocovanie odpadov, vstupné a výstupné produkty z procesu zhodnocovania, jednotlivé činnosti zhodnocovania alebo zneškodňovania, percentuálnu mieru zhodnotenia,
d)
výšku recyklačnej efektivity podľa osobitného predpisu, ak ide o cezhraničný pohyb použitých batérií a akumulátorov;21c) ak sa recyklácia použitých batérií a akumulátorov vykonáva vo viac ako jednom zariadení, aj údaje o výške recyklačnej efektivity procesu recyklácie vo všetkých následných zariadeniach,
e)
mieru zhodnotenia a mieru recyklácie, ak ide o cezhraničný pohyb odpadov z elektrických a elektronických zariadení,
f)
druh a obdobie platnosti oprávnenia, na základe ktorého je predmetné zariadenie prevádzkované, ak ide o cezhraničný pohyb odpadov na účely vykonania predbežnej činnosti zhodnocovania alebo zneškodňovania,
g)
kópiu zmluvy so zariadením, v ktorom bude vykonaná následná iná než predbežná činnosť zhodnocovania alebo zneškodňovania, ak ide o cezhraničný pohyb odpadov na účely vykonania predbežnej činnosti zhodnocovania alebo zneškodňovania,
h)
druh a obdobie platnosti oprávnenia, na základe ktorého je prevádzkované zariadenie vykonávajúce činnosť následného iného než predbežného zhodnocovania alebo zneškodňovania, ak ide o cezhraničný pohyb odpadov na účely vykonania predbežnej činnosti zhodnocovania alebo zneškodňovania.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 21a až 21c znejú:
„21a) Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12. 7. 2006) v platnom znení.
21b) Príloha II nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
21c) Nariadenia Komisie (EÚ) č. 493/2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá výpočtu recyklačnej efektivity procesov recyklácie použitých batérií a akumulátorov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES (Ú. v. EÚ L 151, 12. 6. 2012).“.
23.
V § 42 ods. 1 písm. b) a v § 42 ods. 3 písm. b) sa nad slovom „zástupca“ odkaz „16)“ nahrádza odkazom „21d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21d znie:
„21d) § 11 a 12 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
24.
V § 42 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).
25.
V § 44 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
doklad o absolvovaní odbornej prípravy.“.
26.
Za § 58 sa vkladá § 58a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠58a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2018
Vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov podľa § 14 ods. 1 môže obec zabezpečovať podľa predpisov účinných do 31. decembra 2017 len do 30. júna 2018.“.
27.
V prílohe č. 1 bode 2.2 sa slovo „ortuti“ nahrádza slovami „odpadovej ortuti a úložísk trvalého uskladnenia odpadovej ortuti“.
28.
V prílohe č. 2 bode 2.2 sa slovo „ortuti“ nahrádza slovami „odpadovej ortuti a úložísk trvalého uskladnenia odpadovej ortuti“.
30.
Za prílohu č. 19 sa vkladá príloha č. 19a, ktorá znie:
31.
V prílohe č. 22 časti I. bodoch 9 a 10 sa slovo „ortuti“ nahrádza slovami „odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti“.
32.
V prílohe č. 22 časti I. sa vypúšťa bod 11.
Doterajšie body 12 až 17 sa označujú ako body 11 až 16.
33.
V prílohe č. 22 sa časť II. dopĺňa bodom 13, ktorý znie:
„13.
udelenie súhlasu na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
László Sólymos v. r.