321/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

321
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 7. decembra 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení vyhlášky č. 246/2017 Z. z.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. c), d),f), g), i), k), l) a n) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 292/2017 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení vyhlášky č. 246/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta vrátane odkazu 2.
2.
V § 3 ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a“.
3.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu; ak ide o mobilné zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov, príslušnému okresnému úradu v sídle kraja podľa miesta nakladania s odpadom.“.
4.
§ 6 sa vypúšťa.
5.
V § 7 ods. 2 a § 8 ods. 2 sa slová „orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu“.
6.
§ 8 vrátane nadpisu znie:
„Evidenčný list úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti, Záznam o vyskladnení a odovzdaní odpadovej ortuti a Potvrdenie o kontajneri s odpadovou ortuťou [k § 21 ods. 3 písm. p), q) a r), § 22 ods. 3 písm. d) zákona]
(1)
Evidenčný list úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti (ďalej len „evidenčný list úložiska“) vedie prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo prevádzkovateľ úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie tlačiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8.
(2)
Evidenčný list úložiska sa podáva za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho roka.
(3)
Evidenčný list úložiska uchováva prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a prevádzkovateľ úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe po celý čas trvania prevádzky a desať rokov od ukončenia prevádzky úložiska.
(4)
Záznam o vyskladnení a odovzdaní odpadovej ortuti z úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti (ďalej len „Záznam o vyskladnení a odovzdaní odpadovej ortuti“) vypĺňa prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti pri vyskladnení a odovzdaní odpadovej ortuti na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9; po potvrdení oboma stranami tento záznam bezodkladne zasiela príslušnému okresnému úradu.
(5)
Záznam o vyskladnení a odovzdaní odpadovej ortuti uchováva prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe desať rokov od jeho vydania.
(6)
Potvrdenie o kontajneri s odpadovou ortuťou, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 10, uchováva prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a prevádzkovateľ úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe desať rokov od jeho predloženia odovzdávajúcou osobou.“.
7.
V § 9 ods. 1 sa slovo „Evidencia“ nahrádza slovom „Evidenciu“.
8.
V § 9 ods. 3 sa vypúšťajú slová „od vstupu do zariadenia na zber odpadov až po jeho konečné umiestnenie v zariadení na zber odpadov“.
9.
V § 10 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
10.
V § 11 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Dopravca odpadu, ktorý nie je odosielateľom nebezpečného odpadu alebo príjemcom nebezpečného odpadu, uchováva sprievodný list v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe jeden rok.“.
11.
V § 15 ods. 1 sa slová „a organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly“ nahrádzajú slovami „organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly a výrobca obalov podľa § 54 ods. 6 zákona“.
12.
V § 15 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Výrobca obalov podľa § 54 ods. 6 zákona podáva ohlásenie o údajoch z evidencie o obaloch na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16 úvodnej tabuľke a v tabuľke č. 1 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
13.
V § 15 ods. 7 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odsekov 5 a 6“.
14.
§ 16 vrátane nadpisu znie:
„Evidencia a Ohlásenie o neobalových výrobkoch a nakladaní s odpadmi z neobalových výrobkov
(1)
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly a výrobca neobalových výrobkov podľa
§ 74 ods. 4 zákona vedú evidenciu o neobalových výrobkoch priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 18 tabuľke č. 1.
(2)
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly vedie evidenciu o nakladaní s odpadmi z neobalových výrobkov priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 18 tabuľke č. 2.
(3)
Evidencia podľa odsekov 1 a 2 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
(4)
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly podáva ohlásenie o údajoch z evidencie o neobalových výrobkoch a nakladaní s odpadmi z neobalových výrobkov za obdobie kalendárneho roka na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 18 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.
(5)
Výrobca neobalových výrobkov podľa § 74 ods. 4 zákona podáva ohlásenie o údajoch z evidencie o neobalových výrobkoch na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 18 úvodnej tabuľke a v tabuľke č. 1 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.
(6)
Ohlásenie podľa odsekov 4 a 5 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.“.
15.
V § 20 ods. 3 sa vypúšťa slovo „ministerstvu,“.
16.
V § 21 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta vrátane odkazu 2.
17.
Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)
Ohlasovacia povinnosť podľa § 3 týkajúca sa prevádzkovateľa prekládkovej stanice a skladovania výkopovej zeminy sa plní prvýkrát do 28. februára 2019, pričom sa vychádza z údajov za rok 2018.
(2)
Ohlasovacia povinnosť podľa § 3 ods. 1 a 2, § 6 ods. 2 sa za rok 2017 plní k 28. februáru 2018 na príslušných tlačivách platných pred 1. januárom 2018.
(3)
Ohlasovacia povinnosť podľa § 15 ods. 5 sa na tlačive podľa prílohy č. 17 za rok 2017 plní k 28. februáru 2018 na tlačive platnom pred 1. januárom 2018.
(4)
Evidenčná a ohlasovacia povinnosť podľa § 14 sa za celý rok 2018 plní na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15.“.
18.
V prílohe č. 1 Spôsob vypĺňania tlačiva Evidenčný list odpadu znie:
19.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
20.
Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:
21.
Príloha č. 6 sa vypúšťa.
22.
Prílohy č. 8 až 12 vrátane nadpisov znejú:
23.
V prílohe č. 15 Tabuľke č. 1 Kategórii 1.a stĺpci d sa katalógové číslo „20 01 35“ nahrádza katalógovým číslom „20 01 23“.
24.
V prílohe č. 15 Tabuľke č. 1 Kategórii 1.b a stĺpci d sa katalógové číslo „20 01 35“ nahrádza katalógovým číslom „20 01 36“.
25.
V prílohách č. 7, 13 až 15, 18 až 20 a 22 v spôsobe vypĺňania tlačiva k štatutárnemu orgánu v poslednej vete sa za slovo „orgánu“ vkladajú slová „oprávnení konať v mene spoločnosti spoločne“.
26.
Prílohy č. 16 a 17 vrátane nadpisu znejú:
27.
V prílohe č. 18 Tabuľke 1 a Tabuľke 2 sa vypúšťa riadok „VKM na báze lepenky“ a pod Tabuľkou 2 sa vypúšťajú slová „VKM (viacvrstvové kombinované materiály)“.
28.
V prílohe č. 19 Spôsobe vypĺňania tlačiva Ohlásenie o pneumatikách a nakladaní s odpadovými pneumatikami sa v Stĺpci B (Dovoz) slová „doviezol z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „doviezol z iného ako členského štátu na trh Slovenskej republiky“.
29.
V prílohe č. 19 Spôsobe vypĺňania tlačiva Ohlásenie o pneumatikách a nakladaní s odpadovými pneumatikami Stĺpec C (Vývoz) znie:
„Stĺpec C (Vývoz) – uvedie sa hmotnosť pneumatík z cezhraničnej prepravy z územia Slovenskej republiky do iného členského štátu alebo vývoz pneumatík z územia Slovenskej republiky do iného ako členského štátu na účel ich distribúcie, spotreby alebo použitia bez potreby jej predchádzajúcej úpravy či prípravy.“.
30.
V prílohe č. 20 Spôsobe vypĺňania tlačiva Ohlásenie o spracovaní elektroodpadu sa v časti PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD nad slovom „prevádzkarne“ umiestňuje odkaz „6a)“.
31.
V prílohe č. 22 Spôsobe vypĺňania tlačiva Ohlásenie o spracovaní starých vozidiel sa pred prvú vetu vkladá táto veta: „Ohlásenie sa vypĺňa na základe údajov z evidencie, ktorá sa vedie samostatne za každú prevádzkareň.6a)“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
László Sólymos v. r.