320/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

320
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 7. decembra 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 časti B. Zoznam skupín, podskupín, druhov a poddruhov odpadov sa riadok
„13 08 99 odpady inak nešpecifikované“ v stĺpci Kategória odpadu dopĺňa písmenom „N“.
2.
V prílohe č. 1 časti B. Zoznam skupín, podskupín, druhov a poddruhov odpadov sa riadok
„16 08 04 použité tekuté katalyzátory z krakovacích procesov okrem 16 08 07“ nahrádza riadkom „16 08 04 použité katalyzátory z fluidného katalytického krakovania okrem 16 08 07“.
3.
V prílohe č. 1 časti B. Zoznam skupín, podskupín, druhov a poddruhov odpadov sa za riadok „20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) O“ vkladajú nové riadky „20 01 04 obaly z kovu O“ a „20 01 05 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob N“.
4.
V prílohe č. 1 časti C. Postup pri zaraďovaní odpadov štvrtom bode sa nad slovom „vlastností“ odkaz „4)“ nahrádza odkazom „2)“.
ČI.
II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
László Sólymos v. r.