318/2017 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

318
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 6. decembra 2017,
ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja je uvedený v prílohe.
§ 2
(1)
Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania podľa § 1 sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny mesiac nasledujúci po mesiaci, v ktorom sa uverejní oznámenie Európskej komisie, ktorým rozhodla, že štátna pomoc SA.49509 (2017/N) – Slovenská republika – Daňové zvýhodnenie pre biopalivá je zlučiteľná s právom Európskej únie, v Úradnom vestníku Európskej únie.
(2)
Na uplatnenie vrátenia dane z minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení účinnom do konca mesiaca, v ktorom sa uverejní oznámenie Európskej komisie, ktorým rozhodla, že štátna pomoc SA.49509 (2017/N) – Slovenská republika – Daňové zvýhodnenie pre biopalivá je zlučiteľná s právom Európskej únie, v Úradnom vestníku Európskej únie, z ktorého bola odvedená daň pred zdaňovacím obdobím podľa odseku 1, sa použije vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja ustanoveného doterajším predpisom.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 420/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa uverejní oznámenie Európskej komisie, ktorým rozhodla, že štátna pomoc SA.49509 (2017/N) – Slovenská republika – Daňové zvýhodnenie pre biopalivá je zlučiteľná s právom Európskej únie, v Úradnom vestníku Európskej únie.
Peter Kažimír v. r.
Príloha k vyhláške č. 318/2017 Z. z.