313/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.12.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

313
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 96 ods. 1 písm. c) a h) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 28. novembra 2017 č. 12/2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 22/2014 o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely (oznámenie č. 350/2014 Z. z.) v znení opatrenia č. 24/2015 (oznámenie č. 33/2016 Z. z.).

Opatrením sa upravuje predkladanie údajov prostredníctvom nových vzorov výkazov o cezhraničných transakciách platobnými kartami a o cezhraničných transakciách platobnými kartami podľa krajín a novými výkazmi sa tak zjednocuje predkladanie údajov medzi bankami, pobočkami zahraničných bánk a platobnými inštitúciami.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

Opatrenie je uverejnené v úplnom znení na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 31/2017 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.