312/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.12.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

312
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 77 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 28. novembra 2017 č. 11/2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 17/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely (oznámenie č. 246/2014 Z. z.) v znení opatrenia č. 21/2015 (oznámenie č. 36/2016 Z. z.) a opatrenia č. 9/2016 (oznámenie č. 362/2016 Z. z.).

Týmto opatrením sa upravuje podrobnejšie zaznamenávanie transakcií so zahraničnými obchodníkmi platobnými kartami vydanými v Slovenskej republike a v zahraničí pre zostavenie štatistiky platobnej bilancie Národnej banky Slovenska a zabezpečenie vykazovania transakcií medzinárodného obchodu s tovarmi a službami platobnej bilancie podľa krajín ako povinnej požiadavky medzinárodných inštitúcií.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

Opatrenie je uverejnené v úplnom znení na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 31/2017 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.