310/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018 do 31.03.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

310
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 29. novembra 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 2, § 32 ods. 2, § 55a ods. 1 a 7 a § 87b ods. 7 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 36/2017 Z. z. a vyhlášky č. 197/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa slová „colného konania mimo colného priestoru alebo“ nahrádzajú slovami „colnej kontroly tovaru“.
2.
§ 4 a 5 sa vypúšťajú.
3.
Za § 10 sa vkladajú § 10a až 10e, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠10a
(1)
Vzor ručiteľského vyhlásenia pri ručení vo forme jednotlivej záruky je uvedený v prílohe č. 11.
(2)
Vzor ručiteľského vyhlásenia pri ručení vo forme celkovej záruky je uvedený v prílohe č. 12.
§ 10b
Obsah skúšky, rozsah skúšky a ďalšie podrobnosti o skúške
(1)
Na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) sa zverejňuje najmä
a)
formulár žiadosti o vykonanie skúšky,
b)
termín skúšky,
c)
náklady na skúšku,
d)
skúšobný poriadok.
(2)
Žiadosť o vykonanie skúšky sa predkladá písomne. Žiadosť o vykonanie skúšky, doklad o absolvovaní školenia v rozsahu tém, ktoré sú obsahom skúšky podľa odseku 3, a doklad o úhrade nákladov na skúšku sa predkladajú najneskôr 30 dní pred termínom skúšky.
(3)
Obsahom skúšky je overenie vedomostí z oblasti colných predpisov a predpisov upravujúcich daň z pridanej hodnoty a spotrebnú daň pri dovoze týkajúcich sa
a)
colného konania a colnej štatistiky,
b)
všeobecných pravidiel na interpretáciu harmonizovaného systému,
c)
kombinovanej nomenklatúry,
d)
pôvodu tovaru,
e)
zákazov a obmedzení súvisiacich s dovozom a vývozom tovaru,
f)
colných režimov,
g)
zjednodušení colných postupov,
h)
elektronickej komunikácie s colnými orgánmi,
i)
colnej hodnoty,
j)
colného dlhu a záruk.
(4)
Skúška sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti.
(5)
Každá časť skúšky sa hodnotí samostatne klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo klasifikačným stupňom „nevyhovel“. Skúška je vykonaná úspešne, ak každá jej časť bola hodnotená klasifikačným stupňom „vyhovel“.
(6)
V odôvodnených prípadoch, na základe písomnej žiadosti žiadateľa o vykonanie skúšky, sa skúška môže vykonať v náhradnom termíne určenom predsedom skúšobnej komisie.
(7)
Ak bola skúška vykonaná neúspešne, novú žiadosť podľa odseku 2 možno podať najskôr 30 dní odo dňa neúspešného vykonania skúšky.
(8)
Priebeh skúšky vrátane kritérií jej hodnotenia sa riadi skúšobným poriadkom finančného riaditeľstva.
§ 10c
Skúšobná komisia
(1)
Skúšobná komisia je spôsobilá skúšať, rokovať a rozhodovať o výsledku skúšky, ak sú prítomní predseda a nadpolovičná väčšina jej členov. Na schválenie rozhodnutia skúšobnej komisie o výsledku skúšky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných podľa prvej vety.
(2)
Predseda skúšobnej komisie
a)
navrhuje prezidentovi finančnej správy
1.
vymenovať za člena skúšobnej komisie colníka alebo zamestnanca finančného riaditeľstva,
2.
odvolanie člena skúšobnej komisie, ktorého odvoláva prezident finančnej správy,
b)
navrhuje ministrovi financií Slovenskej republiky
1.
vymenovať za člena skúšobnej komisie zamestnanca Ministerstva financií Slovenskej republiky,
2.
odvolanie člena skúšobnej komisie, ktorého odvoláva minister financií Slovenskej republiky,
c)
zvoláva skúšobnú komisiu,
d)
určuje termín skúšky a miesto vykonania skúšky,
e)
určuje náhradný termín skúšky,
f)
riadi priebeh skúšky,
g)
zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o priebehu skúšky a výsledku skúšky,
h)
podpisuje zápisnicu uvedenú v písmene g) spolu s prítomnými členmi skúšobnej komisie,
i)
podpisuje osvedčenie o úspešnom vykonaní skúšky alebo oznámenie o neúspešnom vykonaní skúšky.
(3)
So súhlasom predsedu skúšobnej komisie môže iný člen skúšobnej komisie plniť úlohy podľa odseku 2 písm. f) a g).
(4)
Výkon funkcie v skúšobnej komisii je čestný.
§ 10d
Dokumentácia o skúške
Dokumentáciu o skúške tvorí
a)
žiadosť o vykonanie skúšky,
b)
doklad o absolvovaní školenia v rozsahu tém, ktoré sú obsahom skúšky podľa § 10b ods. 3,
c)
doklad o úhrade nákladov na skúšku,
d)
zápisnica o priebehu skúšky a výsledku skúšky,
e)
osvedčenie o úspešnom vykonaní skúšky alebo oznámenie o neúspešnom vykonaní skúšky.
§ 10e
Vzor osvedčenia o úspešnom vykonaní skúšky je uvedený v prílohe č. 13.“.
5.
Prílohy č. 4 a 5 sa vypúšťajú.
6.
V prílohe č. 6 časti A odseku 44 vyhlásenia Osobitné záznamy/predložené doklady/Osvedčenia a povolenia stĺpci A2 sa za šiestu vetu vkladá nová siedma veta, ktorá znie: „Pri spätnom dovoze tovaru z colného režimu pasívny zušľachťovací styk sa uvádza cena za materiál prepustený do colného režimu pasívny zušľachťovací styk a príslušný kód takto: „D0720 - X - cena za materiál prepustený do PZS“, kde X vyjadruje príslušnú sumu za materiál prepustený do colného režimu pasívny zušľachťovací styk v eurách.“.
7.
V prílohe č. 6 časti B pri údajových prvkoch Dodatočné informácie (2/2), Predložené doklady, osvedčenia a povolenia, dodatočné údaje (2/3), Identifikačné číslo ďalšieho subjektu, resp. subjektov dodávateľského reťazca (3/37), Identifikačné číslo držiteľa povolenia (3/39), IČ dodatočných daňových referenčných dokladov (3/40), Vnútorná menová jednotka (4/12), Colný úrad predloženia (5/26), Colný úrad dohľadu (5/27) a Odpísanie (8/7) sa za siedmu vetu vkladá nová ôsma veta, ktorá znie: „Pri spätnom dovoze tovaru z colného režimu pasívny zušľachťovací styk sa uvádza cena za materiál prepustený do colného režimu pasívny zušľachťovací styk a príslušný kód takto: „D0720 - X - cena za materiál prepustený do PZS“, kde X vyjadruje príslušnú sumu za materiál prepustený do colného režimu pasívny zušľachťovací styk v eurách.“.
8.
V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 sa v písmene a) kódy U011 a U012 nahrádzajú kódom U013, ktorý znie:
„U013 – ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,“.
9.
V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 sa v písmene a) kódy U045 a U046 nahrádzajú kódom U031, ktorý znie:
„U031 – ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,“.
10.
V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 sa v písmene a) za kód U072 vkladajú kódy U073 až U076, ktoré znejú:
„U073 – ak ide o tovar podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 268/2017 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 7 ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 268/2017 Z. z.,
U074 – ak ide o tovar podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 268/2017 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 7 ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 268/2017 Z. z.,
U075 – ak ide o tovar podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 268/2017 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 7 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 268/2017 Z. z.,
U076 – ak ide o tovar podľa § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 268/2017 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 7 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 268/2017 Z. z.,“.
11.
V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 sa v písmene a) kódy U092 a U093 nahrádzajú kódom U096, ktorý znie:
„U096 – ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,“.
12.
V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 sa v písmene a) kódy U094 a U095 nahrádzajú kódom U097, ktorý znie:
„U097 – ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,“.
13.
V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 sa v písmene a) kódy U111 a U112 nahrádzajú kódom U113, ktorý znie:
„U113 – ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,“.
14.
V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 sa v písmene a) kódy U145 a U146 nahrádzajú kódom U131, ktorý znie:
„U131 – ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,“.
15.
V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 sa v písmene a) kódy U211 a U212 nahrádzajú kódom U213, ktorý znie:
„U213 – ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,“.
16.
V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 sa v písmene a) kódy U245 a U246 nahrádzajú kódom U231, ktorý znie:
„U231 – ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,“.
17.
V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 sa v písmene a) za kód U272 vkladajú kódy U273 až U276, ktoré znejú:
„U273 – ak ide o tovar podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 268/2017 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 7 ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 268/2017 Z. z.,
U274 – ak ide o tovar podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 268/2017 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 7 ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 268/2017 Z. z.,
U275 – ak ide o tovar podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 268/2017 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 7 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 268/2017 Z. z.,
U276 – ak ide o tovar podľa § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 268/2017 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 7 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 268/2017 Z. z.,“.
18.
V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 sa v písmene a) kódy U411 a U412 nahrádzajú kódom U413, ktorý znie:
„U413 – ak ide o biogénnu látku oslobodenú od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,“.
20.
Vyhláška sa dopĺňa prílohami č. 11 až 13, ktoré vrátane nadpisov znejú:
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem čl. I bodu 19, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2018 a čl. I bodov 8 až 17, ktoré nadobúdajú účinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa uverejní oznámenie Európskej komisie, ktorým rozhodla, že štátna pomoc SA.49509 (2017/N) – Slovenská republika – Daňové zvýhodnenie pre biopalivá, je zlučiteľná s právom Európskej únie, v Úradnom vestníku Európskej únie.
Peter Kažimír v. r.