305/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.12.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

305
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 114b ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 160a ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 14. novembra 2017 č. 9/2017, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu.

Cieľom opatrenia je stanovenie podmienok na vykonanie národnej voľby podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. júna 2013).

Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. decembra 2014 č. 23/2014, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu (oznámenie č. 405/2014 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

Opatrenie je uverejnené v úplnom znení na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 29/2017 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.