304/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019 do 31.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

304
OPATRENIE
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 5. decembra 2017,
ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania podľa § 3 písm. a) zákona vrátane príloh k žiadosti je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 3 písm. b) zákona vrátane príloh k žiadosti je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na odstránenie systémovej poruchy bytového domu podľa § 3 písm. c) zákona vrátane príloh k žiadosti je uvedený v prílohe č. 3.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 449/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 415/2015 Z. z. a opatrenia č. 344/2016 Z. z.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Arpád Érsek v. r.
Príloha č. 1
k opatreniu č. 304/2017 Z. z.
Príloha č. 2
k opatreniu č. 304/2017 Z. z.
Príloha č. 3
k opatreniu č. 304/2017 Z. z.