302/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018 do 31.12.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

302
VYHLÁŠKA
Úradu vlády Slovenskej republiky
z 30. novembra 2017,
ktorou sa ustanovujú zásady systemizácie štátnozamestnaneckých miest
Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) podľa § 23 ods. 7 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Systemizácia štátnozamestnaneckých miest
(1)
Systemizácia štátnozamestnaneckých miest (ďalej len „systemizácia“) sa vedie podľa organizačnej štruktúry služobného úradu.
(2)
Zo systemizácie služobného úradu vyplýva celkový počet štátnozamestnaneckých miest v služobnom úrade, zaradenie štátnozamestnaneckého miesta v rámci organizačnej štruktúry, počet štátnozamestnaneckých miest štátnych zamestnancov v rámci jednotlivých organizačných útvarov, počet štátnozamestnaneckých miest vedúcich štátnych zamestnancov (ďalej len „vedúci zamestnanec“) a ich zaradenie v rámci jednotlivých organizačných útvarov, počet štátnozamestnaneckých miest vhodných pre absolventov (ďalej len „absolventské miesto“) a ich zaradenie v rámci jednotlivých organizačných útvarov.
(3)
Zo systemizácie správcu rozpočtovej kapitoly1) (ďalej len „správca“), ktorý je nadriadeným služobným úradom, vyplýva aj počet štátnozamestnaneckých miest určených pre jednotlivé podriadené služobné úrady.
(4)
Zo systemizácie správcu, ktorý má viac ako 100 štátnozamestnaneckých miest, okrem správcu, ktorým je Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky a Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, vyplýva aj počet určených absolventských miest.
(5)
Štátnozamestnanecké miesto je v systemizácii charakterizované opisom štátnozamestnaneckého miesta vypracovaným podľa § 6 ods. 3 zákona okrem štátnozamestnaneckého miesta, na ktorom vykonáva štátnu službu štátny zamestnanec podľa § 7 ods. 2 alebo 7 zákona. Štátnozamestnanecké miesto, na ktorom vykonáva štátnu službu štátny zamestnanec podľa § 7 ods. 2 alebo 7 zákona, je v systemizácii charakterizované označením funkcie štátneho zamestnanca podľa § 18 ods. 1 zákona alebo podľa osobitných predpisov.2)
(6)
Počet štátnozamestnaneckých miest v služobnom úrade a v organizačnom útvare služobného úradu zodpovedá rozsahu a zložitosti vykonávaných činností podľa § 6 ods. 1, 2 a 4 zákona.
§ 2
Absolventské miesto
(1)
Počet absolventských miest určuje správca v systemizácii na kalendárny rok podľa prevádzkových možností; to nevylučuje možnosť určiť ďalšie absolventské miesta v systemizácii aj počas kalendárneho roka.
(2)
Absolventské miesto, ktoré je obsadené absolventom, sa vedie v systemizácii ako absolventské miesto do konca kalendárneho roka.
(3)
Absolventské miesto, ktoré nie je obsadené absolventom ani postupom podľa § 44 ods. 15 zákona, môže služobný úrad určiť v systemizácií ako štátnozamestnanecké miesto, ktoré nie je absolventským miestom; zároveň určí v systemizácií iné štátnozamestnanecké miesto ako absolventské miesto.
(4)
To isté štátnozamestnanecké miesto nemožno opätovne určiť za absolventské miesto, ak nebolo obsadené absolventom podľa § 9 zákona do jedného roka odo dňa jeho určenia za absolventské miesto.
§ 4
Zmena systemizácie
(1)
Služobný úrad posudzuje potrebu zmeny v systemizácii v súlade s princípom efektívneho riadenia.
§ 5
Kontrola systemizácie
(1)
Kontrola systemizácie je zameraná na dodržiavanie zásad vedenia systemizácie, či služobný úrad vedie systemizáciu
a)
v nadväznosti na každoročné určenie počtu štátnozamestnaneckých miest správcom,
b)
podľa organizačnej štruktúry služobného úradu,
c)
z hľadiska dodržania určeného počtu absolventských miest,
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem § 1 ods. 7, § 3, § 4 ods. 2 a 3, § 5 ods. 1 písm. d) a § 5 ods. 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.
Igor Federič v. r.
1)
§ 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad § 2 ods. 1 a § 22 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 2 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Napríklad zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad § 16 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
§ 11 ods. 1 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 6 zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.