30/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

30
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 15. februára 2017,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 201/2015 Z. z.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 8 a § 39 ods. 4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 3a ods. 5 zákona č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2015 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 201/2015 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 4b odsek 2 znie:
„(2)
Paušálna finančná podpora sa poskytuje dobrovoľnému hasičskému zboru obce na zabezpečenie jeho akcieschopnosti na základe zaradenia podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) raz za rok v sume
a)
7 000 eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie A1,
b)
5 000 eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie A,
c)
3 000 eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie B,
d)
1 400 eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie C.“.
2.
§ 40 znie:
㤠40
Príslušnosť členov k dobrovoľnému hasičskému zboru obce sa označuje znakom, ktorý má rozmery 75 mm x 90 mm. Na znaku je uvedený názov dobrovoľného hasičského zboru obce a názov obce. V strede znaku je erb obce. Rozmery erbov sa riadia heraldickými pravidlami.“.
3.
V prílohe č. 1c v časti „Vnútorná organizácia hasičskej jednotky a materiálno-technické vybavenie dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO)“ v položke „Minimálny početný stav členov DHZO“ sa číslica „9“ nahrádza číslicou „10“ a číslica „21“ sa nahrádza číslicou „10“ a v časti „Funkčné zloženie členov hasičskej jednotky (§ 5 ods. 4)“ v položke „Hasič“ sa číslica „6“ nahrádza číslicou „7“ a číslica „20“ sa nahrádza číslicou „9“.“.
4.
Príloha č. 15 sa vypúšťa.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2017.
Robert Kaliňák v. r.