296/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

296
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 20. novembra 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 293/2017 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. a) sa za slová „výstražné prahy,“ vkladajú slová „podmienky na vydanie oznámenia o vzniku smogovej situácie a oznámenia o jej pominutí a výstrahy pred závažnou smogovou situáciou a oznámenia o jej zrušení,“.
2.
V § 2 odsek 10 znie:
„(10)
Informačné prahy, výstražné prahy a podmienky na vydanie oznámenia o vzniku smogovej situácie, oznámenia o pominutí smogovej situácie, výstrahy pred závažnou smogovou situáciou a oznámenia o zrušení výstrahy pred závažnou smogovou situáciou sú uvedené v prílohe č. 10.“.
3.
V prílohe č. 1 časti B tabuľke v stĺpci „Limitná hodnota“ pri znečisťujúcej látke SO2 pre priemerované obdobie 1 h sa slová „4-krát“ nahrádzajú slovami „24-krát“.
4.
V prílohe č. 6 časti A tabuľke v prvom stĺpci sa nad slovom „merania“ odkaz „4)“ nahrádza odkazom „3a)“.
Poznámka pod tabuľkou 3a znie:
„3a) Indikatívne merania pre SO2, NO2, NOX, CO, benzén, častice PM10, častice PM2,5, Pb, ozón a súvisiace NO a NO2 sú merania, ktoré spĺňajú menej prísne ciele v kvalite údajov, ako sa vyžaduje pri stálych meraniach.“.
5.
V prílohe č. 6 časti A v poznámkach vo štvrtom bode sa za slová „Indikatívne merania“ vkladajú slová „pre BaP, As, Cd, Ni, PAH, plynnú ortuť a celkovú depozíciu“.
6.
Príloha č. 10 znie:
„Príloha č. 10
k vyhláške č. 244/2016 Z. z.
INFORMAČNÉ PRAHY, VÝSTRAŽNÉ PRAHY A PODMIENKY NA VYDANIE OZNÁMENIA O VZNIKU SMOGOVEJ SITUÁCIE, OZNÁMENIA O POMINUTÍ SMOGOVEJ SITUÁCIE, VÝSTRAHY PRED ZÁVAŽNOU SMOGOVOU SITUÁCIOU A OZNÁMENIA O ZRUŠENÍ VÝSTRAHY PRED ZÁVAŽNOU SMOGOVOU SITUÁCIOU
A. Informačné prahy a výstražné prahy
Znečisťujúca látka Informačné prahy v µg/m3 Výstražné prahy v µg/m3
prachové častice PM10 1001) 1501)
oxid siričitý - 5002)
oxid dusičitý - 4002)
ozón 1803) 2404)
Poznámky:
1) Platí ako kĺzavý priemer 12 h nasledujúcich bezprostredne po sebe.
2) Platí ako priemerná hodinová hodnota koncentrácie danej látky počas 3 h nasledujúcich bezprostredne po sebe na miestach reprezentujúcich kvalitu ovzdušia pre aspoň 100 km2 alebo celú zónu alebo aglomeráciu podľa toho, čo je menšie.
3) Priemerované obdobie je 1 h.
4) Platí ako priemerná hodinová hodnota koncentrácie danej látky počas 3 h nasledujúcich bezprostredne po sebe.
B. Podmienky na vydanie oznámenia o vzniku smogovej situácie, oznámenia o pominutí smogovej situácie, výstrahy pred závažnou smogovou situáciou a oznámenia o zrušení výstrahy pre závažnou smogovou situáciou
1. Častice PM10, SO2 a NO2
1.1
Podmienky na vydanie oznámenia o vzniku smogovej situácie nastanú, ak je prekročená hodnota informačného prahu častice PM10 a súčasne podľa vyhodnotenia vývoja znečistenia ovzdušia na základe meteorologickej predpovede nie je odôvodnené predpokladať zníženie koncentrácie tejto znečisťujúcej látky počas nasledujúcich 24 h pod hodnotu informačného prahu.
1.2
Podmienky na vydanie výstrahy pred závažnou smogovou situáciou nastanú, ak je prekročená hodnota výstražného prahu ktorejkoľvek znečisťujúcej látky PM10, SO2 alebo NO2 a súčasne podľa vyhodnotenia vývoja znečistenia ovzdušia na základe meteorologickej predpovede nie je odôvodnené predpokladať zníženie koncentrácie všetkých znečisťujúcich látok počas nasledujúcich 24 h pod hodnotu výstražného prahu.
1.3
Podmienky na vydanie oznámenia o pominutí smogovej situácie alebo oznámenia o zrušení výstrahy pred závažnou smogovou situáciu nastanú, ak koncentrácia žiadnej znečisťujúcej látky neprekračuje príslušnú prahovú hodnotu a tento stav trvá
a)
súvisle 24 h a podľa vyhodnotenia vývoja znečistenia ovzdušia na základe meteorologickej predpovede nie je odôvodnené predpokladať opätovné prekročenie príslušnej prahovej hodnoty žiadnej zo znečisťujúcich látok PM10, SO2 alebo NO2 počas nasledujúcich 24 h, alebo
b)
najmenej 3 h a podľa vyhodnotenia vývoja znečistenia ovzdušia na základe meteorologickej predpovede je takmer vylúčené opätovné prekročenie hodnoty informačného prahu pre PM10 a hodnoty výstražného prahu žiadnej zo znečisťujúcich látok PM10, SO2 alebo NO2 počas nasledujúcich 24 h.
2. Ozón
1.1
Podmienky na vydanie oznámenia o vzniku smogovej situácie a výstrahy pred závažnou smogovou situáciou nastanú, ak je prekročená príslušná prahová hodnota pre ozón.
1.2
Podmienky na vydanie oznámenia o pominutí smogovej situácie a oznámenia o zrušení výstrahy pred závažnou smogovou situáciou nastanú, ak koncentrácia ozónu neprekračuje príslušnú prahovú hodnotu a tento stav trvá
a)
súvisle 24 h a podľa vyhodnotenia vývoja znečistenia ovzdušia na základe meteorologickej predpovede nie je odôvodnené predpokladať opätovné prekročenie príslušnej prahovej hodnoty počas nasledujúcich 24 h, alebo
b)
najmenej 3 h a podľa vyhodnotenia vývoja znečistenia ovzdušia na základe meteorologickej predpovede je takmer vylúčené opätovné prekročenie hodnoty informačného prahu počas nasledujúcich 24 h.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2017.
László Sólymos v. r.