295/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

295
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 20. novembra 2017,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 180/2016 Z. z. o potravinárskych kazeínoch a potravinárskych kazeinátoch
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 180/2016
Z. z. o potravinárskych kazeínoch a potravinárskych kazeinátoch sa mení takto:
V prílohe č. 1 časti II. Požiadavky na potravinárske sladké kazeíny písm. a) štvrtom bode sa slovo „maximálne“ nahrádza slovom „minimálne“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2017.
Gabriela Matečná v. r.