292/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018 do 31.12.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

292
ZÁKON
z 18. októbra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z. z. a zákona č. 90/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 písm. a) sa za slovo „lesníctve“ vkladajú slová „v súlade s osobitným predpisom1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a) Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j)
bývalé potraviny, ktoré sú určené na kŕmne účely podľa osobitných predpisov,8a)
k)
nakladanie s telami zvierat a ich časťami, ktoré uhynuli iným spôsobom ako zabitím pre ľudskú spotrebu vrátane zvierat usmrtených na účely eradikácie epizootických chorôb a ktoré sú zneškodňované podľa osobitného predpisu.8b).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú:
8a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív (U. v. EÚ L 35,8.2.2005) v platnom znení.
Príloha časť A, Všeobecné ustanovenia bod 3 nariadenie Komisie (ES) č. 68/2013 zo 16. januára 2013 o Katalógu kŕmnych surovín (Ú. v. EÚ L 29, 30. 1. 2013) v platnom znení.
Zákon č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon).
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 148/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely.
8b) Čl. 19 ods. 1 písm. a) a e) nariadenia (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.“.
3.
V § 1 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 11.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
4.
V § 1 ods. 4 sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.
5.
V § 3 odsek 14 znie:
„(14)
Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné účely, ak § 42 ods. 12, § 52 ods. 18 a 19 a § 60 ods. 15 neustanovuje inak; recyklácia zahŕňa aj opätovné spracovanie organického materiálu. Recyklácia nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania.“.
6.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18)
Skladovanie výkopovej zeminy je dočasné uloženie odpadu – výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na zásypové práce, terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy.“.
7.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Dopravca odpadu na účely tohto zákona je podnikateľ, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu alebo pre vlastnú potrebu; výkonom prepravy sa rozumie premiestňovanie odpadu.“.
8.
V § 5 ods. 4 písm. c) sa vypúšťa slovo „najmä“.
9.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Prekládková stanica komunálneho odpadu je zariadenie na dočasné uloženie a následné preloženie zmesového komunálneho odpadu na účely jeho prepravy do zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo do zariadenia na zneškodňovanie odpadov.“.
10.
V § 11 ods. 1 prvej vete sa za slová „so zameraním na dekontamináciu“ vkladajú slová „alebo zneškodnenie“.
11.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Povinnosti podľa odseku 1 sa nevzťahujú na držiteľa polychlórovaných bifenylov, ktorý uskutoční dekontamináciu alebo zneškodnenie zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly alebo zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov do štyroch mesiacov od zistenia, že má v držbe zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly alebo použité polychlórované bifenyly.“.
12.
V § 12 ods. 6 sa slovo „a“ za slovami „komunálnym odpadom“ nahrádza čiarkou a za slová „drobným stavebným odpadom“ vkladajú slová „a stavebným odpadom z jednoduchých stavieb22a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a) § 139b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.“.
13.
V § 13 písm. e) treťom bode sa za slová „takéhoto odpadu a“ vkladá slovo „každá“.
14.
V § 13 písm. e) ôsmom bode sa vypúšťa slovo „komunálny“.
15.
V § 14 odsek 3 znie:
„(3)
Na dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu len pre cudziu potrebu, sa vzťahujú pri výkone prepravy len ustanovenia odseku 1 písm. h), k) a l).“.
16.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo v mieste podnikania, v organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú; pri vykonávaní týchto prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.“.
17.
V § 15 ods. 14 úvodnej vete sa slová „v odseku 12“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 7 a 12“.
18.
V § 16 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ten, kto vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov od fyzických osôb na území obce, musí mať uzatvorenú zmluvu podľa § 59 ods. 4 s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou táto obec uzavrela zmluvu podľa § 59 ods. 2.“.
19.
V § 16 ods. 4 úvodnej vete sa slová „do 15 pracovných dní“ nahrádzajú slovami „do konca mesiaca nasledujúceho“ a za slová „z činností R 1 až R 11 podľa prílohy č. 1,“ sa vkladajú slová „a to dokladmi o materiálovom toku na účely plnenia zberových podielov a cieľov a limitov odpadového hospodárstva,“.
20.
V § 16 odsek 5 znie:
„(5)
Zakazuje sa zbierať a vykupovať kovový odpad uvedený v odsekoch 6 až 8 inak, ako je uvedené.“.
21.
V § 16 ods. 7 úvodná veta znie:
„Ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu, je povinný zbierať alebo vykupovať kovový odpad pochádzajúci“.
22.
V § 16 ods. 8 písm. c) sa vypúšťajú slová „od vstupu do zariadenia na zber odpadov až po jeho konečné umiestnenie v zariadení na zber odpadov“.
23.
V § 16 ods. 8 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).
24.
V § 16 ods. 9 sa slová „c), f), g) a h).“ nahrádzajú slovami „c), f) a g).“.
25.
V § 17 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až m) sa označujú ako písmena f) až l).
26.
V § 19 ods. 1 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva“.
27.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný uzavrieť skládku odpadov alebo jej časť alebo vykonať jej rekultiváciu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v súhlase podľa § 97 ods. 1 písm. j).“.
28.
§ 20 vrátane nadpisu nad paragrafom a nadpisu znie:
Nakladanie s ortuťou
§ 20
Základné ustanovenia
(1)
Ustanovenia tohto zákona o nakladaní s odpadovou ortuťou sa vzťahujú na odpadovú ortuť38a) a ortuť38b) vrátane zlúčenín ortuti38c) a zmesí ortuti,38d) ktorá sa považuje za odpad podľa osobitného predpisu39) (ďalej len „odpadová ortuť“) a ktorá sa musí zneškodniť.
(2)
Odpadová ortuť sa zneškodňuje činnosťami D 12 alebo D 15 podľa prílohy č. 2 tak, aby bola zabezpečená vysoká úroveň ochrany životného prostredia a zdravia ľudí.
(4)
Odpadová ortuť sa pred jej zneškodnením trvalým uložením podľa osobitného predpisu39a) upravuje v zariadeniach určených a vybavených na tento účel (ďalej len „zariadenie na úpravu odpadovej ortuti“).
(5)
Odpadová ortuť sa trvalo uskladňuje v podzemných alebo v povrchových zariadeniach na trvalé uskladnenie odpadovej ortuti (ďalej len „úložisko trvalého uskladnenia odpadovej ortuti“) za podmienok ustanovených v tomto zákone
a)
v soľných baniach na to prispôsobených alebo v hlboko položených podzemných masívoch tvrdých hornín s rovnakou úrovňou bezpečnosti a uzavretia ako soľné bane, ak bola odpadová ortuť upravená procesom konverzie, alebo
b)
v povrchových zariadeniach určených a vybavených na tento účel s rovnakou úrovňou bezpečnosti a uzavretia ako soľné bane, ak bola odpadová ortuť upravená procesom konverzie a solidifikácie.
(6)
Pôvodca odpadovej ortuti je povinný zabezpečiť zneškodnenie odpadovej ortuti jej trvalým uložením v úložisku trvalého uskladnenia odpadovej ortuti.
(7)
Ustanovenia tohto zákona týkajúce sa skládky odpadov a účelovej finančnej rezervy (§ 24) sa primerane vzťahujú aj na úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a na úložisko trvalého uskladnenia odpadovej ortuti, ak § 20 až 23 neustanovujú inak.
(8)
Pôvodca odpadovej ortuti, ktorá pochádza z priemyselnej výroby chlóru a alkalických hydroxidov, čistenia zemného plynu alebo z ťažby a tavenia neželezných kovov, oznamuje ministerstvu každoročne do 31. mája údaje podľa osobitného predpisu.39b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 38a až 39b znejú:
„38a) Čl. 2 bod 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 (Ú. v. EÚ L 137, 24. 5. 2017).
38b) Čl. 2 bod 1 nariadenia (EÚ) 2017/852.
38c) Čl. 2 bod 2 nariadenia (EÚ) 2017/852.
38d) Čl. 2 bod 3 nariadenia (EÚ) 2017/852.
39) Čl. 11 nariadenia (EÚ) 2017/852.
39a) Čl. 13 bod 3 nariadenia (EÚ) 2017/852.
39b) Čl. 12 nariadenia (EÚ) 2017/852.“.
29.
Nadpis § 21 znie: „Povinnosti prevádzkovateľa úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a prevádzkovateľa úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti“.
30.
V § 21 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a prevádzkovateľ úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti sú povinní nakladať s odpadovou ortuťou a prevádzkovať úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti, alebo úložisko trvalého uskladnenia odpadovej ortuti v súlade s rozhodnutím podľa § 97 ods. 1 písm. q) a týmto zákonom.
(2)
Zakazuje sa prevádzkovať úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložisko trvalého uskladnenia odpadovej ortuti, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona.“.
31.
V § 21 ods. 3 písmeno p) znie:
„p)
viesť a uchovávať evidenciu, ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,“.
32.
V § 21 ods. 3 písm. r) sa za slovo „ortuti“ vkladajú slová „z úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti“.
33.
V § 21 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Povinnosti podľa odseku 3 okrem písmen r) a s) sa vzťahujú na prevádzkovateľa úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
34.
Nadpis § 22 znie: „Odovzdanie odpadovej ortuti a prevzatie odpadovej ortuti na úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a na úložisko trvalého uskladnenia odpadovej ortuti“.
35.
V § 22 ods. 1 sa za slovo „uloženie“ vkladajú slová „na úložisku trvalého uskladnenia odpadovej ortuti“.
36.
V § 22 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Prevádzkovateľ úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti je oprávnený prevziať na trvalé uskladnenie výlučne odpadovú ortuť v tuhom skupenstve, ktorá prešla úpravou podľa § 20 ods. 5.“.
37.
V § 22 ods. 3 úvodná veta znie:
„Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a prevádzkovateľ úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti sú oprávnení prevziať odpadovú ortuť len po predložení“.
38.
V § 22 ods. 4 druhá veta znie: „Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. decembra 2022.“.
39.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Povinnosti podľa odsekov 5 a 6 sa primerane vzťahujú aj na prevádzkovateľa úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti.“.
40.
V § 23 odsek 1 znie:
„(1)
Ten, kto odpadovú ortuť odovzdal na dočasné uskladnenie (ďalej len „pôvodný držiteľ odpadovej ortuti“), je povinný zabezpečiť spätné prevzatie odpadovej ortuti od prevádzkovateľa úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti, zabezpečiť odovzdanie odpadovej ortuti do zariadenia na úpravu odpadovej ortuti a následné odovzdanie na trvalé uloženie v úložisku trvalého uskladnenia odpadovej ortuti.“.
41.
V § 23 ods. 2 až 4 sa slová „trvalého uloženia“ nahrádzajú slovami „odovzdania do zariadenia na úpravu odpadovej ortuti a trvalého uloženia v úložisku trvalého uskladnenia odpadovej ortuti“.
42.
V § 23 odsek 6 znie:
„(6)
Ten, komu sa podľa odseku 5 odovzdáva vyskladnená odpadová ortuť, je povinný prevádzkovateľovi úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti preukázať, že má zmluvne zabezpečené odovzdanie do zariadenia na úpravu odpadovej ortuti a trvalé uloženie tejto odpadovej ortuti v úložisku trvalého uskladnenia odpadovej ortuti a na jeho žiadosť predložiť o tom doklad vystavený a podpísaný osobou, ktorá trvalé uloženie odpadovej ortuti v úložisku trvalého uskladnenia odpadovej ortuti vykoná.“.
43.
V § 24 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Prostriedky účelovej finančnej rezervy možno previesť na iný osobitný bankový účet prevádzkovateľa skládky odpadov len s písomným súhlasom ministerstva.“.
44.
V § 25 odsek 9 znie:
„(9)
Odbornou spôsobilosťou50) na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa iného ako technického alebo prírodovedného smeru, alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s technickým zameraním a najmenej päť rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s iným ako technickým zameraním a najmenej osem rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom; do praxe sa nezapočítavajú roky praxe počas štúdia.“.
45.
V § 25 ods. 10 úvodnej vete sa slovo „musí“ nahrádza slovami „je povinný“.
46.
V § 26 odsek 6 znie:
„(6)
Dopravca odpadu, ktorý nie je odosielateľom alebo príjemcom nebezpečného odpadu, je povinný uchovávať sprievodný list nebezpečného odpadu.“.
47.
V § 27 ods. 1 sa slovo „treťom“ nahrádza slovom „siedmom“.
48.
V § 27 ods. 4 písm. k) sa za slová „prúd odpadu“ vkladajú slová „a zabezpečiť priebežné financovanie nakladania s takto odobratým vyhradeným prúdom odpadu“.
49.
V § 27 ods. 5 prvej vete sa slová „§ 73 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 73 ods. 11“ a v tretej vete sa slová „náklady na obstaranie techniky“ nahrádzajú slovami „výdavky na obstaranie techniky“.
50.
V § 27 ods. 6 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo prostredníctvom tretej osoby, ak ide o batérie a akumulátory“.
51.
V § 27 ods. 7 úvodnej vete sa za slovami „výrobcu obalov“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovami „výrobcu neobalových výrobkov“ sa vkladajú slová „a výrobcu prenosných batérií a akumulátorov“.
52.
V § 27 ods. 13 sa za slová „vynaložených prostriedkov“ vkladajú slová „a plnenia povinností podľa § 28 ods. 4 písm. a) až c), e) až g), k), m), o), r) a z)“.
53.
V § 27 ods. 13 sa slová „do 30 dní“ nahrádzajú slovami „do 15 dní“.
54.
V § 27 ods. 14 písm. a) prvom bode sa slová „§ 28 ods. 4 písm. a) až c), e) až g), k) alebo o)“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. 4 písm. a) až c), e) až g), k), m), o), r) alebo z)“.
55.
V § 27 odsek 16 znie:
„(16)
Výpoveď podľa odseku 14 písm. a) druhého bodu sa musí doručiť organizácii zodpovednosti výrobcov do 30. septembra v roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený. Výpoveď podľa odseku 15 sa musí doručiť organizácii zodpovednosti výrobcov do 31. októbra v roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený.“.
56.
V § 28 ods. 1 sa slovo „týchto“ nahrádza slovom „vyhradených“.
57.
V § 28 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „v niektorom z členských štátov“.
58.
V § 28 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
uzavrieť za nediskriminačných podmienok so zakladateľom, vlastníkom, prevádzkovateľom organizácie zodpovednosti výrobcov alebo výrobcom zmluvu o plnení vyhradených povinnosti okrem prípadov uvedených v odseku 8; zmluva o plnení vyhradených povinností sa uzatvára na dobu určitú,“.
59.
V § 28 ods. 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a zabezpečiť priebežné financovanie nakladania s takto odobratým vyhradeným prúdom odpadu“.
60.
V § 28 ods. 4 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „do 30 dní odo dňa
„1.
zápisu koordinačného centra do Registra koordinačných centier alebo
2.
nadobudnutia účinnosti autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov“.
61.
V § 28 ods. 4 písm. k) sa slová „do 30. apríla“ nahrádzajú slovami „do 31. januára“ a za slovo „odpadu“ sa vkladajú slová „a zverejniť tento zoznam obcí na webovom sídle organizácie zodpovednosti výrobcov“.
62.
V § 28 ods. 4 písm. m) sa na konci pripájajú tieto slová: „do konca kalendárneho roka po kalendárnom roku, v ktorom k vytvoreniu zisku došlo; členom orgánov organizácie zodpovednosti výrobcov nesmú byť vyplácané žiadne odmeny z úhrady finančných nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcov“.
63.
V § 28 ods. 4 písmeno r) znie:
„r)
oznámiť koordinačnému centru presahujúce množstvá vzťahujúce sa k súhrnnému zberovému podielu zastúpených výrobcov obalov a výrobcov neobalových výrobkov, výrobcov elektrozariadení a cieľov zberu použitých batérií a akumulátorov do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka; na základe zmluvných podmienok podľa písmena f) poskytne presahujúce množstvá vzťahujúce sa k súhrnnému zberovému podielu zastúpených výrobcov obalov a výrobcov neobalových výrobkov v prospech organizácií zodpovednosti výrobcov a výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne a ktorí sú členmi koordinačného centra pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov, pričom tieto organizácie zodpovednosti výrobcov a výrobcovia vyhradených výrobkov, ktorí si plnia vyhradené povinnosti individuálne, prijmú pri dodržaní nediskriminačných podmienok tieto presahujúce množstvá,“.
64.
V § 28 sa odsek 4 dopĺňa písmenami v) až z), ktoré znejú:
„v)
predložiť na základe písomnej výzvy ministerstva v lehote určenej ministerstvom údaje o spôsobe plnenia povinností podľa písmen a) až u) a v odseku 5 ,
w)
umožniť vykonanie štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s plnením povinností podľa písmen a) až u),
x)
zriadiť orgán, ktorý kontroluje jej činnosť, ak ho nemá zriadený,
y)
umožniť orgánu, ktorý kontroluje činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov, výkon kontroly jej činností podľa písm. a), b), d), e) m), q) a r),
z)
vypracovať správu podľa odseku 9 písmen a) a c) až h) za predchádzajúci kalendárny štvrťrok a zverejniť ju na svojom webovom sídle do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka, ak ide o organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly.“.
65.
V § 28 ods. 5 písmeno f) znie:
„f)
predložením zoznamu obcí, s ktorými je organizácia zodpovednosti výrobcov v zmluvnom vzťahu vo veci zabezpečenia združeného nakladania s oddelene vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu patriacou do vyhradeného prúdu odpadu; organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly preukazuje, že súhrnný počet obyvateľov v zmluvných obciach zodpovedá súhrnnému trhovému podielu jej zastúpených výrobcov,“.
66.
V § 28 ods. 7, § 29 ods. 4 a § 44 ods. 11 sa slová „platnosti autorizácie udelenej ministerstvom“ nahrádzajú slovami „účinnosti rozhodnutia o udelení autorizácie“.
67.
V § 28 ods. 9 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o obaly, aj údaje o množstve obalov, ktoré po ich spotrebe nebudú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov, ktoré uviedli na trh všetci ňou zastúpení výrobcovia,“.
68.
§ 28 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:
„(12)
Orgán, ktorý kontroluje činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov,
a)
je oprávnený kontrolovať plnenie povinností príslušnej organizácie zodpovednosti výrobcov podľa odsekov 1 až 11,
b)
oznámi bezodkladne ministerstvu alebo inšpekcii, že organizácia zodpovednosti výrobcov neumožnila výkon jeho činností podľa písmena a),
c)
pozostáva aj z
1.
jedného zástupcu štátu, ktorého navrhuje minister životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „minister“), pričom týmto návrhom je najvyšší orgán organizácie zodpovednosti výrobcov viazaný,
2.
jedného zástupcu výrobcu, ktorý má najväčší podiel spomedzi všetkých výrobcov organizácie zodpovednosti výrobcov, ak o tom rozhodne najvyšší orgán organizácie zodpovednosti výrobcov,
3.
jedného zástupcu výrobcov, ktorí majú podiel menej ako 10 % z celkového podielu všetkých výrobcov organizácie zodpovednosti výrobcov, ak o tom rozhodne najvyšší orgán organizácie zodpovednosti výrobcov.
(13)
Zmluva o plnení vyhradených povinností podľa odseku 4 písm. b) musí obsahovať aj spôsob a postup vrátenia finančných prostriedkov uhradených zmluvným výrobcov vyhradeného výrobku, ak dôjde k zrušeniu organizácie zodpovednosti výrobcov.“.
69.
V § 29 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „do 30 dní odo dňa
„1.
zápisu koordinačného centra do Registra koordinačných centier alebo
2.
nadobudnutia účinnosti autorizácie na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu“.
70.
V § 29 ods. 1 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa nevzťahuje na odpady z obalov,“.
71.
V § 29 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) až l) sa označujú ako písmená h) až k).
72.
V § 29 ods. 1 písmeno k) znie:
„k)
oznámiť koordinačnému centru presahujúce množstvá vzťahujúce sa k svojmu zberovému podielu výrobcu elektrozariadení a k cieľom zberu použitých batérií a akumulátorov do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka,“.
73.
V § 29 sa odsek 1 dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:
„l)
predložiť na základe písomnej výzvy ministerstva údaje o spôsobe plnenia povinností ustanovených v písmenách a) až k),
m)
umožniť vykonanie štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s plnením povinností podľa písmen a) až k)“.
74.
V § 30 ods. 5 sa za slovami „odsekom 1“ vypúšťa čiarka a slová „a výrobcovi vyhradeného výrobku vydá do desiatich pracovných dní odo dňa vykonania zápisu potvrdenie o vykonanom zápise“.
75.
V § 30 ods. 8 sa vypúšťa druhá veta.
76.
V § 31 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a ktorá je zapísaná v Registri koordinačných centier.“.
77.
V § 31 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Ministerstvo zverejní výzvu na založenie koordinačného centra pre vyhradený prúd odpadu, na základe ktorej môžu osoby uvedené v odseku 3 v lehote do jedného mesiaca oznámiť ministerstvu svoj záujem podieľať sa na založení koordinačného centra, na svojom webovom sídle. Ministerstvo bezodkladne po uplynutí lehoty jedného mesiaca odo dňa zverejnenia výzvy oznámi všetkým prihláseným osobám ich identifikačné a kontaktné údaje.
(5)
Ak v lehote štyroch mesiacov odo dňa zverejnenia výzvy podľa odseku 4 nebude koordinačné centrum pre vyhradený prúd odpadu založené, ministerstvo uloží povinnosť založenia koordinačného centra pre tento prúd odpadov osobám, ktoré ministerstvo určí z okruhu osôb podľa odseku 3 tak, aby spolu zastupovali výrobcov vyhradených výrobkov so súhrnným trhovým podielom v minimálnej výške 60 percent.“.
78.
V § 31 ods. 8 písm. g) sa slovo „klientov“ nahrádza slovom „členov“ a v odseku 11 písm. j) sa slovo „klientoch“ nahrádza slovom „členoch“.
79.
V § 31 sa odsek 8 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
spôsob poskytnutia množstiev odpadových pneumatík, ktoré prevyšujú súhrnný trhový podiel zastúpených výrobcov pneumatík príslušnej organizácie zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky a množstiev odpadových pneumatík, ktoré prevyšujú trhový podiel výrobcov pneumatík, ktorí si plnia vyhradené povinnosti individuálne, v prospech ostatných členov koordinačného centra pre prúd odpadových pneumatík, ak ide o vyhradený prúd odpadových pneumatík.“.
80.
V § 31 ods. 11 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a rozdelenie oznámiť organizácii zodpovednosti výrobcov, tretej osobe a výrobcovi vyhradených výrobkov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka,“.
81.
V § 31 ods. 11 písm. d) sa za slovami „v súlade s týmto zákonom a“ vkladá slovo „bezodkladne“.
82.
V § 31 ods. 11 písmeno g) znie:
„g)
na základe písomnej výzvy ministerstva v lehote určenej ministerstvom poskytnúť požadované údaje súvisiace s plnením vyhradených povinností,“.
83.
V § 31 sa odsek 11 dopĺňa písmenami k) až o), ktoré znejú:
„k)
uzatvoriť za nediskriminačných podmienok zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, výrobcom vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne alebo treťou osobou, ak požiadali o uzatvorenie zmluvy [§ 28 ods. 4 písm. f), § 29 ods. 1 písm. c) a § 44 ods. 8 písm. d)] do 30 dní od doručenia žiadosti,
l)
vypracovať správu o spôsobe plnenia povinností koordinačného centra za predchádzajúci štvrťrok, ktorá obsahuje najmä údaje podľa písmen b) až e) a odsekov 12 až 15; vypracovanú správu je koordinačné centrum povinné predložiť orgánu, ktorý kontroluje jeho činnosť, do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka,
m)
umožniť vykonanie štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve a poskytnúť pravdivé a úplné údaje súvisiace s plnením povinností podľa písmen a) až l),
n)
zriadiť orgán, ktorý kontroluje jeho činnosť, ak ho nemá zriadený,
o)
umožniť orgánu, ktorý kontroluje činnosť koordinačného centra, výkon kontroly jeho činností podľa odsekov 11 až 15.“.
84.
V § 31 sa odsek 12 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
oznámiť ministerstvu, že nie je schopné plniť povinnosti podľa písmen a) až c) a odseku 11 písm. c) a d); ministerstvo určí koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov spôsob plnenia týchto povinností.“.
85.
V § 31 ods. 14 písm. a) sa slová „do 25 dní“ nahrádzajú slovami „do 45 dní“.
86.
V § 31 ods. 14 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
rozdeliť uhradené náklady na plnenie vyhradených povinností podľa § 112 ods. 10 medzi tie organizácie zodpovednosti výrobcov batérií a akumulátorov, tretie osoby a výrobcov batérií a akumulátorov, ktorí si plnia vyhradené povinnosti individuálne, ktorí zabezpečili splnenie vyhradených povinností za iného výrobcu batérií a akumulátorov.“.
87.
§ 31 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17)
Orgán, ktorý kontroluje činnosť koordinačného centra,
a)
je oprávnený kontrolovať povinnosti príslušného koordinačného centra podľa odseku 11 písm. b), c), d), e), l) a k), odseku 12 písm. b) a c) a odsekov 13 a 14,
b)
je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti koordinačného centra,
c)
oznámi bezodkladne ministerstvu alebo inšpekcii, že koordinačné centrum neumožnilo výkon jeho činností podľa písmena a) alebo písmena b),
d)
pozostáva aj z
1.
jedného zástupcu štátu, ktorého navrhuje minister, pričom týmto návrhom je najvyšší orgán koordinačného centra viazaný,
2.
jedného člena, ktorého navrhuje štatutárny orgán reprezentatívneho záujmového združenia miest a obcí s celoslovenskou pôsobnosťou, pričom týmto návrhom je najvyšší orgán koordinačného centra viazaný,
3.
troch zástupcov výrobcov, ktorých si zvolia výrobcovia združení v tomto koordinačnom centre spomedzi všetkých výrobcov, pričom títo nesmú byť členmi iného orgánu koordinačného centra, ani orgánu organizácie zodpovednosti výrobcov, ani organizácie zodpovednosti výrobcov iného vyhradeného prúdu odpadov, ak o tom rozhodne najvyšší orgán koordinačného centra; ak ide o koordinačné centrum pre prúd použitých batérií a akumulátorov, pozostáva z troch zástupcov výrobcov batérií a akumulátorov, ktorých si zvolia výrobcovia združení v tomto koordinačnom centre spomedzi všetkých výrobcov batérií a akumulátorov, pričom títo nesmú byť členmi iného orgánu koordinačného centra pre prúd použitých batérií a akumulátorov, ani orgánu organizácie zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory, ani organizácie zodpovednosti výrobcov iného vyhradeného prúdu odpadov a troch zástupcov spracovateľov použitých batérií a akumulátorov, ak o tom rozhodne najvyšší orgán koordinačného centra pre prúd použitých batérií a akumulátorov,
e)
je povinný posúdiť správu podľa odseku 11 písm. l) a písomne informovať koordinačné centrum o nedostatkoch a opatreniach na nápravu do jedného mesiaca od dátumu predloženia.“.
88.
V § 32 ods. 4 písm. b) sa slovo „zariadenia“ nahrádza slovom „náradia“.
89.
V § 32 odsek 29 znie:
„(29)
Zberový podiel výrobcu elektrozariadení kategórie podľa prílohy č. 6 druhej časti pre príslušný kalendárny rok je súčin celkového množstva vyzbieraného elektroodpadu v Slovenskej republike pochádzajúceho z elektrozariadení kategórie podľa prílohy č. 6 druhej časti v predchádzajúcom kalendárnom roku a trhového podielu výrobcu elektrozariadení kategórie podľa prílohy č. 6 druhej časti za predchádzajúci kalendárny rok.“.
90.
V § 34 ods. 1 písm. a) sa za slová „najmä opätovné použitie a recyklácia elektroodpadu,“ vkladajú slová „jeho súčastí a materiálov,“.
91.
V § 34 ods. 1 písm. e) úvodnej vete sa za slová „zabezpečiť zber elektroodpadu“ vkladajú slová „najmenej vo výške svojho zberového podielu“ a vypúšťa sa tretí bod.
92.
V § 34 ods. 1 písm. f) sa za slová „prednostné opätovné použitie“ vkladá slovo „vyzbieraného“.
93.
V § 34 ods. 1 písm. g) sa slovo „požitie“ nahrádza slovom „použitie“.
94.
V § 34 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) až m) sa označujú ako písmená h) až l).
95.
V § 34 ods. 1 písm. l) sa za slová „environmentálne šetrné spracovanie elektroodpadu“ vkladajú slová „vrátane údržby, modernizácie, renovácie a recyklácie, informácie o súčiastkach a materiáloch, ktoré sa v elektrozariadeniach nachádzajú a informácie o umiestnení nebezpečných látok a zmesí v elektrozariadeniach“.
96.
V § 35 ods. 1 sa slová „prvý a tretí bod“ nahrádzajú slovami „prvý bod“.
97.
V § 39 ods. 1 sa slovo „odpadu“ nahrádza slovom „elektroodpadu“.
98.
V § 41 písm. b) sa vypúšťajú slová „orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,“.
99.
V § 42 ods. 1 druhej vete sa slová „táto časť“ nahrádzajú slovami „tento oddiel“.
100.
V § 44 ods. 8 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „do 30 dní odo dňa
„1.
zápisu koordinačného centra do Registra koordinačných centier alebo
2.
nadobudnutia účinnosti autorizácie na výkon činnosti tretej osoby“.
101.
V § 44 ods. 8 písm. n) sa slová „30. apríla“ nahrádzajú slovami „31. januára“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a zverejniť tento zoznam obcí na webovom sídle tretej osoby“.
102.
V § 44 ods. 8 písmeno q) znie:
„q)
oznámiť koordinačnému centru presahujúce množstvá vzťahujúce sa k cieľom zberu použitých batérií a akumulátorov do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka, “.
103.
V § 44 sa odsek 8 dopĺňa písmenami s) a t), ktoré znejú:
„s)
predložiť na základe písomnej výzvy ministerstva v lehote určenej ministerstvom údaje o spôsobe plnenia povinností podľa písmen a) až r),
t)
umožniť vykonanie štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s plnením povinností podľa písmen a) až r).“.
104.
V § 45 ods. 4 sa za slovo „prostredníctvom“ vkladá slovo „jednej“.
105.
§ 45 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Povinnosť výrobcu batérií a akumulátorov zabezpečiť plnenie vyhradených povinností vo vzťahu k batériám a akumulátorom uvedeným na trh v Slovenskej republike v príslušnom kalendárnom roku nezaniká, ani ak výrobca batérií a akumulátorov
a)
neuviedol batérie a akumulátory na trh v Slovenskej republike v príslušnom kalendárnom roku,
b)
porušil povinnosť registrácie v Registri výrobcov batérií a akumulátorov podľa § 30 ods. 1,
c)
bol vymazaný z Registra výrobcov batérií a akumulátorov.“.
106.
Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠51a
Príprava na opätovné použitie použitých batérií a akumulátorov
(1)
Zariadenie na výkon prípravy na opätovné použitie použitých batérií a akumulátorov (ďalej len „zariadenie na prípravu na opätovné použitie“) je zariadenie prevádzkované fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, v ktorom sa použité batérie a akumulátory vhodné na prípravu na opätovné použitie pripravujú na opätovné použitie vrátane ich skladovania, triedenia alebo testovania, alebo ich vytrieďovania od použitých batérií a akumulátorov, ktoré sa nedajú opätovne použiť.
(2)
Prevádzkovateľ zariadenia na prípravu na opätovné použitie je okrem povinností podľa § 14 a 17 povinný
a)
prevziať použité batérie a akumulátory podľa odseku 1 do zariadenia na prípravu na opätovné použitie a podrobiť ich uvedenej činnosti,
b)
plniť vo vzťahu k použitým batériám a akumulátorom, ktoré prešli procesom prípravy na opätovné použitie a sú ako batérie a akumulátory opätovne uvádzané na trh, povinnosti výrobcu batérií a akumulátorov podľa tohto zákona a podmienky podľa osobitných predpisov.15)“.
107.
V § 52 ods. 11 písmeno c) znie:
„c)
uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a) a b) alebo prepraví alebo si nechá prepraviť cez štátnu hranicu Slovenskej republiky tovar v obaloch a uvádza ho na trh alebo do distribúcie v Slovenskej republike,“.
108.
V § 54 ods. 3 sa vypúšťa bodkočiarka a slová za bodkočiarkou.
109.
§ 54 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Na výrobcu obalov, ktorý uvedie na trh v Slovenskej republike v súhrnnom množstve menej ako 100 kg obalov za kalendárny rok, sa nevzťahujú povinnosti podľa § 27 ods. 4 písm. b), d) až g), i) až k) a odseku 6.“.
110.
V § 56 ods. 8 sa slová „obalov pochádzajúcich“ nahrádzajú slovami „obaly pochádzajúce“.
111.
V § 59 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
spôsob zisťovania a verifikácie skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej podľa odseku 9.“.
112.
V § 59 ods. 5 sa za slovami „v obci“ vypúšťa čiarka a slová „v ktorej bola ako zmluvný partner určená podľa § 31 ods. 12 písm. c),“.
113.
§ 59 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Organizácia zodpovednosti výrobcov je oprávnená písomne vypovedať zmluvu s obcou okrem výpovedných dôvodov uvedených v zmluve podľa § 59 ods. 2 aj
a)
na základe výzvy ministerstva podľa § 28 ods. 5 písm. f), alebo
b)
v dôsledku zrušenia autorizácie podľa § 94 ods. 2.“.
114.
V § 60 ods. 3 sa slová „§ 64 ods. 2 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 64 ods. 2 písm. a)“.
115.
V § 61 ods. 6 sa slová „odsekov 2 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 3“ .
116.
V § 64 ods. 2 sa vypúšťajú písmená a) a b).
Doterajšie písmená c) až j) sa označujú ako písmená a) až h).
117.
V § 65 sa odsek 1 dopĺňa písmenom x), ktoré znie:
„x)
ohlasovať štvrťročne koordinačnému centru pre prúd odpadových pneumatík množstvo odobratých odpadových pneumatík, ktoré boli štandardnou výbavou vozidla, a názov spracovateľa odpadových pneumatík, ktorému ich odovzdal, a to do 20 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka.“.
118.
V § 69 odsek 1 znie:
„(1)
Tento oddiel sa vzťahuje na pneumatiky, ktoré boli uvedené na trh Slovenskej republiky samostatne bez ohľadu na ich výrobnú značku a dátum ich uvedenia na trh, ako aj na použité pneumatiky pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá, ktoré boli uvedené na trh Slovenskej republiky ich cezhraničnou prepravou z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozom na účel ich protektorovania a na nakladanie s odpadovými pneumatikami.“.
119.
V § 69 ods. 6 sa za slovo „republiky“ vkladá slovo „samostatne“.
120.
V § 69 ods. 8 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „spätný zber odpadových pneumatík sa môže vykonávať aj na zbernom dvore alebo na inom mieste určenom obcou“ a na konci sa pripája táto veta: „Za spätný zber odpadových pneumatík sa považuje aj bezplatný zber odpadových pneumatík na zbernom dvore alebo na inom mieste určenom obcou.“.
121.
V § 69 ods. 10 sa za slovo „ako“ vkladá slovo „percentuálny“.
122.
V § 70 písmeno b) znie:
„b)
spätný zber odpadových pneumatík na základe písomnej zmluvy najmenej s jedným distribútorom pneumatík v každom okrese; ak o to obec požiada, uzatvorí výrobca pneumatík zmluvu aj s obcou, pričom obec určí miesto spätného zberu odpadových pneumatík na zbernom dvore alebo na inom mieste určenom obcou,“.
123.
V § 70 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).
124.
§ 70 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
pri predaji pneumatiky oddelené uvedenie nákladov na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík na daňovom doklade alebo inom obdobnom doklade vyhotovenom pri jej predaji.“.
125.
V § 71 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „je“ vkladajú slová „na základe zmluvy s výrobcom pneumatík“.
126.
V § 71 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
zabezpečiť po celú prevádzkovú dobu na miestach výkonu svojej podnikateľskej činnosti spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku, spôsob a dátum uvedenia pneumatík na trh,“.
127.
V § 71 ods. 1 písm. e) sa slovo „zneškodňovania“ nahrádza slovom „zneškodňovanie“ a na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „k zhodnoteniu musí dôjsť vždy do 31. januára kalendárneho roka nasledujúceho po prevzatí odpadových pneumatík podľa § 70 písm. c),“.
128.
V § 71 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
pri predaji pneumatiky oddelene uviesť náklady na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík na daňovom doklade či inom obdobnom doklade vyhotovenom pri jej predaji.“.
129.
V § 73 ods. 3 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „[§ 105 ods. 3 písm. i)]“.
130.
V § 73 ods. 3 sa písmeno b) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8.
kníh,“.
131.
V 73 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
132.
V § 73 odsek 4 znie:
„(4)
Výrobca neobalového výrobku je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvného vzťahu vrátane zmluvného vzťahu uzatváraného na diaľku
a)
vyrobí alebo si nechá vyrobiť neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike,
b)
prepraví alebo si nechá prepraviť na územie Slovenskej republiky z iného členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike alebo
c)
dovezie alebo si nechá doviezť na územie Slovenskej republiky z iného ako členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike.“.
133.
V § 73 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Trhový podiel výrobcu neobalových výrobkov pre príslušný kalendárny rok je percentuálny podiel množstva neobalových výrobkov uvedených na trh výrobcom neobalových výrobkov v predchádzajúcom kalendárnom roku k celkovému množstvu neobalových výrobkov uvedených na trh v predchádzajúcom kalendárnom roku.“.
Doterajšie odseky 7 až 12 sa označujú ako odseky 8 až 13.
134.
V § 73 ods. 8 sa slová „predchádzajúci kalendárny rok“ nahrádzajú slovami „príslušný kalendárny rok“.
135.
V § 73 ods. 12 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.
136.
V § 73 sa vypúšťa odsek 13.
137.
§ 74 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Na výrobcu neobalových výrobkov, ktorý uvedie na trh v Slovenskej republike v súhrnnom množstve menej ako 100 kg neobalových výrobkov za kalendárny rok, sa nevzťahujú povinnosti podľa § 27 ods. 4 písm. b), d) až g), i) až k) a v odseku 6.“.
138.
V § 77 ods. 2 sa vypúšťajú slová „ servisných, čistiacich a udržiavacích prácach,“.
139.
V § 80 ods. 5 sa nad slovo „prác“ umiestňuje odkaz 107a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 107a znie:
„107a) § 55 ods. 2 písm. b) a c) a § 56 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb.“.
140.
§ 80 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
„(9)
Spôsoby triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu sú kompostovanie v kompostovacom zásobníku alebo zber prostredníctvom zbernej nádoby. Obec doplní systém triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu o mobilný zber prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov, miesta určeného obcou alebo prostredníctvom zberného dvora.
(10)
Za viacvrstvové kombinované materiály sa na účely tohto zákona považujú materiály tvorené najmenej dvoma kompaktne spojenými vrstvami.“.
141.
V § 81 odsek 5 znie:
„(5)
Náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obec môže ustanoviť vo všeobecne záväznom nariadení iný spôsob úhrady nákladov na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na biologicky rozložiteľný komunálny odpad.“.
142.
Poznámka pod čiarou k odkazu 109 znie:
„109) § 26 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 355/2016 Z. z.“.
143.
V § 81 ods. 7 písm. g) sa za slová „objemných odpadov“ vkladá čiarka a slová „drobných stavebných odpadov v rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej osoby, ak v obci nebol zavedený ich množstvový zber“.
144.
V § 81 sa odsek 7 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
zabezpečiť podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka, informačnú kampaň zameranú na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.“.
145.
V § 81 ods. 10 sa za slová „so zmesovým komunálnym odpadom“ vkladá čiarka a slová „drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu“.
146.
V § 81 ods. 13 prvej vete za slová „batérií a akumulátorov“ vkladajú slová „a elektroodpadu“.
147.
V § 81 ods. 13 sa vypúšťa druhá veta.
148.
V § 81 ods. 14 sa za slovom „kovy“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „sklo“ sa vkladajú slová „a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky“.
149.
V § 81 ods. 20 sa slová „je povinná“ nahrádzajú slovom „môže“.
150.
V § 82 ods. 3 písm. d) sa za slová „odpadové pneumatiky“ vkladá čiarka a slová „ak tak určila obec,“.
151.
V § 84 odsek 5 znie:
„(5)
Zakazuje sa
a)
organizovať, sprostredkovať alebo iným spôsobom sa podieľať na cezhraničnom pohybe odpadov v rozpore s touto časťou zákona,
b)
dopraviť alebo prepraviť odpad na územie Slovenskej republiky, cez územie Slovenskej republiky alebo z územia Slovenskej republiky v rozpore s touto časťou zákona,
c)
vykonávať cezhraničný pohyb odpadov v rozpore s podmienkami uvedenými v súhlase na cezhraničný pohyb odpadov podľa tejto časti zákona.“.
152.
§ 84 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Na účely cezhraničného pohybu odpadov sa osobou pod jurisdikciou Slovenskej republiky rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky.“.
153.
V § 86 ods. 2 sa nad slovom „námietky“ odkaz „118)“ nahrádza odkazom „117)“.
154.
V § 86 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
uznaný vinným zo spáchania priestupku alebo iného správneho deliktu v dôsledku konania, ktorým došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov a osobitných predpisov v oblasti cezhraničného pohybu odpadov,58)“.
155.
V § 86 ods. 3 písm. b) sa za slovo „priestupku“ vkladajú slová „alebo iného správneho deliktu“.
156.
V § 87 ods. 1 sa nad slovom „predpise“ odkaz „120)“ nahrádza odkazom „119)“.
157.
V § 91 sa odsek 5 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
podmienky vykonávania autorizovanej činnosti, ak je to potrebné.“.
158.
V § 91 sa odsek 6 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
podmienky vykonávania autorizovanej činnosti, ak je to potrebné.“.
159.
V § 94 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
držiteľ autorizácie nezabezpečí splnenie vyhradenej povinnosti podľa § 27 ods. 4 písm. e) alebo písm. g).“.
160.
V § 94 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
držiteľ autorizácie nepreukáže splnenie povinnosti uvedenej v § 44 ods. 11.“.
161.
V § 94 ods. 4 písm. e) sa slová „§ 29 ods. 1 písm. a) a c), e) alebo k)“ nahrádzajú slovami „§ 29 ods. 1 písm. a) a c), e) alebo j)“.
162.
V § 94 sa odsek 4 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
držiteľ autorizácie nepreukáže splnenie povinnosti uvedenej v § 29 ods. 4.“.
163.
V § 94 ods. 5 sa vypúšťajú písmená c) a f).
Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až e).
164.
Za § 94 sa vkladajú § 94a a 94b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠94a
Registrácia koordinačného centra
(1)
Žiadosť o zápis do Registra koordinačných centier podáva žiadateľ písomne ministerstvu.
(2)
Žiadosť o zápis do Registra koordinačných centier obsahuje
a)
názov a sídlo koordinačného centra,
b)
zmluvu o založení koordinačného centra,
c)
štatút a organizačnú štruktúru,
d)
písomný súhlas každej prihlásenej osoby podľa § 31 ods. 4 alebo každej určenej osoby podľa § 31 ods. 5 so založením koordinačného centra.
(3)
Ak je žiadosť o zápis do Registra koordinačných centier neúplná, ministerstvo vyzve žiadateľa na jej doplnenie. Ak v určenej lehote žiadateľ žiadosť nedoplní, ministerstvo zápis do Registra koordinačných centier nevykoná.
(4)
Ministerstvo vykoná zápis do Registra koordinačných centier, ak žiadateľ predloží úplnú žiadosť a splní podmienky podľa § 31 ods. 3 až 5 do 60 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, a koordinačnému centru vydá do desiatich pracovných dní odo dňa vykonania zápisu potvrdenie o registrácii.
(5)
Ministerstvo vedie a priebežne aktualizuje Register koordinačných centier.
(6)
Register koordinačných centier je verejne prístupný na webovom sídle ministerstva okrem údajov chránených podľa osobitných predpisov.20)
§ 94b
Výmaz koordinačného centra
(1)
Ministerstvo vykoná do troch mesiacov výmaz koordinačného centra z Registra koordinačných centier, ak
a)
koordinačné centrum o to požiada,
b)
koordinačné centrum opakovane poruší povinnosti podľa § 31 ods. 11 písm. a) až d), g) a k),
c)
koordinačné centrum predložilo ministerstvu nepravdivé údaje v žiadosti podľa § 94a ods. 3.
(2)
Ministerstvo zašle koordinačnému centru oznámenie o výmaze z Registra koordinačných centier.“.
165.
V § 95 ods. 2 písmená a) a b) znejú:
„a)
bezúhonnosť,
b)
druhý stupeň vysokoškolského vzdelania technického alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom alebo druhý stupeň vysokoškolského vzdelania iného ako technického alebo prírodovedného smeru, alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s technickým zameraním a najmenej päť rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s iným ako technickým zameraním a najmenej osem rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom; do praxe sa nezapočítavajú roky praxe počas štúdia,“.
166.
V § 95 odsek 6 znie:
„(6)
Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť je povinná
a)
oznamovať ministerstvu bezodkladne zmenu údajov, na základe ktorých jej bolo vydané osvedčenie na autorizovanú činnosť,
b)
zúčastniť sa na základe výzvy ministerstva preškolenia alebo úspešne absolvovať nové overenie odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť, ak dôjde k zásadným zmenám stavu techniky odpadového hospodárstva alebo všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.“.
167.
V § 96 odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo zmení osvedčenie na autorizovanú činnosť, ak
a)
ide o zmenu osobných údajov uvedených v osvedčení na autorizovanú činnosť a tieto údaje nie sú v súlade so skutočným stavom,
b)
nastanú skutočnosti, pre ktoré odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť nemôže predmetnú činnosť riadne vykonávať pre všetky autorizované spracovateľské činnosti, na ktoré má udelené osvedčenie, alebo
c)
odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť požiada o zúženie jeho rozsahu.“.
168.
V § 96 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
nesplnila povinnosť podľa § 95 ods. 6 písm. b) alebo“.
169.
V § 96 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ministerstvo môže zrušiť osvedčenie na autorizovanú činnosť, ak odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť ministerstvu v určenej lehote neoznámila zmenu údajov, na základe ktorých jej bolo vydané osvedčenie na autorizovanú činnosť.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
170.
V § 97 ods. 1 písm. g) na sa konci pripája toto slovo: „ročne“.
171.
V § 97 ods. 1 písm. q) sa za slovo „ortuti“ vkladajú slová „alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti“.
172.
V § 97 ods. 1 písm. r) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo uzavretie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti alebo jeho časti a jeho následné monitorovanie“.
173.
V § 97 sa odsek 1 dopĺňa písmenami u) a v), ktoré znejú:
„u)
prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu,
v)
skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu.“.
174.
V § 97 ods. 2 písm. a) sa slová „ a) až c), f), g), l), m), n), s) a t)“ nahrádzajú slovami „a) až c), f), g), l) až n) a s) až v)“.
175.
V § 97 ods. 3 úvodná veta znie: „Súhlas podľa odseku 1 písm. a) až d), f) okrem činnosti prepravy nebezpečného odpadu, h), i), q), s), u) a v) obsahuje okrem náležitostí podľa odseku 2 aj“.
176.
V § 97 odsek 6 znie:
„(6)
Súhlas podľa odseku 1 písm. j) obsahuje aj lehotu, v ktorej je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný
a)
začať najneskôr s uzatváraním skládky odpadov alebo jej časti a s rekultiváciou skládky odpadov; táto lehota nesmie byť dlhšia ako šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto súhlasu a
b)
ukončiť uzatváranie skládky odpadov alebo jej časti a rekultiváciu skládky odpadov.“.
177.
V § 97 ods. 9 písm. c) sa slová „podľa § 2 ods. 4 písm. d)“ nahrádzajú slovami „podľa § 2 ods. 4 písm. b)“.
178.
V § 97 sa vypúšťa odsek 11.
Doterajšie odseky 12 až 18 sa označujú ako odseky 11 až 17.
179.
V § 97 ods. 11 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „súhlas na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti“ sa vkladajú slová „a súhlas na prevádzkovanie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti“.
180.
V § 97 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:
„(14)
Uzavretie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti podľa odseku 1 písm. r) overí príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vrátane vykonania miestnej obhliadky a o uzavretí úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti vydá potvrdenie.“.
Doterajšie odseky 14 až 17 sa označujú ako odseky 15 až 18.
181.
V § 97 ods. 17 sa na konci pripája táto veta: „Platnosť súhlasu podľa odseku 1 písm. j) a v) sa nepredlžuje.“.
182.
V § 98 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo prepravu odpadov“ a slová „alebo prepravy odpadov“.
183.
V § 98 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu alebo vlastnú potrebu na základe oprávnenia podľa osobitného predpisu,126a) ak svoju činnosť nevykonáva ako súčasť činnosti, na ktorú mu bol udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 126a znie:
„126a) Napríklad zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
184.
V § 98 odsek 5 znie:
„(5)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vykoná registráciu podľa odsekov 1 až 4 na základe písomnej žiadosti žiadateľa o registráciu; žiadateľovi vydá o tom potvrdenie.“.
185.
V § 98 ods. 6 sa číslica „3“ nahrádza číslicou „4“.
186.
§ 98 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:
„(7)
Registrovaná osoba je povinná príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva oznámiť každú zmenu registrovaných údajov, ktoré uviedla v žiadosti o registráciu, do 30 dní odo dňa vzniku zmeny a na vyžiadanie príslušného orgánu oznámenú zmenu preukázať.
(8)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vykoná zmenu registrovaných údajov na základe oznámenia registrovanej osoby podľa odseku 7 alebo z vlastného podnetu, ak registrované údaje nie sú v súlade so skutočným stavom. Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vydá registrovanej osobe nové potvrdenie o vykonaní registrácie, ak ide o zmenu registrovaných údajov uvedených v potvrdení o vykonaní registrácie.
(9)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vykoná výmaz registrovanej osoby zo zoznamu registrovaných osôb v lehote do 30 dní odo dňa, ak
a)
orgán štátnej správy odpadového hospodárstva zistil zánik registrovanej osoby,
b)
registrovaná osoba požiadala o tento výmaz alebo
c)
registrovaná osoba prestala vykonávať činnosť, na základe ktorej jej vznikla povinnosť registrácie.“.
187.
V § 99 ods. 1 písm. b) prvom a druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem jednoduchých stavieb a drobných stavieb“.
188.
V § 99 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).
Poznámka pod čiarou k odkazu 134 sa vypúšťa.
189.
V § 99 odsek 2 znie:
„(2)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva má v konaniach uvedených v odseku 1 postavanie dotknutého orgánu; vyjadrenia, ktoré sú výsledkom uvedených konaní, sa považujú za záväzné stanovisko.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 136 sa vypúšťa.
190.
V § 100 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe vo vzťahu k oblasti posudkovej činnosti, v ktorej žiada o vydanie osvedčenia, alebo má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa technického alebo prírodovedného smeru, alebo má úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s technickým zameraním a najmenej päť rokov praxe vo vzťahu k oblasti posudkovej činnosti, v ktorej žiada o vydanie osvedčenia, alebo má vysokoškolské vzdelanie a najmenej šesť rokov praxe vo vzťahu k oblasti posudkovej činnosti, v ktorej žiada o vydanie osvedčenia, alebo má úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s iným ako technickým zameraním a najmenej desať rokov praxe vo vzťahu k oblasti posudkovej činnosti, v ktorej žiada o vydanie osvedčenia; do praxe sa nezapočítavajú roky praxe počas štúdia,“.
191.
V § 100 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti sa vydáva najviac na tri oblasti posudkovej činnosti v členení na jednotlivé prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia a vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a žiadosti o udelenie autorizácie odborný posudok.“.
192.
V § 100 ods. 6 druhej vete sa za slová „môže ministerstvo“ vkladajú slová „na základe úspešného absolvovania nového overenia odbornej posudkovej spôsobilosti“.
193.
V § 101 písm. c) sa slová „nového overenia“ nahrádzajú slovami „úspešne absolvovať nové overenie“.
194.
V § 103 ods. 4 písm. k) sa vypúšťajú slová „ods. 1 a 2“.
195.
V § 103 ods. 5 písm. a) šiestom bode sa za slovo „oznamovatelia“ vkladá čiarka a slová „osoby organizujúce prepravu“.
196.
V § 104 ods. 1 sa nad slovo „hospodárstva“ umiestňuje odkaz 137a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 137a znie:
„137a) Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
197.
V § 105 ods. 2 písm. c) sa slovo „povolenia“ nahrádza slovom „súhlasy“.
198.
V § 105 ods. 2 písmeno h) znie:
„h)
vedie evidenciu o cezhraničnom pohybe odpadov podľa siedmej časti tohto zákona,“.
199.
V § 105 ods. 2 písmeno k) znie:
„k)
zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie odbornú prípravu pre odborne spôsobilé osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť [§ 95 ods. 2 písm. c) a ods. 6 písm. b)], zabezpečuje vykonanie skúšok odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 ods. 3), vydáva, mení a ruší osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť podľa § 95 ods. 4 a § 96 ods. 1, 2 a 3,“.
200.
V § 105 ods. 2 písmeno o) znie:
„o)
zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie odbornú prípravu osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov [§ 100 ods. 3 písm. d) a § 101 písm. c)], zabezpečuje vykonanie skúšok osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov [§ 100 ods. 3 písm. c), ods. 6 a § 101 písm. c)], vydáva, mení a ruší osvedčenia o odbornej posudkovej činnosti podľa § 100 ods. 5 a 6 a § 102 ods. 1 až 4, povoľuje vydanie odborného posudku osobe podľa § 100 ods. 8 a dáva si vyhotoviť kontrolný odborný posudok podľa § 102 ods. 5,“.
201.
V § 105 ods. 2 písm. p) sa slová „kontaminovaných zariadení“ nahrádzajú slovami „zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly“.
202.
V § 105 ods. 2 písm. y) sa slovo „republiky“ nahrádza slovom „republika“.
203.
Poznámka pod čiarou k odkazu 140 znie:
„140) Čl. 9 Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 593/2004 Z. z.).“.
204.
V § 105 sa odsek 2 dopĺňa písmenami ag) až ai), ktoré znejú:
„ag)
vykonáva zápis a výmaz koordinačných centier do Registra koordinačných centier, vedie Register koordinačných centier a údaje z neho zverejňuje na svojom webovom sídle,
ah)
zabezpečuje vzájomnú spoluprácu s ostatnými členskými štátmi, najmä na vytvorení vhodného toku informácií s cieľom zabezpečiť plnenie povinností výrobcov elektrozariadení a poskytovanie informácií členským štátom a Európskej komisii podľa potreby,
ai)
na svojom webovom sídle zverejňuje odkazy na vnútroštátne registre výrobcov elektrozariadení ostatných členských štátov.“.
205.
V §105 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „podrobnosti o ohlasovacej povinnosti voči koordinačnému centru,“.
206.
V § 105 ods. 3 písm. d) sa za slová „označovanie zariadenia na nakladanie s odpadmi“ vkladá čiarka a slová „podrobnosti o označovaní a zhromažďovaní odpadov v priestoroch prekládkovej stanice komunálneho odpadu a priestoroch skladovania výkopovej zeminy“.
207.
V § 105 ods. 3 písm. g) sa za slová „o prevádzkovaní úložiska dočasného uskladnenia ortuti“ vkladá čiarka a slová „podrobnosti o prevádzkovaní úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti“ a za slová „prevádzkovateľom úložiska dočasného uskladnenia ortuti“ sa vkladá čiarka a slová „a prevádzkovateľom úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti“.
208.
V § 105 ods. 3 písm. i) sa vypúšťajú slová „obsah a spôsob vedenia a uchovávania evidencie o objeme výroby, cezhraničnej preprave z iného členského štátu do Slovenskej republiky a dovoze vyhradených výrobkov a odpadov z nich a čas jej uchovávania, podrobnosti o ohlasovacej povinnosti podľa § 125 ods. 7 písm. a),“ a na konci sa vypúšťajú tieto slová: „zoznam výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom“.
209.
V § 105 ods. 3 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „podrobnosti o náležitostiach oznámenia k cezhraničnému pohybu odpadov, informatívny zoznam elektrozariadení,“.
210.
V § 105 ods. 3 písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová: „sadzby pre určenie nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov podľa § 112 ods. 11,“.
211.
V § 105 ods. 3 písm. m) sa na konci pripájajú tieto slová: „spôsob výpočtu trhového a zberového podielu výrobcu obalov a výrobcu neobalových výrobkov,“.
212.
V § 105 ods. 3 písm. n) sa vypúšťajú slová „podrobnosti o vedení dokumentácie o starých vozidlách umiestnených na určenom parkovisku,“.
213.
V § 105 ods. 3 písm. o) sa slová „§ 17 ods. 1 písm. j)“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 1 písm. i)“.
214.
V § 105 ods. 3 písmeno r) znie:
„r)
obsah, spôsob vedenia zoznamu registrovaných osôb a podrobnosti o obsahu žiadosti o registráciu podľa § 98,“.
215.
V § 105 ods. 3 písm. x) sa na konci pripájajú tieto slová: „podrobnosti o informačnej kampani zameranej na triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,“.
216.
V § 105 sa odsek 3 dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:
„aa)
spôsob výpočtu nákladov súvisiacich s odstraňovaním nezákonne umiestneného odpadu.“.
217.
§ 106 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
monitoruje cezhraničnú prepravu podozrivého elektrozariadenia a vyzýva na predloženie dokladov podľa § 88 ods. 2.“.
218.
V § 107 písm. g) sa za slovom „kraja“ vypúšťa čiarka a slová „ak si jeho vydanie ministerstvo nevyhradilo“.
219.
V § 107 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „a evidenciu ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa § 14 ods. 1 písm. g) pre mobilné zariadenia“.
220.
V § 107 písm. m) sa slová „§ 17 ods. 1 písm. k)“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 1 písm. j)“ a slová „§ 17 ods. 1 písm. l)“ sa nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 1 písm. k)“.
221.
V § 107 písm. r) sa vypúšťajú slová „ak nejde o zariadenie, ktorého prevádzka sa povoľuje podľa osobitného predpisu,126)“.
222.
§ 107 sa dopĺňa písmenami u) až w), ktoré znejú:
„u)
udeľuje súhlas na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu,
v)
udeľuje súhlas na prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu,
w)
udeľuje súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu.“.
223.
V § 108 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 97 ods. 13“ nahrádzajú slovami „§ 97 ods. 12“ a slová „§ 97 ods. 14“ sa nahrádzajú slovami „§ 97 ods. 13“.
224.
V § 108 ods. 1 písm. c) sa za slovo „registráciu“ vkladajú slová „a vedie zoznam registrovaných osôb“.
225.
V § 108 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
vedie evidenciu
1.
ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa § 14 ods. 1 písm. g),
2.
evidenčných listov podľa § 19 ods. 1 písm. j) a § 21 ods. 3 písm. p),
3.
záznamov o vyskladnení a odovzdaní odpadovej ortuti podľa § 21 ods. 3 písm. r),
4.
sprievodných listov nebezpečných odpadov podľa § 26 ods. 2 písm. b),
5.
rozhodnutí vydaných podľa tohto zákona a
6.
vydaných vyjadrení podľa § 99,“.
226.
V § 111 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
prepravované podozrivé elektrozariadenie nie je odpadom a vyzývajú na predloženie dokladov podľa § 88 ods. 2.“.
227.
V §112 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak orgán štátneho dozoru zistí skutočnosť nasvedčujúcu tomu, že bol spáchaný trestný čin, vykoná jej oznámenie podľa osobitného predpisu.31)“.
228.
§ 112 sa dopĺňa odsekmi 10 až 13, ktoré znejú:
„(10)
Ak orgán štátneho dozoru uloží výrobcovi batérií a akumulátorov pokutu za porušenie povinnosti podľa § 27 ods. 4 písm. a), § 27 ods. 5 a 6, § 27 ods. 12 písm. b) alebo § 30 ods. 1 až 4, v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uloží aj opatrenia na nápravu protiprávneho konania, najmä opatrenie na nápravu, ktorým orgán štátneho dozoru uloží povinnému povinnosť uhradiť Koordinačnému centru pre prúd použitých batérií a akumulátorov náklady na plnenie vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov.
(11)
Pri určení nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov podľa odseku 10 orgán štátneho dozoru použije sadzby vo výške ustanovenej ministerstvom.
(12)
Náklady podľa odsekov 10 a 11 budú poukázané na účet Koordinačného centra pre prúd použitých batérií a akumulátorov.
(13)
Orgán štátneho dozoru poskytne Koordinačnému centru pre prúd použitých batérií a akumulátorov informácie o ukončených konaniach o správnych deliktoch vedených voči výrobcom batérií a akumulátorov z dôvodu porušenia povinností podľa § 27 ods. 4 písm. a), § 27 ods. 5 a 6, § 27 ods. 12 písm. b) alebo § 30 ods. 1 až 4.“.
229.
V § 113 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 97 ods. 13, 14“ nahrádzajú slovami „§ 97 ods. 12, 13“ a v ods. 9 sa slová „§ 97 ods. 13“ nahrádzajú slovami „§ 97 ods. 12“.
230.
V § 113 ods. 2 písmeno h) znie:
„h)
konanie podľa § 95, 96, 100 až 102,“.
231.
V § 113 sa odsek 2 dopĺňa písmenami o) až q), ktoré znejú:
„o)
uloženie povinnosti založiť koordinačné centrum podľa § 31 ods. 5,
p)
zápis do Registra koordinačných centier podľa § 94a a výmaz z Registra koordinačných centier podľa § 94b,
q)
písomný súhlas ministerstva podľa § 24 ods. 5.“.
232.
V § 113 ods. 3 sa slová „§ 17 ods. 1 písm. k)“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 1 písm. j)“.
233.
V § 113 odsek 4 znie:
„(4)
Účastníkom konania o udelení súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. a), c), d), j) až n), p) až v) je vždy aj obec, na ktorej území sa činnosť vykonáva alebo zamýšľa vykonávať, alebo na ktorej území je zariadenie umiestnené alebo sa zamýšľa umiestniť.“.
234.
V § 115 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
koná v rozpore s § 6 ods. 6,
b)
nakladá alebo inak zaobchádza s odpadmi v rozpore s týmto zákonom [§ 12 ods. 1 a 2,],
c)
uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a)],
d)
zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto zákonom [§ 13 písm. b)],
e)
koná v rozpore s § 13 písm. g), h),
f)
koná v rozpore s § 14 ods. 1 písm. j),
g)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2,
h)
koná v rozpore s § 33 písm. b),
i)
koná v rozpore s § 38 ods. 1,
j)
koná v rozpore s § 43 ods. 3,
k)
nesplní povinnosť podľa § 67 ods. 1,
l)
nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72,
m)
nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4,
n)
uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená [§ 81 ods. 6 písm. a)],
o)
koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b),
p)
koná v rozpore s § 81 ods. 9,
q)
koná v rozpore s § 81 ods. 13,
r)
neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17,
s)
nakladá s iným ako komunálnym odpadom v rozpore s § 12 ods. 6,
t)
koná v rozpore s § 14 ods. 6,
u)
nesplní povinnosť zhodnotiť alebo zneškodniť odpad podľa § 15 ods. 13,
v)
koná v rozpore s § 25,
w)
nakladá s elektroodpadom v rozpore s § 38 ods. 1,
x)
nakladá s použitými batériami a akumulátormi v rozpore s § 49,
y)
koná v rozpore s § 62 ods. 6,
z)
nesplní povinnosť podľa § 63 ods. 1,
aa)
koná v rozpore s § 76 ods. 4,
ab)
nakladá s odpadovými olejmi v rozpore s § 76 ods. 9,
ac)
vykoná cezhraničný pohyb odpadov v rozpore so siedmou časťou zákona (§ 84 až 88).
(2)
Za priestupok podľa
a)
odseku 1 písm. a) až r) možno uložiť pokutu do 1 500 eur,
b)
odseku 1 písm. s) až ac) možno uložiť pokutu do 2 500 eur.
(3)
Priestupky podľa
a)
odseku 1 písm. a) až r) prejednáva obec,
b)
odseku 1 písm. s) až ac) prejednáva okresný úrad.“.
235.
V § 117 odsek 1 znie:
„(1)
Pokutu od 500 eur do 50 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. a), f), g), h), n); § 15 ods. 2, 18; § 16 ods. 1, 2; § 16 ods. 4; § 16 ods. 8 písm. b); § 17 ods. 1 písm. c), d), g), h), i), k), l); § 19 ods. 1 písm. b), c), e), g), h), j); § 21 ods. 3 písm. b), c), e), h), i), k), p), q), r), s); § 26 ods. 2 písm. a), b); § 26 ods. 3, 4, 5; § 27 ods. 4 písm. h); § 28 ods. 4 písm. h), i), k), n), o), p), s), t); § 28 ods. 9 písm. a), b), c) d), f), g), h), i), ods. 10, 11; § 29 ods. 1 písm. e), g), i), j); § 30 ods. 6, 7; § 34 ods. 1 písm. l); § 38 ods. 1; § 39 ods. 4 písm. d), e); § 41 písm. a), b), c), d), m), n); § 44 ods. 8 písm. f), g), h), j), k), l), n), o); § 44 ods. 12, 13, 14; § 46 ods. 2; § 50 ods. 4; § 51 písm. e), f), g), j); § 53 ods. 7, 8; § 54 ods. 1 písm. f), ods. 5; § 55 ods. 3, 4, 5; § 56 ods. 4, 5, 9, 10; § 61 ods. 1 písm. h), i), j); § 61 ods. 2, 3, 6; § 62 ods. 2, 3, 4; § 64 ods. 2 písm. b), g), h); § 65 ods. 1 písm. e), f), o), p), q), r), s), v), w); § 67 ods. 1, 3, 4; § 74 ods. 1 písm. b); § 79 ods. 8, 10; § 81 ods. 2, 3, 4, 15; § 82 ods. 3 písm. a), b); § 92 ods. 4; § 93 ods. 1; § 103 ods. 5, 6; § 125 ods. 5.“.
236.
V § 117 ods. 2 sa slová „§ 64 ods. 2 písm. c), h)“ nahrádzajú slovami „§ 64 ods. 2 písm. a), f)“.
237.
V § 117 odsek 3 znie:
„(3)
Pokutu od 1 200 eur do 120 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 6 ods. 10; § 12 ods. 1, 2, 6; § 14 ods. 1 písm. b), c), d), e), i), j), m); § 14 ods. 6; § 15 ods. 13; § 16 ods. 3; §16 ods. 8 písm. c), e), f), g); § 17 ods. 1 písm. f); § 21 ods. 3 písm. j), l), t); § 22; § 23; § 25 ods. 4, 6, 10, 12; § 26 ods. 1 písm. b); § 27 ods. 4 písm. a), b), c), d), i); § 27 ods. 8, 12, 13, 17, 18, 19, 21; § 28 ods. 4 písm. a), b), f), g), m), q), r), v), w), x), y), z); § 28 ods. 5; § 28 ods. 12 písm. c); § 29 ods. 1 písm. a), c), d), j), k); § 29 ods. 2; § 30 ods. 1, 2, 3, 4; § 31 ods. 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17 písm. c); § 34 ods. 1 písm. a), b), c), d), f), g), h), i), j), k); § 34 ods. 3, 4, 5, 6; § 35; § 36; § 38 ods. 2, 3; § 39 ods. 1, 3; § 39 ods. 4 písm. a), b), c); § 40 ods. 2; § 41 písm. g), h), i), j), k), l); § 44 ods. 3; § 44 ods. 8 písm. a), d), e), m), q), r); § 44 ods. 9; § 45; § 46 ods. 1 písm. d), e); § 47 ods. 1 písm. d), e); § 47 ods. 2 písm. d), e); § 49; § 50 ods. 1, 2; § 51 písm. h), i); § 53 ods. 1, 5, 6; § 54 ods. 1 písm. a), b), c); § 57 ods. 2, 3, 5; § 59; § 61 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g); § 63 ods. 1; § 64 ods. 2 písm. c), d), e); § 65 ods. 1 písm. b), g), h), i), j), k), l), m), t); § 66 ods. 2, 3, 5; § 70; § 72; § 74 ods. 1 písm. a), ods. 2 a 3; § 75 ods. 2, 3; § 76 ods. 6, 7, 8, 9, 10; § 77 ods. 4; § 78; § 79 ods. 15, 19; § 81 ods. 9; § 125 ods. 1, 2, 3, 4.“.
238.
V § 117 ods. 4 sa slová „§ 17 ods. 1 písm. a), b), k)“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 1 písm. a), b), j)“.
239.
V § 117 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „§ 112 ods. 6.“.
240.
V § 117 ods. 6 sa za slová „§ 25 ods. 1,7;“ vkladajú slová „§ 28 ods. 9 písm. e);“.
241.
V § 119 ods. 2 sa vypúšťajú slová „životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "minister")“.
242.
V § 134 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 8, ktoré znejú:
„(4)
Na Environmentálny fond sa prevádzajú
a)
práva a záväzky zo zmlúv o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu uzatvorených do 31. decembra 2015 alebo zo zmlúv o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu uzatvorených podľa § 129 ods. 11, ktorých účastníkom je Recyklačný fond v likvidácii,
b)
práva a záväzky zo súdnych sporov, ktorých účastníkom je Recyklačný fond v likvidácii,
c)
práva a záväzky z pohľadávok prihlásených veriteľmi počas likvidácie Recyklačného fondu v likvidácii,
d)
práva a záväzky pri správe registratúry Recyklačného fondu v likvidácii,
e)
práva a záväzky zo zmlúv uzatvorených za účelom zabezpečenia správy registratúry, ktorých účastníkom je Recyklačný fond v likvidácii,
f)
registratúrne záznamy Recyklačného fondu v likvidácii s trvalou dokumentárnou hodnotou odovzdané Slovenskému národnému archívu.
(5)
Recyklačný fond v likvidácii prevedie do 10. decembra 2017 na Environmentálny fond všetky disponibilné prostriedky vedené na účtoch Recyklačného fondu okrem likvidačnej rezervy podľa § 130 ods. 1.
(6)
Na Environmentálny fond sa prevádzajú všetky práva a povinnosti zo zmluvných vzťahov týkajúcich sa informačných systémov, ktorých účastníkom je Recyklačný fond v likvidácii, ku dňu výmazu Recyklačného fondu v likvidácii z obchodného registra.
(7)
Environmentálny fond je povinný poskytnúť likvidátorovi súčinnosť v súvislosti s prevodom stanovených práv a povinností a prevodom disponibilných prostriedkov z účtov Recyklačného fondu v likvidácii na Environmentálny fond.
(8)
Pôsobnosť osoby vykonávajúcej funkciu likvidátora prechádza na štatutárneho zástupcu Environmentálneho fondu v rozsahu ustanovenom podľa odsekov 4 a 6.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 9.
243.
V § 134 odsek 9 znie:
„(9)
Likvidačný zostatok vrátane likvidačnej rezervy podľa § 130 ods. 1 je zdrojom Environmentálneho fondu.159a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 159a znie:
„159a) Zákon č. 587/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
244.
Za § 135b sa vkladá § 135c, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§135c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)
Kto vykonáva činnosť, na ktorú nebolo podľa doterajších predpisov potrebné rozhodnutie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ale na výkon ktorej je potrebné rozhodnutie podľa tohto zákona, je povinný požiadať o vydanie príslušného súhlasu vyžadovaného na túto činnosť podľa tohto zákona do 30. júna 2018, inak sa jeho činnosť považuje za činnosť v rozpore s týmto zákonom.
(2)
Rozhodnutia podľa § 97 ods. 1 písm. g), vydané podľa doterajších predpisov, sa považujú za rozhodnutia podľa tohto zákona a zostávajú v platnosti.
(3)
Odborná spôsobilosť na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi udelená podľa doterajších predpisov sa považuje za odbornú spôsobilosť podľa tohto zákona.
(4)
Ak bolo konanie o udelenie súhlasu na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu začaté do 31. decembra 2017 a neukončené do 31. decembra 2017, toto konanie dokončí okresný úrad.
(5)
Koordinačné centrum, ktoré bolo založené podľa doterajších právnych predpisov, je povinné podať žiadosť o zápis do Registra koordinačných centier ministerstvu podľa § 94a do 28. februára 2018.
(6)
Ten, kto vykonáva činnosť, na ktorú sa vyžaduje registrácia podľa § 98 ods. 4, je povinný sa zaregistrovať do 30. júna 2018.
(7)
Ku dňu 1. januára 2018 strácajú platnosť všetky súhlasy vydané podľa § 97 ods. 1 písm. n), ktoré boli vydané na odovzdávanie odpadov na kŕmne účely.
(8)
Prevádzkovateľ prekládkovej stanice podľa doterajších predpisov je povinný požiadať o vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. u) do 30. júna 2018.
(9)
Informácie uvedené v § 135 ods. 27 sa prevádzajú zo správy ministerstva do správy Environmentálneho fondu ku dňu výmazu Recyklačného fondu v likvidácii z obchodného registra.
(10)
Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná zosúladiť organizačnú štruktúru s § 28 ods. 4 písm. y) a ods. 12 do 30. júna 2018.
(11)
Koordinačné centrum je povinné zosúladiť organizačnú štruktúru s § 31 ods. 11 písm. n) a ods. 17 do 30. júna 2018.
(12)
Organizácia zodpovednosti výrobcov je oprávnená písomne vypovedať zmluvu s obcou okrem výpovedných dôvodov uvedených v zmluve s obcou podľa § 59 ods. 2 z dôvodu nadobudnutia účinnosti tohto zákona najneskôr do 30. júna 2018, pričom výpovedná lehota pre takúto výpoveď má dĺžku jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
(13)
Odpadová ortuť v kvapalnom skupenstve sa dočasne uskladňuje v úložisku dočasného uskladnenia odpadovej ortuti za podmienok ustanovených v tomto zákone.
(14)
Funkciu koordinačného centra plní ministerstvo do času registrácie nového koordinačného centra, ak
a)
koordinačnému centru nebola udelená registrácia podľa § 94a,
b)
bol vykonaný výmaz podľa § 94b.
(15)
Ministerstvo postupuje podľa § 31 ods. 7, ak vykoná výmaz koordinačného centra podľa § 94b ods. 1 písm. b).“.
245.
Slovo „hlásenie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „ohlásenie“ v príslušnom tvare.
246.
V prílohe č. 1 poznámka (****) znie:
„(****) Dočasné uskladnenie je dočasné uloženie podľa § 3 ods. 5.“.
247.
V prílohe č. 2 poznámka (***) znie:
„(***) Dočasné uskladnenie je dočasné uloženie podľa § 3 ods. 5.“.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z. a zákona č. 289/2017 Z. z. sa mení takto:
V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 214 – Ostatné v poradovom čísle 76 stĺpec Preukaz spôsobilosti znie: „– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom alebo – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa iného ako technického alebo prírodovedného smeru, alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s technickým zameraním a najmenej päť rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, alebo – úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s iným ako technickým zameraním a najmenej osem rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom – do praxe sa nezapočítavajú roky praxe počas štúdia“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z. zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z. a zákona č. 293/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe v Sadzobníku správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie položke 162 písm. s) sa vypúšťa slovo „kovovej“ a za slovo „monitorovanie“ sa vkladajú čiarka a slová „na prevádzkovanie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti, na uzavretie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti alebo jeho časti, a jeho následné monitorovanie“.
2.
V prílohe v Sadzobníku správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie položka 162 písmeno y) znie:
„y)
Vydanie rozhodnutia o zmene udelených súhlasov podľa písmen a) až v)“.
3.
V prílohe v Sadzobníku správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie sa položka 162 dopĺňa písmenami aj) a ak), ktoré znejú:


„aj) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu 11 eur
ak) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadov 11 eur“.
ČI. IV
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 268/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z. zákona č. 79/2015 Z. z. a zákona č. 243/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 77 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.“.
2.
V § 78 ods. 1 písm. a) sa slová „alebo drobných stavebných odpadov“ nahrádzajú slovami „vrátane drobných stavebných odpadov, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu“.
3.
V § 78 ods. 1 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v obci bol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.“.
4.
V § 78 odsek 3 znie:
„(3)
Ak obec neustanoví všeobecne záväzným nariadením11) sadzbu poplatku podľa odseku 1, pri určení poplatku sa použije dolná hranica sadzby poplatku podľa odseku 1. Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením sadzbu poplatku11) podľa odseku 1 písm. c), ak bol v obci zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.“.
Čl. V
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 286/2009 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 414/2012 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z. a zákona č. 375/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa za písmeno t) vkladá nové písmeno u), ktoré znie:
„u)
disponibilné prostriedky prevedené z Recyklačného fondu v likvidácii,9ab)“.
Doterajšie písmeno u) sa označuje ako písmeno v).
Poznámka pod čiarou k odkazu 9ab znie:
„9ab) § 135c ods. 11 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 292/2017 Z. z.“.
2.
V § 4 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
podporu riešenia odstraňovania environmentálnych záťaží,9a)“.
3.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ad), ktoré znie:
„ad)
financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v bezprostrednej súvislosti so stavom, ktorým je
1.
stav počas povodne alebo po povodni,
2.
stav počas zosuvu alebo po zosuve,
3.
stav po požiari,
4.
hroziaci kalamitný výskyt hmyzu,
5.
mimoriadne závažná environmentálna situácia, na ktorú sa vzťahujú činnosti uvedené v špecifikácii činností zverejnenej podľa odseku 2.“.
4.
V § 4 ods. 2 druhej vete sa slová „§ 4 ods. 1 písm. a) až e) a i) až l) a n)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a) až e) a i) až l), n) a ad) piateho bodu“.
5.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Prostriedky fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. ad) sa určia na základe dohody ministerstva s Ministerstvom financií Slovenskej republiky najmenej vo výške 1 % z prostriedkov fondu určených na poskytnutie podpory formou dotácie, o ktoré sa tieto navyšujú.“.
6.
Za § 4b sa vkladá § 4c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4c
Financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie
(1)
O prostriedky fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ad) prvého až štvrtého bodu môže požiadať
a)
obec,
b)
samosprávny kraj,
c)
záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce alebo samosprávne kraje.
(2)
O prostriedky fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ad) piateho bodu môže požiadať žiadateľ oprávnený predložiť žiadosť na poskytnutie prostriedkov fondu podľa činností uvedených v špecifikácii činností zverejnených podľa § 4 ods. 2.
(3)
Prostriedky fondu možno poskytnúť žiadateľovi najviac do výšky 100 % priamych nákladov vynaložených na účely § 4 ods. 1 písm. ad); za priame náklady sa považujú náklady na služby alebo tovary priamo súvisiace s riešením, ktorým sa zabezpečuje starostlivosť o životné prostredie.
(4)
Na základe odporúčania rady fondu fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na účely § 4 ods. 1 písm. ad); rozhodnutie ministra o poskytnutí prostriedkov fondu na uvedené účely nie je potrebné.
(5)
Žiadosť sa podáva v písomnej forme bezodkladne po vzniku stavu v súvislosti s ktorým žiadateľ žiada prostriedky fondu. Vzor žiadosti fond uverejní na svojom webovom sídle.
Žiadosť obsahuje
a)
názov žiadateľa,
b)
sídlo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo žiadateľa,
d)
údaje o štatutárnom orgáne žiadateľa,
e)
účel a výšku požadovaných finančných prostriedkov,
f)
prílohy podľa odseku 6, ak ide o poskytnutie prostriedkov na účely § 4 ods. 1 písm. ad) prvého až štvrtého bodu,
g)
ďalšie údaje a doklady potrebné na posúdenie žiadosti.
(6)
Žiadateľ k žiadosti priloží
a)
vyjadrenie okresného úradu k stavu podľa § 4 ods. 1 písm. ad) prvého bodu,12j)
b)
vyjadrenie ministerstva k stavu podľa § 4 ods. 1 písm. ad) druhého bodu,12k)
c)
správu o zásahu hasičskej jednotky,12l) ak ide stav podľa § 4 ods. 1 písm. ad) tretieho bodu, alebo
d)
vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva k stavu podľa § 4 ods. 1 písm. ad) štvrtého bodu.12m)
(7)
Fond vedie evidenciu podaných žiadostí a vykoná ich kontrolu. Fond môže vyzvať žiadateľa, aby v lehote určenej fondom žiadosť doplnil. Ak žiadateľ v tejto lehote žiadosť nedoplní, fond ju nezaradí do zoznamu žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na účely § 4 ods. 1 písm. ad). Zoznam žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na účely § 4 ods. 1 písm. ad) je podkladom na rokovanie rady fondu.
(8)
Na poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ad) nie je právny nárok.
(9)
Na poskytovanie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ad) sa nevzťahujú vykonávací predpis podľa § 13 a Správny poriadok.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12j až 12m znejú:
„12j) § 25 písm. f) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 292/2017 Z. z.
12k) § 36 ods. 1 písm. z) zákona č. 569/2007 Z. z. v znení zákona č. 292/2017 Z. z.
12l) § 31 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách.
12m) § 6 ods. 3 písm. aa) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 292/2017 Z. z.“.
7.
V § 5 odsek 5 znie:
„(5)
Fond posúdi bonitu žiadateľa o podporu formou úveru, bonitu projektu žiadateľa a bonitu zábezpeky pre rozhodovanie o poskytnutí podpory formou úveru alebo môže o jej posúdenie požiadať tretiu osobu.“.
8.
V § 10 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 3 a 4 sa slová „§ 4b“ nahrádzajú slovami „§ 4b a 4c“.
9.
V § 10 ods. 1 písm. e) a § 11 ods. 2 sa slová „zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov“ nahrádzajú slovami „zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na účely § 4 ods. 1 písm. m) a ad)“.
ČI. VI
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z. a zákona č. 289/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:
„aa)
vydáva vyjadrenia podľa osobitného predpisu.13e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13e znie:
„13e) § 4c ods. 6 písm. d) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 292/2017 Z. z.“.
ČI. VII
Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 110/2010 Z .z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 268/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z. a zákona č. 147/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 36 sa odsek 1 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:
„z)
vydáva vyjadrenie podľa osobitného predpisu.49b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49b znie:
„49b) § 4c ods. 6 písm. b) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 292/2017 Z. z.“.
ČI. VIII
Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 71/2015 Z. z. a zákona č. 303/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 25 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
vydáva vyjadrenie podľa osobitného predpisu.49a)“.
Doterajšie písmená f ) až h) sa označujú ako písmená g) až i).
Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:
„49a) § 4c ods. 6 písm. a) zákona č. 587/2004 Z. z. v znení zákona č. 292/2017 Z. z.“.
Čl. IX
Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z. a zákona č. 148/2017 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 3 písm. c) deviaty bod znie:
„9.
súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad,“.
2.
V § 3 ods. 3 písm. c) sa vypúšťa desiaty bod.
Čl. X
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2017 okrem čl. I bodov 1 až 27, § 20 ods. 1, 2, 4 až 8 v bode 28, bodov 29 až 241, 243 až 247, čl. II až IV, čl. V bodov 2 až 9 a čl. VI až IX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018 a okrem čl. I § 20 ods. 3 v bode 28, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2023.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.