292/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2017 do 31.12.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

292
ZÁKON
z 18. októbra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z. z. a zákona č. 90/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
242.
V § 134 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 8, ktoré znejú:
„(4)
Na Environmentálny fond sa prevádzajú
a)
práva a záväzky zo zmlúv o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu uzatvorených do 31. decembra 2015 alebo zo zmlúv o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu uzatvorených podľa § 129 ods. 11, ktorých účastníkom je Recyklačný fond v likvidácii,
b)
práva a záväzky zo súdnych sporov, ktorých účastníkom je Recyklačný fond v likvidácii,
c)
práva a záväzky z pohľadávok prihlásených veriteľmi počas likvidácie Recyklačného fondu v likvidácii,
d)
práva a záväzky pri správe registratúry Recyklačného fondu v likvidácii,
e)
práva a záväzky zo zmlúv uzatvorených za účelom zabezpečenia správy registratúry, ktorých účastníkom je Recyklačný fond v likvidácii,
f)
registratúrne záznamy Recyklačného fondu v likvidácii s trvalou dokumentárnou hodnotou odovzdané Slovenskému národnému archívu.
(5)
Recyklačný fond v likvidácii prevedie do 10. decembra 2017 na Environmentálny fond všetky disponibilné prostriedky vedené na účtoch Recyklačného fondu okrem likvidačnej rezervy podľa § 130 ods. 1.
(6)
Na Environmentálny fond sa prevádzajú všetky práva a povinnosti zo zmluvných vzťahov týkajúcich sa informačných systémov, ktorých účastníkom je Recyklačný fond v likvidácii, ku dňu výmazu Recyklačného fondu v likvidácii z obchodného registra.
(7)
Environmentálny fond je povinný poskytnúť likvidátorovi súčinnosť v súvislosti s prevodom stanovených práv a povinností a prevodom disponibilných prostriedkov z účtov Recyklačného fondu v likvidácii na Environmentálny fond.
(8)
Pôsobnosť osoby vykonávajúcej funkciu likvidátora prechádza na štatutárneho zástupcu Environmentálneho fondu v rozsahu ustanovenom podľa odsekov 4 a 6.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 9.
Čl. V
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 286/2009 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 414/2012 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z. a zákona č. 375/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa za písmeno t) vkladá nové písmeno u), ktoré znie:
„u)
disponibilné prostriedky prevedené z Recyklačného fondu v likvidácii,9ab)“.
Doterajšie písmeno u) sa označuje ako písmeno v).
Poznámka pod čiarou k odkazu 9ab znie:
„9ab) § 135c ods. 11 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 292/2017 Z. z.“.
Čl. X
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2017 okrem čl. I bodov 1 až 27, § 20 ods. 1, 2, 4 až 8 v bode 28, bodov 29 až 241, 243 až 247, čl. II až IV, čl. V bodov 2 až 9 a čl. VI až IX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018 a okrem čl. I § 20 ods. 3 v bode 28, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2023.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.