Predpis bol zrušený predpisom 305/2013 Z. z.

29/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2019 do 30.09.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

29
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 15. februára 2017,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 59 ods. 3 písm. a) až c) a f) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Alternatívny autentifikátor podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona má formu karty s elektronickým čipom spolu s bezpečnostným osobným kódom. Bezpečnostný osobný kód je kombinácia šiestich číslic.
(2)
O vydanie alternatívneho autentifikátora môže požiadať fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu právnickej osoby so sídlom na území Slovenskej republiky zapísanej v obchodnom registri alebo ktorá je vedúcim jej organizačnej zložky zapísanej v obchodnom registri a nemôže byť držiteľom úradného autentifikátora podľa § 21 ods. 1 písm. a) zákona (ďalej len „žiadateľ“).
(3)
O vydanie alternatívneho autentifikátora môže požiadať aj advokát,1) hosťujúci euroadvokát2) a usadený euroadvokát,3) ktorí nie sú držiteľmi autentifikátora podľa § 21 ods. 1 písm. a) a d) zákona alebo iného autentifikačného prostriedku podľa § 21 zákona.
(4)
Alternatívny autentifikátor obsahuje
a)
meno a priezvisko žiadateľa,
b)
číslo karty,
c)
dátum vydania karty,
d)
dátum uplynutia platnosti karty,
e)
poznámky.
(5)
Alternatívny autentifikátor obsahuje na elektronickom čipe
a)
meno a priezvisko žiadateľa,
b)
identifikátor žiadateľa zapísaný v registri fyzických osôb,
c)
dátum narodenia, štátnu príslušnosť a štát pobytu žiadateľa,
d)
číslo karty,
e)
dátum vydania karty.
(6)
Alternatívny autentifikátor sa vydáva s dobou platnosti tri roky.
§ 2
(1)
Žiadateľ podáva žiadosť podľa § 22 ods. 2 zákona osobne na pracovisku Policajného zboru podľa zoznamu zverejnenom na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
(2)
Pri podaní žiadosti žiadateľ uvedie
a)
meno a priezvisko žiadateľa,
b)
dátum narodenia žiadateľa,
c)
štátnu príslušnosť žiadateľa,
d)
štát a adresu miesta pobytu žiadateľa,
e)
bezpečnostný osobný kód,
f)
obchodné meno a adresu sídla právnickej osoby zapísanej v obchodnom registri na území Slovenskej republiky, ak je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu; ak je vedúci organizačnej zložky podniku, aj označenie organizačnej zložky podniku a adresu jej umiestnenia.
(3)
Na overenie údajov podľa odseku 2 písm. a) až d) je vydávajúci orgán oprávnený požadovať predloženie verejnej listiny, z ktorej možno overiť tieto údaje. Ak údaje podľa odseku 2 písm. a) a d) uvedené na verejnej listine nie sú zhodné s údajmi v obchodnom registri a v registri právnických osôb alebo údaje podľa odseku 2 písm. f) nie sú aktuálne, oprava hodnôt zdrojových údajov a referenčných údajov sa vykonáva podľa § 53 zákona. Žiadateľ zadáva bezpečnostný osobný kód až po vykonaní opravy hodnôt zdrojových údajov a referenčných údajov v obchodnom registri a v registri právnických osôb.
§ 2a
Na advokáta a euroadvokáta podľa § 1 ods. 3 sa vzťahujú ustanovenia § 2 ods. 1, ods. 2 písm. a) až e), ods. 3 prvej vety a § 3 a 4. Hosťujúci euroadvokát pri podaní žiadosti predloží svoje oprávnenie vykonávať advokáciu v členskom štáte Európske únie alebo inom zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore, kde je registrovaný. Advokát a usadený euroadvokát pri podaní žiadosti predloží svoje oprávnenie vykonávať advokáciu na území Slovenskej republiky. Ak je hosťujúci euroadvokát v súvislosti s výkonom advokácie v členskom štáte Európskej únie, kde je registrovaný, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, predloží aj výpis z obdobného registra členského štátu Európskej únie, ako je obchodný register, nie starší ako tri mesiace.
§ 3
Alternatívny autentifikátor sa doručuje žiadateľovi na adresu podľa § 2 ods. 2 písm. f) alebo na inú adresu na území Slovenskej republiky uvedenú žiadateľom.
§ 4
Pri strate, odcudzení, poškodení, zničení, zneužití alternatívneho autentifikátora alebo pri zmene údajov, ktoré sa uvádzajú pri podaní žiadosti podľa § 2 ods. 2 písm. a) až e), žiadateľ postupuje podľa § 2.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2017.
Robert Kaliňák v. r.
1)
§ 2 ods. 1 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 30 písm. b) zákona č. 586/2003 Z. z. v znení zákona č. 339/2013 Z. z.