284/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

284
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
zo 6. novembra 2017,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 326/2015 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu v znení vyhlášky
č. 284/2016 Z. z.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 2 zákona č. 443/2010
Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
č. 326/2015 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu v znení vyhlášky č. 284/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
garážové stojisko vybudované k obstarávanému nájomnému bytu vo výške 600 eur na jeden nájomný byt, najviac do výšky 10 % oprávnených nákladov na obstaranie garážového stojiska.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Arpád Érsek v. r.