283/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

283
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
zo 6. novembra 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení vyhlášky č. 341/2015 Z. z.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 21 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení vyhlášky č. 341/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. a) sa za slovo „zákona“ vkladajú slová „a fyzickej osobe podľa § 10 ods. 5 písm. e) zákona“ a suma „55 000 eur“ sa nahrádza sumou „75 000 eur“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. b) sa suma „60 000 eur“ nahrádza sumou „80 000 eur“.
3.
V § 2 odsek 2 znie:
(2) Na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods.1 písm. b) zákona možno poskytnúť obci, samosprávnemu kraju alebo neziskovej organizácii podľa § 7 ods.1 písm. f) zákona úver najdlhšie na 40 rokov vo výške
a)
80 % obstarávacej ceny, najviac 65 000 eur na byt,
1.
s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 % alebo
2.
s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0 %, ak sa obstaráva nájomný byt v najmenej rozvinutom okrese,1)
b)
100 % obstarávacej ceny, najviac 75 000 eur na byt, ak je splnená podmienka podľa § 10 ods. 20 zákona
1.
s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 % alebo
2.
s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0 %, ak sa obstaráva nájomný byt v najmenej rozvinutom okrese.1)“.
4.
V § 2 sa vypúšťajú odseky 4, 11 a 18.
Doterajšie odseky 5 až 10 a 12 až 17 sa označujú ako odseky 4 až 15.
5.
V § 2 odsek 4 znie:
„(4)
Na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 5 písm. a) zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 zákona úver najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0,5 % a vo výške
a)
100 % obstarávacej ceny, najviac 70 000 eur na výťah, ak ide o výmenu výťahu v bytovom dome alebo
b)
75 % obstarávacej ceny, najviac 50 000 eur na výťah, ak ide o modernizáciu výťahu v bytovom dome.“.
6.
V § 2 ods. 6 sa slová „75 %“ nahrádzajú slovami „100 %“ a suma „110 eur“ sa nahrádza sumou „150 eur“.
7.
V § 2 odsek 9 znie:
„(9)
Na zateplenie bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 zákona úver vo výške
a)
75 % obstarávacej ceny, najviac 85 eur na 1 m2 zatepľovanej plochy bytovej budovy, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %,
b)
100 % obstarávacej ceny, najviac 100 eur na 1 m2 zatepľovanej plochy bytovej budovy, najdlhšie na 25 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0,5 %, ak budova dosiahne hodnotu hornej hranice energetickej triedy pre ultranízkoenergetické budovy alebo hodnotu nižšiu podľa osobitného predpisu.1b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b) Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 2 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Ak možno poskytnúť podporu podľa odseku 9 písm. b) a na stavbe sa súčasne realizuje ďalší z typov obnovy bytovej budovy uvedený v odsekoch 4 až 8, určí sa pre poskytnutý úver spoločná lehota splatnosti najdlhšie na 25 rokov.“.
Doterajšie odseky 10 až 15 sa označujú ako odseky 11 až 16.
9.
V § 2 ods. 11 sa vypúšťajú slová „alebo viac“, slová „5 až 10“ sa nahrádzajú slovami „4 až 9“ a slovo „najnižšej“ sa nahrádza slovom „nižšej“.
10.
V § 2 ods. 12 sa slová „5 až 10“ nahrádzajú slovami „4 až 9“.
11.
V § 2 ods. 13 sa slová „12 a 13“ nahrádzajú slovami „11 a 12“.
12.
V § 2 ods. 14 sa slová „80 %“ nahrádzajú slovami „100 %“, suma „525 eur“ sa nahrádza sumou „700 eur“ a slová „1 %“ sa nahrádzajú slovami „0,5 %“.
13.
V § 2 ods. 15 sa slová „75 %“ nahrádzajú slovami „100 %“, suma „85 eur“ sa nahrádza sumou „100 eur“, slová „20 rokov“ sa nahrádzajú slovami „25 rokov“ a slová „1 %“ sa nahrádzajú slovami „0,5 %“.
14.
V § 2 ods. 16 sa slová „75 %“ nahrádzajú slovami „100 %“, suma „400 eur“ sa nahrádza sumou „500 eur“, slová „20 rokov“ sa nahrádzajú slovami „25 rokov“ a slová „1 %“ sa nahrádzajú slovami „0,5 %“.
15.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 17 a 18, ktoré znejú:
„(17)
Na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c), f) a g) zákona úver najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 % na
a)
verejný vodovod a vodovodnú prípojku vo výške 112 eur na 1 m verejného vodovodu a vodovodnej prípojky alebo 596 eur na nájomný byt, najviac vo výške 75 % obstarávacej ceny, pričom úver sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky úveru,
b)
verejnú kanalizáciu a kanalizačnú prípojku vrátane čistiarne odpadových vôd vo výške
1.
147 eur na 1 m verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky alebo 785 eur na nájomný byt, najviac vo výške 75 % obstarávacej ceny, pričom úver sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky úveru,
2.
14 000 eur na jednu čistiareň odpadových vôd, najviac vo výške 75 % obstarávacej ceny, pričom úver sa určí vo výške nižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky úveru,
c)
miestnu komunikáciu vo výške 42 eur na 1 m2 miestnej komunikácie alebo 796 eur na nájomný byt, najviac vo výške 75 % obstarávacej ceny, pričom úver sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky úveru,
d)
odstavnú plochu vybudovanú pri obstarávanom nájomnom byte vo výške 42 eur na 1 m2 odstavnej plochy vrátane príjazdu k odstavnej ploche z miestnej komunikácie alebo 357 eur na nájomný byt, najviac vo výške 75 % obstarávacej ceny, pričom úver sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky úveru,
e)
garážové stojisko vo výške 6 000 eur na nájomný byt, najviac vo výške 90 % obstarávacej ceny.
(18)
Na kúpu pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona úver vo výške 100 % obstarávacej ceny, najviac 10 000 eur na jeden obstarávaný nájomný byt, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.“.
16.
V § 3 ods. 2 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
17.
V § 5 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
§ 10 ods. 5 písm. e) zákona, prílohou k žiadosti je čestné vyhlásenie žiadateľa, že je slobodný, ovdovený alebo rozvedený a žije v spoločnej domácnosti len s nezaopatreným dieťaťom vo veku do 15 rokov.“.
18.
V § 6 ods. 1 písmená a) až f) znejú:
„a)
názov stavby a miesto stavby,
b)
parcelné číslo stavebného pozemku,
c)
dátum vydania a číslo právoplatného stavebného povolenia s uvedením termínu začatia stavby a dokončenia stavby alebo číslo písomného oznámenia stavebného úradu,
d)
číslo právoplatného kolaudačného rozhodnutia5) a dátum nadobudnutia jeho právoplatnosti,
e)
obstarávacia cena podľa § 8 ods. 4 až 9 zákona,
f)
počet bytov, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. b), c), f) a g) zákona,“.
19.
V § 6 ods. 2 písm. a) sa slová „písm. c) až e) a § 10 ods. 13“ nahrádzajú slovami „písm. c) až e), písm. f) prvého bodu a § 10 ods. 14“.
20.
V § 6 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 6 ods. 1 písm. a) druhého bodu a písm. b) druhého bodu zákona“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 1 písm. a) druhého bodu, písm. b) druhého bodu a písm. f) druhého bodu zákona“.
21.
V § 6 ods. 2 písm. i) treťom bode sa slová „tretieho bodu zákona“ nahrádzajú slovami „tretieho bodu a § 10 ods. 14 zákona“.
22.
V § 6 ods. 2 písmeno n) znie:
„n)
projektové energetické hodnotenie bytovej budovy pred zásahom do tepelnej ochrany a navrhovanej obnovy podľa projektovej dokumentácie vrátane výpočtu globálneho ukazovateľa – primárnej energie v kWh/(m2·a) so zaradením budovy do energetickej triedy, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu zákona, zhotovené odborne spôsobilou osobou,7)“.
23.
V § 6 ods. 2 sa vkladá nové písmeno o), ktoré znie:
„o)
projektové energetické hodnotenie budovy pred zásahom do tepelnej ochrany a navrhovanej obnovy podľa projektovej dokumentácie, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. e) prvého bodu zákona, zhotovené odborne spôsobilou osobou,7)“.
Doterajšie písmená o) až u) sa označujú ako písmená p) až v).
24.
V § 6 ods. 2 písm. u) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak si to povaha prác vyžaduje,“.
25.
V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:
„w)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že nemá uzatvorenú dohodu týkajúcu sa obstarania nájomných bytov vo vzťahu k subjektu vykonávajúcemu hospodársku činnosť v rámci výstavby priemyselných parkov alebo realizácie významnej investície a neexistuje prísľub alebo iný záväzok týkajúci sa obstarania takýchto bytov.“.
26.
V § 7 ods. 4 sa za slovom „obrate“ vypúšťa čiarka a slová „podnikateľskom zámere“.
27.
V § 7 odsek 5 znie:
„(5)
Prílohou k žiadosti žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona je
a)
finančný audit vypracovaný v dvoch rokoch predchádzajúcich roku podania žiadosti,
b)
návrh rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok alebo návrh rozpočtu samosprávneho kraja na príslušný rozpočtový rok,
c)
doklad o tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv v bytovom dome ku dňu podania žiadosti, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona.“.
28.
V § 7 odsek 7 znie:
„(7)
Prílohou k žiadosti žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. f) a g) zákona je
a)
potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov a kópia daňového priznania k dani z príjmov za tri bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobia a ročné účtovné závierky za tri bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia; ak daňovník podá opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie, prílohou k žiadosti je aj potvrdenie o podaní opravného daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania a kópia tohto daňového priznania,
b)
podnikateľský zámer,
c)
doklad o tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv v bytovom dome ku dňu podania žiadosti, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona.“.
29.
V § 8 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a obstaranie technickej vybavenosti podľa § 14a ods. 5 zákona“.
30.
V § 8 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
súhlas štatutárneho orgánu žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona, že predmetom záložného práva bude obstarávaný nájomný byt, ak ide o kúpu nájomného bytu podľa § 10 ods. 14 zákona a obstaranie technickej vybavenosti podľa § 14a ods. 5 zákona,“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Arpád Érsek v. r.