280/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2022 do 31.12.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

280
ZÁKON
z 12. októbra 2017
o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka (ďalej len „podpora“),
b)
pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka (ďalej len „dotácia“),
c)
postup a podmienky poskytovania podpory a dotácie a podmienky poskytovania finančnej pomoci podľa § 12a,
d)
práva a povinnosti osôb v súvislosti s poskytovaním podpory a dotácie,
e)
Pôdohospodársky poradenský systém,
f)
konanie o priamych podporách a
g)
zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2)
Poskytovanie podpory a dotácie podľa tohto zákona nevylučuje poskytovanie podpory podľa osobitných predpisov.1)
§ 2
Podpora a dotácia
(1)
Podporou sú finančné prostriedky poskytované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a finančné prostriedky na rozvoj vidieka v rámci integrovaného systému podľa osobitného predpisu2) poskytované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu určené na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie pre podporovanie pôdohospodárstva, rozvoja vidieka a rybného hospodárstva podľa osobitných predpisov.3)
(2)
Dotáciou sú finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu pre podporovanie poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva vrátane zhodnotenia surového dreva, rozvoja vidieka a rybného hospodárstva podľa osobitných predpisov.4)
§ 3
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
opatrením s viacročnými záväzkami opatrenie, pri ktorom sa vyžaduje plnenie podmienok v celom rozsahu počas najmenej piatich rokov,
b)
programom
1.
Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,
2.
vnútroštátny program poskytovania podpory v rámci organizovania trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami5) alebo
3.
stratégia,6) alebo štátny rámec7) vykonávania programu uvedeného v druhom bode,
c)
priamymi podporami priame platby podľa osobitného predpisu8) a opatrenia na rozvoj vidieka alebo druhy operácií, pri ktorých je podpora založená na veľkosti nahlásenej plochy alebo na nahlásenom počte zvierat alebo na nahlásenom počte dobytčích jednotiek,
d)
priamymi podporami na plochu priame platby na plochu podľa osobitného predpisu9) a opatrenia na rozvoj vidieka alebo druhy operácií, pri ktorých je podpora založená na veľkosti nahlásenej plochy,
e)
prijímateľom osoba, ktorej bola schválená žiadosť o poskytnutie podpory, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy10) alebo odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa § 26, alebo osoba podľa osobitných predpisov,11)
f)
pohľadávkou z podpory pohľadávka štátu na vrátenie podpory prijímateľom, ktorý porušil osobitný predpis, zmluvu10) alebo právoplatné rozhodnutie o žiadosti o poskytnutie podpory,
g)
pohľadávkou z rozhodnutia pohľadávka štátu na základe právoplatného rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny, ktoré bolo vydané Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (ďalej len „platobná agentúra“),
h)
dielom pôdneho bloku súvislá plocha obhospodarovanej poľnohospodárskej plochy príslušného druhu pozemku členená podľa prirodzených hraníc,
i)
auditom súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností vykonávaných na účely zabezpečenia úloh podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu,12)
j)
účastníkom trhu osoba, ktorá vstupuje na trh s poľnohospodárskou komoditou, poľnohospodárskym výrobkom alebo potravinou vyrobenou z poľnohospodárskej komodity ako výrobca, spracovateľ alebo obchodník na ktorejkoľvek úrovni,
k)
monitorovaním trhu získavanie údajov, ktoré sa týkajú poľnohospodárskej komodity, poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny vyrobenej z poľnohospodárskej komodity, od účastníka trhu, a to najmä údajov o cenách, výrobe a použití, množstvách, zásobách, predaji, vývoze a dovoze poľnohospodárskej komodity, poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny vyrobenej z poľnohospodárskej komodity, a o zmluvných vzťahoch podľa osobitných predpisov,12a) ktorých predmetom je poľnohospodárska komodita, poľnohospodársky výrobok alebo potravina vyrobená z poľnohospodárskej komodity.
§ 4
Orgány štátnej správy pri poskytovaní podpory a dotácie
Orgánom štátnej správy pri poskytovaní podpory a dotácie je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“) a platobná agentúra.
Ministerstvo pôdohospodárstva
§ 5
(1)
Ministerstvo pôdohospodárstva je riadiacim orgánom a plní úlohy v rámci programov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a zo štátneho rozpočtu. V rámci programov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka plní ministerstvo pôdohospodárstva vo vzťahu k platobnej agentúre úlohy príslušného orgánu podľa osobitných predpisov.13)
(2)
Ministerstvo pôdohospodárstva
a)
vykonáva finančné riadenie podpory,
b)
riadi, usmerňuje, koná a rozhoduje o poskytovaní dotácie a riadi a usmerňuje poskytovanie podpory,
c)
koordinuje systém krížového plnenia podľa osobitného predpisu,14)
d)
udeľuje a odníma akreditáciu na činnosť platobnej agentúre,
e)
určuje certifikačný orgán podľa osobitného predpisu,15)
f)
plní informačnú povinnosť príslušného orgánu vo vzťahu k orgánom Európskej únie,16)
g)
zabezpečuje
1.
audit na účely udelenia alebo odňatia akreditácie na činnosť platobnej agentúre,
2.
prípravu programov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a ich zmien,
h)
koordinuje Pôdohospodársky poradenský systém a poveruje osobu na spravovanie Pôdohospodárskeho poradenského systému,
i)
udeľuje a odníma akreditáciu na činnosť vzájomných fondov podľa osobitného predpisu,17)
j)
zabezpečuje kontrolu transakcií podľa osobitného predpisu,18)
k)
je poskytovateľom finančnej pomoci podľa § 12a.
(3)
Ministerstvo pôdohospodárstva ďalej
a)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodla v prvom stupni platobná agentúra,
b)
spolupracuje s navrhovateľom19) a Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“) pri riadnej realizácii vybraných jednoduchých informačných a propagačných programov20) a zabezpečuje súlad informačných a propagačných materiálov, ktoré sú vytvorené v rámci informačných a propagačných programov, s právom Európskej únie,
c)
vypracúva a predkladá vláde Slovenskej republiky a orgánom Národnej rady Slovenskej republiky správu o poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve za príslušný kalendárny rok, v ktorej hodnotí stav týchto odvetví a efektívnosť poskytovania podpory a dotácie,
d)
zostavuje v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky ekonomický poľnohospodársky účet a integrované environmentálne a ekonomické účty pre lesy podľa osobitných predpisov,21)
e)
zriaďuje Národnú komisiu pre informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva v Slovenskej republike,22)
f)
uverejňuje informácie z registrov podľa osobitného predpisu,23)
g)
vykonáva opatrenia, ktoré sa týkajú skladovania prostredníctvom skladiskových záložných listov a tovarových záložných listov podľa osobitného predpisu.24)
§ 6
(1)
Ministerstvo pôdohospodárstva sústreďuje príjmy a realizuje výdavky súvisiace s opatreniami podľa § 5 ods. 3 písm. g) prostredníctvom samostatného účtu. Ministerstvo pôdohospodárstva môže nevyčerpané zostatky na tomto účte použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.
(2)
Príjmy samostatného účtu podľa odseku 1 sú:
a)
príjmy z opatrení podľa § 5 ods. 3 písm. g),
b)
prevody prostriedkov zo samostatného účtu platobnej agentúry podľa § 11 ods. 1.
(3)
Výdavky samostatného účtu podľa odseku 1 sú výdavky na
a)
výkon opatrení podľa § 5 ods. 3 písm. g),
b)
náklady súvisiace s naskladnením, skladovaním, vyskladnením a kontrolou tovaru podľa osobitného predpisu,25)
c)
prevody prostriedkov na samostatný účet platobnej agentúry podľa § 11 ods. 1.
(4)
Ministerstvo pôdohospodárstva môže na úhradu výdavkov podľa odseku 3 poskytovať preddavok na základe písomnej zmluvy a za podmienok, ktoré ustanovuje osobitný predpis.26)
§ 7
(1)
Ministerstvo pôdohospodárstva vykonáva opatrenia podľa § 5 ods. 3 písm. g) na základe výzvy, ktorú uverejňuje na svojom webovom sídle a najmenej v jednom vydaní periodickej tlače s celoštátnou pôsobnosťou najmenej päť pracovných dní pred začiatkom výkonu opatrenia.
(2)
Ministerstvo pôdohospodárstva vo výzve podľa odseku 1 určí
a)
druh tovaru, na ktoré sa výzva vzťahuje,
b)
osoby, na ktoré sa výzva vzťahuje,
c)
cenu alebo spôsob jej určenia a celkovú hodnotu opatrenia,
d)
základné podmienky opatrenia,
e)
obdobie, na ktoré sa opatrenie vyhlasuje.
§ 8
(1)
Na účely poskytovania vybraných údajov z účtovných záznamov osôb podľa osobitného predpisu27) Komisii zriaďuje ministerstvo pôdohospodárstva informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva v Slovenskej republike podľa osobitných predpisov.22)
(2)
Informačná sieť poľnohospodárskeho účtovníctva v Slovenskej republike predstavuje reprezentatívnu vzorku osôb, ktoré poskytujú ministerstvu pôdohospodárstva údaje na základe zmluvy.
(3)
Údaje získané z účtovných záznamov osôb podľa odseku 1 môže ministerstvo pôdohospodárstva použiť len na účely hodnotenia vývoja poľnohospodárstva a na vypracovanie ekonomického poľnohospodárskeho účtu.
Platobná agentúra
§ 9
(1)
Platobná agentúra je rozpočtovou organizáciou zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva pôdohospodárstva. Platobná agentúra zabezpečuje administratívnu činnosť pri poskytovaní podpory a dotácie ako orgán štátnej správy. Platobná agentúra vykonáva činnosti spojené s poskytovaním podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka len na základe akreditácie udelenej ministerstvom pôdohospodárstva.
(2)
Sídlom platobnej agentúry je Bratislava. Na zabezpečenie výkonu vybraných činností si platobná agentúra môže vytvárať pracoviská s určeným rozsahom ich činnosti a územným obvodom ich pôsobnosti.
(3)
Štatutárnym orgánom platobnej agentúry je generálny riaditeľ platobnej agentúry, ktorý riadi činnosť platobnej agentúry a je oprávnený konať v jej mene.
(4)
Generálneho riaditeľa platobnej agentúry vymenúva a odvoláva minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „minister pôdohospodárstva“).
(5)
Organizačnú štruktúru platobnej agentúry upraví štatút platobnej agentúry, ktorý schvaľuje minister pôdohospodárstva. Podrobnosti o organizačnej štruktúre platobnej agentúry upraví organizačný poriadok platobnej agentúry.
§ 10
(1)
Platobná agentúra
a)
rozhoduje o poskytovaní podpory podľa osobitných predpisov28) a o poskytovaní preddavkov podľa osobitného predpisu,29)
b)
koná a rozhoduje o poskytovaní dotácie,
c)
vykonáva intervenčné opatrenia vybraných poľnohospodárskych výrobkov podľa osobitných predpisov,30)
d)
oznamuje osobám zaradenie žiadosti o poskytnutie podpory do opatrení s jednoročnými záväzkami a viacročnými záväzkami,
e)
kontroluje dodržiavanie operačných programov a opatrení podľa osobitného predpisu,31)
f)
vydáva povolenie na dovoz a vývoz výrobkov podľa osobitných predpisov32) (ďalej len „licencia“), vyberá finančné zábezpeky, vracia finančné zábezpeky alebo ich časti, rozhoduje o prepadnutí finančnej zábezpeky alebo jej časti, rozhoduje o povinnosti nahradiť finančnú zábezpeku alebo jej časť, ktorá zanikla pred právoplatnosťou rozhodnutia o jej vrátení alebo prepadnutí, uhrádza vývozné náhrady na poľnohospodárske výrobky a spracované poľnohospodárske výrobky,33)
g)
monitoruje trh,
h)
spracúva a uchováva údaje získané pri monitorovaní trhu; spracované údaje
1.
poskytuje ministerstvu pôdohospodárstva,
2.
poskytuje Komisii v rozsahu, spôsobom a v lehote podľa osobitných predpisov,33a)
3.
zverejňuje na svojom webovom sídle formou cenových prehľadov a správ,
i)
vykonáva kontrolu úplnosti a správnosti údajov získaných pri monitorovaní trhu (ďalej len „kontrola poskytnutých údajov“),
j)
rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu,34)
k)
ukladá a vymáha odvody, pokuty a penále podľa osobitných predpisov35) za porušenie finančnej disciplíny prijímateľov pri nakladaní s prostriedkami Európskej únie a s prostriedkami štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie poskytnutými platobnou agentúrou z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu,
l)
zabezpečuje finančnú realizáciu jednoduchých programov, monitoruje a kontroluje36) jednoduché programy,
m)
zverejňuje výzvu, prijíma a kontroluje prijaté žiadosti podľa osobitných predpisov,37)
n)
zabezpečuje implementáciu informačných a propagačných akcií, ktoré sa týkajú poľnohospodárskych výrobkov,
o)
zapisuje prvonákupcov mlieka do evidencie podľa osobitného predpisu,38) vedie evidenciu prvonákupcov mlieka a rozhoduje o vyčiarknutí prvonákupcu mlieka z evidencie prvonákupcov mlieka, ak nespĺňa podmienky alebo povinnosti podľa osobitného predpisu,39)
p)
spravuje programy uvedené v § 3 písm. b) druhom bode,
q)
ukladá pokuty za správne delikty podľa § 37,
r)
vypláca finančné prostriedky poskytované z Európskej únie a zo štátneho rozpočtu prijímateľom,
s)
oprávňuje dovozcov na dovoz konopných semien určených na iný účel ako na siatie40) z tretieho štátu, kontroluje nakladanie s nimi a vydáva oprávneným dovozcom licencie na dovoz konopných semien určených na iný účel ako na siatie;41) vydáva podnikateľom licencie na dovoz konopného osiva a pravej, surovej alebo máčanej konopy siatej z tretieho štátu,42) ak sú splnené podmienky podľa osobitných predpisov,43)
t)
vedie účtovníctvo o stave a pohybe majetku a záväzkov, pohľadávok z podpory alebo príspevku a pohľadávok z rozhodnutí vydaných platobnou agentúrou a finančných prostriedkov spojených s poskytovaním prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu,
u)
prideľuje identifikačné číslo dielom pôdnych blokov a vedie ich evidenciu,
v)
zabezpečuje cyklickú obnovu dielov pôdnych blokov a systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov vrátane aktualizácie ich registrov.
(2)
Platobná agentúra ďalej
a)
predkladá ministerstvu pôdohospodárstva informácie o vyhodnotení kontrolnej činnosti,
b)
zabezpečuje činnosti a prípravu metodických postupov a príručiek pre žiadateľov podľa osobitných predpisov,30)
c)
poskytuje certifikačnému orgánu informácie, doklady a vysvetlenia súvisiace s činnosťou certifikačného orgánu,
d)
na požiadanie certifikačného orgánu poskytuje prístup k informačným systémom pre konkrétnu oblasť, ktorý neohrozí bezpečnosť informačných systémov, ktorá vychádza z akreditačných kritérií,
e)
zabezpečuje uzatváranie dohôd o delegovaní činností s právnickými osobami zriadenými podľa osobitných predpisov,44)
f)
ukladá osobe povinnosť zmeniť druh pozemku na trvalý trávny porast podľa osobitných predpisov,45)
g)
zabezpečuje zverejňovanie46) prijímateľov podpory.
(3)
Platobná agentúra zabezpečuje výkon auditu v rámci svojej pôsobnosti a podľa zásad medzinárodných audítorských štandardov.12)
(4)
Platobná agentúra pri plnení úloh podľa tohto zákona spolupracuje so štátnymi orgánmi, ktoré na žiadosť platobnej agentúry poskytujú informácie nevyhnutné na jej činnosť, poskytuje informácie nevyhnutné na činnosť štátnych orgánov a spolupracuje s orgánmi ostatných členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“) a Komisiou podľa osobitných predpisov.47)
§ 11
(1)
Platobná agentúra sústreďuje príjmy a realizuje výdavky48) súvisiace s intervenčnými opatreniami podľa osobitných predpisov49) prostredníctvom samostatného účtu v súlade s osobitným predpisom.50) Nevyčerpané zostatky na tomto účte možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.
(2)
Príjmy samostatného účtu podľa odseku 1 sú:
a)
príjmy z predaja zásob súvisiacich s intervenčnými opatreniami vrátane príjmu z dane z pridanej hodnoty,
b)
prevody prostriedkov z osobitného účtu ministerstva pôdohospodárstva na príjem prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu,51)
c)
prevody prostriedkov zo samostatného účtu ministerstva pôdohospodárstva podľa § 6 ods. 1,
d)
iné príjmy, o ktorých tak ustanovia osobitné predpisy.
(3)
Výdavky samostatného účtu podľa odseku 1 sú:
a)
výdavky na intervenčné opatrenia,
b)
výdavky spojené s nákupom a predajom intervenčných zásob podľa osobitných predpisov,52)
c)
prevody prostriedkov na samostatný účet ministerstva pôdohospodárstva podľa § 6 ods. 1.
(4)
Platobná agentúra vedie samostatný účet určený na zloženie, uvoľnenie alebo prepadnutie zábezpeky podľa osobitných predpisov.12)
(5)
Príjmom samostatného účtu podľa odseku 4 je suma finančnej zábezpeky, ktorá je zárukou, že sa vyplatí orgánu, ktorý je príslušný na vyplatenie peňažnej sumy alebo prepadne v jeho prospech, ak sa nesplní určitá povinnosť, ktorá vyplýva z právnych predpisov v oblasti poľnohospodárstva.
(6)
Výdavky samostatného účtu podľa odseku 4 sú:
a)
prevody po čiastočnom uvoľnení alebo po úplnom uvoľnení finančnej zábezpeky,
b)
prevody po prepadnutí zábezpeky v prospech Slovenskej republiky alebo Európskej únie.
§ 12
Dotácia
(1)
Dotácia sa môže poskytnúť žiadateľovi o dotáciu, ktorým je
a)
osoba, ktorá vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jej právne postavenie a spôsob financovania podľa osobitného predpisu,53)
b)
štátny podnik podľa osobitného predpisu,54)
c)
právnická osoba, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky a nie je založená na účely podnikania a dosahovania zisku podľa osobitných predpisov,55) alebo fyzická osoba, ktorá chová hospodárske zvieratá a nie je podnikateľom,
d)
združenie,56) ktoré nie je založené na účely podnikania a dosahovania zisku, fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, alebo obec,
e)
právnická osoba, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky a je založená na účely podnikania a dosahovania zisku alebo fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá je podnikateľom.
(2)
Dotáciu môže poskytnúť v príslušnom rozpočtovom roku v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok výlučne účelovo
a)
platobná agentúra na opatrenia štátnej pomoci a minimálnej pomoci poskytnutej podľa osobitných predpisov4) žiadateľovi o dotáciu uvedenému v odseku 1 písm. a),
b)
ministerstvo pôdohospodárstva na úhradu nákladov na služby vo verejnom hospodárskom záujme žiadateľovi o dotáciu uvedenému v odseku 1 písm. b),
c)
ministerstvo pôdohospodárstva žiadateľovi o dotáciu uvedenému v odseku 1 písm. c) na
1.
prezentáciu a propagáciu činností v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve, rozvoji vidieka a rybnom hospodárstve,
2.
publikačnú činnosť,
3.
ochranu genofondu ohrozených populácií hospodárskych zvierat a zveri, ochranu a zlepšovanie životných podmienok zveri, ochranu zvierat a ich pohody, záchranu ohrozených genetických zdrojov starých a krajových odrôd rastlín,
4.
organizáciu medzinárodných podujatí a účasť na medzinárodných podujatiach,
5.
činnosti uskutočňované v oblasti štatistiky patriace do pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva podľa osobitných predpisov z oblasti štatistiky,
6.
organizáciu súťaží a výstav, účasť na súťažiach a výstavách,
7.
organizáciu vzdelávacích a poradenských aktivít, školení, prednášok, konferencií, seminárov a pracovných stretnutí odborníkov, účasť na vzdelávacích a poradenských aktivitách, školeniach, prednáškach, konferenciách, seminároch a pracovných stretnutiach odborníkov,
8.
prezentáciu prírodného, historického a kultúrneho dedičstva,
9.
prácu s mladou generáciou,
10.
založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie zvierat,
11.
kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat,
12.
opeľovaciu činnosť včiel,
13.
realizáciu potravinovej pomoci,
14.
organizáciu poľovníckej kynológie a sokoliarstva a kontrolu jej dodržiavania,
15.
organizáciu a vykonávanie chovateľských prehliadok, organizáciu odbornej prípravy členov hodnotiteľských komisií,
16.
zastúpenie Slovenskej republiky v spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva v medzinárodných poľovníckych organizáciách, kynologických organizáciách, sokoliarskych organizáciách a iných organizáciách, ktoré vyvíjajú činnosť súvisiacu s poľovníctvom,
17.
výstavbu, technické zhodnotenie, opravu a údržbu budov, verejných priestranstiev, parkov a miestnej infraštruktúry,
18.
realizáciu protipovodňových opatrení,
19.
obstaranie, technické zhodnotenie, opravu a údržbu strojov a zariadení využívaných na plnenie verejnoprospešných aktivít obcí a vyšších územných celkov,
20.
kompenzáciu strát na zvieratách a strát na zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení podľa osobitných predpisov z oblasti veterinárnej starostlivosti, a na kompenzáciu nákladov spojených s čistením a dezinfekciou infikovaných chovov, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení podľa osobitných predpisov z oblasti veterinárnej starostlivosti,
21.
úhradu nákladov súvisiacich s členstvom v medzinárodných organizáciách,
22.
monitoring hospodárenia, výkonov, škôd a strát poľnohospodárskych podnikov, potravinárskych podnikov, podnikov pôsobiacich v lesnom hospodárstve a pri spracúvaní surového dreva,
23.
poskytovanie informácií, stanovísk, analýz a návrhov ministerstvu pôdohospodárstva k aktuálnym otázkam v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve, rozvoji vidieka a rybnom hospodárstve,
24.
činnosti spojené s Národným potravinovým katalógom,
d)
platobná agentúra na opatrenia, ktoré zhodnocujú výsledky lesnej výroby vrátane surového dreva alebo opatrenia, ktoré zabezpečujú plnenie funkcií lesa podľa osobitného predpisu,57) žiadateľovi o dotáciu uvedenému v odseku 1 písm. d) a e).
(3)
Dotácia sa môže poskytnúť žiadateľovi o dotáciu uvedenému v odseku 1 písm. a), ak
a)
predložil žiadosť o dotáciu,
b)
spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,58)
c)
uzatvoril zmluvu o poskytnutí dotácie,
d)
nepoberá na to isté podporné opatrenie verejné prostriedky z iných zdrojov,
e)
poskytnutie dotácie je v súlade s podmienkami poskytovania štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci ustanovenými osobitnými predpismi,4)
f)
poskytnutie dotácie je v súlade so schémou štátnej pomoci alebo so schémou minimálnej pomoci pre opatrenie štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci, na ktoré sa dotácia poskytuje.
(4)
Dotácia sa môže poskytnúť žiadateľovi o dotáciu uvedenému v odseku 1 písm. b) až e), ak spĺňa podmienky uvedené v odseku 3 písm. a) až d).
(5)
Žiadosť o dotáciu podľa odseku 2 písm. a) a d) sa predkladá platobnej agentúre na základe výzvy na predkladanie žiadostí, ktorú platobná agentúra zverejňuje na svojom webovom sídle. Súčasťou výzvy je vzor žiadosti a informácie o poskytnutí dotácie.
(6)
Žiadosť o dotáciu podľa odseku 2 písm. b) a c) sa predkladá ministerstvu pôdohospodárstva na základe výzvy na predkladanie žiadostí, ktorú ministerstvo pôdohospodárstva zverejňuje na svojom webovom sídle. Súčasťou výzvy je vzor žiadosti a informácie o poskytnutí dotácie.
(7)
Vyhodnotenie žiadosti o dotáciu podľa odseku 2 písm. a), ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 3, a vyhodnotenie žiadosti o dotáciu podľa odseku 2 písm. d), ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 4, vykonáva platobná agentúra. Vyhodnotenie žiadosti o dotáciu podľa odseku 2 písm. b) a c), ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 4, vykonáva komisia pre hodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie, ktorú menuje minister pôdohospodárstva.
(8)
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
§ 12a
Finančná pomoc
(1)
Finančnou pomocou je pomoc na podporu konkurencieschopnosti mikro, malých, stredných a veľkých podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve.
(2)
Finančná pomoc sa realizuje opatreniami štátnej pomoci a opatreniami minimálnej pomoci podľa osobitných predpisov;58a) finančnú pomoc môže ministerstvo pôdohospodárstva poskytnúť zo štátnych finančných aktív alebo zo svojej rozpočtovej kapitoly.
(3)
Schémy štátnej pomoci a schémy minimálnej pomoci pre opatrenie podľa odseku 2 môže administrovať fond spravovaný akciovou spoločnosťou so 100 % priamou alebo nepriamou majetkovou účasťou štátu založenou na účely podpory verejných a súkromných investícií v strategických sektoroch Slovenskej republiky (ďalej len „administrátor schémy“). Vykonávateľom schémy štátnej pomoci alebo schémy minimálnej pomoci pri poskytovaní finančnej pomoci (ďalej len „vykonávateľ schémy“) je banka alebo pobočka zahraničnej banky.58b)
(4)
Finančná pomoc sa poskytuje v súlade s osobitnými predpismi,58c) podmienkami ustanovenými v odsekoch 5 až 12, schémou štátnej pomoci alebo schémou minimálnej pomoci, zmluvou uzatvorenou medzi ministerstvom pôdohospodárstva a administrátorom schémy a zmluvou uzatvorenou medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy.
(5)
Administrátor schémy a vykonávateľ schémy vykonávajú úlohy spojené s poskytovaním finančnej pomoci v mene poskytovateľa finančnej pomoci.
(6)
Finančná pomoc sa môže poskytnúť žiadateľovi o finančnú pomoc, ktorým je osoba, ktorá vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jej právne postavenie a spôsob financovania podľa osobitného predpisu.53)
(7)
Finančnú pomoc možno poskytnúť vo forme
a)
záruky za úver poskytnutý vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc; táto záruka nie je štátnou zárukou podľa osobitného predpisu,58d)
b)
odpustenia poplatku za záruku za úver poskytnutý vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc,
c)
úhrady úroku alebo časti úroku z úveru poskytnutého vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc.
(8)
Záruku za úver podľa odseku 7 písm. a) možno poskytnúť, ak pred prvým poskytnutím peňažných prostriedkov pri čerpaní úveru, za ktorý sa má záruka poskytnúť, najneskôr však do 30 dní od uzatvorenia zmluvy o úvere, za ktorý sa má záruka poskytnúť, vykonávateľ schémy spoľahlivo zistí, že
a)
voči žiadateľovi o finančnú pomoc neeviduje
1.
Sociálna poisťovňa pohľadávky na poistnom, na sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní, alebo
2.
zdravotná poisťovňa pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní,
b)
voči žiadateľovi o finančnú pomoc nebolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia a
c)
žiadateľ o finančnú pomoc spĺňa ďalšie podmienky uvedené v schéme štátnej pomoci alebo schéme minimálnej pomoci alebo určené vykonávateľom schémy.
(9)
Na účely preukázania splnenia podmienok podľa odseku 8 je žiadateľ o finančnú pomoc povinný predložiť vykonávateľovi schémy požadované doklady.
(10)
Na záruku za úver podľa odseku 7 písm. a) sa vzťahujú § 303 až 312 Obchodného zákonníka a ustanovenia osobitného predpisu.58e)
(11)
Finančnú pomoc poskytovanú vo forme podľa odseku 7 písm. b) alebo písm. c) možno poskytnúť, ak žiadateľ o finančnú pomoc počas určenej doby splácania úveru podľa zmluvy o úvere, vo vzťahu ku ktorému sa má poskytnúť finančná pomoc, riadne a včas spláca dohodnuté splátky istiny úveru a úroku z úveru.
(12)
Ministerstvo pôdohospodárstva ručí za záväzky vzniknuté z poskytovania záruk za úvery podľa odseku 7 písm. a) bezpodmienečne a neodvolateľne; právne vzťahy medzi ministerstvom pôdohospodárstva a administrátorom schémy a medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy v súvislosti s takýmto ručením upraví písomná zmluva. Právne vzťahy v súvislosti s použitím štátnych finančných aktív medzi ministerstvom pôdohospodárstva a Ministerstvom financií Slovenskej republiky upraví písomná zmluva.
Ochrana finančných záujmov Európskej únie
§ 13
(1)
Ochranou finančných záujmov Európskej únie je prevencia, odhaľovanie, zisťovanie a riešenie nezrovnalostí, prijímanie nápravných opatrení vo forme finančných opráv a vysporiadanie finančných vzťahov,59) ako aj kontrola zákonnosti a správnosti operácií financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, zabezpečenie účinnej ochrany proti podvodom a zavádzanie účinných, odrádzajúcich a primeraných sankcií.
(2)
Ministerstvo pôdohospodárstva, platobná agentúra a prijímateľ sú povinní predchádzať nezrovnalostiam.60)
(3)
Ministerstvo pôdohospodárstva, platobná agentúra a prijímateľ sú pri vzniku nezrovnalosti povinní prijať bezodkladne nápravné opatrenia potrebné na zabezpečenie účinnej ochrany finančných záujmov Európskej únie.
(4)
Ak platobná agentúra zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo z iného podnetu, je povinná vypracovať správu o zistenej nezrovnalosti a predložiť ju prijímateľovi a v prípade zistenia nezrovnalosti podľa osobitných predpisov,60a) je povinná ju predložiť aj orgánu, ktorý zabezpečuje ochranu finančných záujmov Európskej únie.60b)
(5)
Ak ministerstvo pôdohospodárstva zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo z iného podnetu, je povinné vypracovať správu o zistenej nezrovnalosti a predložiť ju platobnej agentúre a prijímateľovi a v prípade zistenia nezrovnalosti podľa osobitných predpisov,60a) je povinné ju predložiť aj orgánu, ktorý zabezpečuje ochranu finančných záujmov Európskej únie.60b)
(6)
Ak prijímateľ zistí nezrovnalosť, je povinný o tom bezodkladne upovedomiť platobnú agentúru a prijať nápravné opatrenia s cieľom minimalizovať riziko finančnej straty pre Európsku úniu a vysporiadať finančné vzťahy.
(7)
Správa o zistenej nezrovnalosti obsahuje najmä tieto údaje:
a)
kód nezrovnalosti,
b)
popis nezrovnalosti,
c)
označenie ustanovení osobitných predpisov, ktoré boli porušené,
d)
obdobie alebo dátum vzniku nezrovnalosti,
e)
dátum zistenia nezrovnalosti,
f)
označenie dlžníka,
g)
finančné vyčíslenie nezrovnalosti podľa zdrojov financovania.
(8)
Platobná agentúra zabezpečí aktualizáciu správy o zistenej nezrovnalosti, ak nastala zmena v údajoch uvedených v správe o zistenej nezrovnalosti.
(9)
Správa o zistenej nezrovnalosti podľa odseku 4 alebo odseku 5 sa nepredkladá prijímateľovi, ak sa zistí, že je voči prijímateľovi, štatutárnemu orgánu alebo členovi štatutárneho orgánu prijímateľa, alebo osobe, ktorá koná v mene a na účet prijímateľa, vznesené obvinenie61) pre niektorý trestný čin uvedený v § 212 až 283 Trestného zákona, alebo ak sa zistí, že prijímateľ, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu prijímateľa, alebo osoba, ktorá koná v mene a na účet prijímateľa, bola odsúdená62) pre niektorý trestný čin uvedený v § 212 až 283 Trestného zákona.
(10)
Platobná agentúra je oprávnená pozastaviť63) vyplácanie podpory alebo príspevku poskytnutého podľa osobitného predpisu64) na základe vypracovanej správy o zistenej nezrovnalosti do dňa vysporiadania finančných vzťahov s platobnou agentúrou maximálne do dvojnásobku sumy zistenej nezrovnalosti uvedenej v správe o zistenej nezrovnalosti podľa odseku 7 písm. g).
(11)
Prijímateľ je povinný vrátiť podporu na základe zisteného porušenia osobitných predpisov, zmluvy alebo podmienok vydaného rozhodnutia o žiadosti o poskytnutie podpory. Ak suma, ktorú má prijímateľ vrátiť v súvislosti s jednotlivou platbou za režim podpory alebo podporné opatrenie v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, alebo Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka nepresiahne bez úrokov 250 eur, túto podporu platobná agentúra nevymáha.65)
(12)
Platobná agentúra pozastaví podporu, ak má podozrenie na nedostatky alebo nezrovnalosti66) v postupe prijímateľa alebo ak je voči prijímateľovi, štatutárnemu orgánu alebo členovi štatutárneho orgánu prijímateľa, alebo osobe, ktorá koná v mene a na účet prijímateľa, vznesené obvinenie pre niektorý trestný čin uvedený v § 212 až 283 Trestného zákona. Platobná agentúra zamietne podporu, ak sa zistí, že prijímateľ, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu prijímateľa, alebo osoba, ktorá koná v mene a na účet prijímateľa, bola odsúdená pre niektorý trestný čin uvedený § 212 až 283 Trestného zákona.
(13)
Platobná agentúra sprístupní podľa osobitného predpisu67) správu o zistenej nezrovnalosti, ktorá sa týka nezrovnalosti
a)
vysporiadanej prijímateľom podľa § 14,
b)
na účely vysporiadania ktorej uzavrela platobná agentúra s prijímateľom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia podľa § 15, alebo
c)
potvrdenej právoplatným rozhodnutím o porušení finančnej disciplíny, na základe ktorého je prijímateľ povinný podporu vrátiť.
(14)
Platobná agentúra predkladá orgánu, ktorý zabezpečuje ochranu finančných záujmov Európskej únie
a)
súhrnný prehľad správ o zistenej nezrovnalosti v lehote do dvoch mesiacov od skončenia každého štvrťroka, v ktorom sa uvádzajú správy o zistenej nezrovnalosti podľa osobitných predpisov,60a)
b)
následnú správu o zistenej nezrovnalosti do piatich pracovných dní od získania informácie o zistenej nezrovnalosti podľa osobitných predpisov.70)
§ 14
Vysporiadanie finančných vzťahov
(1)
Vysporiadanie finančných vzťahov v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka sa vykonáva vrátením podpory alebo vzájomným započítaním pohľadávok platobnej agentúry a prijímateľa podľa odsekov 3 až 6.
(2)
Ak platobná agentúra zistí nezrovnalosť, zašle prijímateľovi žiadosť o vysporiadanie finančných vzťahov. Prijímateľ vráti prostriedky Európskej únie na osobitný účet platobnej agentúry vedený v Štátnej pokladnici, prostriedky štátneho rozpočtu na príjmový účet platobnej agentúry, ak boli poskytnuté v predchádzajúcich rokoch, alebo na výdavkový účet platobnej agentúry, ak boli prostriedky poskytnuté v bežnom roku. Ak prijímateľ nevráti podporu podľa druhej vety, nepožiada o vzájomné započítanie pohľadávok alebo neuzavrie s platobnou agentúrou dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia podľa § 15, platobná agentúra postupuje podľa osobitných predpisov.71)
(3)
Vzájomné započítanie pohľadávok podľa odsekov 4 až 6 je možné, ak prijímateľ požiada o započítanie pohľadávky a so vzájomným započítaním pohľadávok súhlasí platobná agentúra alebo započítanie pohľadávok vykoná jednostranne platobná agentúra.72)
(4)
Pohľadávku a vylúčenie z podpory podľa osobitných predpisov73) je možné započítať voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie podpory alebo jej časti.
(5)
Pohľadávku z príspevku poskytovaného podľa osobitného predpisu64) z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka je možné započítať s pohľadávkou prijímateľa na poskytnutie podpory. Pohľadávku a vylúčenie z podpory podľa osobitných predpisov73) môže platobná agentúra započítať s pohľadávkou prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka poskytovaného podľa osobitného predpisu.64)
(6)
Pohľadávku štátu z právoplatného rozhodnutia platobnej agentúry, ktorým je uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny, je možné vzájomne započítať s pohľadávkou prijímateľa na poskytnutie podpory alebo pohľadávkou prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti podľa osobitného predpisu.74)
(7)
Vzájomné započítanie pohľadávok nie je možné vykonať, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia.
(8)
Platobná agentúra bezodkladne oznámi prijímateľovi vykonanie vzájomného započítania pohľadávok.
(9)
Vzájomným započítaním pohľadávok podľa odsekov 3 až 6 zanikajú tieto pohľadávky vo výške, v ktorej sa kryjú.
(10)
Na vzájomné započítanie pohľadávok podľa odsekov 3 až 6 sa nevzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka a osobitného predpisu.75)
(11)
Ak platobná agentúra zistí, že na majetok prijímateľa bol vyhlásený konkurz, bola povolená reštrukturalizácia prijímateľa alebo je v likvidácii, je oprávnená prihlásiť svoju pohľadávku z príspevku poskytovaného podľa osobitného predpisu64) z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka alebo pohľadávku z podpory prihláškou do konkurzu, reštrukturalizácie alebo likvidácie na základe správy o zistenej nezrovnalosti a žiadosti o vysporiadanie finančných vzťahov.
(12)
Platobná agentúra ako správca pohľadávky z podpory a pohľadávky z rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny je povinná viesť osobitnú evidenciu všetkých pohľadávok. O pohľadávke z podpory a pohľadávke z rozhodnutia účtuje platobná agentúra.
(13)
Prijímateľ, ktorému bol uložený odvod alebo penále za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie a prostriedkami štátneho rozpočtu, odvádza prostriedky Európskej únie na osobitný účet platobnej agentúry vedený v Štátnej pokladnici, prostriedky štátneho rozpočtu na príjmový účet platobnej agentúry, ak boli poskytnuté v predchádzajúcich rokoch, alebo na výdavkový účet platobnej agentúry, ak boli prostriedky poskytnuté v bežnom roku. Príjem z penále uložené platobnou agentúrou sa zníži o úrok z omeškania, ktorý je príjmom rozpočtu Európskej únie podľa osobitného predpisu.76)
(14)
Platobná agentúra odvádza na samostatný účet 20 % zo súm vrátených finančných prostriedkov z nezrovnalostí zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu.77) Platobná agentúra tieto finančné prostriedky použije na paušálne uhradenie nákladov na vymáhanie.
§ 15
Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia
(1)
Platobná agentúra môže na písomnú žiadosť prijímateľa, ktorý nemôže vrátiť podporu podľa
§ 14 riadne a včas, uzavrieť s prijímateľom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia. Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia musí mať písomnú formu. Platobná agentúra nemôže dohodnúť splátky v dohode o splátkach na dobu dlhšiu ako tri roky a odklad plnenia v dohode o odklade plnenia na dobu dlhšiu ako jeden rok odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na vrátenie finančných prostriedkov uvedenej v žiadosti o vysporiadanie finančných vzťahov. Po vydaní rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny postupuje platobná agentúra pri uzavretí dohody o splátkach a dohody o odklade plnenia podľa osobitného predpisu.75)
(2)
Platobná agentúra môže uzavrieť s prijímateľom dohodu o splátkach podľa odseku 1, ak
a)
prijímateľ svoj dlh písomne uznal vo forme notárskej zápisnice čo do dôvodu aj výšky a súčasťou notárskej zápisnice je vyhlásenie prijímateľa, že súhlasí s jej vykonateľnosťou; spísanie notárskej zápisnice sa nevyžaduje, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia alebo štátny fond, alebo sa dohoda o splátkach uzatvára na základe právoplatného rozhodnutia, ktorým je uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny,
b)
by sa prijímateľovi zaplatením celého dlhu zhoršili jeho ekonomické pomery alebo sociálne pomery,
c)
sa prijímateľ v dohode o splátkach zaviaže, že ak nezaplatí niektorú splátku riadne a včas, celý dlh sa stane splatným.
(3)
Platobná agentúra môže uzavrieť s prijímateľom dohodu o odklade plnenia podľa odseku 1, ak
a)
prijímateľ svoj dlh písomne uznal vo forme notárskej zápisnice čo do dôvodu aj výšky a súčasťou notárskej zápisnice je vyhlásenie prijímateľa, že súhlasí s jej vykonateľnosťou; spísanie notárskej zápisnice sa nevyžaduje, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia alebo štátny fond, alebo sa dohoda o odklade plnenia uzatvára na základe právoplatného rozhodnutia, ktorým je uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny,
b)
by sa prijímateľovi neumožnením odkladu plnenia zhoršili jeho ekonomické pomery alebo sociálne pomery.
(4)
Pri uzatváraní dohôd podľa odsekov 1 až 3 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o štátnej pomoci a minimálnej pomoci.4)
(5)
Náklady na spísanie notárskej zápisnice podľa odsekov 2 a 3 znáša prijímateľ.
(6)
Ak prijímateľ nezaplatí splátku v súlade s dohodou o splátkach alebo nevráti podporu v súlade s dohodou o odklade plnenia, platobná agentúra na základe notárskej zápisnice môže vymáhať podporu v exekučnom konaní za podmienok ustanovených osobitnými predpismi.78) Ak prijímateľ nezaplatí splátku v súlade s dohodou o splátkach alebo nevráti podporu v súlade s dohodou o odklade plnenia po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým je uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny, platobná agentúra môže vymáhať podporu v exekučnom konaní na základe vydaného rozhodnutia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi.78)
§ 16
Účtovníctvo
(1)
Platobná agentúra účtuje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva79) a súvisia s poskytovaním podpory a dotácie a s vysporiadaním finančných vzťahov voči prijímateľovi prostredníctvom Informačného systému účtovníctva fondov Európskej únie.
(2)
Ministerstvo pôdohospodárstva účtuje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a súvisia s príjmom prostriedkov z Európskej únie a Ministerstva financií Slovenskej republiky a vysporiadaním finančných vzťahov voči rozpočtu Európskej únie.
(3)
Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou, je povinný viesť účtovníctvo o skutočnostiach súvisiacich s poskytnutím podpory a dotácie podľa osobitného predpisu.80)
(4)
Účtovná dokumentácia sa uchováva podľa osobitného predpisu.80)
§ 17
(1)
Platobná agentúra je povinná viesť informačný systém, ktorý zahŕňa integrovaný administratívny a kontrolný systém, účtovný systém, systém pre automatizovanú podporu činností vykonávaných v rámci posudzovania projektov a opatrení organizácie trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami.
(2)
Informačný systém podľa odseku 1
a)
zabezpečuje ohlasovanie chýb a ich opravu pri zaznamenávaní údajov,
b)
zabezpečuje prístupy do systému oprávneným osobám,
c)
zabezpečuje, aby údaje neboli zaznamenávané, menené alebo prezerané neoprávnenými osobami,
d)
zaznamenáva identitu každej osoby, ktorá vstupuje do informačného systému do operačných záznamov,
e)
pravidelne zabezpečuje opatrenia na bezpečnosť systému,
f)
zálohuje údaje kópiami skladovanými na oddelenom chránenom mieste.
(3)
Platobná agentúra je oprávnená spracúvať v informačnom systéme o žiadateľovi o priame podpory a prijímateľovi tieto údaje:
a)
meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu a telefónne číslo, ak ide o fyzickú osobu,
b)
meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné číslo organizácie, adresu trvalého pobytu, adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, a telefónne číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
c)
názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, meno, priezvisko, telefónne číslo a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo jeho členom; ak je štatutárnym orgánom právnická osoba, jej názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ako aj meno, priezvisko, telefónne číslo a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom; ak ide o cudzieho štátneho príslušníka, dátum jeho narodenia, ak ide o právnickú osobu,
d)
číslo účtu vedeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.81)
(4)
Osobné údaje možno použiť alebo poskytnúť tretej osobe za podmienok ustanovených osobitnými predpismi z oblasti ochrany osobných údajov.82) Osobné údaje možno poskytnúť bez súhlasu dotknutej osoby tretej osobe, ktorá vykonáva kontrolnú činnosť, a výsledky kontroly poskytuje platobnej agentúre.
(5)
Platobná agentúra zverejňuje údaje evidované v informačnom systéme podľa odseku 1 elektronicky, spôsobom umožňujúcim hromadný prístup,83) a to v rozsahu dostupnej funkcionality informačného systému; to neplatí pre údaje a informácie, ktoré sú chránené podľa osobitných predpisov.84)
§ 17a
(1)
Platobná agentúra zabezpečuje časť informačného monitorovacieho systému podľa osobitného predpisu84a) v rozsahu nevyhnutnom na účel konania a rozhodovania o dotáciách podľa § 12; na poskytovanie a zverejňovanie údajov evidovaných v informačnom monitorovacom systéme sa primerane vzťahuje § 17 ods. 4 a 5.
(2)
Platobná agentúra je oprávnená v rozsahu nevyhnutnom na účel konania a rozhodovania o dotáciách podľa § 12
a)
spracúvať osobné údaje o žiadateľoch o dotáciu a o osobách konajúcich v ich mene,
b)
vyžadovať osobné údaje o žiadateľoch o dotáciu a o osobách konajúcich v ich mene z informačných systémov iných právnických osôb; tieto právnické osoby sú povinné vyžadované údaje poskytnúť,
c)
žiadať o výpis z registra trestov podľa osobitného predpisu84b) na preukázanie bezúhonnosti žiadateľa o dotáciu a osoby konajúcej v jeho mene.
(3)
Žiadateľ o dotáciu poskytne platobnej agentúre na preukázanie bezúhonnosti údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.84c) Platobná agentúra zašle údaje podľa prvej vety v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(4)
Platobná agentúra môže získavať osobné údaje bez súhlasu osôb podľa odseku 2 aj kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov a iných dokumentov obsahujúcich osobné údaje na nosiči informácií.
§ 18
(1)
Na účely posúdenia opodstatnenosti žiadosti o poskytnutie podpory, overenia plnenia podmienok na jej poskytnutie, oprávnenosti prijímateľa vrátane práva užívania k poľnohospodárskej ploche a oprávnenosti nákladov požadovaných na úhradu vrátane plnenia ostatných podmienok zmluvy o poskytnutí podpory vykonáva platobná agentúra kontrolu podľa osobitných predpisov.85)
(2)
Platobná agentúra vykonáva v súvislosti s poskytnutou podporou finančnú kontrolu podľa osobitného predpisu.86)
Organizovanie trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami
§ 19
(1)
Účelom organizovania trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami je minimalizovať negatívne dôsledky zmien na trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami a zabezpečiť plynulé zásobovanie a dodávanie výrobkov spotrebiteľom pomocou systému ekonomických, obchodných a administratívnych opatrení určených pre jednotlivé druhy výrobkov.
(2)
Na organizovanie trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami možno podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov87) použiť opatrenie
a)
cenové,
b)
intervenčné,
c)
regulačné,
d)
kompenzačné alebo
e)
proti narúšaniu trhu podľa osobitného predpisu.88)
§ 20
Monitorovanie trhu
(1)
Údaje, ktoré platobná agentúra získava pri monitorovaní trhu, je účastník trhu povinný poskytnúť platobnej agentúre bezodplatne.
(2)
Monitorovanie trhu sa uskutočňuje vždy najmenej v rozsahu potrebnom na riadne splnenie informačnej povinnosti členského štátu voči Komisii podľa osobitných predpisov.33a)
(3)
Platobná agentúra zabezpečuje ochranu a integritu údajov, ktoré jej pri monitorovaní trhu poskytuje účastník trhu.
(4)
Platobná agentúra spracúva a uchováva údaje, ktoré jej pri monitorovaní trhu poskytuje účastník trhu, prostredníctvom informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu.88a)
§ 20a
Kontrola poskytnutých údajov
(1)
Platobná agentúra vykonáva kontrolu poskytnutých údajov u účastníka trhu porovnaním údajov poskytnutých účastníkom trhu platobnej agentúre pri monitorovaní trhu s údajmi v účtovnej dokumentácii tohto účastníka trhu.
(2)
Na výkon kontroly poskytnutých údajov sa vzťahuje primerane osobitný predpis o kontrole v štátnej správe.88b)
(3)
Náklady, ktoré účastníkovi trhu vznikli v súvislosti s výkonom kontroly poskytnutých údajov, znáša účastník trhu.
§ 21
Odvetvové dohody
(1)
Uplatňovanie niektorých opatrení na organizovanie trhu podľa § 19 ods. 2 možno podmieniť uzatvorením písomnej odvetvovej dohody o uvádzaní vybraných poľnohospodárskych výrobkov toho istého sektora89) na trh medzi združeniami podnikateľov. Odvetvová dohoda je záväzná na uzatvorenie zmluvy medzi kupujúcimi a predávajúcimi daného druhu výrobku. Požiadavky na uzatváranie zmlúv ustanovuje osobitný predpis.90)
(2)
Odvetvová dohoda podľa odseku l uzatvorená medzi orgánmi záujmovej samosprávy podnikateľov upravuje všeobecné podmienky nákupu, najmä druh výrobku, odrodu, kvalitu a množstvo, termíny dodávok, prevzatia výrobkov a platobných podmienok medzi združeniami podnikateľov, ktorí v rámci vzájomného obchodného vzťahu podnikajú v rôznych oblastiach výrobného reťazca.
(3)
Ak nedôjde k uzatvoreniu odvetvovej dohody, za odvetvovú dohodu sa považuje dohoda existujúca pred uzatvorením zmluvy medzi kupujúcimi a predávajúcimi za podmienky, že k tejto dohode pristúpili predávajúci, ktorých dodávky predstavujú najmenej 60 % celkového množstva dodávok určených pre kupujúcich.
(4)
Ak je stranou odvetvovej dohody štát zastúpený ministerstvom pôdohospodárstva, možno určiť pre všetkých účastníkov trhu poplatok za nadbytočné množstvo podľa osobitných predpisov.91)
§ 22
Pôdohospodársky poradenský systém
(1)
Pôdohospodársky poradenský systém je systém poradenských služieb pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, ktorým sa zabezpečuje prenos výsledkov vedy a výskumu do praxe s cieľom zlepšiť hospodárenie poľnohospodárskych podnikov a podnikov lesného hospodárstva pri súčasnom dodržaní požiadaviek na trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo. Pôdohospodársky poradenský systém zahŕňa poľnohospodársky poradenský systém podľa osobitného predpisu92) a poradenský systém pre lesné hospodárstvo podľa osobitného predpisu.93)
(2)
Poľnohospodársky poradenský systém zabezpečuje pomoc poľnohospodárom, ak ide o
a)
povinnosti na úrovni poľnohospodárskeho podniku, ktoré vyplývajú z povinných požiadaviek, ktoré sa týkajú hospodárenia a noriem dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu pôdy,94)
b)
poľnohospodárske postupy, ktoré sú prospešné pre klímu a životné prostredie a zachovanie poľnohospodárskej plochy,
c)
opatrenia na úrovni poľnohospodárskeho podniku, ktoré sú ustanovené v Programe rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 na modernizáciu poľnohospodárskych podnikov, zvyšovanie konkurencieschopnosti, odvetvovú integráciu, inováciu a trhovú orientáciu, ako aj podporovanie podnikania,
d)
požiadavky na úrovni prijímateľov vymedzené členskými štátmi pre opatrenia v oblasti vodného hospodárstva,95)
e)
požiadavky na úrovni prijímateľov na dosiahnutie trvalo udržateľného používania prípravkov na ochranu rastlín.
(3)
Poradenský systém pre lesné hospodárstvo zabezpečuje pomoc obhospodarovateľom lesov, ak ide o zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.
(4)
Pôdohospodársky poradenský systém prevádzkuje ministerstvom pôdohospodárstva poverená osoba, ktorá má personálne a materiálno-technické vybavenie na
a)
zabezpečenie systému vzdelávania,
b)
vedenie Centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov (ďalej len „centrálny register“),
c)
zverejňovanie a aktualizáciu centrálneho registra,
d)
prevádzku Informačného systému pre pôdohospodársky poradenský systém a
e)
spracovanie a šírenie autorizovaných dát.
(5)
Poradenskú službu v rámci Pôdohospodárskeho poradenského systému poskytuje pôdohospodársky poradca (ďalej len „poradca“), ktorý vykonáva túto službu vo vlastnom mene alebo ako zamestnanec právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa.
(6)
Poradca musí spĺňať tieto podmienky:
a)
má ukončené stredoškolské vzdelanie v učebnom odbore alebo v študijnom odbore so zameraním na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rozvoj vidieka, veterinárne vedy alebo potravinárstvo podľa osobitného predpisu96) a najmenej päť rokov praxe v príslušnom učebnom odbore alebo v poradenstve v poľnohospodárstve alebo vysokoškolské vzdelanie a najmenej tri roky praxe najmä v poľnohospodárstve, v potravinárstve, v oblasti veterinárneho lekárstva, lesníctva, práva alebo poradenstva v poľnohospodárstve,
b)
absolvoval odbornú prípravu poradcov organizovanú poverenou osobou podľa odseku 4 písm. a),
c)
je držiteľom certifikátu o odbornej spôsobilosti poradcu alebo obdobného osvedčenia vydaného v inom členskom štáte.
(7)
Certifikát o odbornej spôsobilosti poradcu je doklad o absolvovaní odbornej vzdelávacej prípravy poradcu, ktorý vydáva poverená osoba podľa odseku 4 na obdobie piatich rokov.
(8)
Centrálny register obsahuje najmä tieto údaje poradcu:
a)
meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a adresu prechodného pobytu, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty, ak ide o fyzickú osobu,
b)
meno, priezvisko, titul, identifikačné číslo organizácie, rodné číslo, ak nebolo pridelené identifikačné číslo organizácie, adresu trvalého pobytu a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
c)
názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, adresu elektronickej pošty, dátum a miesto narodenia fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo jeho členom; ak je štatutárnym orgánom právnická osoba, jej názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, adresu elektronickej pošty, dátum a miesto narodenia fyzickej osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom, ak ide o právnickú osobu a jej zamestnanca.
(9)
Centrálny register zverejnený na webovom sídle poverenej osoby podľa odseku 4 obsahuje najmä tieto údaje poradcu:
a)
meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného pobytu, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty, ak ide o fyzickú osobu,
b)
meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
c)
názov, sídlo, meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, adresu elektronickej pošty poradcu, ak ide o právnickú osobu a jej zamestnanca.
(10)
Informačný systém pre Pôdohospodársky poradenský systém je podporný systém informačných zdrojov pre poradenské služby. Je súčasťou informačného systému ministerstva pôdohospodárstva. Informačný systém vytvára, prevádzkuje a rozvíja osoba poverená ministerstvom pôdohospodárstva.
(11)
Informačný systém pre Pôdohospodársky poradenský systém tvoria:
a)
základné komponenty architektúry integrovaného informačného systému verejnej správy, ako sú identifikátory, číselníky, registre a prístupové komponenty podľa osobitného predpisu,97)
b)
špecializované informácie a zdrojové evidencie pre oblasť krížového plnenia,
c)
registre autorizovaných dátových zdrojov vrátane registra platných právnych predpisov a súvisiacich dokumentov týkajúcich sa pôdohospodárstva,
d)
centrálny register.
(12)
Informačný systém pre Pôdohospodársky poradenský systém sa dopĺňa a aktualizuje vybranými údajmi z autorizovaných dátových zdrojov, najmä vybranými údajmi z integrovaného administratívneho a kontrolného systému v časti krížové plnenie, zo systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov a z centrálnej evidencie hospodárskych zvierat.
Konanie o priamych podporách
§ 23
Základné pravidlá
(1)
Na konanie o priamych podporách sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem ustanovení § 9 až 13, § 15, § 20, § 24 a 25, § 27, § 40 všeobecného predpisu o správnom konaní.98)
(2)
V konaní o priamych podporách konajúci orgán uplatňuje zásadu riadneho finančného hospodárenia, zásadu transparentnosti, zásadu nediskriminácie, zásadu hospodárnosti, zásadu efektívnosti, zásadu účelnosti, zásadu účinnosti a zásadu zákazu konfliktu záujmov.
(3)
Konajúcim orgánom je ministerstvo pôdohospodárstva a platobná agentúra.
(4)
Konanie je neverejné okrem úkonov, ktorých povaha to neumožňuje.
(5)
Na žiadosť konajúceho orgánu sú štátne orgány, orgány územnej samosprávy a osoby povinné oznámiť konajúcemu orgánu skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie.
§ 24
Účastník konania
(1)
Účastníkom konania o priamych podporách je žiadateľ.
(2)
Žiadateľom je poľnohospodár,99) ktorý predkladá žiadosť o priame podpory podľa osobitného predpisu.100)
(3)
Žiadateľ sa môže dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolí. Splnomocnenie na zastupovanie treba konajúcemu orgánu preukázať písomným splnomocnením. Odvolanie splnomocnenia žiadateľom alebo výpoveď splnomocnenia zástupcom sú voči konajúcemu orgánu účinné dňom, keď ich žiadateľ alebo zástupca konajúcemu orgánu doručil.
§ 25
Začatie konania a podanie
(1)
Konanie o priamych podporách sa začína doručením žiadosti o priame podpory platobnej agentúre na základe výzvy vyhlásenej podľa osobitných predpisov.101)
(2)
Podanie možno urobiť písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Ak osobitný predpis ustanovuje povinnosť použiť na podanie určený formulár, podanie možno urobiť len použitím takéhoto formulára. Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje; osobitné predpisy102) môžu ustanoviť jeho ďalšie náležitosti.
(3)
Ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti podania alebo úplnosti podania alebo jeho príloh, konajúci orgán oznámi tieto pochybnosti žiadateľovi a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril; konajúci orgán určí žiadateľovi primeranú lehotu na vyjadrenie, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia konajúceho orgánu a súčasne ho poučí o tom, že konanie zastaví, ak žiadateľ neodstráni pochybnosti alebo nedodrží určenú lehotu.
§ 26
Priebeh konania a rozhodnutie
(1)
Oprávnenosť žiadosti o priame podpory sa overuje postupmi podľa osobitných predpisov.103) Vykonávanie dôkazných prostriedkov patrí konajúcemu orgánu.
(2)
Konajúci orgán môže namiesto dôkazných prostriedkov podľa odseku 1 pripustiť listiny podľa osobitných predpisov.104)
(3)
Konajúci orgán môže namiesto dôkazných prostriedkov podľa odsekov 1 a 2 pripustiť čestné vyhlásenie žiadateľa, ak tak ustanovujú osobitné predpisy.105)
(4)
V prvostupňovom konaní sa neprihliada na dôkazy predložené po uplynutí lehoty určenej konajúcim orgánom alebo osobitnými predpismi.106)
(5)
O dôležitých úkonoch v konaní, najmä o vykonaných dôkazoch, o vyjadreniach konajúci orgán spisuje
a)
protokol, ktorým je najmä výstup z informačného systému a integrovaného administratívneho a kontrolného systému,
b)
správu, ktorá umožňuje preskúmať podrobnosti vykonaných kontrol podľa osobitného predpisu,107) alebo
c)
úradný záznam o dôležitých úkonoch v konaní o priamych podporách podpísaný zamestnancom konajúceho orgánu, ktorý ho vyhotovil.
(6)
Konajúci orgán v konaní o priamych podporách zisťuje splnenie podmienok na poskytnutie priamych podpôr na základe podanej žiadosti.
(7)
Konajúci orgán rozhodne o žiadosti o priame podpory podľa osobitného predpisu.108)
(8)
Platobná agentúra rozhodne o žiadosti o priame podpory do 13 mesiacov odo dňa jej doručenia.
(9)
Rozhodnutie musí byť v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi, musí ho vydať konajúci orgán, musí vychádzať zo stavu veci zisteného v konaní a musí obsahovať náležitosti ustanovené týmto zákonom.
(10)
Písomné rozhodnutie obsahuje výrok, ktorý sa môže členiť na časti, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa uvedie orgán, ktorý rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia a označenie žiadosti, ktorá bola predmetom konania. Rozhodnutie musí mať odtlačok úradnej pečiatky a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby. Ak sa rozhodnutie vyhotovuje v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, neobsahuje úradnú pečiatku a podpis, ale je konajúcim orgánom autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.
(11)
Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo. Písomné rozhodnutie o schválení žiadosti obsahuje vo výroku výšku schválených priamych podpôr. Proti rozhodnutiu alebo časti výroku rozhodnutia o schválení poskytnutia podpory v plnom rozsahu, alebo ak tak ustanovuje § 34 ods. 8, sa nemožno odvolať.
(12)
Rozhodnutie obsahuje odôvodnenie, ak odsek 13 neustanovuje inak. V odôvodnení sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom rozhodnutia a použitie právnych predpisov, podľa ktorých sa rozhodovalo. Písomné rozhodnutie o schválení žiadosti v odôvodnení obsahuje aj výpočet výšky schválených priamych podpôr.
(13)
Rozhodnutie, ktorým sa žiadateľovi vyhovuje v plnom rozsahu, nemusí obsahovať odôvodnenie. Proti takémuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.
(14)
Poučenie o opravnom prostriedku obsahuje údaj, či možno proti rozhodnutiu o žiadosti podať opravný prostriedok, v akej lehote a na ktorý orgán možno opravný prostriedok podať. Poučenie o opravnom prostriedku obsahuje aj údaj, že rozhodnutie o žiadosti možno preskúmať súdom.
(15)
Konajúci orgán z vlastného podnetu alebo na návrh opraví chyby v písaní, v počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia a upovedomí o tom žiadateľa. O oprave chýb a iných zrejmých nesprávností sa rozhodnutie nevydáva.
(16)
Ak sa poskytne plnenie podľa tohto zákona vo forme preddavkovej platby podľa osobitného predpisu,109) rozhodnutie sa nevydáva a táto skutočnosť sa vyznačí v spise. Odvolanie proti poskytnutému plneniu nemá odkladný účinok.
§ 27
Nahliadanie do spisu
(1)
Žiadateľ a jeho splnomocnený zástupca majú právo nahliadať do spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a kópie.
(2)
Inej osobe ako osobe uvedenej v odseku 1 konajúci orgán poskytne informácie, ak tak ustanovujú osobitné predpisy.110)
(3)
Konajúci orgán je povinný urobiť opatrenie, aby sa nesprístupnila utajovaná skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo alebo neporušila zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti alebo neohrozili finančné záujmy Slovenskej republiky alebo Európskej únie.
§ 28
(1)
Ak žiadosť o priame podpory na plochu na tú istú poľnohospodársku plochu podali viacerí žiadatelia, konajúci orgán ich vyzve, aby v lehote, ktorú im zároveň určí, preukázali právo užívania k poľnohospodárskej ploche; právom užívania k poľnohospodárskej ploche sa rozumie právo túto poľnohospodársku plochu užívať ako vlastník, nájomca alebo na základe iného právneho dôvodu.112)
(2)
Ak sa postupom podľa odseku 1 preukáže, že právo užívania k poľnohospodárskej ploche má len jeden žiadateľ, o jeho žiadosti konajúci orgán rozhodne v súlade s ustanovenými podmienkami podľa osobitných predpisov.108) O žiadosti ostatných žiadateľov konajúci orgán rozhodne podľa osobitných predpisov.113)
§ 29
(1)
Ak žiadosť o priame podpory na plochu na tú istú poľnohospodársku plochu podali viacerí žiadatelia a postupom podľa § 28 ods. 1 sa zistilo, že právo užívania žiadateľov k poľnohospodárskej ploche je sporné, konajúci orgán neurčí na spornej výmere určenú poľnohospodársku plochu114) a v súlade s ustanovenými podmienkami rozhodne podľa osobitného predpisu.115) Proti tejto časti výroku rozhodnutia nie je prípustný opravný prostriedok.
(2)
Ak sa v konaní pred súdom116) preukáže, že jeden zo žiadateľov podľa odseku 1 mal v čase vydania rozhodnutia právo užívania k poľnohospodárskej ploche, a sú zachované lehoty podľa § 36 ods. 2, konajúci orgán na návrh alebo z vlastného podnetu preskúma rozhodnutie mimo odvolacieho konania.
§ 30
Úkony zabezpečujúce priebeh konania v prípade smrti žiadateľa
Ak žiadateľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho pred právoplatným rozhodnutím o žiadosti o priame podpory, právo na poskytnutie podpory prechádza na osobu,117) ktorá sa na základe písomnej dohody oprávnených dedičov zaviaže pokračovať v poľnohospodárskej činnosti podľa osobitného predpisu.118)
§ 31
Prerušenie konania
(1)
Konajúci orgán môže konanie o priamych podporách prerušiť, ak
a)
má vedomosť, že sa začalo konanie o predbežnej otázke,
b)
je potrebné posúdiť skutočnosti alebo získať informácie súvisiace s konaním.
(2)
Konanie je prerušené dňom uvedeným v rozhodnutí o prerušení konania. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.
(3)
Konajúci orgán pokračuje v konaní o priamych podporách z vlastného podnetu, ak pominuli dôvody, pre ktoré sa konanie prerušilo. Ak je konanie o priamych podporách prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.
§ 32
Zastavenie konania
(1)
Konajúci orgán konanie zastaví, ak
a)
žiadateľ vzal späť žiadosť pred vydaním rozhodnutia v súlade s osobitným predpisom,119)
b)
žiadateľ zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho, ak nejde o prípad podľa § 30, alebo zanikol bez právneho nástupcu,
c)
žiadateľ nepredložil žiadosť riadne, včas a vo forme určenej podľa osobitného predpisu,120)
d)
sú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti a žiadateľ tieto pochybnosti neodstránil v určenej lehote,
e)
tak ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis.121)
(2)
Rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 1 písm. b) sa nedoručuje; toto rozhodnutie sa vyznačí a založí v spise.
(3)
Na náležitosti rozhodnutia o zastavení konania sa vzťahuje § 26 ods. 9, 11, 12 a 14 primerane.
§ 33
Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia
(1)
Rozhodnutie alebo časť výroku rozhodnutia, proti ktorému sa nemožno odvolať, je právoplatné.
(2)
Rozhodnutie alebo časť výroku rozhodnutia je vykonateľné, ak sa proti nemu nemožno odvolať alebo ak odvolanie nemá odkladný účinok.
§ 34
Odvolanie
(1)
Proti rozhodnutiu konajúceho orgánu možno podať odvolanie, ak odsek 8 neustanovuje inak alebo ak sa žiadateľ odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal.
(2)
Odvolanie môže podať žiadateľ písomne u konajúceho orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, do 15 pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
(3)
Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej, ktorým sa žiadateľovi nevyhovuje v plnom rozsahu, nemá odkladný účinok.
(4)
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, a dôvody odvolania môže žiadateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
(5)
Ak žiadateľ v dôsledku nesprávneho poučenia alebo preto, že nebol poučený vôbec, podal odvolania po lehote, predpokladá sa, že ho podal včas, ak tak urobil najneskôr do jedného mesiaca odo dňa doručenia napadnutého rozhodnutia.
(6)
Odvolanie obsahuje
a)
označenie žiadateľa,
b)
označenie konajúceho orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal,
c)
označenie rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje,
d)
akej veci sa odvolanie týka a dôvody podania odvolania,
e)
čo odvolaním žiadateľ navrhuje,
f)
podpis osoby oprávnenej podať odvolanie.
(7)
Ak žiadateľ vezme odvolanie späť, nemôže podať v tej istej veci nové odvolanie. Oznámenie o späťvzatí odvolania podáva žiadateľ písomne u konajúceho orgánu. Ak dôjde k späťvzatiu odvolania do rozhodnutia o odvolaní, konajúci orgán odvolacie konanie zastaví.
(8)
Odvolanie nie je prípustné proti
a)
rozhodnutiu o zastavení konania,
b)
rozhodnutiu o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania,
c)
rozhodnutiu, o ktorom to ustanovuje tento zákon.
(9)
Konajúci orgán odvolanie písomne zamietne, ak
a)
nie je podané oprávnenou osobou,
b)
sa žiadateľ práva na odvolanie písomne alebo ústne do zápisnice vzdal,
c)
je podané po určenej lehote, ak odsek 5 neustanovuje inak,
d)
je podané po späťvzatí,
e)
nie je podané písomne,
f)
neobsahuje náležitosti podľa odseku 6 písm. d) až f),
g)
je podané proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné.
§ 35
Odvolacie konanie
(1)
Konajúci orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže rozhodnúť o odvolaní, ak mu v plnom rozsahu vyhovie.
(2)
Ak konajúci orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, v plnom rozsahu nevyhovie odvolaniu, predloží ho spolu s výsledkami doplneného konania a administratívnym spisom odvolaciemu orgánu najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa, keď mu bolo odvolanie doručené a upovedomí o tom žiadateľa.
(3)
Výsledky doplneného konania musia obsahovať najmä tieto náležitosti:
a)
informáciu, ako konajúci orgán rozhodol vo veci,
b)
opis priebehu konania od začatia konania až do vydania napadnutého rozhodnutia,
c)
stanovisko ku všetkým dôvodom odvolania, ktoré žiadateľ v odvolaní uviedol,
d)
odôvodnenie ustanovení, ktoré boli použité v stanovisku ku všetkým dôvodom odvolania,
e)
odôvodnenie ustanovení, na základe ktorých konajúci orgán nerozhodol o podanom odvolaní v rámci autoremedúry,
f)
návrh na výrok rozhodnutia o odvolaní.
(4)
Ak výsledky doplneného konania neobsahujú náležitosti podľa odseku 3, konajúci orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, ich doplní na požiadanie odvolacieho orgánu najneskôr v lehote do piatich pracovných dní.
(5)
Odvolacím orgánom je ministerstvo pôdohospodárstva. Ak sa odvolanie podáva proti rozhodnutiu ministerstva pôdohospodárstva, o odvolaní rozhoduje minister pôdohospodárstva na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie.
(6)
Odvolací orgán napadnuté rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
(7)
Ak sú na to dôvody, odvolací orgán napadnuté rozhodnutie zruší a vec vráti konajúcemu orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie. Konajúci orgán je viazaný právnym názorom odvolacieho orgánu.
(8)
V odvolacom konaní sa neprihliada na neskôr predložené dôkazy, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
(9)
Rozhodnutie o odvolaní musí byť vydané do 30 pracovných dní od predloženia odvolania odvolaciemu orgánu, vo zvlášť zložitých prípadoch najneskôr do 60 pracovných dní; o tejto skutočnosti odvolací orgán upovedomí žiadateľa s uvedením dôvodov.
(10)
Ak odvolací orgán napadnuté rozhodnutie zruší a vec vráti na nové prejednanie a rozhodnutie, konajúci orgán rozhodne do 30 pracovných dní odo dňa začatia konania. V osobitne zložitých prípadoch rozhodne do 60 pracovných dní odo dňa začatia konania. Ak vzhľadom na mimoriadnu zložitosť prípadu, iné závažné okolnosti alebo osobitnú povahu prípadu nemožno rozhodnúť ani v lehote do 60 pracovných dní, môže túto lehotu pred jej uplynutím na základe písomného odôvodnenia primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak rozhoduje odvolací orgán, môže túto lehotu pred jej uplynutím na základe písomného odôvodnenia primerane predĺžiť minister pôdohospodárstva.
(11)
Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu alebo ministra pôdohospodárstva o odvolaní sa nemožno ďalej odvolať.
§ 36
Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
(1)
Rozhodnutie, ktoré je právoplatné, môže ministerstvo pôdohospodárstva z vlastného podnetu, z podnetu platobnej agentúry alebo z podnetu žiadateľa preskúmať mimo odvolacieho konania; ak ide o právoplatné rozhodnutie ministerstva pôdohospodárstva, príslušným na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania je minister pôdohospodárstva na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie.
(2)
Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa podáva konajúcemu orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, a môže byť podaný najneskôr do siedmich rokov odo dňa právoplatnosti napadnutého rozhodnutia.
(3)
Podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania môže v plnom rozsahu vyhovieť aj orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Inak ho predloží orgánu príslušnému na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa, keď mu bol podnet doručený.
(4)
Konanie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa začína doručením oznámenia o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania z vlastného podnetu žiadateľovi alebo doručením oznámenia o uznaní opodstatnenosti podnetu žiadateľa na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania žiadateľovi.
(5)
Ak sa v konaní o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania zistí, že preskúmavané rozhodnutie bolo vydané v rozpore s týmto zákonom alebo s osobitnými predpismi, orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania rozhodnutie zmení, zruší alebo zruší a vráti konajúcemu orgánu na ďalšie konanie, inak konanie zastaví.
(6)
Ak sa preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania začalo na podnet žiadateľa, orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania písomne informuje o výsledku preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania žiadateľa.
(7)
Pri preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania vychádza orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania z právneho stavu a skutkových okolností v čase vydania rozhodnutia. Orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania nemôže rozhodnutie zmeniť, zrušiť alebo zrušiť a vrátiť vec na ďalšie konanie podľa odseku 5, ak sa po jeho vydaní dodatočne zmenili rozhodujúce skutkové okolnosti, z ktorých pôvodné rozhodnutie vychádzalo.
(8)
Orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania je povinný rozhodnúť mimo odvolacieho konania do 60 pracovných dní od začatia konania. Vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 90 pracovných dní od začatia konania; o tejto skutočnosti upovedomí žiadateľa s uvedením dôvodov.
(9)
Proti rozhodnutiu, ktorým sa rozhodnutie mimo odvolacieho konania zrušuje a vec sa vracia na ďalšie konanie, proti rozhodnutiu, ktorým sa zrušuje alebo mení rozhodnutie mimo odvolacieho konania, nemožno podať podnet na jeho preskúmanie mimo odvolacieho konania.
Správne delikty
§ 37
(1)
Platobná agentúra uloží pokutu do 200 000 eur tomu, kto
a)
neposkytne platobnej agentúre údaje podľa § 20 ods. 1,
b)
poskytne platobnej agentúre nesprávne údaje alebo neúplné údaje podľa § 20 ods. 1,
c)
bráni plneniu oprávnení osôb, ktoré vykonávajú kontrolu podľa § 18 alebo podľa § 20a,
d)
poruší opatrenia na organizovanie trhu podľa § 19.
(2)
Platobná agentúra upozorní právnickú osobu uznanú podľa osobitného predpisu122) na neplnenie informačnej povinnosti a oznamovacej povinnosti podľa osobitných predpisov123) a uloží jej povinnosť odstrániť zistené nedostatky v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní.
(3)
Platobná agentúra uloží právnickej osobe uznanej podľa osobitného predpisu122) pokutu
do 1 000 eur, ak nesplní informačnú povinnosť a oznamovaciu povinnosť podľa osobitných predpisov124) v lehote určenej podľa odseku 2.
(4)
Platobná agentúra navrhne ministerstvu pôdohospodárstva odobrať uznanie
a)
organizácie výrobcov, ak prestane spĺňať podmienky na uznanie,125)
b)
medziodvetvovej organizácie, ak prestane spĺňať podmienky na uznanie alebo ak sú na to dôvody podľa osobitného predpisu.126)
(5)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť protiprávneho konania, spôsob a čas trvania, ako aj na možné následky tohto konania.
(6)
Platobná agentúra rozhodne o uložení pokuty podľa odseku 1 do jedného roka odo dňa, keď platobná agentúra zistí porušenie povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti. Platobná agentúra rozhodne o uložení pokuty podľa odseku 3 do šiestich mesiacov odo dňa, keď platobná agentúra zistí porušenie povinnosti, najneskôr do jedného roka odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
(7)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
(8)
Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť, ak osobitné predpisy30) neustanovujú inak.
(9)
Uložením pokuty podľa odseku 3 nezaniká povinnosť, za porušenie ktorej sa pokuta uložila; pokutu možno uložiť opakovane.
§ 38
Doložka o obchádzaní
Ak ministerstvo pôdohospodárstva alebo platobná agentúra zistí, že žiadateľ umelo vytvoril podmienky na poskytnutie podpory, postupuje sa podľa osobitného predpisu.127)
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 39
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo pôdohospodárstva ustanoví
a)
výšku poskytovanej dotácie a podmienky a spôsob poskytovania dotácie podľa § 12,
b)
podrobnosti o štruktúre Pôdohospodárskeho poradenského systému, podrobnosti o požiadavkách na poradcov, postup pri zápise do centrálneho registra, postup pri výmaze z centrálneho registra, druhy poplatkov a ich výšku, vzory certifikátu o odbornej spôsobilosti poradcu, základné skupiny používateľov a priority Pôdohospodárskeho poradenského systému.
(2)
Ministerstvo pôdohospodárstva vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznámi odchýlky určené podľa osobitných predpisov.101)
§ 40
Spoločné ustanovenia
(1)
Na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,98) ak odseky 2 a 3, a § 23 ods. 1 neustanovujú inak.
(2)
Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na
a)
zabezpečovanie cyklickej obnovy dielov pôdnych blokov, zabezpečovanie systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, zabezpečenie aktualizácie ich registrov [§ 10 ods. 1 písm. v)],
b)
zaradenie žiadosti o poskytnutie podpory do opatrení s jednoročnými záväzkami a viacročnými záväzkami [§ 10 ods. 1 písm. d)],
c)
konanie o poskytnutie dotácie podľa § 12,
d)
poskytovanie finančnej pomoci podľa § 12a.
(3)
Ak osobitné predpisy127a) ustanovujú lehotu na poskytnutie podpory alebo jej preddavku v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov, na rozhodnutie vo veci poskytnutia tejto podpory alebo preddavku sa nevzťahuje lehota ustanovená všeobecným prepisom o správnom konaní.
(4)
Na vedenie evidencie pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov [§ 10 ods. 1 písm. u)] sa nevzťahuje osobitný predpis.128)
§ 41
Prechodné ustanovenia
(1)
Do uplynutia trojročnej archivačnej doby je ministerstvo pôdohospodárstva riadiacim orgánom pre Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 a vzťahujú sa naň povinnosti ustanovené osobitným predpisom.129)
(2)
Konanie o poskytnutí priamych podpôr začaté podľa predpisov účinných do 31. decembra 2017, ktoré sa právoplatne neskončilo pred 1. januárom 2018, sa dokončí podľa doterajších predpisov.
(3)
Rozhodnutie o priamych podporách, ktoré nadobudlo právoplatnosť pred 1. januárom 2018, možno preskúmať mimo odvolacieho konania podľa § 36.
(4)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti poradcu vydané pred 1. januárom 2018 je certifikátom o odbornej spôsobilosti poradcu podľa tohto zákona.
(5)
Platobná agentúra zriadená podľa doterajších predpisov je platobnou agentúrou podľa tohto zákona.
(6)
Do nadobudnutia účinnosti vykonávacích právnych predpisov vydaných na základe tohto zákona [§ 39 ods. 1 písm. a)] zostávajú v platnosti a účinnosti:
1.
výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka (oznámenie č. 144/2011 Z. z.) v znení neskorších predpisov,
2.
výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (oznámenie č. 368/2014 Z. z.),
3.
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 226/2017 Z. z. o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov.
§ 41a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1)
Konanie o priamych podporách, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. decembra 2021, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2021.
(2)
Podľa § 13 ods. 10 v znení účinnom od 1. januára 2022 postupuje platobná agentúra aj v prípade, ak je vyplácanie podpory alebo príspevku poskytnutého podľa osobitného predpisu64) pozastavené podľa § 13 ods. 10 v znení účinnom do 31. decembra 2021.
§ 42
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 601/2008 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 101/2011 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 353/2012 Z. z., zákona č. 211/2013 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z.,
2.
zákon č. 33/2013 Z. z. o podpore poľnohospodárskej prvovýroby v roku 2013.
Čl. II
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z. a zákona č. 93/2017 Z. z. sa mení takto:
V § 49 ods. 5 sa slovo „nepoužijú“ nahrádza slovami „použijú primerane“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014).
Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
2)
Čl. 21 ods. 1 písm. a) a b), čl. 28 až 31 a čl. 33 a 34 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
3)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení, nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. EÚ L 346, 20. 12. 2013) v platnom znení.
4)
Napríklad nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013), nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013), nariadenie (EÚ) č. 651/2014, nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014 z 25. júna 2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 193, 1. 7. 2014), nariadenie Komisie (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore rybolovu a akvakultúry (Ú. v. EÚ L 190, 28. 6. 2014), zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, Usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 (2014/C 204/01) (Ú. v. EÚ C 204, 1. 7. 2014).
5)
Kapitola II oddiel 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
6)
Čl. 23 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
7)
Čl. 36 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
8)
Čl. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
9)
Čl. 67 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
10)
Napríklad § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení, nariadenie EÚ č. 1308/2013 v platnom znení.
12)
Napríklad delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. EÚ L 255, 28. 8. 2014) v platnom znení.
12a)
Napríklad čl. 223 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení, prílohy I až III vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1185 z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii, a ktorým sa menia a zrušujú viaceré nariadenia Komisie (Ú. v. EÚ L 171, 4. 7. 2017) v platnom znení.
13)
Napríklad vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 908/2014 zo 6. augusta 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. EÚ L 255, 28. 8. 2014) v platnom znení.
14)
Hlava VI nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
15)
Čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
16)
Čl. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 908/2014 v platnom znení.
17)
Čl. 36 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.
18)
Hlava V Kapitola III nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
19)
Čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 z 22. októbra 2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 (Ú. v. EÚ L 317, 4. 11. 2014).
20)
Nariadenie (EÚ) č. 1144/2014.
21)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 z 5. decembra 2003 o úhrnných účtoch pre poľnohospodárstvo v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 33, 5. 2. 2004) v platnom znení.
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
22)
Nariadenie Rady (ES) č. 1217/2009 z 30. novembra 2009 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 328, 15. 12. 2009) v platnom znení.
23)
Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
25)
§ 11 zákona č. 144/1998 Z. z. v znení zákona č. 396/2009 Z. z.
26)
§ 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.
27)
§ 31 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
28)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom.
29)
Čl. 75 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
30)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
31)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
32)
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1237 z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa uvoľnenia a prepadnutia zábezpeky zloženej pre takéto licencie, ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 341/2007 a (ES) č. 382/2008 a zrušujú nariadenia Komisie (ES) č. 2390/98, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 507/2008 (Ú. v. EÚ L 206, 30. 7. 2016).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1239 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o systém dovozných a vývozných licencií (Ú. v. EÚ L 206, 30. 7. 2016).
33)
Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 612/2009 zo 7. júla 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 186, 17. 7. 2009) v platnom znení, delegované nariadenie (EÚ) č. 907/2014 v platnom znení, vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 908/2014 v platnom znení, delegované nariadenie (EÚ) 2016/1237, vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1239, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2015 Z. z. o podmienkach vydávania povolení na dovoz a vývoz poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov, certifikátov s vopred ustanovenou sadzbou náhrady, osvedčení o náhrade a o administrovaní finančných zábezpek.
33a)
Napríklad čl. 11 a 12 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1185 v platnom znení.
34)
Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35)
Napríklad čl. 7 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014) v platnom znení.
36)
Napríklad čl. 21 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014.
37)
Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2008) v platnom znení.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 157, 15. 6. 2011) v platnom znení.
Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 499/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 1306/2013 prostredníctvom zmeny vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011, ktoré sa týka sektorov ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 145, 16. 5. 2014).
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1366 z 11. mája 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pomoc v odvetví včelárstva (Ú. v. EÚ L 211, 8. 8. 2015).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1368 zo 6. augusta 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pomoc v sektore včelárstva (Ú. v. EÚ L 211, 8. 8. 2015).
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/921 z 10. júna 2016, ktorým sa stanovujú ďalšie dočasné mimoriadne podporné opatrenia pre výrobcov určitých druhov ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 154, 11. 6. 2016) v platnom znení.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1149 z 15. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 (Ú. v. EÚ L 190, 15. 7. 2016).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1150 z 15. apríla 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 190, 15. 7. 2016) v platnom znení.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/39 z 3. novembra 2016 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (Ú. v. EÚ L 5, 10. 1. 2017).
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/40 z 3. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 (Ú. v. EÚ L 5, 10. 1. 2017).
Zákon č. 358/2015 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2008 Z. z. o podmienkach vykonávania niektorých opatrení spoločnej organizácie trhu s ovocím a zeleninou.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach.
38)
§ 2 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 55/2015 Z. z. o podmienkach spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.
39)
§ 2 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 55/2015 Z. z.
40)
Čl. 189 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 9 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237.
41)
Čl. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237.
Príloha II časť I bod G vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239.
42)
Čl. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237.
Príloha II časť I bod C a D vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239.
43)
Čl. 189 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 364/2007 Z. z. o vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín v znení vyhlášky č. 123/2011 Z. z.
44)
Napríklad § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
45)
Napríklad čl. 45 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
46)
Napríklad Hlava VII Kapitola IV a čl. 111 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení, vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 908/2014 v platnom znení.
47)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Ú. v. ES L 82, 22. 3. 1997) v platnom znení.
48)
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 906/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o výdavky na verejnú intervenciu (Ú. v. EÚ L 255, 28. 8. 2014).
49)
Delegované nariadenie (EÚ) č. 906/2014.
Delegované nariadenie (EÚ) č. 907/2014 v platnom znení.
50)
§ 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51)
§ 20 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
52)
Napríklad čl. 11 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
53)
Čl. 107 ods.1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
Čl. 1 prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
54)
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
55)
Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods.1 písm. h) zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností, § 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení zákona č. 546/2004 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, § 2 písm. x), § 12, § 13 ods. 1 písm. a), c) a d), § 32, § 41 a § 80 ods. 1 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
56)
Zákon č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
57)
§ 2 písm. e) až g) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
58)
Napríklad § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
58a)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1407/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1408/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 702/2014 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 717/2014 v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 1388/2014 zo 16. decembra 2014, o vyhlásení určitých kategórií pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte produktov rybolovu a akvakultúry za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 369, 24. 12. 2014) v platnom znení.
58b)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
58c)
Usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 (2014/C 204/01) (Ú. v. EÚ C 204, 1. 7. 2014) v platnom znení.
Usmernenia k preskúmaniu štátnej pomoci pre odvetvie rybolovu a akvakultúry (2015/C 217/01) (Ú. v. EÚ C 217, 2. 7. 2015) v platnom znení.
Zákon č. 358/2015 Z. z.
58d)
Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
58e)
Čl. 213 a 214 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení.
59)
Čl. 58 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
60)
Čl. 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 1; Ú. v. ES L 312, 23. 12. 1995).
Čl. 2 ods. 36 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
60a)
Čl. 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1971 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1848/2006 (Ú. v. EÚ L 293, 10. 11. 2015).
Čl. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1975 z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 stanovuje frekvencia a formát správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Európsky poľnohospodársky záručný fond a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (Ú. v. EÚ L 293, 10. 11. 2015).
60b)
61)
§ 206 Trestného poriadku v znení zákona č. 195/2014 Z. z.
62)
§ 10 ods. 14 Trestného poriadku v znení zákona č. 491/2008 Z. z.
63)
Čl. 5 ods. 1 nariadenia (ES, EURATOM) č. 2988/95.
64)
Zákon č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
65)
Čl. 54 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
66)
Napríklad čl. 2 písm. g) a čl. 58 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení, § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
67)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
70)
Čl. 4 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 2015/1971.
Čl. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1975.
71)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
§ 31 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
72)
Čl. 28 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 908/2014 v platnom znení.
73)
Napríklad delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenia (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014) v platnom znení.
75)
Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
76)
Čl. 27 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 908/2014 v platnom znení.
77)
Čl. 55 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
78)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 8 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 171/2005 Z. z.
79)
§ 2 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
80)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
81)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
82)
Čl. 31 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 908/2014 v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
83)
84)
Napríklad § 17 až 20 Obchodného zákonníka, § 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, § 91 až 93a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 122/2013 Z. z. v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
84b)
§ 12 ods. 1 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
85)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
86)
§ 6 až 9 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
87)
Napríklad nariadenie (ES) č. 612/2009 v platnom znení.
88)
Čl. 219 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
88a)
§ 2 ods. 4 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
88b)
§ 8 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
89)
Čl. 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
90)
Čl. 168 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
91)
Napríklad čl. 142 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
92)
Čl. 12 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
93)
Usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 (2014/C 204/01) (Ú. v. EÚ C 204, 1. 7. 2014).
94)
Príloha II nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
95)
Napríklad zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
96)
Prílohy č. 3 až 5 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení vyhlášky č. 231/2016 Z. z.
97)
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
98)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
99)
Čl. 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
100)
Čl. 72 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
101)
Napríklad § 13 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.
102)
Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, a ktorým sa mení príloha X k uvedenému nariadeniu (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014) v platnom znení.
Delegované nariadenie (EÚ) č. 640/2014 v platnom znení.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 641/2014 zo 16. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014).
Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 809/2014 v platnom znení.
103)
Hlava V Kapitola II nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
Hlava III Kapitola III a Hlava V Kapitola II vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 v platnom znení.
104)
Napríklad § 37 písm. f) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2017 Z. z.
105)
Napríklad § 36 ods. 2 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z.
106)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
107)
Hlava III vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 v platnom znení.
108)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
109)
Čl. 75 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
110)
Napríklad zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
112)
Napríklad § 22 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, § 12a zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
113)
Napríklad čl. 19 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 v platnom znení.
114)
Čl. 2 ods. 23 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 v platnom znení.
115)
Hlava II Kapitola IV delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 v platnom znení.
117)
§ 473 až 480 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
118)
Čl. 4 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
119)
Čl. 3 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 v platnom znení.
120)
Napríklad čl. 13 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 v platnom znení, § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2015 Z. z.
121)
Napríklad čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
122)
§ 10c ods. 1 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení zákona č. 353/2012 Z. z.
123)
Čl. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 511/2012 z 15. júna 2012 o oznámeniach týkajúcich sa organizácií výrobcov, medziodvetvových organizácií, zmluvných rokovaní a zmluvných vzťahov podľa nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. EÚ L 156, 16. 6. 2012) v platnom znení.
Čl. 149 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
§ 10e zákona č. 491/2001 Z. z. v znení zákona č. 353/2012 Z. z.
§ 4 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 55/2015 Z. z.
124)
Čl. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 511/2012.
Čl. 149 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
§ 10e zákona č. 491/2001 Z. z. v znení zákona č. 353/2012 Z. z.
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 55/2015 Z. z.
125)
Čl. 154 ods. 4 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
126)
Čl. 158 ods. 5 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
127)
Čl. 60 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
127a)
Napríklad čl. 25 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150 v platnom znení, čl. 5 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39 v platnom znení, čl. 10 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/892 z 13. marca 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 138, 25. 5. 2017) v platnom znení.
128)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
129)
Čl. 129 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20. 5. 2014).