28/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

28
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 13. februára 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení vyhlášky č. 542/2005 Z. z., vyhlášky č. 584/2008 Z. z., vyhlášky č. 334/2010 Z. z. a vyhlášky č. 445/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 4b vrátane nadpisu znie:
㤠4b
Rozsah praxe zdravotníckeho asistenta
(1)
Zdravotnícky asistent pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobám, okrem novorodencov, v rozsahu získaných vedomostí a zručností samostatne
a)
uspokojuje biologické potreby súvisiace so zdravím, chorobou alebo umieraním,
b)
pracuje s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia,
c)
zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie uskutočnené zdravotné výkony a na základe zdravotnej dokumentácie vykazuje činnosti pre potreby zdravotných poisťovní a štatistiky,
d)
poúča osobu o základnej starostlivosti súvisiacej s uspokojovaním biologických potrieb,
e)
spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi,
f)
zabezpečuje hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení,
g)
stará sa o bezpečné prostredie a ochranu intimity osoby,
h)
vykonáva prvú pomoc a zabezpečuje ďalšiu odbornú pomoc,
i)
vykonáva starostlivosť o posteľ,
j)
vykonáva hygienu osôb,
k)
pripravuje operačné pole,
l)
sleduje bilanciu tekutín a zabezpečuje dodržiavanie pitného režimu,
m)
podáva jedlo a kŕmi osobu s deficitom sebaobslužných činností,
n)
sleduje vyprázdňovanie hrubého čreva a močového mechúra a stará sa o vyprázdňovanie hrubého čreva a močového mechúra,
o)
pripravuje obväzový materiál a obväzuje jednotlivé časti tela,
p)
meria fyziologické funkcie,
q)
vykonáva činnosti na prevenciu vzniku syndrómu z imobility polohovaním a nácvikom sedu, stoja a chôdze a používa antidekubitové pomôcky,
r)
vykonáva starostlivosť o kožu okrem ošetrenia porúch celistvosti kože, ktoré vyžadujú zásah sestry,
s)
vykonáva starostlivosť o ústnu dutinu vrátane osobitnej starostlivosti,
t)
vykonáva ošetrenie zhojenej kolostómie a vymieňa zberné vrecko,
u)
vykonáva nácvik sebaobslužných činností,
v)
aplikuje zábaly a obklady,
w)
pripravuje a podáva liečebné čaje,
x)
stará sa o zavedené permanentné močové katétre,
y)
zhotovuje bandáž dolných končatín a horných končatín.
(2)
Zdravotnícky asistent pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobám, okrem novorodencov, v rozsahu získaných vedomostí a zručností na základe indikácie lekára samostatne
a)
odoberá moč na biochemické vyšetrenie a orientačne vyšetruje moč vrátane kvantitatívnych vyšetrení,
b)
odoberá stolicu na biochemické vyšetrenie, parazitologické vyšetrenie a bakteriologické vyšetrenie,
c)
zavádza rektálne rúrky a aplikuje klystíry,
d)
aplikuje liečivé kúpele,
e)
aplikuje lieky s lokálnym účinkom na kožu, do oka, do ucha, do nosa a do konečníka,
f)
aplikuje teplé a studené procedúry,
g)
odoberá spútum,
h)
odsáva sekréty z horných dýchacích ciest u osoby s nezaistenými dýchacími cestami,
i)
preväzuje a ošetruje rany okrem septickej rany, ktorá vyžaduje ošetrenie sestry.
(3)
Zdravotnícky asistent pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobám od 18 rokov veku v rozsahu získaných vedomostí a zručností na základe indikácie lekára samostatne
a)
odoberá kapilárnu krv okrem odberu krvi na acidobázickú rovnováhu,
b)
podáva inzulín podkožne,
c)
podáva nízkomolekulárny heparín podkožne,
d)
podáva lieky intramuskulárne,
e)
odoberá venóznu krv na vyšetrenie z periférneho cievneho systému,
f)
podáva stravu sondou.
(4)
Zdravotnícky asistent pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobám, okrem novorodencov, na základe indikácie lekára spolupracuje so sestrou pri
a)
činnostiach súvisiacich s prijatím, prepustením, preložením alebo úmrtím,
b)
malých chirurgických výkonoch,
c)
diagnostických a liečebných výkonoch,
d)
starostlivosti o mŕtve telo,
e)
ošetrovaní drénov a drenážnych systémov,
f)
výteroch z rán a telových dutín,
g)
zhotovovaní EKG záznamu,
h)
príprave a podávaní liekov do ústnej dutiny,
i)
príprave a podávaní liekov inhalačne a pri aplikácii kyslíkovej liečby,
j)
zavádzaní permanentného močového katétra u ženy,
k)
príprave a podávaní intravenóznych liekov,
l)
príprave a podávaní parenterálnej liečby,
m)
odsávaní sekrétov z horných dýchacích ciest u osoby so zaistenými dýchacími cestami.
(5)
Zdravotnícky asistent pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobám, okrem novorodencov, v rozsahu získaných vedomostí a zručností spolupracuje s lekárom pri
a)
činnostiach podľa odsekov 1 až 4,
b)
fixácii zlomenín dolných končatín a horných končatín,
c)
zavádzaní permanentného močového katétra u muža.“.
2.
Za § 4d sa vkladá § 4e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2017
Zdravotnícky asistent, ktorý získal úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zdravotnícky asistent podľa predpisov platných do 31. augusta 2013 a ktorý nácvik zdravotných výkonov uvedených v § 4b ods. 2 písm. g) a h) a § 4b ods. 3 písm. d) až f) nemal ako súčasť študijného programu, ich môže vykonávať po preškolení, ktoré zabezpečí zamestnávateľ v spolupráci s príslušnou strednou zdravotníckou školou uskutočňujúcou vzdelávanie v študijnom odbore zdravotnícky asistent.1a) Preškolenie musí trvať najmenej 40 hodín primerane rozdelených na teoretickú časť a na praktickú časť. O preškolení sa vyhotoví záznam, ktorý zašle zamestnávateľ komore, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný.“.
Čl. II
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2017.
Tomáš Drucker v. r.