Predpis bol zrušený predpisom 300/2018 Z. z.

278/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018 do 31.12.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

278
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. októbra 2017,
ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje:
§ 1
Suma minimálnej mzdy na rok 2018 sa ustanovuje na
a)
480,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
b)
2,759 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Robert Fico v. r.