277/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

277
ZÁKON
z 12. októbra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004
Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z., zákona č. 202/2008
Z. z., zákona č. 203/2009 Z. z., zákona č. 111/2010 Z. z. a zákona č. 394/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 3 sa za slovo „Uvedením“ vkladá slovo „hnojiva,“.
2.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na kompost, ktorý nie je aplikovaný na poľnohospodársku pôdu alebo na lesný pozemok.“.
3.
V § 3a ods. 1 sa slová „aplikáciou alebo pred ich uvedením do obehu“ nahrádzajú slovami „prvou aplikáciou do poľnohospodárskej pôdy alebo na lesné pozemky, pred ich uvedením do obehu alebo pri zmene výrobných podmienok“.
4.
V § 3a ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Povolenie vydané kontrolným ústavom platí po dobu jedného roka od jeho vydania, ak počas trvania platnosti nedôjde k zmene technologického postupu výroby.“.
5.
V § 10 sa vypúšťa odsek 8.
6.
V § 10a ods. 1 úvodnej vete a § 15 ods. 2 písm. f) sa nad slovom „sedimentov“ vypúšťa odkaz „7c)“.
7.
V § 10b ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „pričom vývoz na voľnú skládku sa nesmie uskutočniť v období, v ktorom je používanie dusíkatých hnojivých látok v zraniteľných oblastiach zakázané podľa prílohy č. 2,“.
8.
V § 10b ods. 4 písm. c) sa za slová „od prvej navážky“ vkladajú slová „najneskôr však do začiatku obdobia, v ktorom je používanie dusíkatých hnojivých látok v zraniteľných oblastiach zakázané podľa prílohy č. 2“.
9.
V § 10c ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
10.
V § 10c ods. 3 písm. a) sa slovo „zaoraním“ nahrádza slovom „zapracovaním“.
11.
V § 10c ods. 7 písm. e) sa za slová „je uvedený v prílohe č. 5“ vkladá čiarka a slová „pričom hodnoty v nej uvedené platia, ak analytický rozbor vykonaný akreditovanou osobou7d) nepreukáže iné hodnoty obsahu dusíka v hospodárskom hnojive,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7d znie:
„7d) § 2 písm. c) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
12.
V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
producentov sekundárneho zdroja živín a producentov kompostu.“.
13.
V § 15 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 3a ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 3a ods. 4 alebo ods. 5“.
14.
V § 15 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „§ 3a ods. 1,“.
15.
V § 15 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
producentovi sekundárneho zdroja živín alebo producentovi kompostu za porušenie povinnosti podľa § 3a ods. 1.“.
16.
V § 15 odsek 3 znie:
„(3)
Kontrolný ústav uloží pokutu od 500 eur do 5 000 eur obhospodarovateľovi za porušenie povinnosti podľa § 10b alebo podľa § 10c.“.
17.
V prílohe č. 3 v plodine „slnečnica“ sa číslo „11,0“ nahrádza číslom „55,0“, číslo „60,0“ sa nahrádza číslom „11,0“ a číslo „55“ sa nahrádza číslom „60,0“.
18.
V prílohe č. 7 v plodine „VRK-seno“ znie:

„VRK-seno do 4,0 60 4,0-8,0 90 nad 8,0-12,0 120“.
Čl. II
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 409/2014 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z. a zákona č. 303/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 81 sa vypúšťa odsek 4.
2.
Za § 83a sa vkladá § 83b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠83b
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2018
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 199/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 462/2011 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.