276/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

276
ZÁKON
z 12. októbra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písmeno i) znie:
„i)
príslušným orgánom orgán ustanovený týmto zákonom alebo osobitným predpisom, ktorý v Slovenskej republike vydáva
1.
rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní alebo rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie, alebo
2.
obdobný doklad o príslušnej odbornej spôsobilosti.“.
2.
V § 3 ods. 2 písm. d) sa za slová „a je potvrdená“ vkladajú slová „dokladom o ďalšom vzdelávaní alebo“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo v rovnocennom trvaní pracovného pomeru na kratší pracovný čas počas predchádzajúcich desiatich rokov“.
3.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
4.
V § 4 ods. 1 sa za slovami „maturitnej skúške“ čiarka nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo iný doklad o vzdelaní“.
5.
V § 4 ods. 2 písm. c) prvom bode sa slovo „prechádzajúcim“ nahrádza slovom „predchádzajúcim“.
6.
V § 17 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „kvalifikáciu“ vkladajú slová „nadobudnutú v členskom štáte“ a slová „regulovaného povolania“ sa nahrádzajú slovami „odbornej činnosti“.
7.
V § 18 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
8.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:
㤠18a
(1)
Doklad o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania vydaný v treťom štáte sa automaticky uzná za rovnocenný s dokladom o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania vydaným v Slovenskej republike na základe uznaného dokladu o vzdelaní podľa § 13 ods. 2 a doplňujúcej skúšky vykonanej po uznaní dokladu o vzdelaní na uznanej vzdelávacej inštitúcii.
(2)
Doplňujúcou skúškou sa overujú vedomosti, schopnosti a zručnosti žiadateľa o uznanie odbornej kvalifikácie nadobudnutej na území tretieho štátu na výkon zdravotníckeho povolania.
(3)
Uznaná vzdelávacia inštitúcia zriaďuje na vykonanie doplňujúcej skúšky skúšobnú komisiu. Členmi skúšobnej komisie sú zamestnanci uznaných vzdelávacích inštitúcií poskytujúcich vzdelávanie v príslušnom študijnom programe, študijnom odbore alebo v učebnom odbore a zástupcovia stavovských organizácií v zdravotníctve. Člen skúšobnej komisie
a)
má vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore a päť rokov odbornej praxe v príslušnom odbore alebo
b)
vykonával pedagogickú činnosť v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore najmenej päť rokov.
(4)
Žiadateľ o vykonanie doplňujúcej skúšky doručí uznanej vzdelávacej inštitúcii písomnú žiadosť o absolvovanie doplňujúcej skúšky najmenej 30 dní pred termínom konania doplňujúcej skúšky.
(5)
Žiadosť o vykonanie doplňujúcej skúšky obsahuje
a)
meno a priezvisko žiadateľa,
b)
adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a
c)
názov regulovaného povolania v Slovenskej republike, pre uznanie odbornej kvalifikácie ktorého bude doplňujúca skúška vykonaná.
(6)
Prílohy k žiadosti sú
a)
osvedčená kópia dokladu o vzdelaní s prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky (ďalej len „štátny jazyk“),
b)
osvedčená kópia rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní,
c)
doklad o zaplatení poplatku za doplňujúcu skúšku.
(7)
Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti podľa odsekov 5 a 6, príslušná vzdelávacia inštitúcia vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov najneskôr v deň konania doplňujúcej skúšky.
(8)
Doplňujúca skúška pre zdravotnícke povolanie lekár, zubný lekár a farmaceut sa koná spravidla dvakrát ročne. Doplňujúca skúška pre ostatné zdravotnícke povolania sa koná spravidla štyrikrát ročne.
(9)
Termíny konania doplňujúcej skúšky pre jednotlivé zdravotnícke povolania na nasledujúci kalendárny rok zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) na svojom webovom sídle najneskôr 60 dní pred konaním doplňujúcej skúšky.
(10)
Výšku poplatku za vykonanie doplňujúcej skúšky určuje ministerstvo školstva podľa sumy maximálneho ročného školného na príslušný akademický rok pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách alebo podľa normatívneho objemu finančných prostriedkov podľa príslušnej kategórie strednej odbornej školy.
(11)
Doplňujúca skúška sa vykonáva v štátnom jazyku, je verejná a skladá sa z písomnej časti a ústnej časti. O vykonaní doplňujúcej skúšky sa vyhotoví protokol.
(12)
Ak žiadateľ nevykonal doplňujúcu skúšku úspešne, môže doplňujúcu skúšku opakovať.“.
9.
V § 25 ods. 1 sa za slovo „vzdelaní“ vkladajú slová „alebo dokladov o odbornej kvalifikácii“.
10.
V § 26 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
11.
V § 26 ods. 1 písm. c) sa slová „a) až c)“ nahrádzajú slovami „a) alebo b)“.
12.
V § 26 ods. 5 úvodnej vete sa za slovami „vysoká škola“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „stredná škola“ sa vkladajú slová „alebo vzdelávacia inštitúcia ďalšieho vzdelávania3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a) § 5 písm. b) a c) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
13.
V § 26 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo § 32“.
14.
V § 29 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „ak sa vyžadujú,“.
15.
V § 29 ods. 4 sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „štátny jazyk“)“.
16.
V § 31 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo osvedčená kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti“.
17.
V § 31 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
doklady preukazujúce obsah a rozsah absolvovaného vzdelania vydané príslušným orgánom členského štátu alebo tretieho štátu, ak sa vyžadujú,“.
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g).
18.
V § 31 ods. 2 písm. g) sa slovo „potvrdenie“ nahrádza slovom „protokol“ a slová „§ 18 ods. 3“ sa nahrádzajú slovami „§ 18a ods. 11“.
19.
V § 32 ods. 1 písm. a) sa slová „alebo o“ nahrádzajú čiarkou.
20.
V § 32 ods. 1 písm. b) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.
21.
V § 32 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
uložení kompenzačného opatrenia.“.
22.
V § 32 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Ak v priebehu rozhodovania príslušný orgán zistí, že sú splnené podmienky podľa § 26, môže rozhodnúť o uložení kompenzačného opatrenia. V tomto rozhodnutí zároveň uvedie všetky náležitosti uskutočnenia príslušného kompenzačného opatrenia.
(5)
Ak žiadateľ preukáže splnenie kompenzačného opatrenia predložením protokolu o skúške spôsobilosti podľa § 28 ods. 4 alebo predložením písomného vyjadrenia podľa § 27 ods. 2, príslušný orgán vydá do 30 dní odo dňa ich doručenia rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 6 a 7.
23.
V § 32 ods. 7 sa slová „c) a e)“ nahrádzajú slovami „c), d) a f)“.
24.
V § 33 ods. 1 úvodnej vete sa slová „vedecko-pedagogických tituloch, umelecko-pedagogických tituloch a vedeckých hodnostiach“ nahrádzajú slovami „vedecko-pedagogických tituloch a umelecko-pedagogických tituloch“.
25.
V § 33 ods. 1 písm. b) sa slová „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“)“ nahrádzajú slovami „ministerstvo školstva“.
26.
V § 33 ods. 3 písm. f) sa za slovo „o“ vkladá slovo „ukončenom“.
27.
V § 36 ods. 1 sa za slovo „vydaného“ vkladajú slová „školou zriadenou iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu3b) alebo“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:
„3b) § 23 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 188/2015 Z. z.“.
28.
V § 36 ods. 4 písm. e), § 43 a § 56 ods. 2 a 5 sa slová „štát pôvodu“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „členský štát alebo tretí štát“ v príslušnom tvare.
29.
V § 39 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak ide o doklad o vzdelaní podľa § 33 ods. 1 vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania na účely pokračovania v štúdiu, stupeň vzdelania sa uznáva za rovnocenný automaticky.“.
30.
V § 39 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
doklad o zaplatení správneho poplatku.“.
31.
V § 44 ods. 3 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Konanie o vydaní európskeho profesijného preukazu nahrádza konanie o uznaní odbornej kvalifikácie podľa § 31 a 32 alebo konanie na účely dočasného a príležitostného poskytovania služieb podľa § 41 a 42.“.
32.
V § 46 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
33.
V § 49 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja a vysokej školy vo veciach uznania dokladov o vzdelaní,“.
34.
V § 49 ods. 1 písm. d) treťom bode sa slová „odbornej kvalifikácii“ nahrádzajú slovom „vzdelaní“.
35.
V § 51 ods. 2 písm. b) a e), § 56 ods. 4 a § 58 ods. 1 až 5 sa slová „členský štát pôvodu“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „členský štát“ v príslušnom tvare.
36.
V § 52 ods. 1 úvodnej vete sa za slovami „správneho orgánu“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „priestupku“ sa vkladajú slová „alebo inej právnickej osoby oprávnenej uložiť disciplinárne opatrenie v disciplinárnom konaní“.
37.
V § 52 ods. 3 a ods. 5 prvej vete sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „priestupkov“ sa vkladajú slová „a iné právnické osoby oprávnené uložiť disciplinárne opatrenie v disciplinárnom konaní“.
38.
V § 55 odsek 3 znie:
„(3)
Žiadateľ nemusí preukazovať ovládanie štátneho jazyka, ak úspešne vykonal maturitnú skúšku alebo štátnu jazykovú skúšku
a)
zo štátneho jazyka alebo
b)
z jazyka, ktorý spĺňa požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka podľa osobitného predpisu.7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a) § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
39.
V § 55 ods. 5 posledná veta znie: „Najmenej jeden člen komisie je kvalifikovaný odborník na výkon príslušného regulovaného povolania.“.
40.
V § 57 ods. 2 sa vypúšťajú slová „vyžadované na výkon príslušného povolania“.
41.
V § 60 sa za slovo „únie“ vkladá slovo „a“ a číslo „35“ sa nahrádza číslom „39“.
42.
V § 62 písm. a) sa vypúšťa slovo „a“.
43.
§ 62 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
podrobnosti o obsahu, priebehu a hodnotení doplňujúcej skúšky, zložení skúšobnej komisie a opakovaní doplňujúcej skúšky.“.
44.
Za § 64 sa vkladá § 64a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠64a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018
Konania o uznaní dokladu o vzdelaní a konania o uznaní odbornej kvalifikácie, ktoré sa začali pred 1. januárom 2018, sa dokončia podľa predpisu účinného do 31. decembra 2017.“.
45.
Príloha sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (Ú. v. EÚ L 132, 21. 5. 2016).“.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 66e odsek 2 znie:
„(2)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
osobou spoločenstva fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu, alebo právnická osoba založená podľa práva členského štátu, ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti na území členského štátu,
b)
manažérom fyzická osoba, ktorá organizuje, vykonáva, kontroluje a zodpovedá za riadiacu, personálnu a finančnú činnosť v regulovanom povolaní ako
1.
manažér podniku alebo manažér organizačnej zložky podniku,
2.
zástupca majiteľa alebo zástupca manažéra podniku, ak je s týmto postavením spojená zodpovednosť rovnocenná zodpovednosti zastupovaného majiteľa alebo manažéra, alebo
3.
zamestnanec v riadiacom postavení s povinnosťami obchodnej povahy alebo technickej povahy a so zodpovednosťou za jedno oddelenie alebo viac oddelení podniku.“.
2.
V § 66g ods. 2 sa za slová „odbornej praxe“ vkladajú slová „alebo rozhodnutím o uznaní odbornej kvalifikácie“.
3.
V § 66h odseky 2 až 4 znejú:
„(2)
Odbornou praxou na účely tohto zákona sa rozumie skutočné a zákonné vykonávanie príslušnej odbornej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas alebo rovnocenné trvanie doby pracovného pomeru uzatvoreného na kratší pracovný čas.
(3)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky posúdi žiadosť do 30 dní od jej doručenia. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti v lehote do 30 dní od doručenia výzvy; to sa nevzťahuje na úhradu správneho poplatku.
(4)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po posúdení úplnosti žiadosti a splnenia podmienok podľa § 66i, 66j alebo § 66k rozhodne o uznaní odbornej praxe alebo žiadosť zamietne.“.
4.
V § 66h ods. 5 sa slovo „štyroch“ nahrádza slovom „dvoch“.
5.
V § 66i ods. 1 písm. a), § 66j ods. 1 písm. a) a § 66k ods. 1 písm. a) sa vypúšťa odkaz 42b vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 42b.
6.
V § 66j ods. 1 písm. d) sa za slová „zárobkovo činná osoba“ vkladajú slová „alebo v postavení manažéra“.
7.
V § 66m ods. 2 poslednej vete sa za slová „spolu s“ vkladá slovo „osvedčeným“.
8.
V § 66m odsek 4 znie:
„(4)
Žiadosť, ktorá obsahuje iný doklad ako doklad o vzdelaní, predloží Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komore, ktorá sa vyjadrí do jedného mesiaca od doručenia žiadosti na účely posúdenia obsahu a rozsahu vzdelávania alebo odbornej prípravy podľa osobitného predpisu.42b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42b znie:
„42b) § 26 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z. z.“.
9.
V § 66m ods. 6 sa slovo „štyroch“ nahrádza slovom „dvoch“ a za slovo „doručenia“ sa vkladá slovo „úplnej“.
10.
§ 66m sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Na uznávanie odbornej kvalifikácie sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.42d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42d znie:
„42d) Zákon č. 422/2015 Z. z. v znení zákona č. 276/2017 Z. z.“.
11.
Za § 80ab sa vkladá § 80ac, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠80ac
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018
Konania o uznaní odbornej praxe a konania o uznaní odbornej kvalifikácie, ktoré sa začali pred 1. januárom 2018, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2017.“.
12.
V prílohe č. 1 Remeselné živnosti por. č. 24 Strechár sa v stĺpci Zoznam vkladá slovo „I.“.
13.
V prílohe č. 1 Remeselné živnosti por. č. 34 znie:

„34. Manikúra III“.
14.
Príloha č. 1 Remeselné živnosti sa dopĺňa por. č. 35, ktoré znie:
„35. Pedikúra“.
15.
V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 214 - Ostatné por. č. 53 v stĺpci Preukaz spôsobilosti sa vypúšťajú slová „– absolvovanie masérskeho kurzu zakončeného skúškou, organizovaného inštitúciou akreditovanou príslušným ústredným orgánom štátnej správy alebo“.
16.
V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 214 - Ostatné sa za poradové číslo 53 vkladá poradové číslo 53a, ktoré znie:
„53a. Wellness masérske služby Osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii
alebo osvedčenie o úplnej kvalifikácii
§ 19 zákona
č. 568/2009 Z. z.“.
17.
Príloha č. 5 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI) (Ú. v. EÚ L 354, 28. 12. 2013).“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z. a zákona č. 242/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe I. časti Všeobecná správa Položke 2 písmená e) až i) znejú:
„e) Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý 5 eur
f) Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý 30 eur
g) Uznanie dokladu o vzdelaní na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike 50 eur
h) Uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike 50 eur
i) Uznanie dokladu o vzdelaní a uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike, ak o uznaní dokladu o vzdelaní a uznaní odbornej kvalifikácie rozhoduje ten istý príslušný orgán jedným rozhodnutím 100 eur“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a sa vypúšťa.
2.
V prílohe I. časti Všeobecná správa Položke 2 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j) Vydanie potvrdenia o spôsobilosti vykonávať príslušné regulované povolanie alebo regulované povolanie v príslušnom odbore v Slovenskej republike 10 eur “.
Doterajšie písmená j) až n) sa označujú ako písmená k) až o).
3.
V prílohe I. časti Všeobecná správa Položke 2 časti Oslobodenie sa slovo „e)“ nahrádza slovom „i)“.
4.
V prílohe I. časti Všeobecná správa Položke 2 časti Poznámky prvom bode sa slovo „n)“ nahrádza slovom „o)“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem čl. II bodov 15 a 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.