271/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

271
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 7. novembra 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 5 zákona č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 odsek 4 znie:
„(4)
Po vyhodnotení jednotlivých žiadostí členmi komisie zostaví tajomník poradie všetkých žiadostí. Poradie zostaví podľa priemeru získaného bodového ohodnotenia. Komisia rokuje o tej žiadosti, ktorej priemer získaného bodového ohodnotenia je viac ako 70 bodov. Komisia následne rokuje o jednotlivých žiadostiach v takto zostavenom poradí.“.
2.
V § 5 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 8, ktoré znejú:
„(5)
Tajomník vyzve žiadateľa, ktorého žiadosť získala priemer bodového ohodnotenia žiadosti viac ako 70 bodov, na účasť na rokovaní komisie na účel ústnej prezentácie projektu uvedeného v žiadosti. Ústnou prezentáciou projektu sa rozumie osobná prezentácia pred komisiou a vo vopred a riadne odôvodnených prípadoch aj prezentácia prostredníctvom technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu.
(6)
Výzvu podľa odseku 5 tajomník zasiela elektronicky najmenej desať pracovných dní pred termínom rokovania komisie. Výzva musí obsahovať najmä termín a miesto rokovania komisie a poučenie o následkoch nedostavenia sa v určenom termíne.
(7)
Ak žiadateľ podľa odseku 5 z objektívnych a riadne odôvodnených príčin nemôže vykonať ústnu prezentáciu projektu, bezodkladne o tom upovedomí tajomníka. Tajomník v tomto prípade vyzve žiadateľa na účasť na rokovaní komisie v náhradnom termíne. Ak sa žiadateľ nezúčastní na rokovaní komisie ani v náhradnom termíne, komisia o žiadosti ďalej nerokuje.
(8)
O odporučení poskytnúť dotáciu alebo neposkytnúť dotáciu rozhodne komisia hlasovaním. V prípade rovnosti bodového ohodnotenia dvoch alebo viacerých žiadostí o ich poradí rozhodne predseda žrebom.“.
Doterajšie odseky 5 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 15.
3.
Príloha k vyhláške č. 322/2016 Z. z. vrátane nadpisu znie:
„Príloha
k vyhláške č. 322/2016 Z. z.
KRITÉRIÁ PRE VYHODNOCOVANIE ŽIADOSTÍ
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2017.
Lucia Žitňanská v. r.