27/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

27
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 14. februára 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 83 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 335/2012 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení vyhlášky č. 279/2005 Z. z., vyhlášky č. 649/2005 Z. z., vyhlášky č. 256/2006 Z. z., vyhlášky č. 557/2008 Z. z., vyhlášky č. 209/2009 Z. z., vyhlášky č. 232/2010 Z. z. a vyhlášky č. 184/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 4 sa slová „piatej časti Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádzajú slovami „Správneho súdneho poriadku“.
2.
V druhej časti sa za tretiu hlavu vkladá štvrtá hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:
„ŠTVRTÁ HLAVA
PAUŠÁLNA ODMENA ADVOKÁTA ZA ZASTUPOVANIE OSOBY V KONANÍ
O ODDLŽENÍ
§ 14d
Odmena advokáta za zastupovanie osoby v konaní o oddlžení4a) je 160 eur.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a) Štvrtá časť zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2017.
Lucia Žitňanská v. r.