268/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2018 do 31.03.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

268
ZÁKON
z 11. októbra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 212/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 353/2013 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z. a zákona č. 360/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa vypúšťa posledná veta.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2ac sa vypúšťa.
2.
V § 4 ods. 2 písm. i) a ods. 8 písm. i) sa kód „3824 90 97“ nahrádza kódom „3824 99 96“.
3.
V § 4 ods. 6 písmeno a) znie:
„a)
elektrina, uhlie, zemný plyn, bioplyn a biometán podliehajúce spotrebnej dani podľa osobitného predpisu,2b)“.
4.
V § 4 ods. 7 písmeno e) znie:
„e)
pokročilé biopalivo, ktorým je biopalivo podľa osobitného predpisu.2ca)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2ca znie:
„2ca) § 14f zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 181/2017 Z. z.“.
5.
V § 6 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) motorový benzín2d) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 554 eur/1 000 l,“.
6.
V § 6 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) plynový olej2f) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46,
2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19
394 eur/1 000 l,“.
7.
V § 6 ods. 4 sa vypúšťajú slová „prvého bodu“.
8.
V § 6 ods. 4 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:
„Ak bol minerálny olej podľa odseku 1 písm. e) alebo písm. g) použitý ako pohonná látka a osoba, ktorá ho na tento účel použila, nevie preukázať pôvod alebo spôsob jeho nadobudnutia v súlade s týmto zákonom, na takýto minerálny olej sa uplatní sadzba dane podľa odseku 1 písm. d).“.
9.
Za § 6 sa vkladá § 7, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7
Zvýhodnená sadzba dane na minerálny olej s obsahom biogénnej látky
(1)
Na motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45,
2710 12 49 je možné uplatniť sadzbu dane vo výške 514 eur/1 000 l, ak obsahuje
a)
bioetanolovú zložku
1.
od 1. januára 2018 v objeme 5,9 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou,2ea)
2.
od 1. januára 2019 v objeme 6,2 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou,2ea)
3.
od 1. januára 2020 v objeme 7,4 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou2ea) vrátane biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. e) v objeme 0,5 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou,2ea)
b)
biogénnu látku uvedenú v § 4 ods. 7 písm. e)
1.
od 1. januára 2021 v objeme 1 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou,2ea)
2.
od 1. januára 2022 v objeme 1,5 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou.2ea)
(2)
Na plynový olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19 je možné uplatniť sadzbu dane vo výške 368 eur/1 000 l, ak obsahuje
a)
od 1. januára 2018 do 31. decembra 2020
1.
biodiesel v objeme 6,9 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou,2ea) alebo
2.
biodiesel v objeme 6,4 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou2ea) a biogénnu látku uvedenú v § 4 ods. 7 písm. e) v objeme 0,5 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou,2ea)
b)
od 1. januára 2021 biogénnu látku uvedenú v § 4 ods. 7 písm. e) v objeme 1 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou.2ea)
(3)
Na účely tohto zákona sa bioetanolovou zložkou rozumie bioetyltercbutyléter alebo zmes bioetyltercbutyléteru a bioetanolu, pričom zmes musí obsahovať podiel bioetyltercbutyléteru najmenej 3 %, čo predstavuje objem 1,41 % bioetanolovej zložky. Objem bioetyltercbutyléteru sa do objemu bioetanolovej zložky zmesi započítava 47 % svojho objemu.
(4)
Sadzbu dane podľa odsekov 1 a 2 je možné uplatniť, len ak biogénna látka spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti podľa osobitných predpisov2g) a nebola doteraz zohľadnená na účely splnenia povinností podľa osobitného predpisu2h) ani na účely splnenia obdobnej povinnosti na území iného členského štátu. Osoba, ktorá si uplatní sadzbu dane podľa odsekov 1 a 2, je povinná preukázať colnému úradu, že biogénna látka spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti podľa osobitných predpisov2g) predložením potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny a čestným vyhlásením, že biogénna látka nebola doteraz zohľadnená na účely splnenia povinností podľa osobitného predpisu2h) ani na účely splnenia obdobnej povinnosti na území iného členského štátu v čase
a)
podania daňového priznania na minerálny olej s obsahom biogénnej látky uvedeného do daňového voľného obehu alebo
b)
prepustenia minerálneho oleja s obsahom biogénnej látky do voľného obehu2a) v mieste dovozu, ak po jeho prepustení do voľného obehu2a) nenadväzuje pozastavenie dane.
(5)
Minerálny olej podľa odsekov 1 a 2 musí byť pri preprave sprevádzaný obchodnými dokumentmi, ktoré musia obsahovať informáciu o druhu a množstve biogénnej látky v percentách objemu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2g a 2h znejú:
„2g) Napríklad zákon č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok.
2h) § 14a ods. 1 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 10 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
11.
V § 11 ods. 1 piatej vete sa slová „Odberný poukaz“ nahrádzajú slovami „Zaradenie do evidencie užívateľských podnikov a vydanie odberného poukazu“.
12.
V § 11 odseky 12 a 13 znejú:
„(12)
Colný úrad odníme odberný poukaz, ktorému neuplynula lehota platnosti, ak
a)
daňovo zvýhodnený minerálny olej bol opakovane použitý na iné účely ako na účely uvedené v odbernom poukaze a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
b)
užívateľský podnik prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v § 21 ods. 4 písm. c) až f),
c)
odberný poukaz nebol použitý na nákup daňovo zvýhodneného minerálneho oleja v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od dátumu jeho vydania,
d)
užívateľský podnik požiadal o odňatie odberného poukazu.
(13)
Colný úrad vyradí užívateľský podnik z evidencie užívateľských podnikov, ak
a)
užívateľský podnik požiadal o vyradenie z evidencie užívateľských podnikov,
b)
užívateľskému podniku bol odňatý odberný poukaz podľa odseku 12 písm. a), b) alebo písm. d),
c)
užívateľský podnik nepožiadal o vydanie odberného poukazu v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa odňatia odberného poukazu podľa odseku 12 písm. c),
d)
užívateľský podnik nepožiadal o vydanie odberného poukazu v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa ukončenia platnosti odberného poukazu,
e)
užívateľský podnik zaregistroval colný úrad ako prevádzkovateľa daňového skladu a vydal mu povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
f)
užívateľský podnik podal žiadosť o výmaz z obchodného registra alebo z iného obdobného registra, podal žiadosť o zrušenie živnostenského oprávnenia, oznámil ukončenie podnikania alebo bol užívateľský podnik zrušený, ak nebol zriadený alebo založený na podnikateľské účely,
g)
užívateľským podnikom je fyzická osoba a táto zomrela alebo nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení tejto fyzickej osoby za mŕtvu,
h)
nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie, alebo bola povolená reštrukturalizácia,
i)
užívateľský podnik vstúpil do likvidácie.“.
13.
V § 11 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:
„(14)
Pri vyradení užívateľského podniku z evidencie užívateľských podnikov sa použije § 21 ods. 10 písm. a) a ods. 11 rovnako. Dňom vyradenia užívateľského podniku z evidencie užívateľských podnikov zaniká platnosť odberných poukazov vydaných tomuto užívateľskému podniku. Colný úrad najneskôr do troch pracovných dní odo dňa vyradenia užívateľského podniku z evidencie užívateľských podnikov alebo odo dňa odňatia odberného poukazu informuje o týchto skutočnostiach dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v odbernom poukaze.“.
Doterajšie odseky 14 a 15 sa označujú ako odseky 15 a 16.
14.
V § 12 ods. 2 písm. d) sa slová „dodania alebo dňom použitia“, písmene e) slovo „použitia“ a písmena f) slová „dodania alebo použitia“ nahrádzajú slovami „použitia, dodania alebo ponúkania na použitie“.
15.
V § 13 ods. 2 písm. d) a f) sa slová „dodala alebo použila“ a písmene e) slovo „použila“ nahrádzajú slovami „použila, dodala alebo ponúkala na použitie“.
16.
V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
osobe podľa § 21, 25 alebo § 31, ktorá na minerálny olej podľa § 7 ods. 1 uplatnila sadzbu dane podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo na minerálny olej podľa § 7 ods. 2 uplatnila sadzbu dane podľa § 6 ods. 1 písm. d), ak preukáže, že minerálny olej podľa § 7 ods. 1 alebo ods. 2 spĺňal podmienky podľa § 7 ods. 4, pričom v čase podania daňového priznania na minerálny olej s obsahom biogénnej látky podľa § 7 ods. 1 alebo ods. 2 nemohla k daňovému priznaniu priložiť doklad preukazujúci, že biogénna látka spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti podľa osobitných predpisov.2g)“.
17.
V § 18 ods. 6 sa slová „minerálne oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 v pozastavení dane skladujú, prijímajú a odosielajú, prípadne miešajú“ nahrádzajú slovami „v pozastavení dane skladujú, prijímajú, odosielajú alebo miešajú len minerálne oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2711,“.
18.
V § 19 ods. 6 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „v prítomnosti osoby poverenej colným úradom“.
19.
V § 19 ods. 6 písm. a) sa za prvé slová „písm. c)“ vkladajú slová „a e)“ a slová „písm. c) a d)“ sa nahrádzajú slovami „písm. c), d) a e)“ a v písmene b) a v ods. 7 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a e)“.
20.
V § 19 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Colný úrad môže rozhodnúť, že zmes podľa odseku 6 môže prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu minerálnych olejov, vyrábať len v prítomnosti zamestnanca colného úradu alebo osoby poverenej colným úradom.“.
21.
V § 19a ods. 7 sa vypúšťajú slová „písm. a)“.
22.
V § 21 ods. 4 písm. e), § 22 ods. 17 písm. a) druhom bode, § 25 ods. 4 písm. d) a § 26 ods. 4 písm. d) sa za slovo „poistného“ vkladajú slová „a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
23.
V § 21 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Pri zmene údajov podľa odseku 1 písm. a) uvedie prevádzkovateľ daňového skladu aj predpokladaný ročný objem výroby alebo skladovania minerálneho oleja v litroch alebo v kilogramoch v členení podľa jednotlivých druhov minerálneho oleja.“.
24.
V § 21 ods. 7 sa písmeno d) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
na doplnenie zábezpeky na daň podľa § 22a, ak zábezpeka na daň nebola doplnená v lehote podľa § 22a ods. 2 určenej colným úradom,“.
25.
V § 21 sa odsek 8 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
skončil výrobu minerálneho oleja podľa § 19 a výrobné zariadenie bolo predané alebo zničené.“.
26.
V § 21 ods. 10 písm. b) sa vypúšťajú slová „podľa § 22“.
27.
V § 22 ods. 7 písm. b) text za bodkočiarkou znie: „to neplatí, ak colný úrad rozhodol o upustení od povinnosti zložiť zábezpeku na daň (ďalej len „upustenie od zábezpeky“) úplne, pričom ak rozhodol o upustení od zábezpeky čiastočne, prevádzkovateľ daňového skladu je povinný zvýšiť zábezpeku na daň vo výške zodpovedajúcej upusteniu od zábezpeky,“.
28.
V § 22 ods. 11 sa slová „od povinnosti zložiť zábezpeku na daň (ďalej len „upustenie od zábezpeky“)“ nahrádzajú slovami „od zábezpeky“.
29.
V § 22 ods. 14 písmená b) až d) znejú:
„b)
vykazuje na základe súvahy z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami17) vo výške najmenej dvojnásobku priemernej mesačnej daňovej povinnosti za obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
c)
dodržuje podmienky podľa § 21 ods. 4 najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky alebo 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky a tieto podmienky dodržuje aj v čase posudzovania tejto žiadosti a počas celého obdobia platnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky; na účely posúdenia žiadosti o úplné alebo o čiastočné upustenie od zábezpeky sa za nedoplatok nepovažuje, ak omeškanie platby nepresiahne 15 dní po lehote jej splatnosti,
d)
nedopustil sa správneho deliktu podľa § 42 ods. 1 písm. a), b), e), g), h) až m), a to najmenej
1. 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2. 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky.“.
30.
Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠22a
Doplnenie zábezpeky na daň v daňovom sklade
(1)
Colný úrad môže rozhodnúť o uložení povinnosti prevádzkovateľovi daňového skladu doplniť zábezpeku na daň zloženú podľa § 22 do výšky dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja skladovaného v pozastavení dane vo všetkých daňových skladoch, ktoré prevádzkuje, ak má odôvodnenú obavu, že nevyrubená daň alebo nesplatná daň bude v čase jej splatnosti a vymáhateľnosti nevymožiteľná alebo že v tomto čase bude vymáhanie dane spojené so značnými ťažkosťami; to neplatí, ak colný úrad prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu minerálneho oleja, upustil od zábezpeky úplne.
(2)
V rozhodnutí o doplnení zábezpeky na daň podľa odseku 1 colný úrad uvedie dôvody, na základe ktorých rozhodol o doplnení zábezpeky na daň, a určí lehotu na jej doplnenie. Colný úrad rozhodnutie o doplnení zábezpeky na daň podľa odseku 1 zruší, ak pominú dôvody, na základe ktorých toto rozhodnutie vydal, a v rovnakom čase vráti zloženú zábezpeku na daň.
(3)
Počas platnosti rozhodnutia o doplnení zábezpeky na daň podľa odseku 1 je prevádzkovateľ daňového skladu povinný sledovať výšku zloženej zábezpeky na daň a upraviť zloženú zábezpeku na daň, ak daň pripadajúca na množstvo skladovaného minerálneho oleja v pozastavení dane prevyšuje o viac ako 10 % daň, ktorá pripadá na množstvo skladovaného minerálneho oleja v pozastavení dane, na ktoré je zložená zábezpeka na daň. Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný zvýšiť zábezpeku na daň o sumu dane, ktorá prevyšuje zloženú zábezpeku na daň, a to v lehote piatich pracovných dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti.“.
32.
V § 23 ods. 2 písm. c) prvom bode sa slová „ods. 15“ nahrádzajú slovami „ods. 16“.
36.
§ 24a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Dočasne pozastaviť prístup do elektronického systému6c) osobe podľa odseku 1 môže aj Kriminálny úrad finančnej správy, ak bolo vyšetrovateľom finančnej správy začaté trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania daňového trestného činu; to neplatí, ak colný úrad osobe podľa § 21, ktorá je prevádzkovateľom daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu minerálneho oleja, upustil od zábezpeky úplne alebo čiastočne. Kriminálny úrad finančnej správy je povinný postupovať pri dočasnom pozastavení prístupu do elektronického systému6c) podľa odsekov 2 a 3 rovnako ako colný úrad a bezodkladne informovať colný úrad o dočasnom pozastavení prístupu do elektronického systému6c) a o ukončení tohto dočasného pozastavenia.“.
37.
V § 25 odsek 10 znie:
„(10)
Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, chce prijať minerálny olej a neuhradená daň pripadajúca na súčet prijatého množstva minerálneho oleja je vyššia o viac ako 10 % než zložená zábezpeka na daň, je povinný najneskôr v deň prijatia, keď neuhradená daň pripadajúca na súčet prijatého množstva minerálneho oleja prevýši o viac ako 10 % zloženú zábezpeku na daň,
a)
oznámiť túto skutočnosť colnému úradu,
b)
zvýšiť zloženú zábezpeku na daň o sumu, o ktorú neuhradená daň prevyšuje zloženú zábezpeku na daň.“.
38.
V § 25 odsek 12 znie:
„(12)
Oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, môže požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % než daň pripadajúca na množstvo minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu za šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň za predpokladu, že tento stav trvá aj v čase posudzovania žiadosti o zníženie zábezpeky na daň, a žiadateľ spĺňa podmienky daňovej spoľahlivosti podľa § 22 ods. 14 písm. c) a d) počas najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň. Colný úrad do 30 dní odo dňa podania žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň vráti sumu vypočítanú ako rozdiel medzi výškou zloženej zábezpeky na daň a priemerom výšky dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu za šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.“.
39.
V § 25 ods. 15 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „v lehote podľa odseku 10 alebo odseku 11“.
40.
V § 25 ods. 16 písm. b) sa slová „odsekoch 4 a 6“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
41.
V § 25 ods. 19 druhej vete sa za slová „uvedeného v“ vkladajú slová „odseku 16 písm. d) alebo“.
42.
V § 25a ods. 8 sa na konci pripája táto veta:
„Obchodovať s vybraným minerálnym olejom je na daňovom území možné len na základe povolenia na obchodovanie vydaného colným úradom.“.
43.
V § 25b celom texte sa slová „alebo písm. f)“ nahrádzajú slovami „a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2“ a v odseku 6 poslednej vete sa za slová „v § 6 ods. 1 písm. a) a d)“ vkladajú slová „alebo v § 7 ods. 1 a 2“.
46.
V § 31 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „je povinný“ vkladajú slová „najneskôr jeden deň“.
47.
V § 31 ods. 3 sa slovo „bezodkladne“ nahrádza slovami „najneskôr do troch pracovných dní“.
48.
V § 31 ods. 8 a § 32 ods. 1 sa za slová „z ktorého vznikla daňová povinnosť,“ vkladajú slová „a minerálny olej podľa § 4 ods. 8“.
50.
V § 40 sa vypúšťa odsek 9.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29a a 29b sa vypúšťajú.
51.
V § 41 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
identifikačné údaje obchodníka s vybraným minerálnym olejom, číslo jeho povolenia na obchodovanie, dátum vydania a dátum odňatia povolenia na obchodovanie, číslo jeho odberného poukazu, dátum pridelenia a dátum zrušenia odberného poukazu, ak mu bol odberný poukaz pridelený,“.
52.
V § 41 ods. 3 sa slová „2 písm. i)“ nahrádzajú slovami „2 písm. f), i)“.
53.
V § 42 ods. 1 písm. e), i) a l) a § 42a ods. 1 písm. a), d) a e) sa za slovo „použije“ vkladá čiarka a slová „dodá alebo ponúka na použitie“.
54.
V § 42 ods. 1 písmená j) a k) znejú:
„j)
uplatní sadzbu dane podľa § 7 ods. 1 na minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. a), ak tento minerálny olej nespĺňa podmienky podľa § 7 ods. 1 a 4,
k)
uplatní sadzbu dane podľa § 7 ods. 2 na minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. d), ak tento minerálny olej nespĺňa podmienky podľa § 7 ods. 2 a 4,“.
56.
V § 42 sa odsek 1 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q)
nesplní povinnosť podľa § 7 ods. 5.“.
58.
V § 42 odsek 2 znie:
„(2)
Colný úrad uloží pokutu za správny delikt
a)
podľa odseku 1 písm. a) až i), l) alebo písm. m) od 500 eur do 1 000 000 eur,
b)
podľa odseku 1 písm. j) vo výške 50 % dane, ktorá sa vypočíta ako súčin sadzby dane podľa § 6 ods. 1 písm. a) a množstva takto zdaneného minerálneho oleja, najmenej však 5 000 eur,
c)
podľa odseku 1 písm. k) vo výške 50 % dane, ktorá sa vypočíta ako súčin sadzby dane podľa § 6 ods. 1 písm. d) a množstva takto zdaneného minerálneho oleja, najmenej však
5 000 eur,
d)
podľa odseku 1 písm. n) až p) od 100 eur do 100 000 eur.“.
59.
V § 42 ods. 2 písm. d) sa slová „až p)“ nahrádzajú slovami „až q)“.
62.
V § 42a odsek 2 znie:
„(2)
Za priestupok podľa odseku 1 uloží colný úrad pokutu od 100 eur do 100 000 eur.“.
64.
V § 44 ods. 4 sa slová „12 a 13“ nahrádzajú slovami „12, 13 a 14“ a za slová „§ 22 ods. 12,“ sa vkladajú slová „§ 22a ods. 1 a 2,“.
66.
Za § 46o sa vkladajú § 46p a 46q, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠46p
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018
Do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uverejní oznámenie Európskej komisie, ktorým rozhodla, že štátna pomoc SA.47743 (2017/PN) – Slovenská republika – Daňové zvýhodnenie pre biopalivá je zlučiteľná s právom Európskej únie, v Úradnom vestníku Európskej únie sa
a)
sadzba dane na motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41,
2710 12 45, 2710 12 49 ustanovuje vo výške 514,50 eur/1 000 l,
b)
sadzba dane na plynový olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19 ustanovuje vo výške 368 eur/1 000 l.
§ 46q
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2018
(1)
Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na distribúciu podľa § 25b ods. 1 v znení účinnom do 31. marca 2018, sa považuje za distribútora pohonných látok podľa § 25b ods. 1 v znení účinnom od 1. apríla 2018, ak preukáže do 28. februára 2018 splnenie podmienok uvedených v odseku 2. Distribútorovi pohonných látok podľa § 25b ods. 1 v znení účinnom do 31. marca 2018, ktorý nepreukáže do 28. februára 2018 splnenie podmienok uvedených v odseku 2, povolenie na distribúciu zanikne 1. apríla 2018.
(2)
Držiteľ povolenia na distribúciu alebo držiteľ povolenia na predaj podľa odseku 1 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
má živnostenské oprávnenie na obchodnú živnosť20f) a v rámci podnikania nakupuje a predáva pohonné látky,
b)
má ročný objem predaja minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 minimálne 30 000 000 l alebo minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. f) minimálne 150 000 kg, ak je držiteľom povolenia na distribúciu podľa odseku 1; to neplatí, ak je držiteľom povolenia na distribúciu osoba, ktorá dodáva len minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. d) užívateľskému podniku podľa § 11 na účely oslobodené podľa § 10 ods. 1 písm. a),
c)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
d)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
e)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,19)
f)
vykazuje na základe údajov z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami17) za dve účtovné obdobia bezprostredne predchádzajúce 1. januáru 2018,
g)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzickú osobu, ktorá je členom riadiaceho orgánu alebo členom kontrolného orgánu žiadateľa,
h)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(3)
Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj podľa § 25b ods. 3 v znení účinnom do 31. marca 2018, sa považuje za predajcu pohonných látok podľa § 25b ods. 4 v znení účinnom od 1. apríla 2018, ak preukáže do 28. februára 2018 splnenie podmienok uvedených v odseku 2. Predajcovi pohonných látok podľa § 25b ods. 3 v znení účinnom do 31. marca 2018, ktorý nepreukáže do 28. februára 2018 splnenie podmienok uvedených v odseku 2, povolenie na predaj zanikne 1. apríla 2018.
(4)
Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na distribúciu podľa § 25b ods. 4 v znení účinnom do 31. marca 2018, sa považuje za distribútora pohonných látok podľa § 25b ods. 1 v znení účinnom od 1. apríla 2018, ak preukáže do 28. februára 2018 splnenie podmienok uvedených v odseku 2 písm. b) a f), okrem osoby podľa § 21, ktorá je povinná preukázať splnenie podmienky uvedenej v odseku 2 písm. b). Distribútorovi pohonných látok podľa § 25b ods. 4 v znení účinnom do 31. marca 2018, ktorý nepreukáže do 28. februára 2018 splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. b) a f), povolenie na distribúciu zanikne 1. apríla 2018.
(5)
Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj podľa § 25b ods. 4 v znení účinnom do 31. marca 2018, sa považuje za predajcu pohonných látok podľa § 25b ods. 4 v znení účinnom od 1. apríla 2018, ak preukáže do 28. februára 2018 splnenie podmienky uvedenej v odseku 2 písm. f), okrem osoby podľa § 21, ktorá nie je povinná preukázať splnenie podmienok uvedených v odseku 2. Predajcovi pohonných látok podľa § 25b ods. 4 v znení účinnom do 31. marca 2018, ktorý nepreukáže do 28. februára 2018 splnenie podmienky podľa odseku 2 písm. f), povolenie na predaj zanikne 1. apríla 2018.
(6)
Osoba, ktorú colný úrad zaradil do evidencie spotrebiteľov pohonných látok podľa § 25b ods. 11 v znení účinnom do 31. marca 2018, sa považuje za spotrebiteľa pohonných látok podľa § 25b ods. 16 v znení účinnom od 1. apríla 2018.
(7)
Ak distribútorovi pohonných látok alebo predajcovi pohonných látok povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj zaniklo 1. apríla 2018 a má zásoby minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2, môže so súhlasom colného úradu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 dodať osobe podľa § 25b ods. 1 alebo osobe registrovanej colným úradom podľa § 21. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty distribútora pohonných látok alebo predajcu pohonných látok, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predávajú alebo distribuujú minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2.
(8)
Konanie o uložení pokuty podľa § 42 a 42a v znení účinnom do 31. marca 2018 právoplatne neukončené do 31. marca 2018 colný úrad ukončí a uloží pokutu podľa predpisu účinného od 1. apríla 2018, ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejšie.“.
Čl. II
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 558/2010 Z. z., zákona č. 136/2011 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 373/2012 Z. z., zákona č. 30/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 173/2015 Z. z. a zákona č. 181/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 14a odseky 3 až 5 znejú:
„(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná plnenie povinnosti podľa odseku 1 zabezpečiť za kalendárny rok. Energetický obsah biodieslu, ktorým sa rozumejú aj estery vyrobené z používaných kuchynských olejov a rastlinných tukov alebo živočíšnych tukov zaradených do kategórií 1 a 2 podľa osobitného predpisu17g) alebo z ich zmesí, ak spĺňajú požiadavky na kvalitu biodiesla,3a) sa na účely odseku 1 do výpočtu referenčnej hodnoty započítava dvojnásobne.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku podať ministerstvu hlásenie o množstve pohonných látok s obsahom biopalív uvedených na trh za príslušný kalendárny štvrťrok (ďalej len „hlásenie“) vyhotovené podľa vzoru, ktorý zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle. Prílohou hlásenia je potvrdenie o pôvode biopaliva podľa § 14b ods. 1. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 nepodá v ustanovenej lehote hlásenie, považuje sa za osobu, ktorá v príslušnom kalendárnom štvrťroku neuviedla na trh žiadne biopalivo.
(5)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na účel kontroly správnosti údajov uvedených v hlásení zašle najneskôr do 30 dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka ministerstvu súhrnnú informáciu, v ktorej uvedie
a)
zoznam osôb podľa odseku 2 obsahujúci obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo fyzickej osoby, ak došlo v priebehu príslušného kalendárneho štvrťroka k zmene v tomto zozname, alebo ak je tento zoznam zasielaný prvýkrát,
b)
vo vzťahu ku každej osobe podľa odseku 2 údaj o množstve minerálneho oleja podľa osobitného predpisu,17f) ktoré osoba podľa odseku 2 v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku
1.
uviedla do daňového voľného obehu17a) podľa osobitného predpisu na území Slovenskej republiky,
2.
prepravila na územie Slovenskej republiky mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely,17c)
3.
doviezla na územie Slovenskej republiky z tretích štátov,17d)
4.
uviedla do daňového voľného obehu, prepravila alebo doviezla na územie Slovenskej republiky na podnikateľské účely iným spôsobom, ako je uvedené v prvom až treťom bode,
c)
vo vzťahu ku každej osobe podľa odseku 2 údaje o množstve minerálneho oleja podľa osobitného predpisu,17e) vo vzťahu ku ktorému bola vrátená daň podľa osobitného predpisu,17f) ak sa tento nárok týka množstiev podľa písmena b).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17e a17f znejú:
„17e) § 6 ods. 1 písm. a) a d) a § 7 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17f) § 15 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 14a sa vypúšťa odsek 8.
Doterajšie odseky 9 až 16 sa označujú ako odseky 8 až 15.
3.
V § 14a ods. 15 sa slová „podľa odseku 14 písm. b) a c) a odseku 15 písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 13 písm. b) a c) a odseku 14 písm. b) a c)“.
4.
V § 14b ods. 6 sa slová „ministerstvom životného prostredia“ nahrádzajú slovami „Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“)“.
5.
V § 15 odsek 1 znie:
„(1)
Štátny dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „inšpekcia“) podľa osobitného predpisu.18) Porušenie ustanovení tohto zákona je správnym deliktom podľa § 16 ods. 1, za ktoré inšpekcia uloží pokutu podľa § 16 ods. 2.“.
6.
V § 16 ods. 1 písmená o) a p) znejú:
„o)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá nepodá hlásenie podľa
§ 14a ods. 4 v ustanovenej lehote,
p)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá uvedie v hlásení podľa
§ 14a ods. 4 nepravdivé údaje,“.
7.
V § 16 ods. 1 sa vypúšťajú písmená r) až v).
Doterajšie písmená w) až al) sa označujú ako písmená r) až ag).
8.
V § 16 ods. 1 písm. ab) sa slová „ods. 14“ nahrádzajú slovami „ods. 13“ a v písm. ac) sa slová „ods. 15“ nahrádzajú slovami „ods. 14“.
9.
V § 16 odsek 2 znie:
„(2)
Inšpekcia uloží pokutu
a)
od 500 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) až d), f) až n) a w) až z),
b)
od 10 000 eur do 200 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. e),
c)
od 500 eur do 20 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. r) až v) a ab) až ac),
d)
od 500 eur do 5 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. o),
e)
od 5 000 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. p),
f)
vypočítanú ako súčin nedosiahnutého zníženia emisií skleníkových plynov podľa § 14c ods. 6 v kilogramoch CO2ekv a sumy 0,37 eura za správny delikt podľa odseku 1 písm. af),
g)
vypočítanú ako súčin energetického obsahu biopaliva neuvedeného na trh v MJ a sumy 0,05 eura za správny delikt podľa odseku 1 písm. aa) a ag).“.
10.
V § 16 sa vypúšťajú odseky 3 až 7.
Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 3 až 6.
11.
V § 16 ods. 3 sa za slová „odseku 2“ vkladajú slová „písm. a) až c)“.
12.
Za § 18g sa vkladá § 18h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18h
Prechodné ustanovenia
(1)
Na práva a povinnosti, ktoré vznikli podľa § 14a v znení účinnom do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uverejní oznámenie Európskej komisie, ktorým rozhodla, že štátna pomoc SA.47743 (2017/PN) – Slovenská republika – Daňové zvýhodnenie pre biopalivá je zlučiteľná s právom Európskej únie, v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len „mesiac uverejnenia oznámenia“), sa vzťahujú doterajšie predpisy. Na lehoty podľa § 14a v znení účinnom do konca mesiaca uverejnenia oznámenia, ktoré začali plynúť pred prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci uverejnenia oznámenia a neuplynuli do konca mesiaca uverejnenia oznámenia, ako aj na všetky lehoty na ne nadväzujúce sa vzťahujú doterajšie predpisy.
(2)
Konanie o uložení pokuty začaté colným úradom pred prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci uverejnenia oznámenia a neukončené do konca mesiaca uverejnenia oznámenia, sa dokončí podľa doterajších predpisov.“.
13.
Príloha č. 1 sa vypúšťa.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem čl. I bodov 31, 33, 34, 35, 44, 45, 49, 55, 57, 60, 61, 63 a 65, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2018, čl. I bodov 5, 6, 7, 9, 16, 43, 54, 56, 59 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa uverejní oznámenie Európskej komisie, ktorým rozhodla, že štátna pomoc SA.47743 (2017/PN) – Slovenská republika – Daňové zvýhodnenie pre biopalivá je zlučiteľná s právom Európskej únie, v Úradnom vestníku Európskej únie.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.