268/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

268
ZÁKON
z 11. októbra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 212/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 353/2013 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z. a zákona č. 360/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa vypúšťa posledná veta.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2ac sa vypúšťa.
2.
V § 4 ods. 2 písm. i) a ods. 8 písm. i) sa kód „3824 90 97“ nahrádza kódom „3824 99 96“.
3.
V § 4 ods. 6 písmeno a) znie:
„a)
elektrina, uhlie, zemný plyn, bioplyn a biometán podliehajúce spotrebnej dani podľa osobitného predpisu,2b)“.
4.
V § 4 ods. 7 písmeno e) znie:
„e)
pokročilé biopalivo, ktorým je biopalivo podľa osobitného predpisu.2ca)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2ca znie:
„2ca) § 14f zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 181/2017 Z. z.“.
5.
V § 6 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) motorový benzín2d) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 554 eur/1 000 l,“.
6.
V § 6 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) plynový olej2f) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46,
2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19
394 eur/1 000 l,“.
7.
V § 6 ods. 4 sa vypúšťajú slová „prvého bodu“.
8.
V § 6 ods. 4 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:
„Ak bol minerálny olej podľa odseku 1 písm. e) alebo písm. g) použitý ako pohonná látka a osoba, ktorá ho na tento účel použila, nevie preukázať pôvod alebo spôsob jeho nadobudnutia v súlade s týmto zákonom, na takýto minerálny olej sa uplatní sadzba dane podľa odseku 1 písm. d).“.
9.
Za § 6 sa vkladá § 7, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7
Zvýhodnená sadzba dane na minerálny olej s obsahom biogénnej látky
(1)
Na motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45,
2710 12 49 je možné uplatniť sadzbu dane vo výške 514 eur/1 000 l, ak obsahuje
a)
bioetanolovú zložku
1.
od 1. januára 2018 v objeme 5,9 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou,2ea)
2.
od 1. januára 2019 v objeme 6,2 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou,2ea)
3.
od 1. januára 2020 v objeme 7,4 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou2ea) vrátane biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. e) v objeme 0,5 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou,2ea)
b)
biogénnu látku uvedenú v § 4 ods. 7 písm. e)
1.
od 1. januára 2021 v objeme 1 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou,2ea)
2.
od 1. januára 2022 v objeme 1,5 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou.2ea)
(2)
Na plynový olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19 je možné uplatniť sadzbu dane vo výške 368 eur/1 000 l, ak obsahuje
a)
od 1. januára 2018 do 31. decembra 2020
1.
biodiesel v objeme 6,9 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou,2ea) alebo
2.
biodiesel v objeme 6,4 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou2ea) a biogénnu látku uvedenú v § 4 ods. 7 písm. e) v objeme 0,5 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou,2ea)
b)
od 1. januára 2021 biogénnu látku uvedenú v § 4 ods. 7 písm. e) v objeme 1 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou.2ea)
(3)
Na účely tohto zákona sa bioetanolovou zložkou rozumie bioetyltercbutyléter alebo zmes bioetyltercbutyléteru a bioetanolu, pričom zmes musí obsahovať podiel bioetyltercbutyléteru najmenej 3 %, čo predstavuje objem 1,41 % bioetanolovej zložky. Objem bioetyltercbutyléteru sa do objemu bioetanolovej zložky zmesi započítava 47 % svojho objemu.
(4)
Sadzbu dane podľa odsekov 1 a 2 je možné uplatniť, len ak biogénna látka spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti podľa osobitných predpisov2g) a nebola doteraz zohľadnená na účely splnenia povinností podľa osobitného predpisu2h) ani na účely splnenia obdobnej povinnosti na území iného členského štátu. Osoba, ktorá si uplatní sadzbu dane podľa odsekov 1 a 2, je povinná preukázať colnému úradu, že biogénna látka spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti podľa osobitných predpisov2g) predložením potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny a čestným vyhlásením, že biogénna látka nebola doteraz zohľadnená na účely splnenia povinností podľa osobitného predpisu2h) ani na účely splnenia obdobnej povinnosti na území iného členského štátu v čase
a)
podania daňového priznania na minerálny olej s obsahom biogénnej látky uvedeného do daňového voľného obehu alebo
b)
prepustenia minerálneho oleja s obsahom biogénnej látky do voľného obehu2a) v mieste dovozu, ak po jeho prepustení do voľného obehu2a) nenadväzuje pozastavenie dane.
(5)
Minerálny olej podľa odsekov 1 a 2 musí byť pri preprave sprevádzaný obchodnými dokumentmi, ktoré musia obsahovať informáciu o druhu a množstve biogénnej látky v percentách objemu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2g a 2h znejú:
„2g) Napríklad zákon č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok.
2h) § 14a ods. 1 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 10 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
11.
V § 11 ods. 1 piatej vete sa slová „Odberný poukaz“ nahrádzajú slovami „Zaradenie do evidencie užívateľských podnikov a vydanie odberného poukazu“.
12.
V § 11 odseky 12 a 13 znejú:
„(12)
Colný úrad odníme odberný poukaz, ktorému neuplynula lehota platnosti, ak
a)
daňovo zvýhodnený minerálny olej bol opakovane použitý na iné účely ako na účely uvedené v odbernom poukaze a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
b)
užívateľský podnik prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v § 21 ods. 4 písm. c) až f),
c)
odberný poukaz nebol použitý na nákup daňovo zvýhodneného minerálneho oleja v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od dátumu jeho vydania,
d)
užívateľský podnik požiadal o odňatie odberného poukazu.
(13)
Colný úrad vyradí užívateľský podnik z evidencie užívateľských podnikov, ak
a)
užívateľský podnik požiadal o vyradenie z evidencie užívateľských podnikov,
b)
užívateľskému podniku bol odňatý odberný poukaz podľa odseku 12 písm. a), b) alebo písm. d),
c)
užívateľský podnik nepožiadal o vydanie odberného poukazu v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa odňatia odberného poukazu podľa odseku 12 písm. c),
d)
užívateľský podnik nepožiadal o vydanie odberného poukazu v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa ukončenia platnosti odberného poukazu,
e)
užívateľský podnik zaregistroval colný úrad ako prevádzkovateľa daňového skladu a vydal mu povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
f)
užívateľský podnik podal žiadosť o výmaz z obchodného registra alebo z iného obdobného registra, podal žiadosť o zrušenie živnostenského oprávnenia, oznámil ukončenie podnikania alebo bol užívateľský podnik zrušený, ak nebol zriadený alebo založený na podnikateľské účely,
g)
užívateľským podnikom je fyzická osoba a táto zomrela alebo nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení tejto fyzickej osoby za mŕtvu,
h)
nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie, alebo bola povolená reštrukturalizácia,
i)
užívateľský podnik vstúpil do likvidácie.“.
13.
V § 11 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:
„(14)
Pri vyradení užívateľského podniku z evidencie užívateľských podnikov sa použije § 21 ods. 10 písm. a) a ods. 11 rovnako. Dňom vyradenia užívateľského podniku z evidencie užívateľských podnikov zaniká platnosť odberných poukazov vydaných tomuto užívateľskému podniku. Colný úrad najneskôr do troch pracovných dní odo dňa vyradenia užívateľského podniku z evidencie užívateľských podnikov alebo odo dňa odňatia odberného poukazu informuje o týchto skutočnostiach dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v odbernom poukaze.“.
Doterajšie odseky 14 a 15 sa označujú ako odseky 15 a 16.
14.
V § 12 ods. 2 písm. d) sa slová „dodania alebo dňom použitia“, písmene e) slovo „použitia“ a písmena f) slová „dodania alebo použitia“ nahrádzajú slovami „použitia, dodania alebo ponúkania na použitie“.
15.
V § 13 ods. 2 písm. d) a f) sa slová „dodala alebo použila“ a písmene e) slovo „použila“ nahrádzajú slovami „použila, dodala alebo ponúkala na použitie“.
16.
V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
osobe podľa § 21, 25 alebo § 31, ktorá na minerálny olej podľa § 7 ods. 1 uplatnila sadzbu dane podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo na minerálny olej podľa § 7 ods. 2 uplatnila sadzbu dane podľa § 6 ods. 1 písm. d), ak preukáže, že minerálny olej podľa § 7 ods. 1 alebo ods. 2 spĺňal podmienky podľa § 7 ods. 4, pričom v čase podania daňového priznania na minerálny olej s obsahom biogénnej látky podľa § 7 ods. 1 alebo ods. 2 nemohla k daňovému priznaniu priložiť doklad preukazujúci, že biogénna látka spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti podľa osobitných predpisov.2g)“.
17.
V § 18 ods. 6 sa slová „minerálne oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 v pozastavení dane skladujú, prijímajú a odosielajú, prípadne miešajú“ nahrádzajú slovami „v pozastavení dane skladujú, prijímajú, odosielajú alebo miešajú len minerálne oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2711,“.
18.
V § 19 ods. 6 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „v prítomnosti osoby poverenej colným úradom“.
19.
V § 19 ods. 6 písm. a) sa za prvé slová „písm. c)“ vkladajú slová „a e)“ a slová „písm. c) a d)“ sa nahrádzajú slovami „písm. c), d) a e)“ a v písmene b) a v ods. 7 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a e)“.
20.
V § 19 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Colný úrad môže rozhodnúť, že zmes podľa odseku 6 môže prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu minerálnych olejov, vyrábať len v prítomnosti zamestnanca colného úradu alebo osoby poverenej colným úradom.“.
21.
V § 19a ods. 7 sa vypúšťajú slová „písm. a)“.
22.
V § 21 ods. 4 písm. e), § 22 ods. 17 písm. a) druhom bode, § 25 ods. 4 písm. d) a § 26 ods. 4 písm. d) sa za slovo „poistného“ vkladajú slová „a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
23.
V § 21 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Pri zmene údajov podľa odseku 1 písm. a) uvedie prevádzkovateľ daňového skladu aj predpokladaný ročný objem výroby alebo skladovania minerálneho oleja v litroch alebo v kilogramoch v členení podľa jednotlivých druhov minerálneho oleja.“.
24.
V § 21 ods. 7 sa písmeno d) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
na doplnenie zábezpeky na daň podľa § 22a, ak zábezpeka na daň nebola doplnená v lehote podľa § 22a ods. 2 určenej colným úradom,“.
25.
V § 21 sa odsek 8 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
skončil výrobu minerálneho oleja podľa § 19 a výrobné zariadenie bolo predané alebo zničené.“.
26.
V § 21 ods. 10 písm. b) sa vypúšťajú slová „podľa § 22“.
27.
V § 22 ods. 7 písm. b) text za bodkočiarkou znie: „to neplatí, ak colný úrad rozhodol o upustení od povinnosti zložiť zábezpeku na daň (ďalej len „upustenie od zábezpeky“) úplne, pričom ak rozhodol o upustení od zábezpeky čiastočne, prevádzkovateľ daňového skladu je povinný zvýšiť zábezpeku na daň vo výške zodpovedajúcej upusteniu od zábezpeky,“.
28.
V § 22 ods. 11 sa slová „od povinnosti zložiť zábezpeku na daň (ďalej len „upustenie od zábezpeky“)“ nahrádzajú slovami „od zábezpeky“.
29.
V § 22 ods. 14 písmená b) až d) znejú:
„b)
vykazuje na základe súvahy z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami17) vo výške najmenej dvojnásobku priemernej mesačnej daňovej povinnosti za obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
c)
dodržuje podmienky podľa § 21 ods. 4 najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky alebo 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky a tieto podmienky dodržuje aj v čase posudzovania tejto žiadosti a počas celého obdobia platnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky; na účely posúdenia žiadosti o úplné alebo o čiastočné upustenie od zábezpeky sa za nedoplatok nepovažuje, ak omeškanie platby nepresiahne 15 dní po lehote jej splatnosti,
d)
nedopustil sa správneho deliktu podľa § 42 ods. 1 písm. a), b), e), g), h) až m), a to najmenej
1. 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2. 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky.“.
30.
Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠22a
Doplnenie zábezpeky na daň v daňovom sklade
(1)
Colný úrad môže rozhodnúť o uložení povinnosti prevádzkovateľovi daňového skladu doplniť zábezpeku na daň zloženú podľa § 22 do výšky dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja skladovaného v pozastavení dane vo všetkých daňových skladoch, ktoré prevádzkuje, ak má odôvodnenú obavu, že nevyrubená daň alebo nesplatná daň bude v čase jej splatnosti a vymáhateľnosti nevymožiteľná alebo že v tomto čase bude vymáhanie dane spojené so značnými ťažkosťami; to neplatí, ak colný úrad prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu minerálneho oleja, upustil od zábezpeky úplne.
(2)
V rozhodnutí o doplnení zábezpeky na daň podľa odseku 1 colný úrad uvedie dôvody, na základe ktorých rozhodol o doplnení zábezpeky na daň, a určí lehotu na jej doplnenie. Colný úrad rozhodnutie o doplnení zábezpeky na daň podľa odseku 1 zruší, ak pominú dôvody, na základe ktorých toto rozhodnutie vydal, a v rovnakom čase vráti zloženú zábezpeku na daň.
(3)
Počas platnosti rozhodnutia o doplnení zábezpeky na daň podľa odseku 1 je prevádzkovateľ daňového skladu povinný sledovať výšku zloženej zábezpeky na daň a upraviť zloženú zábezpeku na daň, ak daň pripadajúca na množstvo skladovaného minerálneho oleja v pozastavení dane prevyšuje o viac ako 10 % daň, ktorá pripadá na množstvo skladovaného minerálneho oleja v pozastavení dane, na ktoré je zložená zábezpeka na daň. Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný zvýšiť zábezpeku na daň o sumu dane, ktorá prevyšuje zloženú zábezpeku na daň, a to v lehote piatich pracovných dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti.“.
31.
V § 23 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
z daňového skladu do iného daňového skladu alebo na miesto priameho dodania uvedené v elektronickom dokumente; miestom priameho dodania uvedeným v elektronickom dokumente sa na účely tohto zákona rozumie miesto, na ktoré je dodaný minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane, ak je prepravovaný priamo osobe, ktorú určí príjemca (odberateľ), ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu, alebo oprávnený príjemca podľa
§ 25 ods. 1, ktorý prijíma opakovane minerálny olej v pozastavení dane z iného členského štátu, a táto osoba je osobou uvedenou v § 11, § 25a alebo v § 25b ods. 1, 4 alebo ods. 16,“.
32.
V § 23 ods. 2 písm. c) prvom bode sa slová „ods. 15“ nahrádzajú slovami „ods. 16“.
33.
§ 23 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:
„(15)
Ak sa minerálny olej v pozastavení dane prepravuje na miesto priameho dodania podľa odseku 1 písm. a), je príjemca (odberateľ) minerálneho oleja povinný bezodkladne pred začatím prepravy oznámiť colnému úradu adresu miesta priameho dodania uvedeného v elektronickom dokumente.
(16)
Colný úrad môže prostredníctvom elektronického systému6c) uložiť príjemcovi (odberateľovi) minerálneho oleja po začatí prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane povinnosť bezodkladne po prijatí minerálneho oleja na mieste určenia oznámiť prijatie minerálneho oleja prostredníctvom elektronického systému6c) colnému úradu a počas dvoch hodín od zaslania oznámenia o tejto skutočnosti prostredníctvom elektronického systému6c) minerálny olej nevyložiť, neprečerpať alebo s týmto minerálnym olejom nenakladať.“.
34.
V § 24 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na miesto priameho dodania uvedené v elektronickom dokumente“.
35.
§ 24 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:
„(15)
Ak sa minerálny olej v pozastavení dane prepravuje na miesto priameho dodania podľa odseku 1 písm. c), je príjemca (odberateľ) minerálneho oleja povinný bezodkladne pred začatím prepravy oznámiť colnému úradu adresu miesta priameho dodania uvedeného v elektronickom dokumente.
(16)
Colný úrad môže prostredníctvom elektronického systému6c) uložiť príjemcovi (odberateľovi) minerálneho oleja po začatí prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane povinnosť bezodkladne po prijatí minerálneho oleja na mieste určenia oznámiť prijatie minerálneho oleja prostredníctvom elektronického systému6c) colnému úradu a počas dvoch hodín od zaslania oznámenia o tejto skutočnosti prostredníctvom elektronického systému6c) minerálny olej nevyložiť, neprečerpať alebo s týmto minerálnym olejom nenakladať.“.
36.
§ 24a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Dočasne pozastaviť prístup do elektronického systému6c) osobe podľa odseku 1 môže aj Kriminálny úrad finančnej správy, ak bolo vyšetrovateľom finančnej správy začaté trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania daňového trestného činu; to neplatí, ak colný úrad osobe podľa § 21, ktorá je prevádzkovateľom daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu minerálneho oleja, upustil od zábezpeky úplne alebo čiastočne. Kriminálny úrad finančnej správy je povinný postupovať pri dočasnom pozastavení prístupu do elektronického systému6c) podľa odsekov 2 a 3 rovnako ako colný úrad a bezodkladne informovať colný úrad o dočasnom pozastavení prístupu do elektronického systému6c) a o ukončení tohto dočasného pozastavenia.“.
37.
V § 25 odsek 10 znie:
„(10)
Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, chce prijať minerálny olej a neuhradená daň pripadajúca na súčet prijatého množstva minerálneho oleja je vyššia o viac ako 10 % než zložená zábezpeka na daň, je povinný najneskôr v deň prijatia, keď neuhradená daň pripadajúca na súčet prijatého množstva minerálneho oleja prevýši o viac ako 10 % zloženú zábezpeku na daň,
a)
oznámiť túto skutočnosť colnému úradu,
b)
zvýšiť zloženú zábezpeku na daň o sumu, o ktorú neuhradená daň prevyšuje zloženú zábezpeku na daň.“.
38.
V § 25 odsek 12 znie:
„(12)
Oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, môže požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % než daň pripadajúca na množstvo minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu za šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň za predpokladu, že tento stav trvá aj v čase posudzovania žiadosti o zníženie zábezpeky na daň, a žiadateľ spĺňa podmienky daňovej spoľahlivosti podľa § 22 ods. 14 písm. c) a d) počas najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň. Colný úrad do 30 dní odo dňa podania žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň vráti sumu vypočítanú ako rozdiel medzi výškou zloženej zábezpeky na daň a priemerom výšky dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu za šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.“.
39.
V § 25 ods. 15 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „v lehote podľa odseku 10 alebo odseku 11“.
40.
V § 25 ods. 16 písm. b) sa slová „odsekoch 4 a 6“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
41.
V § 25 ods. 19 druhej vete sa za slová „uvedeného v“ vkladajú slová „odseku 16 písm. d) alebo“.
42.
V § 25a ods. 8 sa na konci pripája táto veta:
„Obchodovať s vybraným minerálnym olejom je na daňovom území možné len na základe povolenia na obchodovanie vydaného colným úradom.“.
43.
V § 25b celom texte sa slová „alebo písm. f)“ nahrádzajú slovami „a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2“ a v odseku 6 poslednej vete sa za slová „v § 6 ods. 1 písm. a) a d)“ vkladajú slová „alebo v § 7 ods. 1 a 2“.
44.
§ 25b vrátane nadpisu znie:
㤠25b
Distribútor pohonných látok, predajca pohonných látok a spotrebiteľ pohonných látok
(1)
Distribútorom pohonných látok je osoba, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území v daňovom voľnom obehu distribuuje minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 a má vydané povolenie na distribúciu minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 v daňovom voľnom obehu (ďalej len „povolenie na distribúciu“). Osoba, ktorá chce byť distribútorom pohonných látok, je povinná požiadať colný úrad o vydanie povolenia na distribúciu a spĺňať podmienky uvedené v odsekoch 7 a 8. Osoba podľa § 21, ktorá chce byť distribútorom pohonných látok, nie je povinná preukázať splnenie podmienok uvedených v odseku 7 písm. a), c) až i). Osoba podľa
§ 25, ktorá chce byť distribútorom pohonných látok, nie je povinná preukázať splnenie podmienok uvedených v odseku 7 písm. a), c) až f), h) a i). Distribútor pohonných látok je oprávnený distribuovať v daňovom voľnom obehu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 len na základe povolenia na distribúciu.
(2)
Na účely tohto zákona sa za distribúciu minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 v daňovom voľnom obehu považuje každé
a)
nadobudnutie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 na daňovom území od prevádzkovateľa živnosti20d) alebo z územia iného členského štátu, alebo z územia tretieho štátu; nadobudnutím minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 sa rozumie nadobudnutie práva nakladať s minerálnym olejom uvedeným v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 ako vlastník a
b)
dodanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 na daňovom území inému prevádzkovateľovi živnosti20d) alebo osobe podľa odseku 16, alebo dodanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 na územie iného členského štátu, alebo vývoz minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 na územie tretieho štátu; dodaním minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 sa rozumie prevod práva nakladať s minerálnym olejom uvedeným v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 ako vlastník nadobúdateľovi vrátane dodávok minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2, ak je tento tovar odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo nadobúdateľom na ich účet.
(3)
Žiadosť o vydanie povolenia na distribúciu musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia prevádzkarní súvisiacich s distribúciou minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
druh minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
zoznam dodávateľov a odberateľov minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2.
(4)
Predajcom pohonných látok je osoba, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území v daňovom voľnom obehu predáva minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 na konečnú spotrebu a má vydané povolenie na predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 v daňovom voľnom obehu (ďalej len „povolenie na predaj“). Osoba, ktorá chce byť predajcom pohonných látok, je povinná požiadať colný úrad o vydanie povolenia na predaj a spĺňať podmienky uvedené v odsekoch 7 a 8. Osoba podľa § 21, ktorá chce byť predajcom pohonných látok, nie je povinná preukázať splnenie podmienok uvedených v odseku 7. Osoba podľa § 25, ktorá chce byť predajcom pohonných látok, nie je povinná preukázať splnenie podmienok uvedených v odseku 7 písm. a) až f), h) a i). Predajca pohonných látok je oprávnený predávať v daňovom voľnom obehu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 na konečnú spotrebu len na základe povolenia na predaj.
(5)
Na účely tohto zákona sa za predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 v daňovom voľnom obehu na konečnú spotrebu považuje predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 predajcom pohonných látok na konečnú spotrebu prostredníctvom výdajného stojana na pohonné látky, ktorým je meracia zostava na kvapaliny okrem vody20e) alebo meracia zostava na skvapalnené plyny,20e) ktorý je pevne zabudovaný v teréne a pevne spojený so skladovacím zariadením.
(6)
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia miest určených na predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
druh minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
zoznam dodávateľov minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2,
d)
meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby zodpovednej za prevádzkovanie miesta určeného na predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2.
(7)
Žiadateľ o vydanie povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj musí spĺňať tieto podmienky:
a)
má živnostenské oprávnenie na obchodnú živnosť20f) a má zámer v rámci podnikania nakupovať a predávať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo § 7 ods. 1 a 2,
b)
má ročný objem predaja minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 minimálne 30 000 000 l alebo minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. f) minimálne 150 000 kg, ak je žiadateľom o vydanie povolenia na distribúciu podľa odseku 1; to neplatí, ak je žiadateľom o vydanie povolenia na distribúciu osoba, ktorá dodáva len minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. d) užívateľskému podniku podľa § 11 na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1 písm. a),
c)
má splatené vklady do základného imania v minimálnej výške 500 000 eur, ak je právnickou osobou alebo nakupuje a predáva v rámci podnikania minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 minimálne jeden rok pred podaním žiadosti o vydanie povolenia na distribúciu, ak je fyzickou osobou; to platí, ak žiadateľ o vydanie povolenia na distribúciu v čase podania žiadosti o vydanie povolenia na distribúciu nedosahuje ročný objem predaja minerálneho oleja uvedeného v písmene b),
d)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
e)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
f)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,19)
g)
vykazuje na základe údajov z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami17) za dve účtovné obdobia bezprostredne predchádzajúce žiadosti o vydanie povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj,
h)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzickú osobu, ktorá je členom riadiaceho orgánu alebo členom kontrolného orgánu žiadateľa,
i)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(8)
Osoba podľa odsekov 1 a 4 alebo odseku 16 je povinná prijímať a vydávať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 prostredníctvom vhodného meracieho zariadenia21) a skladovať tento minerálny olej v skladovacom zariadení. Ak osoba podľa odsekov 1 a 4 alebo odseku 16 nemá skladovacie zariadenie, ktoré je vybavené overeným meracím zariadením, alebo nemá skladovacie zariadenie, ktoré je určeným meradlom, zohľadní colný úrad pri príjme minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 aj iné meracie zariadenia a iné postupy merania, ktorými môže táto osoba hodnoverne a preukázateľne zistiť prijaté množstvo tohto minerálneho oleja. Podmienky podľa prvej vety musí spĺňať osoba podľa odsekov 1 a 16 len vtedy, ak má skladovacie zariadenie na skladovanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2. Ak osoba podľa odsekov 1 a 4 alebo odseku 16 distribuuje, predáva na konečnú spotrebu alebo nakupuje na vlastnú spotrebu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v
§ 7 ods. 1 a 2 výlučne v uzavretých spotrebiteľských baleniach na konečnú spotrebu, nemusí mať skladovacie zariadenie, pri príjme a výdaji tohto minerálneho oleja nie je povinná postupovať podľa osobitných predpisov21) a nemusí spĺňať podmienky uvedené v odseku 7 písm. b) a c).
(9)
Colný úrad pred vydaním povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj preverí skutočnosti a údaje podľa odseku 3 alebo odseku 6. Ak sú tieto skutočnosti pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odsekov 7 a 8, colný úrad vydá žiadateľovi povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj do 60 dní odo dňa podania žiadosti podľa odseku 1 alebo odseku 4.
(10)
Povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj zaniká dňom
a)
úmrtia distribútora pohonných látok alebo predajcu pohonných látok alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení distribútora pohonných látok alebo predajcu pohonných látok za mŕtveho, ak je distribútorom pohonných látok alebo predajcom pohonných látok fyzická osoba,
b)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo bola povolená reštrukturalizácia,
c)
odňatia povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj colným úradom,
d)
výmazu z obchodného registra alebo z iného obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,19a) ak osoba nepodala žiadosť podľa písmena e),
e)
podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo z iného obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o ukončení podnikania.
(11)
Colný úrad povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj odníme, ak distribútor pohonných látok alebo predajca pohonných látok
a)
vstúpi do likvidácie,
b)
prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odsekoch 7 a 8,
c)
porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu alebo upozornenia colného úradu neviedli k náprave,
d)
požiada o odňatie povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj.
(12)
Ak distribútor pohonných látok alebo predajca pohonných látok končí svoju činnosť alebo činnosť v niektorej z jeho prevádzkarní alebo mu colný úrad odňal povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj a má zásoby minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2, môže so súhlasom colného úradu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 dodať distribútorovi pohonných látok, predajcovi pohonných látok alebo osobe podľa § 21. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty distribútora pohonných látok alebo predajcu pohonných látok, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predávajú alebo distribuujú minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2.
(13)
Držiteľovi povolenia na distribúciu alebo držiteľovi povolenia na predaj, ktorému bolo odňaté povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj podľa odseku 11 písm. b) a c), môže byť nové povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj vydané najskôr po uplynutí dvoch rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj.
(14)
Distribútor pohonných látok je povinný
a)
najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca predložiť colnému úradu hlásenie o množstve nadobudnutého a dodaného minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 a stave zásob minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 za predchádzajúci kalendárny mesiac samostatne za každú prevádzkareň v členení podľa jednotlivých druhov tohto minerálneho oleja, vyhotovené podľa vzoru, ktorý zverejní Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) na svojom webovom sídle; to neplatí, ak je distribútor pohonných látok osobou podľa § 21,
b)
predložiť na požiadanie colného úradu účtovné doklady o nadobudnutí minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2,
c)
viesť za kalendárny mesiac podľa účtovných dokladov evidenciu nakúpeného a predaného minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2; evidenciu je distribútor pohonných látok povinný viesť samostatne za každú prevádzkareň a uchovávať ju tri roky odo dňa výdaja alebo predaja minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2,
d)
skladovať samostatne minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2, ak má skladovacie zariadenie na skladovanie tohto minerálneho oleja,
e)
nakupovať alebo inak odoberať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v
§ 7 ods. 1 a 2 len od distribútora pohonných látok,
f)
predávať na daňovom území alebo inak dodávať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 len distribútorovi pohonných látok, predajcovi pohonných látok, osobe podľa odseku 16 alebo osobe podľa § 11 a 21,
g)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 3 písm. a) do 30 dní odo dňa ich vzniku, každú zmenu údajov podľa odseku 3 písm. b) najneskôr 15 dní pred začatím distribúcie minerálneho oleja a každú zmenu údajov podľa odseku 3 písm. c) do 15 dní odo dňa ich vzniku,
h)
spĺňať podmienky podľa odseku 7 písm. a) až f) a h) a i) počas celého obdobia platnosti povolenia na distribúciu,
i)
spĺňať podmienky podľa odseku 8 počas celého obdobia platnosti povolenia na distribúciu, ak má skladovacie zariadenie na skladovanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2.
(15)
Predajca pohonných látok je povinný
a)
predložiť na požiadanie colného úradu účtovné doklady o nadobudnutí minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2,
b)
viesť za kalendárny mesiac podľa účtovných dokladov evidenciu nakúpeného a predaného minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 a v mieste určenom na predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 mať k dispozícii doklady o prevzatí minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 preukazujúce nadobudnutie tohto minerálneho oleja alebo ich kópie, a to k aktuálnemu stavu zásob tohto minerálneho oleja, ktorý sa nachádza v mieste predaja; evidenciu je predajca pohonných látok povinný viesť samostatne za každú prevádzkareň a uchovávať ju tri roky odo dňa výdaja alebo predaja minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2,
c)
skladovať samostatne minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2,
d)
nakupovať na daňovom území alebo inak odoberať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 len od distribútora pohonných látok,
e)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 6 písm. a) do 30 dní odo dňa ich vzniku, každú zmenu údajov podľa odseku 6 písm. b) najneskôr 15 dní pred začatím predaja minerálneho oleja a každú zmenu údajov podľa odseku 6 písm. c) a d) do 15 dní odo dňa ich vzniku,
f)
spĺňať podmienky podľa odsekov 7 a 8 počas celého obdobia platnosti povolenia na predaj,
g)
vydávať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 na konečnú spotrebu len prostredníctvom výdajného stojana na pohonné látky okrem výdaja tohto minerálneho oleja v uzavretých spotrebiteľských baleniach na konečnú spotrebu.
(16)
Osoba, ktorá chce na daňovom území nakupovať alebo inak odoberať v rámci svojej podnikateľskej činnosti v daňovom voľnom obehu na vlastnú spotrebu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 od osoby podľa odseku 1 (ďalej len „spotrebiteľ pohonných látok“), je povinná oznámiť túto skutočnosť colnému úradu najneskôr pred prvým nákupom tohto minerálneho oleja alebo jeho prvým odberom. Ak spotrebiteľ pohonných látok skladuje nakúpený alebo odobratý minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2, musí mať skladovacie zariadenie podľa odseku 8 okrem spotrebiteľa pohonných látok, ktorý nakupuje tento minerálny olej v uzavretých spotrebiteľských baleniach na konečnú spotrebu. Spotrebiteľ pohonných látok v oznámení podľa prvej vety uvedie
a)
identifikačné údaje oznamovateľa a adresu umiestnenia skladovacieho zariadenia podľa odseku 8, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom oznamovateľa,
b)
druh minerálneho oleja, ktorý bude nakupovať alebo inak odoberať, a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry tohto minerálneho oleja,
c)
číslo povolenia na distribúciu distribútora pohonných látok, od ktorého bude nakupovať alebo inak odoberať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2.
(17)
Colný úrad preverí údaje a skutočnosti podľa odseku 16 a odseku 18 písm. a), a ak sú tieto údaje a skutočnosti pravdivé, zaradí spotrebiteľa pohonných látok do evidencie spotrebiteľov pohonných látok a vydá osvedčenie o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa oznámenia podľa odseku 16.
(18)
Spotrebiteľ pohonných látok je povinný
a)
skladovať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 v skladovacom zariadení podľa odseku 8, ak má skladovacie zariadenie alebo ak tento minerálny olej nenakupuje v uzavretých spotrebiteľských baleniach na konečnú spotrebu,
b)
nakupovať alebo inak odoberať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v
§ 7 ods. 1 a 2 len od distribútora pohonných látok,
c)
predložiť pri prvom odbere minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 distribútorovi pohonných látok osvedčenie o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok,
d)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 16 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku a podľa odseku 16 písm. b) a c) do 15 dní odo dňa ich vzniku,
e)
predložiť na požiadanie colného úradu účtovné doklady o nadobudnutí minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2,
f)
viesť evidenciu prijatého a spotrebovaného minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 a evidenciu stavu zásob tohto minerálneho oleja.
(19)
Colný úrad vyradí spotrebiteľa pohonných látok z evidencie spotrebiteľov pohonných látok, ak
a)
spotrebiteľ pohonných látok podal žiadosť o výmaz z obchodného registra alebo z iného obdobného registra, podal žiadosť o zrušenie živnostenského oprávnenia, oznámil ukončenie podnikania alebo bol zrušený, ak nebol zriadený alebo založený na podnikateľské účely,
b)
spotrebiteľom pohonných látok je fyzická osoba a táto zomrela alebo nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení tejto fyzickej osoby za mŕtvu,
c)
nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie, alebo bola povolená reštrukturalizácia,
d)
spotrebiteľ pohonných látok vstúpil do likvidácie,
e)
spotrebiteľ pohonných látok požiadal o vyradenie z evidencie spotrebiteľov pohonných látok.
(20)
Ak spotrebiteľ pohonných látok končí svoju činnosť a má zásoby minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2, môže so súhlasom colného úradu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 dodať osobe podľa odsekov 1, 4 a 16 alebo osobe podľa § 21. Rovnako postupuje aj spotrebiteľ pohonných látok, ktorý má zásoby minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2, ktoré nemôže spotrebovať, a správca konkurznej podstaty spotrebiteľa pohonných látok, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predávajú minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2.
(21)
Pri prepustení minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 do voľného obehu2a) v mieste dovozu, ktorý nebude uvedený do pozastavenia dane, je dovozca povinný preukázať sa povolením na distribúciu colnému úradu, ktorý minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 prepúšťa do voľného obehu.2a)
(22)
Ustanovenia odsekov 1 až 21 sa nevzťahujú na osobu, ktorá
a)
v daňovom voľnom obehu distribuuje, predáva na konečnú spotrebu alebo nakupuje na vlastnú spotrebu výlučne minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode v zariadeniach vyrobených v súlade s technickými normami22) alebo minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode,
b)
v rámci podnikateľskej činnosti vykonáva na daňovom území zúčtovanie nákupov minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 v daňovom voľnom obehu pre konečného spotrebiteľa, ak táto osoba tento minerálny olej nenadobúda a ak konečný spotrebiteľ odobral tento minerálny olej od predajcu pohonných látok podľa odseku 4 prostredníctvom výdajného stojana na pohonné látky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20f znie:
„20f) Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
45.
Za § 25b sa vkladá § 25c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25c
Pozastavenie uplatňovania povolenia
(1)
Kriminálny úrad finančnej správy osobe podľa § 21, 25a, § 25b ods. 1 alebo ods. 4 dočasne pozastaví uplatňovanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, povolenia na obchodovanie, povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj (ďalej len „pozastavenie uplatňovania povolenia“), ak bolo vyšetrovateľom finančnej správy začaté trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania daňového trestného činu; to neplatí, ak colný úrad osobe podľa § 21, ktorá je prevádzkovateľom daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu minerálneho oleja, upustil od povinnosti zložiť zábezpeku na daň úplne alebo čiastočne. Kriminálny úrad finančnej správy v rozhodnutí o pozastavení uplatňovania povolenia uvedie dôvody, na základe ktorých toto rozhodnutie vydal. Kriminálny úrad finančnej správy je povinný bezodkladne informovať colný úrad o pozastavení uplatňovania povolenia.
(2)
Kriminálny úrad finančnej správy môže osobe podľa odseku 1 pozastaviť uplatňovanie povolenia na obdobie najviac 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o pozastavení uplatňovania povolenia. V odôvodnených prípadoch je možné predĺžiť pozastavenie uplatňovania povolenia na 120 dní. Rozhodnutie o pozastavení uplatňovania povolenia je vykonateľné dňom jeho doručenia. Proti rozhodnutiu o pozastavení uplatňovania povolenia je možné podať odvolanie, ktoré nemá odkladný účinok.
(3)
Ak pominú dôvody, na základe ktorých Kriminálny úrad finančnej správy rozhodol o pozastavení uplatňovania povolenia osobe podľa odseku 1, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať túto osobu a colný úrad. Dňom doručenia oznámenia o ukončení pozastavenia uplatňovania povolenia Kriminálnym úradom finančnej správy môže osoba podľa odseku 1 vykonávať svoju činnosť.
(4)
V čase pozastavenia uplatňovania povolenia je minerálny olej skladovaný osobou podľa
§ 21 v daňovom sklade považovaný za minerálny olej v pozastavení dane.
(5)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu minerálneho oleja, v čase pozastavenia uplatňovania povolenia
a)
môže minerálny olej v pozastavení dane vyrábať, spracúvať a skladovať,
b)
nemôže minerálny olej v pozastavení dane prijímať a odosielať.“.
46.
V § 31 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „je povinný“ vkladajú slová „najneskôr jeden deň“.
47.
V § 31 ods. 3 sa slovo „bezodkladne“ nahrádza slovami „najneskôr do troch pracovných dní“.
48.
V § 31 ods. 8 a § 32 ods. 1 sa za slová „z ktorého vznikla daňová povinnosť,“ vkladajú slová „a minerálny olej podľa § 4 ods. 8“.
49.
V § 40 sa odsek 3 dopĺňa písmenami h) až j), ktoré znejú:
„h)
uložiť osobe podľa § 25b ods. 1 a 4 alebo § 31 povinnosť oznamovať colnému úradu v určenom čase dátum a čas príjmu minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2,
i)
uložiť osobe podľa § 21, 25, § 25b ods. 1 a 4 alebo § 31 povinnosť odoberať vzorky minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 v čase určenom colným úradom za prítomnosti zamestnanca colného úradu,
j)
uložiť osobe podľa § 25b ods. 4 v odôvodených prípadoch povinnosť, aby sa príjem minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 uskutočňoval len za prítomnosti zamestnanca colného úradu.“.
50.
V § 40 sa vypúšťa odsek 9.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29a a 29b sa vypúšťajú.
51.
V § 41 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
identifikačné údaje obchodníka s vybraným minerálnym olejom, číslo jeho povolenia na obchodovanie, dátum vydania a dátum odňatia povolenia na obchodovanie, číslo jeho odberného poukazu, dátum pridelenia a dátum zrušenia odberného poukazu, ak mu bol odberný poukaz pridelený,“.
52.
V § 41 ods. 3 sa slová „2 písm. i)“ nahrádzajú slovami „2 písm. f), i)“.
53.
V § 42 ods. 1 písm. e), i) a l) a § 42a ods. 1 písm. a), d) a e) sa za slovo „použije“ vkladá čiarka a slová „dodá alebo ponúka na použitie“.
54.
V § 42 ods. 1 písmená j) a k) znejú:
„j)
uplatní sadzbu dane podľa § 7 ods. 1 na minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. a), ak tento minerálny olej nespĺňa podmienky podľa § 7 ods. 1 a 4,
k)
uplatní sadzbu dane podľa § 7 ods. 2 na minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. d), ak tento minerálny olej nespĺňa podmienky podľa § 7 ods. 2 a 4,“.
55.
V § 42 ods. 1 písmená n) až p) znejú:
„n)
nesplní povinnosť podľa § 25a ods. 1,
o)
nesplní povinnosť podľa § 25a ods. 10 písm. b),
p)
nesplní povinnosť podľa § 25b ods. 1, 4 alebo ods. 16.“.
56.
V § 42 sa odsek 1 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q)
nesplní povinnosť podľa § 7 ods. 5.“.
57.
V § 42 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
nesplní povinnosť podľa § 25b ods. 14 písm. a), c) až h), ods. 15 písm. b) až g), ods. 18 písm. a) až d).“.
58.
V § 42 odsek 2 znie:
„(2)
Colný úrad uloží pokutu za správny delikt
a)
podľa odseku 1 písm. a) až i), l) alebo písm. m) od 500 eur do 1 000 000 eur,
b)
podľa odseku 1 písm. j) vo výške 50 % dane, ktorá sa vypočíta ako súčin sadzby dane podľa § 6 ods. 1 písm. a) a množstva takto zdaneného minerálneho oleja, najmenej však 5 000 eur,
c)
podľa odseku 1 písm. k) vo výške 50 % dane, ktorá sa vypočíta ako súčin sadzby dane podľa § 6 ods. 1 písm. d) a množstva takto zdaneného minerálneho oleja, najmenej však
5 000 eur,
d)
podľa odseku 1 písm. n) až p) od 100 eur do 100 000 eur.“.
59.
V § 42 ods. 2 písm. d) sa slová „až p)“ nahrádzajú slovami „až q)“.
60.
V § 42 ods. 2 písm. d) sa slová „až q)“ nahrádzajú slovami „až r)“.
61.
V § 42 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak bola osobe opakovane uložená pokuta za správny delikt podľa odseku 1 písm. r) a colný úrad zistí, že nebola vykonaná náprava, podá podnet na miestne príslušný živnostenský úrad na konanie podľa osobitného predpisu.30aa)“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30aa znie:
„30aa) § 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
62.
V § 42a odsek 2 znie:
„(2)
Za priestupok podľa odseku 1 uloží colný úrad pokutu od 100 eur do 100 000 eur.“.
63.
V § 43 ods. 2 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.
64.
V § 44 ods. 4 sa slová „12 a 13“ nahrádzajú slovami „12, 13 a 14“ a za slová „§ 22 ods. 12,“ sa vkladajú slová „§ 22a ods. 1 a 2,“.
65.
V § 44 odsek 4 znie:
„(4)
Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 11 ods. 12, 13 a 14, § 19 ods. 10,
§ 19a ods. 5, § 21 ods. 8, 9 a ods. 10 písm. a) a d), § 22 ods. 12, § 22a ods. 1, § 23 ods. 3 a 14, § 24 ods. 12 a 13, § 25 ods. 16, 17 a ods. 18 písm. a) a d), § 25a ods. 11, § 25b ods. 11 a 19,
§ 26 ods. 6, § 28 ods. 10, § 31 ods. 4 a § 40 ods. 3 písm. h) až j) nemožno podať odvolanie.“.
66.
Za § 46o sa vkladajú § 46p a 46q, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠46p
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018
Do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uverejní oznámenie Európskej komisie, ktorým rozhodla, že štátna pomoc SA.47743 (2017/PN) – Slovenská republika – Daňové zvýhodnenie pre biopalivá je zlučiteľná s právom Európskej únie, v Úradnom vestníku Európskej únie sa
a)
sadzba dane na motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41,
2710 12 45, 2710 12 49 ustanovuje vo výške 514,50 eur/1 000 l,
b)
sadzba dane na plynový olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19 ustanovuje vo výške 368 eur/1 000 l.
§ 46q
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2018
(1)
Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na distribúciu podľa § 25b ods. 1 v znení účinnom do 31. marca 2018, sa považuje za distribútora pohonných látok podľa § 25b ods. 1 v znení účinnom od 1. apríla 2018, ak preukáže do 28. februára 2018 splnenie podmienok uvedených v odseku 2. Distribútorovi pohonných látok podľa § 25b ods. 1 v znení účinnom do 31. marca 2018, ktorý nepreukáže do 28. februára 2018 splnenie podmienok uvedených v odseku 2, povolenie na distribúciu zanikne 1. apríla 2018.
(2)
Držiteľ povolenia na distribúciu alebo držiteľ povolenia na predaj podľa odseku 1 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
má živnostenské oprávnenie na obchodnú živnosť20f) a v rámci podnikania nakupuje a predáva pohonné látky,
b)
má ročný objem predaja minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 minimálne 30 000 000 l alebo minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. f) minimálne 150 000 kg, ak je držiteľom povolenia na distribúciu podľa odseku 1; to neplatí, ak je držiteľom povolenia na distribúciu osoba, ktorá dodáva len minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. d) užívateľskému podniku podľa § 11 na účely oslobodené podľa § 10 ods. 1 písm. a),
c)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
d)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
e)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,19)
f)
vykazuje na základe údajov z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami17) za dve účtovné obdobia bezprostredne predchádzajúce 1. januáru 2018,
g)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzickú osobu, ktorá je členom riadiaceho orgánu alebo členom kontrolného orgánu žiadateľa,
h)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(3)
Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj podľa § 25b ods. 3 v znení účinnom do 31. marca 2018, sa považuje za predajcu pohonných látok podľa § 25b ods. 4 v znení účinnom od 1. apríla 2018, ak preukáže do 28. februára 2018 splnenie podmienok uvedených v odseku 2. Predajcovi pohonných látok podľa § 25b ods. 3 v znení účinnom do 31. marca 2018, ktorý nepreukáže do 28. februára 2018 splnenie podmienok uvedených v odseku 2, povolenie na predaj zanikne 1. apríla 2018.
(4)
Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na distribúciu podľa § 25b ods. 4 v znení účinnom do 31. marca 2018, sa považuje za distribútora pohonných látok podľa § 25b ods. 1 v znení účinnom od 1. apríla 2018, ak preukáže do 28. februára 2018 splnenie podmienok uvedených v odseku 2 písm. b) a f), okrem osoby podľa § 21, ktorá je povinná preukázať splnenie podmienky uvedenej v odseku 2 písm. b). Distribútorovi pohonných látok podľa § 25b ods. 4 v znení účinnom do 31. marca 2018, ktorý nepreukáže do 28. februára 2018 splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. b) a f), povolenie na distribúciu zanikne 1. apríla 2018.
(5)
Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj podľa § 25b ods. 4 v znení účinnom do 31. marca 2018, sa považuje za predajcu pohonných látok podľa § 25b ods. 4 v znení účinnom od 1. apríla 2018, ak preukáže do 28. februára 2018 splnenie podmienky uvedenej v odseku 2 písm. f), okrem osoby podľa § 21, ktorá nie je povinná preukázať splnenie podmienok uvedených v odseku 2. Predajcovi pohonných látok podľa § 25b ods. 4 v znení účinnom do 31. marca 2018, ktorý nepreukáže do 28. februára 2018 splnenie podmienky podľa odseku 2 písm. f), povolenie na predaj zanikne 1. apríla 2018.
(6)
Osoba, ktorú colný úrad zaradil do evidencie spotrebiteľov pohonných látok podľa § 25b ods. 11 v znení účinnom do 31. marca 2018, sa považuje za spotrebiteľa pohonných látok podľa § 25b ods. 16 v znení účinnom od 1. apríla 2018.
(7)
Ak distribútorovi pohonných látok alebo predajcovi pohonných látok povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj zaniklo 1. apríla 2018 a má zásoby minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2, môže so súhlasom colného úradu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 dodať osobe podľa § 25b ods. 1 alebo osobe registrovanej colným úradom podľa § 21. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty distribútora pohonných látok alebo predajcu pohonných látok, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predávajú alebo distribuujú minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2.
(8)
Konanie o uložení pokuty podľa § 42 a 42a v znení účinnom do 31. marca 2018 právoplatne neukončené do 31. marca 2018 colný úrad ukončí a uloží pokutu podľa predpisu účinného od 1. apríla 2018, ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejšie.“.
Čl. II
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 558/2010 Z. z., zákona č. 136/2011 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 373/2012 Z. z., zákona č. 30/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 173/2015 Z. z. a zákona č. 181/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 14a odseky 3 až 5 znejú:
„(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná plnenie povinnosti podľa odseku 1 zabezpečiť za kalendárny rok. Energetický obsah biodieslu, ktorým sa rozumejú aj estery vyrobené z používaných kuchynských olejov a rastlinných tukov alebo živočíšnych tukov zaradených do kategórií 1 a 2 podľa osobitného predpisu17g) alebo z ich zmesí, ak spĺňajú požiadavky na kvalitu biodiesla,3a) sa na účely odseku 1 do výpočtu referenčnej hodnoty započítava dvojnásobne.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku podať ministerstvu hlásenie o množstve pohonných látok s obsahom biopalív uvedených na trh za príslušný kalendárny štvrťrok (ďalej len „hlásenie“) vyhotovené podľa vzoru, ktorý zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle. Prílohou hlásenia je potvrdenie o pôvode biopaliva podľa § 14b ods. 1. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 nepodá v ustanovenej lehote hlásenie, považuje sa za osobu, ktorá v príslušnom kalendárnom štvrťroku neuviedla na trh žiadne biopalivo.
(5)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na účel kontroly správnosti údajov uvedených v hlásení zašle najneskôr do 30 dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka ministerstvu súhrnnú informáciu, v ktorej uvedie
a)
zoznam osôb podľa odseku 2 obsahujúci obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo fyzickej osoby, ak došlo v priebehu príslušného kalendárneho štvrťroka k zmene v tomto zozname, alebo ak je tento zoznam zasielaný prvýkrát,
b)
vo vzťahu ku každej osobe podľa odseku 2 údaj o množstve minerálneho oleja podľa osobitného predpisu,17f) ktoré osoba podľa odseku 2 v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku
1.
uviedla do daňového voľného obehu17a) podľa osobitného predpisu na území Slovenskej republiky,
2.
prepravila na územie Slovenskej republiky mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely,17c)
3.
doviezla na územie Slovenskej republiky z tretích štátov,17d)
4.
uviedla do daňového voľného obehu, prepravila alebo doviezla na územie Slovenskej republiky na podnikateľské účely iným spôsobom, ako je uvedené v prvom až treťom bode,
c)
vo vzťahu ku každej osobe podľa odseku 2 údaje o množstve minerálneho oleja podľa osobitného predpisu,17e) vo vzťahu ku ktorému bola vrátená daň podľa osobitného predpisu,17f) ak sa tento nárok týka množstiev podľa písmena b).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17e a17f znejú:
„17e) § 6 ods. 1 písm. a) a d) a § 7 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17f) § 15 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 14a sa vypúšťa odsek 8.
Doterajšie odseky 9 až 16 sa označujú ako odseky 8 až 15.
3.
V § 14a ods. 15 sa slová „podľa odseku 14 písm. b) a c) a odseku 15 písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 13 písm. b) a c) a odseku 14 písm. b) a c)“.
4.
V § 14b ods. 6 sa slová „ministerstvom životného prostredia“ nahrádzajú slovami „Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“)“.
5.
V § 15 odsek 1 znie:
„(1)
Štátny dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „inšpekcia“) podľa osobitného predpisu.18) Porušenie ustanovení tohto zákona je správnym deliktom podľa § 16 ods. 1, za ktoré inšpekcia uloží pokutu podľa § 16 ods. 2.“.
6.
V § 16 ods. 1 písmená o) a p) znejú:
„o)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá nepodá hlásenie podľa
§ 14a ods. 4 v ustanovenej lehote,
p)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá uvedie v hlásení podľa
§ 14a ods. 4 nepravdivé údaje,“.
7.
V § 16 ods. 1 sa vypúšťajú písmená r) až v).
Doterajšie písmená w) až al) sa označujú ako písmená r) až ag).
8.
V § 16 ods. 1 písm. ab) sa slová „ods. 14“ nahrádzajú slovami „ods. 13“ a v písm. ac) sa slová „ods. 15“ nahrádzajú slovami „ods. 14“.
9.
V § 16 odsek 2 znie:
„(2)
Inšpekcia uloží pokutu
a)
od 500 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) až d), f) až n) a w) až z),
b)
od 10 000 eur do 200 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. e),
c)
od 500 eur do 20 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. r) až v) a ab) až ac),
d)
od 500 eur do 5 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. o),
e)
od 5 000 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. p),
f)
vypočítanú ako súčin nedosiahnutého zníženia emisií skleníkových plynov podľa § 14c ods. 6 v kilogramoch CO2ekv a sumy 0,37 eura za správny delikt podľa odseku 1 písm. af),
g)
vypočítanú ako súčin energetického obsahu biopaliva neuvedeného na trh v MJ a sumy 0,05 eura za správny delikt podľa odseku 1 písm. aa) a ag).“.
10.
V § 16 sa vypúšťajú odseky 3 až 7.
Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 3 až 6.
11.
V § 16 ods. 3 sa za slová „odseku 2“ vkladajú slová „písm. a) až c)“.
12.
Za § 18g sa vkladá § 18h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18h
Prechodné ustanovenia
(1)
Na práva a povinnosti, ktoré vznikli podľa § 14a v znení účinnom do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uverejní oznámenie Európskej komisie, ktorým rozhodla, že štátna pomoc SA.47743 (2017/PN) – Slovenská republika – Daňové zvýhodnenie pre biopalivá je zlučiteľná s právom Európskej únie, v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len „mesiac uverejnenia oznámenia“), sa vzťahujú doterajšie predpisy. Na lehoty podľa § 14a v znení účinnom do konca mesiaca uverejnenia oznámenia, ktoré začali plynúť pred prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci uverejnenia oznámenia a neuplynuli do konca mesiaca uverejnenia oznámenia, ako aj na všetky lehoty na ne nadväzujúce sa vzťahujú doterajšie predpisy.
(2)
Konanie o uložení pokuty začaté colným úradom pred prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci uverejnenia oznámenia a neukončené do konca mesiaca uverejnenia oznámenia, sa dokončí podľa doterajších predpisov.“.
13.
Príloha č. 1 sa vypúšťa.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem čl. I bodov 31, 33, 34, 35, 44, 45, 49, 55, 57, 60, 61, 63 a 65, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2018, čl. I bodov 5, 6, 7, 9, 16, 43, 54, 56, 59 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa uverejní oznámenie Európskej komisie, ktorým rozhodla, že štátna pomoc SA.47743 (2017/PN) – Slovenská republika – Daňové zvýhodnenie pre biopalivá je zlučiteľná s právom Európskej únie, v Úradnom vestníku Európskej únie.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.