265/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

265
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 3. novembra 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky č. 563/2004 Z. z., vyhlášky č. 150/2007 Z. z., vyhlášky č. 656/2007 Z. z., vyhlášky č. 231/2010 Z. z., vyhlášky č. 98/2012 Z. z., vyhlášky č. 291/2012 Z. z., vyhlášky č. 148/2013 Z. z., vyhlášky č. 399/2013 Z. z., vyhlášky č. 91/2015 Z. z. a vyhlášky č. 334/2016 Z. z sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 2 písmeno h) znie:
„h)
súhlas správcu dane podľa osobitného predpisu,2a) ak spoločnosť s ručením obmedzeným zakladá osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného predpisu.2aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa znie:
„2aa) § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 11 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
súhlas Sociálnej poisťovne podľa osobitného predpisu,2aaa) ak spoločnosť s ručením obmedzeným zakladá osoba, ktorá je vedená v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.2aab)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2aaa a 2aab znejú:
„2aaa) § 171 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 266/2017 Z. z.
2aab) § 171 ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 12 odsek 3 znie:
„(3)
Ak ide o prípad podľa osobitného zákona,2ac) k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov sa okrem údajov podľa odseku 2 prikladá súhlas správcu dane podľa osobitného predpisu,2a) ak spoločník, ktorý je majiteľom väčšinového obchodného podielu, a nadobúdateľ väčšinového obchodného podielu, alebo niektorý z nich, je vedený v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného predpisu.2aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2ac znie:
„2ac) § 115 ods. 6 až 8 a § 117 ods. 4 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 264/2017 Z. z.“.
4.
V § 24 ods. 4 písmeno d) znie:
„d)
čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že
1.
nástupnícka spoločnosť a zanikajúca spoločnosť nie je v likvidácii,
2.
voči nástupníckej spoločnosti a zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu so splynutím tejto spoločnosti,
3.
voči nástupníckej spoločnosti a zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,
4.
voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti sa nevedie konanie o ich zrušení alebo neboli súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušené.“.
5.
V § 24 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
správa audítora podľa osobitného predpisu4c) alebo správa nezávislého experta podľa osobitného predpisu.4d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4c a 4d znejú:
„4c) § 69 ods. 14 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 264/2017 Z. z.
4d) § 69 ods. 15 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 264/2017 Z. z.“.
6.
V § 25 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
správa audítora podľa osobitného predpisu4c) alebo správa nezávislého experta podľa osobitného predpisu.4d)“.
7.
V § 25a ods. 5 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
správa audítora podľa osobitného predpisu4c) alebo správa nezávislého experta podľa osobitného predpisu,4d)“.
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).
8.
V § 26 sa odsek 5 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
správa audítora podľa osobitného predpisu4c) alebo správa nezávislého experta podľa osobitného predpisu.4d)“.
9.
V § 26 sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
správa audítora podľa osobitného predpisu4c) alebo správa nezávislého experta podľa osobitného predpisu.4d)“.
10.
V § 28 odsek 6 znie:
„(6)
Ak nejde o prípad podľa osobitného predpisu,8) k návrhu na výmaz sa prikladá súhlas správcu dane podľa osobitného predpisu2a) a súhlas Sociálnej poisťovne podľa osobitného predpisu.2aaa) Súhlas Sociálnej poisťovne sa nevyžaduje, ak spoločnosť nie je vedená v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.2aab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8) § 68 ods. 11 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 264/2017 Z. z.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 3 a 10, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018.
Lucia Žitňanská v. r.