258/2017 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

258
OZNÁMENIE
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 209 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie z 19. októbra 2017 č. 46878/2017-110, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 1998 č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov (oznámenie č. 228/1998 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrenie ustanovuje podrobnosti o vyhotovovaní a podpisovaní písomností súdneho exekútora v súvislosti s elektronickou komunikáciou, zavádza elektronický spis súdneho exekútora a upravuje ustanovenia týkajúce sa vedenia, úschovy spisov, požičiavania a nazerania do elektronickej podoby exekučného spisu.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2017 okrem čl. I bodov 1 až 3, 11 až 20, § 73e v bode 21 a bodu 22, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018.

Opatrenie je uverejnené v Ústrednom vestníku Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a v Slovenskej komore exekútorov.