257/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

257
ZÁKON
z 10. októbra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z . z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z. a zákona č. 77/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 20 znie:
„(20)
Ambulantná pohotovostná služba je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti v rozsahu poskytovania všeobecnej ambulantnej starostlivosti pri náhlej zmene zdravotného stavu osoby, ktorá bezprostredne neohrozuje jej život alebo bezprostredne neohrozuje niektorú zo základných životných funkcií.“.
2.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 29 až 32, ktoré znejú:
„(29)
Zubno-lekárska pohotovostná služba je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti v rozsahu poskytovania špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti.
(30)
Pevný bod je mesto alebo obec, v ktorej sa nachádza ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.
(31)
Spádové územie je časť územia Slovenskej republiky, v ktorom sa nachádza pevný bod a je tvorené najmenej jedným okresom.
(32)
Ordinačné hodiny sú časový úsek, v ktorom poskytovateľ poskytuje ambulantnú starostlivosť okrem poskytovania ambulantnej pohotovostnej služby a zubno-lekárskej pohotovostnej služby.“.
3.
V § 7 odsek 3 znie:
„(3)
V rámci zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti sa poskytuje zubno-lekárska pohotovostná služba najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov.7)“.
4.
V § 7 odsek 6 znie:
„(6)
V rámci všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa poskytuje pevná ambulantná pohotovostná služba v rozsahu pevnej siete poskytovateľov ambulantnej pohotovostnej služby4ac) a doplnková ambulantná pohotovostná služba.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4ac znie:
„4ac) § 6b zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.“.
5.
Za § 8 sa vkladajú § 8a a 8b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠8a
Ambulantná pohotovostná služba
(1)
Ambulantná pohotovostná služba sa poskytuje ako
a)
pevná ambulantná pohotovostná služba poskytovaná poskytovateľom, ktorý je oprávnený na základe vydaného povolenia7c) prevádzkovať ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (ďalej len „organizátor“) v pracovných dňoch v čase od 16. do 22. hodiny a v dňoch pracovného pokoja v čase od 7. do 22. hodiny,
b)
doplnková ambulantná pohotovostná služba poskytovaná organizátorom nepretržite v rozsahu najmenej dvoch hodín v pracovných dňoch v čase medzi 16. a 22. hodinou nepretržite v rozsahu najmenej dvoch hodín v dňoch pracovného pokoja v čase medzi 7. a 22. hodinou, ak má organizátor vydané povolenie7d) na prevádzkovanie ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby.
(2)
V rámci pevnej ambulantnej pohotovostnej služby možno poskytovať návštevnú službu v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa pevná ambulantná pohotovostná služba poskytuje; poskytovanie návštevnej služby nezbavuje organizátora povinnosti úplne zabezpečiť poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.
(3)
Poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby zabezpečuje organizátor podľa osobitného predpisu7e) prostredníctvom lekára s profesijným titulom
a)
všeobecný lekár alebo lekára s profesijným titulom internista, ak sa zabezpečuje poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých,
b)
pediater, ak sa zabezpečuje poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast.
(4)
Organizátor doručí najneskôr do desiateho kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, na ktorý organizátor zabezpečuje poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby samosprávnemu kraju oznámenie o zabezpečení poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v rozsahu podľa odseku 1 písm. a).
(5)
Oznámenie o zabezpečení poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby obsahuje zoznam lekárov, prostredníctvom ktorých organizátor zabezpečuje poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby s uvedením dátumu a času, v ktorom lekári pevnú ambulantnú pohotovostnú službu poskytujú.
(6)
Ak organizátor nedokáže zabezpečiť poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu zdravotníckymi pracovníkmi v povolaní lekár na najbližší kalendárny mesiac, bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti organizátor dozvedel, informuje o tom samosprávny kraj. Informovanie samosprávneho kraja nezbavuje organizátora povinnosti zabezpečiť pevnú ambulantnú pohotovostnú službu zdravotníckymi pracovníkmi v povolaní sestra.
(7)
Ak organizátor informoval samosprávny kraj podľa odseku 6, poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, ktoré organizátor nezabezpečil, sa zabezpečuje podľa rozpisu zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby určeného a zverejneného samosprávnym krajom v rozsahu, v ktorom nie je do 22. hodiny poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby zabezpečené organizátorom.
(8)
Samosprávny kraj zabezpečuje poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa odseku 7 v ambulancii, v ktorej organizátor svoju povinnosť poskytovať pevnú ambulantnú pohotovostnú službu nezabezpečil, predovšetkým prostredníctvom poskytovateľov poskytujúcich všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých v spádovom území, v ktorom sa nachádza pevný bod, a poskytovateľov poskytujúcich všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast v spádovom území, v ktorom sa nachádza pevný bod.
(9)
Samosprávny kraj zverejňuje rozpis zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby na svojom webovom sídle najneskôr päť pracovných dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sa rozpis zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vyhotovuje. Ak má samosprávny kraj k dispozícii e-mailovú adresu poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti uvedeného v rozpise zabezpečenia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, zašle rozpis zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby aj na túto e-mailovú adresu.
(10)
Rozpis zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa odseku 9 obsahuje miesto poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, čas poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby a zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s uvedením dátumov poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v období, na ktorý sa rozpis zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vyhotovuje. Rozpis zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby sa považuje za doručený poskytovateľom poskytujúcim všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých na území samosprávneho kraja a poskytovateľom poskytujúcim všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast na území samosprávneho kraja dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle samosprávneho kraja.
(11)
Poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa odseku 8 zabezpečuje poskytovateľ poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých a poskytovateľ poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast prostredníctvom zdravotníckeho pracovníka v povolaní lekár podľa odseku 3.
(12)
Poskytovanie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby zabezpečuje organizátor v spádovom území, v ktorom sa nachádza pevný bod, pre ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých, alebo pevný bod, pre ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast.
(13)
Spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
§8b
Zubno–lekárska pohotovostná služba
(1)
Zubno-lekársku pohotovostnú službu poskytujú poskytovatelia poskytujúci zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť určenými zdravotníckymi pracovníkmi v zdravotníckom povolaní zubný lekár v zdravotníckom zariadení poskytovateľa, ktorý je oprávnený na základe vydaného povolenia prevádzkovať ambulanciu zubno-lekárskej pohotovostnej služby v pracovných dňoch v čase určenom samosprávnym krajom a v dňoch pracovného pokoja nepretržite v rozsahu najmenej štyroch hodín denne v čase určenom samosprávnym krajom.
(2)
Zubno-lekárska pohotovostná služba sa poskytuje podľa rozpisu zabezpečenia poskytovania zubno-lekárskej pohotovostnej služby určeného samosprávnym krajom a zverejneného na jeho webovom sídle.
(3)
Rozpis zabezpečenia poskytovania zubno-lekárskej pohotovostnej služby obsahuje miesto poskytovania zubno-lekárskej pohotovostnej služby, čas poskytovania zubno-lekárskej pohotovostnej služby a zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s uvedením dátumov poskytovania zubno-lekárskej pohotovostnej služby v období, na ktorý sa rozpis zabezpečenia poskytovania zubno-lekárskej pohotovostnej služby vyhotovuje.
(4)
Rozpis zabezpečenia poskytovania zubno-lekárskej pohotovostnej služby sa považuje za doručený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti povinným poskytovať zubno-lekársku pohotovostnú službu desiatym dňom od jeho zverejnenia na webovom sídle samosprávneho kraja.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7c až 7e znejú:
„7c) §12 ods. 14 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
7d) § 12 ods. 15 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
7e) § 8 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 12a ods. 4 sa slová „lekárskej služby prvej pomoci“ nahrádzajú slovami „zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ambulantnej pohotovostnej služby“.
7.
V § 46 ods. 1 písmená m) a n) znejú:
„m)
schvaľuje a potvrdzuje ordinačné hodiny pre zdravotnícke zariadenia, v ktorých sa poskytuje ambulantná starostlivosť; ak je minimálny rozsah ordinačných hodín ustanovený osobitným predpisom,53aa) samosprávny kraj môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä s ohľadom na zabezpečenie poskytovania a dostupnosti zdravotnej starostlivosti, schváliť ordinačné hodiny aj v menšom rozsahu,
n)
určuje rozpis zabezpečenia poskytovania zubno-lekárskej pohotovostnej služby podľa § 7 ods. 3 a rozpis zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa § 8a ods. 8 až 10 a zverejňuje ich na svojom webovom sídle,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53aa znie:
„53aa) § 79 ods. 1 písm. ap) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.“.
8.
V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
oznamuje bezodkladne zdravotným poisťovniam, v akom rozsahu zabezpečil poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa § 8a ods. 8.“.
9.
Za § 49g sa vkladá § 49h, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§49h
Prechodné ustanovenie k úprava účinným od 1. novembra 2017
Pri poskytovaní lekárskej služby prvej pomoci v ambulancii lekárskej služby prvej pomoci, ktorú prevádzkuje poskytovateľ na základe povolenia vydaného podľa právnych predpisov účinných do 31. októbra 2017, sa do 30. júna 2018 postupuje podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2017.“.
Čl. II
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 664/2002 Z. z., zákona č. 251/2003 Z. z., zákona č. 464/2003 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 258/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 166/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 389/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 441/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 357/2016 Z. z. sa mení takto:
V § 44 ods. 7 prvej vete sa slová „lekárskej služby prvej pomoci v štátnych zdravotníckych zariadeniach alebo v neštátnych zdravotníckych zariadeniach,“ nahrádzajú slovami „zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ambulantnej pohotovostnej služby“.
Čl. III
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 347/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 81/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z. a zákona č. 356/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 6 a § 43 sa slovo „stomatologický“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „zubno-lekársky“ v príslušnom tvare.
2.
V § 38 ods. 3 písm. c) sa slová „lekárskej služby prvej pomoci“ nahrádzajú slovami „zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ambulantnej pohotovostnej služby“.
3.
V § 38 ods. 8 písmeno c) znie:
„c)
podľa odseku 3 písm. c) je oslobodený poistenec, ak mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v rámci
1.
ambulantnej pohotovostnej služby v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom,
2.
ústavnej pohotovostnej služby v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom,
3.
ústavnej pohotovostnej služby a poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac ako dve hodiny,
4.
ambulantnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti,
5.
ústavnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti,
6.
ambulantnej pohotovostnej služby alebo ústavnej pohotovostnej služby, ak je poistenec maloletým dieťaťom a o poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.23a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a) § 27 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 38 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.
5.
§ 38a vrátane nadpisu znie:
㤠38a
Výška úhrady
(1)
Pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti plne uhrádzanej alebo čiastočne uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia je výška úhrady poistenca za služby podľa § 38 ods. 3 písm. a) za každý deň, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. a)
a)
0 eur za stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti vrátane poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v liečebni pre dlhodobo chorých, ak v písmenách b) až d) nie je ustanovené inak,
b)
1,70 eura za stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch pri indikáciách zaradených v skupine A podľa § 7 ods. 3 bez ohľadu na dĺžku ústavnej zdravotnej starostlivosti,
c)
5 eur za stravovanie a štandardný pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch pri indikáciách zaradených v skupine B podľa § 7 ods. 3 v I. a IV. štvrťroku bez ohľadu na dĺžku ústavnej zdravotnej starostlivosti,
d)
7,30 eura za stravovanie a štandardný pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch pri indikáciách zaradených v skupine B podľa § 7 ods. 3 v II. a III. štvrťroku bez ohľadu na dĺžku ústavnej zdravotnej starostlivosti.
(2)
Za štandardný pobyt na lôžku sa považuje ubytovanie v jednej ubytovacej jednotke s najmenej dvoma posteľami s umiestnením spoločného sociálneho zariadenia mimo tejto ubytovacej jednotky.
(3)
Pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti je výška úhrady poistenca za služby podľa § 38 ods. 3 písm. b) 0 eur pri každej návšteve poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
(4)
Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ambulantnej pohotovostnej služby a zubno-lekárskej pohotovostnej služby je výška úhrady poistenca za služby podľa § 38 ods. 3 písm. c), ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. c)
2 eurá. Ak bol poistenec následne odoslaný k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby je výška úhrady za služby podľa § 38 ods. 3 písm. c) 0 eur.
(5)
Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci pevnej ambulantnej pohotovostnej služby28aa) formou návštevnej služby v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa pevná ambulantná pohotovostná služba poskytuje, je výška úhrady za služby podľa § 38 ods. 3 písm. c), ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. c), 10 eur.
(6)
Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby je výška úhrady poistenca za služby podľa § 38 ods. 3 písm. c), ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. c)
a)
10 eur, ak v písmene b) alebo písmene c) nie je uvedené inak,
b)
2 eurá, ak poistenec navštívi poskytovateľa ústavnej pohotovostnej služby v čase medzi 16. a 22. hodinou v pracovných dňoch a v čase medzi 7. a 22. hodinou v dňoch pracovného pokoja v okrese, v územnom obvode ktorého sa neposkytuje ambulantná pohotovostná služba28a) alebo
c)
2 eurá, ak bol poistenec k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby odoslaný bezprostredne po poskytnutí ambulantnej pohotovostnej služby.
(7)
Pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti pri výdaji liekov alebo dietetických potravín je výška úhrady poistenca za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. d) 0,17 eura, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. d); ak ide o lekársky predpis s identifikátorom preskripčného záznamu28b) v elektronickej zdravotnej knižke,28c) je výška úhrady poistenca 0 eur.
(8)
Pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti pri výdaji zdravotníckych pomôcok je výška úhrady poistenca za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. e) 0,17 eura, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. e); ak ide o lekársky poukaz s identifikátorom preskripčného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke, je výška úhrady poistenca 0 eur.
(9)
Pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti je výška úhrady poistenca za jeden deň pobytu sprievodcu za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. f) 3,30 eura, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. f).
(10)
Pri poskytovaní dopravy je výška úhrady poistenca za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. g) 0,10 eura za jeden kilometer jazdy, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. g).
(11)
Pri poskytnutí výpisu zo zdravotnej dokumentácie na účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je výška úhrady poistenca najviac 2 eurá.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28aa znie:
„28aa) § 8a ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z..“.
6.
Za § 48a sa vkladá § 48b, ktorý znie:
㤠48b
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády č. 65/2005 Z. z., nariadenia vlády č. 485/2006 Z. z., nariadenia vlády č. 539/2006 Z. z. a nariadenia vlády č. 403/2008 Z. z.“.
7.
V prílohe č. 2 časti Náplň preventívnych prehliadok, Preventívna starostlivosť o deti a dorast, Zoznam výkonov, 9. preventívna prehliadka sa posledná veta „Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane informácie o fluorizácii, podporí sa laktačný program.“ nahrádza vetami „Podporí sa laktačný program. Poskytne sa rodičom poradenstvo o potrebe prvej preventívnej prehliadky ústnej dutiny dieťaťa u zubného lekára.“.
8.
V prílohe č. 2 časti Náplň preventívnych prehliadok, Preventívna starostlivosť o deti a dorast, Zoznam výkonov, 10. preventívna prehliadka sa veta „Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane informácie o fluorizácii, podporí sa laktačný program.“ nahrádza vetami „Podporí sa laktačný program. Vyžiada sa informácia od rodiča o absolvovaní preventívnej prehliadky ústnej dutiny dieťaťa u zubného lekára“.
9.
V prílohe č. 2 časti Náplň preventívnych prehliadok, Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých, Zoznam výkonov sa za riadok „Kreatinín v kapilárnej krvi (REP)“ vkladá riadok „Alanínaminotransferáza ALT“.
10.
V prílohe č. 2 časti Náplň preventívnych prehliadok sa slová „Preventívna stomatologická prehliadka“ nahrádzajú slovami „Preventívna prehliadka ústnej dutiny“ a slová „Preventívna pedostomatologická prehliadka“ sa nahrádzajú slovami „Preventívna prehliadka ústnej dutiny u detí a dorastu“.
11.
V prílohe č. 2 časti Náplň preventívnych prehliadok, Preventívna stomatologická prehliadka, Obsah sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová „Palpácia regionálnych lymfatických uzlín“.
12.
V prílohe č. 2 časti Náplň preventívnych prehliadok, Preventívna pedostomatologická prehliadka, Indikačné obmedzenia sa pred slovo „odstránenie“ vkladajú slová „remineralizácia skloviny,“.
13.
V prílohe č. 6 Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť, tabuľkovej časti, oddielu VI. Nervové choroby, riadku s číslom indikácie VI/2 sa v treťom stĺpci vypúšťa slovo „B91“.
14.
V prílohe č. 6 Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť, tabuľkovej časti, oddielu VI. Nervové choroby sa za text v riadku s číslom indikácie VI/2 vkladá nový riadok s textom, ktorý znie:

„A VI/3 B91
G14
Následky
poliomyelitídy Postpoliomyelitický syndróm
neurológ,
lekár FBLR,
všeobecný lekár
21 Kúpeľnú starostlivosť
možno pri tejto indikácii
uhrádzať z prostriedkov
verejného zdravotného poistenia
najviac raz za dva roky“.
Čísla indikácií VI/3 až VI/13 sa označujú ako VI/4 až VI/14.
Čl. IV
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z. a zákona č. 92/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 2 sa za slová „(ďalej len „poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby“),“ vkladajú slová „poskytovateľov, ktorí prevádzkujú ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby10a) (ďalej len „organizátor“)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a) § 8a ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.“.
2.
Za § 6a sa vkladá § 6b, ktorý znie:
㤠6b
Pevnú sieť poskytovateľov ambulantnej pohotovostnej služby tvoria organizátori.“.
3.
V § 7 ods. 3 písm. a) tretí bod znie:
„3.
ambulantnej pohotovostnej služby
3a.
ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
3aa.
ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých,
3ab.
ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast,
3b.
ambulancia doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby
3ba.
ambulancia doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých,
3bb.
ambulancia doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast,“.
4.
§ 7 ods. 3 písm. a) sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
zubno – lekárskej pohotovostnej služby,“.
5.
V § 10 ods. 3 sa slová „lekárskej služby prvej pomoci“ nahrádzajú slovami „zubno-lekárskej pohotovostnej služby, poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby“.
6.
V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,
g)
ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby.“.
7.
V § 11 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „f) a g),“.
8.
V § 12 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
má užívacie právo k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,“.
9.
V § 12 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
má užívacie právo k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,“.
10.
§ 12 sa dopĺňa odsekmi 14 a 15, ktoré znejú:
„(14)
Ministerstvo zdravotníctva vydá povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých alebo povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast (ďalej len „povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby“) fyzickej osobe, ak spĺňa podmienky podľa odseku 2 a právnickej osobe, ak spĺňa podmienky podľa odseku 3 a úspešne absolvuje výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (§ 14a).
(15)
Ministerstvo zdravotníctva vydá povolenie na prevádzkovanie ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby pre
a)
dospelých len organizátorovi, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých,
b)
deti a dorast len organizátorovi, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast.“.
11.
V § 13 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
doklad o vlastníctve priestorov, zmluvu o nájme priestorov alebo iný doklad, ktorý preukazuje užívacie právo k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,“.
12.
V § 13 ods. 5 písmeno c) znie:
„c)
doklad o vlastníctve, zmluvu o nájme priestorov alebo iný doklad, ktorý preukazuje užívacie právo k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,“.
13.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
K žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby žiadateľ o povolenie doloží aj
a)
doklad o minimálnom materiálno-technickom vybavení ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby; ak žiadateľ nemá minimálne materiálno-technické vybavenie, doloží doklad o vinkulácii peňažných prostriedkov v banke alebo pobočke zahraničnej banky vo výške najmenej 10 000 eur zodpovedajúcej požiadavkám na základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,
b)
doklad o personálnom zabezpečení prevádzkovania ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby spolu s dokladom o zostatku na účte žiadateľa vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ktorým je schopný pokryť náklady na personálne zabezpečenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby najmenej na dva mesiace,
c)
projekt prevádzkovania ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.“.
14.
Nadpis § 14 znie:
„Výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby“.
15.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14a
Výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
(1)
Výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby uskutočňuje ministerstvo zdravotníctva.
(2)
Účastníkmi výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby sú žiadatelia, ktorí podali žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v lehote vyhlásenej ministerstvom zdravotníctva a spĺňajú podmienky podľa § 12 ods. 2 písm. a) a c) alebo ods. 3 písm. a), c) a d). Žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby je účastníkom výberového konania len v rozsahu ním podanej žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.
(3)
Termín výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby a lehotu na podanie žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa odseku 1 uverejňuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle a najmenej v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou; lehota podľa predchádzajúcej vety nesmie byť kratšia ako dva mesiace od vyhláseného termínu výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.
(4)
Na vyhodnocovanie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby zriaďuje ministerstvo zdravotníctva výberovú komisiu (ďalej len „komisia“), ktorá má najmenej troch členov, pričom jedného člena navrhuje samosprávny kraj, v ktorého územnom obvode sa má nachádzať pevný bod podľa osobitného predpisu,17c) o ktorom prebieha výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Podrobnosti o členstve v komisii, zániku funkcie člena komisie a pravidlá voľby predsedu komisie upraví štatút, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva. Podrobnosti o rokovaní komisie a o účasti na jej zasadnutiach upraví rokovací poriadok, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(5)
Členov komisie vymenúva minister zdravotníctva. Za člena komisie nemôže byť z dôvodu zaujatosti vymenovaná osoba,
a)
ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k
1.
niektorému účastníkovi výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby alebo k jeho splnomocnenému zástupcovi, alebo
2.
právnickej osobe, ktorá je ovládanou osobou alebo ovládajúcou osobou17d) vo vzťahu k niektorému účastníkovi výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,
b)
ktorá je alebo v posledných 24 mesiacoch bola
1.
spoločníkom niektorého z účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,
2.
štatutárnym orgánom niektorého z účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,
3.
členom štatutárneho orgánu niektorého z účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby alebo
4.
členom kontrolného orgánu niektorého z účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, jeho splnomocneného zástupcu alebo
5.
právnickou osobou, ktorá je ovládanou osobou alebo ovládajúcou osobou vo vzťahu k niektorému účastníkovi výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,
c)
ktorá je blízkou osobou19)
1.
spoločníka niektorého z účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,
2.
štatutárneho orgánu niektorého z účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,
3.
člena štatutárneho orgánu niektorého z účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,
4.
člena kontrolného orgánu niektorého z účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,
5.
vedúceho zamestnanca niektorého z účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, jeho splnomocneného zástupcu alebo
6.
právnickej osoby, ktorá je ovládanou osobou alebo ovládajúcou osobou vo vzťahu k niektorému účastníkovi výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,
d)
u ktorej možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti so zreteľom na jej pomer k
1.
veci,
2.
niektorému z účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby alebo k jeho splnomocnenému zástupcovi alebo
3.
právnickej osobe, ktorá je ovládanou osobou alebo ovládajúcou osobou vo vzťahu k niektorému účastníkovi výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,
e)
ktorá je zamestnancom ministerstva zdravotníctva a zúčastňuje sa na konaní o vydaní povolenia.
(6)
Osoba navrhovaná na vymenovanie za člena komisie predloží ministrovi zdravotníctva čestné vyhlásenie o tom, že neexistuje dôvod zaujatosti podľa odseku 5. Ak sa vyskytne niektorý z dôvodov zaujatosti podľa odseku 5 po začatí výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, člen komisie je povinný bezodkladne o tom upovedomiť ministra zdravotníctva; minister zdravotníctva zaujatého člena komisie odvolá a vymenuje za člena komisie inú osobu, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 5 a písomne poskytne čestné vyhlásenie o tom, že neexistuje dôvod zaujatosti podľa odseku 5.
(7)
Každý účastník výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby môže podať námietku zaujatosti voči členovi komisie podľa odseku 5 písm. a) až e) do prvého zasadnutia komisie alebo najneskôr do troch dní odo dňa, keď sa dozvedel o nových skutočnostiach, ktoré nasvedčujú zaujatosti. Ak minister zdravotníctva námietke zaujatosti vyhovie, takého člena komisie odvolá a vymenuje za člena komisie inú osobu, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v odseku 5 a písomne poskytne čestné vyhlásenie o tom, že neexistuje dôvod zaujatosti podľa odseku 5.
(8)
Člen komisie je povinný o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou, zachovávať mlčanlivosť, a to aj po skončení svojho členstva v komisii. Člena komisie môže zbaviť povinnosti zachovávať mlčanlivosť minister zdravotníctva alebo súd.
(9)
Komisia vyhodnotí žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Ak komisia zistí, že účastník výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby nepredložil požadované doklady v rozsahu podľa § 13 ods. 9 alebo v žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby uviedol nepravdivé údaje, oznámi to ministerstvu zdravotníctva; ministerstvo zdravotníctva ho bezodkladne vylúči z výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby a zamietne jeho žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.
(10)
Kritériá hodnotenia žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa odseku 9 sú:
a)
personálne zabezpečenie prevádzkovania ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,
b)
materiálno-technické vybavenie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,
c)
finančné zabezpečenie prevádzkovania ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,
d)
projekt prevádzkovania ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.
(11)
Za kritériá hodnotenia podľa odseku 10 bude účastníkovi výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pridelené najviac
a)
50 % z celkového počtu bodov za kritérium podľa odseku 10 písm. a),
b)
10 % z celkového počtu bodov za kritérium podľa odseku 10 písm. b),
c)
10 % z celkového počtu bodov za kritérium podľa odseku 10 písm. c),
d)
30 % z celkového počtu bodov za kritérium podľa odseku 10 písm. d).
(12)
Komisia určí pre každý pevný bod ako úspešného uchádzača toho účastníka výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, ktorý získal najvyššie hodnotenie podľa odseku 11. O výsledku výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby komisia vyhotoví správu, ktorá je spolu s ostatnou dokumentáciou súčasťou spisu a podkladom na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.
(13)
Správa podľa odseku 12 obsahuje
a)
vyhodnotenie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby od každého člena komisie,
b)
vytvorené poradie účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby od každého člena komisie a
c)
vytvorené poradie účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby od komisie s vyznačením úspešného uchádzača.
(14)
Podrobnosti o náležitostiach žiadostí, kritériách hodnotenia žiadostí a hodnotenia žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(15)
Ministerstvo zdravotníctva je pri vydávaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby viazané výsledkom výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby; po vydaní povolení ministerstvo zdravotníctva bezodkladne rozhodnutím zamietne žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby ostatných žiadateľov. Odôvodnenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby obsahuje len percentuálne hodnotenie účastníka výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, o ktoré sa účastník výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby uchádzal a celkové poradie účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.
(16)
Ak vo výberovom konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby nebol úspešný žiaden uchádzač, do výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby sa neprihlásil žiaden uchádzač alebo organizátorovi bolo zrušené povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, ministerstvo zdravotníctva vyhlási pre tento pevný bod v poradí druhé výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa odseku 3 do šiestich mesiacov od
a)
vyhlásenia prvého výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre tento pevný bod, ak v prvom výberovom konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre tento pevný bod nebol úspešný žiaden uchádzač alebo sa do prvého výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre tento pevný bod nikto neprihlásil, alebo
b)
zrušenia povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby organizátorovi, ak bolo organizátorovi zrušené povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej pohotovostnej služby v tomto pevnom bode.
(17)
Ak v poradí druhom výberovom konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa odseku 16 nebol úspešný žiaden uchádzač alebo sa do v poradí druhého výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby neprihlásil žiaden uchádzač, ministerstvo zdravotníctva môže pre tento pevný bod vyhlásiť výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby na podnet poskytovateľa, ktorý má záujem prevádzkovať ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, spĺňa podmienky podľa § 12 ods. 14 a zároveň sa preukáže dokladmi podľa § 13 ods. 9.
(18)
Ministerstvo zdravotníctva môže vydať poverenie na dočasné prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre pevný bod, ak vo výberovom konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre tento pevný bod nebol úspešný žiaden uchádzač, do výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre tento pevný bod sa neprihlásil žiaden uchádzač alebo organizátorovi bolo zrušené povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre tento pevný bod po vzájomnej dohode
a)
inému organizátorovi, najdlhšie však do dňa nadobudnutia účinkov nového povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v tomto pevnom bode,
b)
poskytovateľovi ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje ústavnú pohotovostnú službu v spádovom území17e) tohto pevného bodu, najdlhšie však do dňa nadobudnutia účinkov nového povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v tomto pevnom bode; taký poskytovateľ sa považuje za organizátora alebo
c)
poskytovateľovi poskytujúcemu všeobecnú ambulantnú starostlivosť v spádovom území, v ktorom sa nachádza pevný bod, ak by mohla byť vážnym spôsobom ohrozená dostupnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti; taký poskytovateľ sa považuje za organizátora.
(19)
Poverenie na dočasné prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby sa považuje za povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa § 12 ods. 14. Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorému sa vydá poverenie na dočasné prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa odseku 18 písm. b) alebo poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ktorému sa vydá poverenie na dočasné prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa odseku 18 písm. c), nemusí po dobu platnosti takého poverenia spĺňať podmienky na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Ustanovenia osobitného predpisu17f) o znížení paušálnej úhrady organizátorovi sa po dobu platnosti takého poverenia nepoužijú.
(20)
Ministerstvo zdravotníctva po ukončení výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby zverejní na svojom webovom sídle správu podľa odseku 12.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17c až 17f znejú:
„17c) § 2 ods. 30 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
17d) § 66a Obchodného zákonníka.
17e) § 2 ods. 31 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
17f) § 8 ods. 10 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z “.
16.
V § 15 ods. 2 sa čiarka za slovom „služby“ nahrádza spojkou „a“ a slová „ktoré sa vydáva“ sa nahrádzajú slovami „povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, ktoré sa vydávajú“.
17.
§ 15 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast sa vydáva pre každý pevný bod samostatne.
(5)
Povolenie na prevádzkovanie ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby sa vydáva na základe žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby organizátora pre spádové územie, v ktorom sa nachádza pevný bod pre ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby organizátora.“.
18.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Orgánom príslušným na vydanie povolenia podľa odsekov 1 a 3 sa rozumie ministerstvo zdravotníctva, ak ide o zmenu údajov v povolení na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia zaradeného do koncovej siete poskytovateľov (§ 5a).“.
19.
§ 17a sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Orgánom príslušným na vydanie povolenia podľa odseku 3 sa rozumie ministerstvo zdravotníctva, ak ide o určenie náhradného odborného zástupcu držiteľa povolenia na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia zaradeného do koncovej siete poskytovateľov (§ 5a).“.
20.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Dočasné pozastavenie povolenia sa nevzťahuje na organizátora.“.
21.
V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
ktorý je organizátorom
1.
mal dočasne zakázaný výkon zdravotníckeho povolania alebo odborný zástupca právnickej osoby mal dočasne zakázaný výkon zdravotníckeho povolania a právnická osoba bez zbytočného odkladu neurčila náhradného odborného zástupcu,
2.
mal dočasne pozastavenú licenciu na výkon zdravotníckeho povolania, alebo ak ide o právnickú osobu, odborný zástupca mal dočasne pozastavenú licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu a právnická osoba bez zbytočného odkladu neurčila náhradného odborného zástupcu,
3.
tri po sebe nasledujúce mesiace nezabezpečil poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa osobitného predpisu21a) úhrnne v rozsahu viac ako 100 hodín.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a) § 8a ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.“.
22.
§ 20 vrátane nadpisu znie:
㤠20
Zánik povolenia
(1)
Povolenie zaniká
a)
smrťou fyzickej osoby alebo vyhlásením fyzickej osoby za mŕtvu, alebo
b)
zánikom právnickej osoby.
(2)
Povolenie na prevádzkovanie ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby zaniká aj
a)
zrušením povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vydaného organizátorovi, ktorým bola prevádzkovaná ambulancia doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby v spádovom území, v ktorom sa nachádza pevný bod, pre ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, alebo
b)
uplynutím doby platnosti povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vydaného organizátorovi, ktorým bola prevádzkovaná ambulancia doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby v spádovom území, v ktorom sa nachádza pevný bod, pre ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.“.
23.
V § 21 odsek 1 znie:
„(1)
Na konanie v prvom stupni je príslušné ministerstvo zdravotníctva alebo samosprávny kraj (§ 11), ak ďalej nie je ustanovené inak. Na konanie v prvom stupni je príslušné ministerstvo zdravotníctva, ak ide o konanie vo veci
a)
vydania povolenia z dôvodu zmeny miesta prevádzkovania ústavného zdravotníckeho zariadenia zaradeného do koncovej siete poskytovateľov (§ 5a), jeho odborného zamerania a zmeny jeho odborného zástupcu podľa § 17,
b)
dočasného pozastavenia povolenia na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia zaradeného do koncovej siete poskytovateľov podľa § 18,
c)
zrušenia povolenia na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia zaradeného do koncovej siete poskytovateľov podľa § 19.“.
24.
V § 22 písmeno a) znie:
„a)
vydaní povolenia alebo o zamietnutí žiadosti o vydanie povolenia do 30 dní od začatia konania; ak ide o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby a o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby do desiatich dní odo dňa doručenia správy o výsledku výberového konania,“.
25.
§ 22 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
vydaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby alebo o zamietnutí žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby do 15 dní od začatia konania.“.
26.
V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h)
pevný bod a spádové územie organizátora, ak ide o povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,
i)
pevný bod, spádové územie organizátora a čas platnosti povolenia organizátora, ak ide o povolenie na prevádzkovanie ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby.“.
27.
V § 79 ods. 1 písmeno v) znie:
„v)
vykonávať
1.
ambulantnú pohotovostnú službu v súlade s rozpisom zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby zverejneným na webovom sídle samosprávneho kraja, ak ide o poskytovateľa, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých a o poskytovateľa, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast,
2.
zubno-lekársku pohotovostnú službu podľa rozpisu zabezpečenia poskytovania zubno-lekárskej pohotovostnej služby určeného samosprávnym krajom, ak ide o poskytovateľa, ktorý poskytuje zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť,“.
28.
V 79 ods. 1 písm. y) sa na konci pripájajú tieto slová:
„alebo ak ide o organizátora pre každú ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby a pre každú ambulanciu doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby,“.
29.
V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenami an) až ar), ktoré znejú:
„an)
doručiť samosprávnemu kraju oznámenie o zabezpečení poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa osobitného predpisu,55jas) ak ide o organizátora,
ao)
uhradiť odmenu podľa § 80a ods. 4 a 5, ak ide o organizátora,
ap)
poskytovať všeobecnú ambulantnú starostlivosť v rozsahu najmenej 35 ordinačných hodín55jat) týždenne, pričom táto zdravotná starostlivosť musí byť poskytovaná najmenej dvakrát do týždňa najmenej do 15. hodiny, ak samosprávny kraj neschválil poskytovateľovi, ktorý poskytuje všeobecnú zdravotnú starostlivosť ordinačné hodiny v menšom rozsahu,
ar)
bezodkladne oznámiť zdravotnej poisťovni dátum, ku ktorému začal spĺňať niektorú z podmienok ovládanej osoby, ktoré sú ustanovené osobitným predpisom,55jau) ak ide o organizátora.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 55jas až 55jau znejú:
„55jas) § 8a ods. 5 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
55jat) § 2 ods. 32 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
55jau) § 8 ods. 10 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.“.
30.
Nadpis nad § 80a znie:
„Osobitné ustanovenia o odmeňovaní niektorých zdravotníckych pracovníkov“.
31.
§ 80a sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)
Mzda60aaa) lekára za hodinu vykonávania zdravotníckeho povolania v pracovnoprávnom vzťahu s organizátorom v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby [§ 7 ods. 3 písm. a) bod 3a] je 12 eur. Zamestnávateľ zamestnávajúci lekára podľa predchádzajúcej vety sa s ním môže dohodnúť aj na vyššej mzde.
(4)
Odmena za hodinu poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby je najmenej vo výške celkových mzdových nákladov zodpovedajúcich mzde lekára podľa odseku 3 prvej vety, ak ide o odmenu pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti poskytujúceho zdravotnú starostlivosť v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby na základe iného vzťahu, ako je uvedený v odseku 3.
(5)
Odmena za poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby na základe rozpisu zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vo výške podľa odseku 4 sa poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti určenému v rozpise zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v kalendárnom mesiaci, v ktorom nebolo zabezpečené poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, znižuje o
a)
2 %, ak poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby nebolo zabezpečené menej ako 7 hodín alebo 7 hodín,
b)
2,5 % za každé začaté 4 hodiny, ak poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby nebolo zabezpečené viac ako 7 hodín a menej ako 49 hodín alebo 49 hodín,
c)
40 %, ak poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby nebolo zabezpečené viac ako 49 hodín.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60aaa znie:
„60aaa) §118 Zákonníka práce.“.
32.
V § 81 ods. 1 písm. a) sa slová „zw) a ah)“ nahrádzajú slovami „zw), ah), an) a ap)“.
33.
V § 81 ods. 1 písm. a) a b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak v písmene f) nie je ustanovené inak,“.
34.
V § 81 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak ide o plnenie povinností držiteľmi povolení na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia zaradeného do koncovej siete poskytovateľov (§ 5a) podľa § 79 okrem § 79 ods. 1 písm. g), za), zu) až zw), ah), an) a ap) a dodržiavanie podmienok prevádzkovania ústavného zdravotníckeho zariadenia zaradeného do koncovej siete poskytovateľov na základe povolenia,“.
35.
V § 81 ods. 1 písm. g) sa slová „zw) a ah)“ nahrádzajú slovami „zw), ah), an) a ap)“.
36.
V § 82 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „Orgán príslušný na vydanie povolenia (§ 11)“ vkladá čiarka a slová „ak v odseku 8 nie je ustanovené inak,“.
37.
V § 82 ods. 1 písm. b) sa slová „al) a am)“ nahrádzajú slovami „al), am) a ao)“.
38.
V § 82 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
v § 79 ods. 1 písm. ar) až do 33 193 eur.“.
39.
V § 82 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
(8)
Ministerstvo zdravotníctva uloží držiteľovi povolenia na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia zaradeného do koncovej siete poskytovateľov (§ 5a) pokutu za porušenie niektorej z povinností ustanovenej v
a)
§ 79 ods. 1 písm. e), f), h), k), p), s), t), u), w), z), zc), ze) až zj), zq), zr) a zt), ods. 6 a 13,
v § 79a ods. 1 písm. a), b), d) a e) až do 663 eur,
b)
§ 79 ods. 1 písm. i), j), o), q), r), v), y), zb), zl) až zp), zs), aa) až ae), al) a am), ods. 2 písm. a) až c), ods. 4 písm. a) a b), v § 79a ods. 1 písm. c) a § 79b až do 3 319 eur,
c)
§ 79 ods. 1 písm. d), l) až n), zk) a zy) až do 9 958 eur,
d)
§ 79 ods. 1 písm. a) až c), zx), zz), af), ag), ai) až ak) až do 16 596 eur,
e)
§ 79 ods. 1 písm. ar) až do 33 193 eur.
Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 12.“.
40.
V § 82 ods. 10 sa za slová „uloží poskytovateľovi“ vkladajú slová „za porušenie povinnosti podľa § 79 ods. 1 písm. ap) pokutu až do výšky 2 000 eur,“ a za slovo „ah)” sa vkladajú slová „a an)“.
41.
V § 82 ods. 11 sa slová „1 až 9“ nahrádzajú slovami „1 až 10“.
42.
V § 82 sa za odsek 11 vkladajú nové odseky 12 a 13, ktoré znejú:
„(12)
Samosprávny kraj príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia poskytovateľa uloží pokutu až do výšky 16 596 eur osobe, ktorá nie je poskytovateľom, ak akýmkoľvek plnením podmieňuje
a)
objednanie osoby na vyšetrenie, ktoré je plne hradené z verejného zdravotného poistenia alebo
b)
poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktorá je plne hradená z verejného zdravotného poistenia v tomto zdravotníckom zariadení.
(13)
Samosprávny kraj príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia poskytovateľa uloží pokutu od 2 000 eur až do výšky dvojnásobku hornej hranice sadzby pokuty ustanovenej týmto zákonom za porušenie povinností podľa
a)
odseku 12 osobe, ktorá nie je poskytovateľom, ak jej bola za porušenie týchto povinností počas predchádzajúcich dvanástich mesiacov viac ako dva razy právoplatne uložená pokuta,
b)
v § 79 ods. 1 písm. ah) alebo ap) poskytovateľovi, ak mu bola za porušenie týchto povinností počas predchádzajúcich dvanástich mesiacov viac ako dva razy právoplatne uložená pokuta.“.
Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 14.
43.
V § 82 odsek 14 znie:
„(14)
Zodpovednosti za porušenie povinností, za ktoré možno uložiť pokutu podľa tohto zákona, sa osoba zbaví, ak preukáže, že v dôsledku okolností hodných osobitného zreteľa, ktoré nemohla ovplyvniť svojím konaním, nemohla splniť povinnosti, za ktoré možno uložiť pokutu podľa tohto zákona. Zbavením sa zodpovednosti za porušenie povinnosti nie je dotknutá povinnosť osôb túto povinnosť dodatočne splniť po odpadnutí dôvodov, na základe ktorých sa osoba zbaví tejto zodpovednosti.“.
44.
V § 83 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
V rozhodnutí o uložení pokuty za porušenie povinnosti podľa § 79 ods. 1 písm. zu), zw) a ah) orgán príslušný na vykonávanie dozoru nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona rozhodne aj o povinnosti vrátiť neoprávnenú úhradu tomu, na úkor koho ju získal. Odvolanie proti tejto časti rozhodnutia o uložení pokuty nemá odkladný účinok.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
45.
V § 92 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak došlo k zmene príslušného orgánu na konanie v prvom stupni z dôvodu zaradenia ústavného zdravotníckeho zariadenia do koncovej siete poskytovateľov (§ 5a) alebo z dôvodu jeho vyradenia z koncovej siete poskytovateľov, orgán, ktorý bol naposledy príslušný na konanie v prvom stupni, je povinný orgánu príslušnému na konanie v prvom stupni predložiť všetky rozhodnutia, ktoré ako orgán príslušný na konanie v prvom stupni vydal, spolu so spisovým materiálom do 15 dní od zaradenia ústavného zdravotníckeho zariadenia do koncovej siete poskytovateľov alebo jeho vyradenia z koncovej siete poskytovateľov.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
46.
Za § 102ab sa vkladá § 102ac, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠102ac
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1)
Konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie lekárskej služby prvej pomoci, ak ide o poskytovateľa, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť, ktoré bolo začaté do 31. októbra 2017, sa dokončí podľa tohto zákona v znení do 31. októbra 2017.
(2)
Povolenie na prevádzkovanie ambulancie lekárskej služby prvej pomoci, ak ide o poskytovateľa, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť, stráca platnosť najneskôr 1. júla 2018.
(3)
Ministerstvo zdravotníctva po dohode s poskytovateľom lekárskej služby prvej pomoci môže vydať pre pevný bod podľa § 14a ods. 18 poverenie na dočasné prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť v spádovom území tohto pevného bodu, najdlhšie do 30. júna 2018; poskytovateľ podľa predchádzajúcej vety sa nepovažuje za organizátora.
(4)
Pri poskytovaní lekárskej služby prvej pomoci v ambulancii lekárskej služby prvej pomoci, ktorú prevádzkuje poskytovateľ na základe povolenia na prevádzkovanie ambulancie lekárskej služby prvej pomoci vydaného podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2017, sa postupuje do 30. júna 2018 podľa predpisov účinných do 31. októbra 2017.
(5)
Povolenia na prevádzkovanie ambulancie lekárskej služby prvej pomoci, ak ide o poskytovateľa, ktorý poskytuje špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť, vydané do 31. októbra 2017 sa považuje za povolenie vydané podľa tohto zákona v znení od
1. novembra 2017.
(6)
Dňom nadobudnutia účinkov povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa tohto zákona v znení od 1. novembra 2017 zaniká poskytovateľovi, ktorý sa stal organizátorom podľa tohto zákona v znení od 1. novembra 2017, povolenie na prevádzkovanie ambulancie lekárskej služby prvej pomoci vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2017, v tom spádovom území, v ktorom sa poskytovateľ stal organizátorom.
(7)
Prvé výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vyhlási ministerstvo zdravotníctva najneskôr do
28. februára 2018.
(8)
Konanie vo veci vydania povolenia z dôvodu zmeny miesta prevádzkovania ústavného zdravotníckeho zariadenia zaradeného do koncovej siete poskytovateľov (§ 5a), jeho odborného zamerania a zmeny jeho odborného zástupcu podľa § 17, konanie vo veci dočasného pozastavenia povolenia na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia zaradeného do koncovej siete poskytovateľov podľa § 18 a konanie vo veci zrušenia povolenia na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia zaradeného do koncovej siete poskytovateľov podľa § 19 začaté samosprávnym krajom ako orgánom príslušným na konanie v prvom stupni a právoplatne neskončené podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2017, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2017.
(9)
Konanie o uložení pokuty (§ 82) držiteľovi povolenia na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia zaradeného do koncovej siete poskytovateľov (§ 5a) začaté samosprávnym krajom ako orgánom príslušným na uloženie pokuty [§ 81 ods. 2 písm. a)] a právoplatne neskončené podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2017, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2017.
(10)
Zmeny údajov v povolení, ktoré oznámil držiteľ povolenia na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia zaradeného do koncovej siete poskytovateľov (§ 5a) samosprávnemu kraju ako orgánu príslušnému na vydanie povolenia do 31. októbra 2017, vyznačí v povolení samosprávny kraj, ak ich nevyznačil do 31. októbra 2017.“.
Čl. V
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z. a zákona č. 41/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenami x) a y), ktoré znejú:
„x)
uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (ďalej len „organizátor“),16h) ktorý je ovládanou osobou,16i) paušálnu úhradu podľa § 8 ods. 10 od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom začal spĺňať niektorú z podmienok podľa § 8 ods. 10 až do prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom prestal spĺňať niektorú z podmienok podľa § 8 ods. 10,
y)
uhrádza organizátorovi, ktorý nedokázal úplne zabezpečiť poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa osobitného predpisu16j) paušálnu úhradu podľa
§ 8 ods. 11 za kalendárny mesiac, v ktorom organizátor nedokázal úplne zabezpečiť poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16h až 16j znejú:
„16h) § 14a zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
16i) § 66a Obchodného zákonníka.
16j) § 8a ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.“.
2.
V § 7 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Zdravotná poisťovňa je povinná uzatvárať zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s každým organizátorom pre každú ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby a pre každú ambulanciu doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby.“.
3.
V § 8 odsek 6 znie:
„(6)
Zdravotná poisťovňa uhrádza poskytovateľovi zubno-lekárskej pohotovostnej služby27) úhradu za zdravotnú starostlivosť vo výške, ktorú ustanoví vláda nariadením.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:
„27) § 2 ods. 29 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.“.
4.
§ 8 sa dopĺňa odsekmi 9 až 12, ktoré znejú:
„(9)
Zdravotná poisťovňa uhrádza organizátorovi mesačne paušálnu úhradu za poskytovanie zdravotnej starostlivosti27g) v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa podielu jej poistencov na celkovom počte poistencov a úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby a doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby. Výšku paušálnej úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, výšku úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby a doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad ustanoví vláda nariadením.
(10)
Ak organizátor patrí do jednej skupiny ovládaných osôb, v ktorej sa prevádzkuje
a)
viac ako 20 % a menej ako 50 % zo všetkých pevných ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,16h) patrí mu za jeden pevný bod paušálna úhrada znížená o 30 % alebo
b)
aspoň 50 % zo všetkých ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, patrí mu za jeden pevný bod paušálna úhrada znížená o 50 %.
(11)
Ak organizátor nedokázal úplne zabezpečiť poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa osobitného predpisu16j) v kalendárnom mesiaci, za ktorý mu patrí paušálna úhrada, v rozsahu
a)
do 7 hodín nezabezpečenia, patrí mu paušálna úhrada znížená o 3 %,
b)
viac ako 7 hodín a menej ako 49 hodín nezabezpečenia, patrí mu paušálna úhrada znížená o 3,5 % za každé začaté 4 hodiny nezabezpečenia poskytovania ambulantnej pohotovostnej služby,
c)
viac ako 49 hodín nezabezpečenia, patrí mu paušálna úhrada znížená o 75 %.
(12)
Podiel zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov pre príslušný kalendárny rok úrad určí podľa počtu poistencov evidovaných v centrálnom registri poistencov k 1. januáru kalendárneho roka a bez zbytočného odkladu písomne oznámi zdravotnej poisťovni. Ak v priebehu kalendárneho roka dôjde k vzniku, zrušeniu, zlúčeniu, splynutiu zdravotných poisťovní alebo prevodu poistného kmeňa zdravotnej poisťovne na inú zdravotnú poisťovňu, určí úrad a písomne oznámi bez zbytočného odkladu zdravotným poisťovniam upravený podiel zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27g znie:
„27g) § 8a ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.“.
5.
Za § 86ssa vkladá §86t, ktorý v rátane nadpisu znie:
㤠86t
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1)
Zdravotná poisťovňa uhrádza do 30. júna 2018 poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie lekárskej služby prvej pomoci podľa právnych predpisov účinných do 31. októbra 2017, úhradu za zdravotnú starostlivosť podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2017. Vykonávací právny predpis vydaný podľa § 8 ods. 6 v znení účinnom do 31. októbra 2017 zostáva platný a účinný do 30. júna 2018.“.
(2)
Výška príspevku na správu a rozvoj národného zdravotníckeho informačného systému
(§ 8b) na kalendárny rok 2018 je 0,3 % zo základu na jej určenie.“.
6.
§ 87 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 226/2005 Z. z. o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 380/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 288/2010 Z. z.“.
Čl. VI
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 306/2016 Z. z. a zákona č. 41/2017 Z. z. sa mení takto:
V § 120 ods. 4 písm. d) sa slová „lekárskej služby prvej pomoci“ nahrádzajú slovami „zubno-lekárskej pohotovostnej služby, lekárom ambulantnej pohotovostnej služby“.
Čl. VII
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2017 okrem čl. V šiesteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.