255/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.10.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

255
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. októbra 2017
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
1. v y h l a s u j e m
podľa § 219 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 48 ods. 1 písm. a) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;
2. u r č u j e m
a)
podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov deň konania nových volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 27. januára 2018,
b)
podľa § 48 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Andrej Danko v. r.
Príloha č. 1
k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/2017 Z. z.
ZOZNAM OBCÍ,
v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 27. januára 2018

Obec Volí sa Obvod1) Kraj
Rovinka starosta Senec Bratislavský kraj
Dolný Lopašov poslanec Piešťany Trnavský kraj
Dobrá Voda poslanci Trnava
Modrovka poslanec Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
Polianka poslanci
Horné Turovce starosta Levice Nitriansky kraj
Plavé Vozokany poslanec
Žitavany starosta Nitra
Martinová poslanci Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
Zombor poslanec Veľký Krtíš
Podzámčok poslanci Zvolen
Ondavka starosta poslanci Bardejov Prešovský kraj
Jezersko poslanec Kežmarok
Červená Voda poslanec Prešov
Korejovce starosta Svidník
Opátka starosta Košice-okolie Košický kraj
Chrasť nad Hornádom poslanci Spišská Nová Ves
Kaľava starosta
Príloha č. 2
k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/2017 Z. z.
LEHOTY
na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 27. januára 2018
Lehota § – ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16 – 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb obec 3. 11. 2017
65 dní 9 – 3 Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má
v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva
obecné zastupiteľstvo 23. 11. 2017
55 dní 16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listín politické strany a nezávislí kandidáti 3. 12. 2017
55 dní 14 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 3. 12. 2017
50 dní 14 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej komisie miestna volebná komisia 8. 12. 2017
45 dní 17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva
a na starostu obce
miestna volebná komisia 13. 12. 2017
40 dní 10 – 2 Určenie volebných miestností starosta obce 18. 12. 2017
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna volebná komisia 23. 12. 2017
30 dní 13 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisie obvodná volebná komisia 28. 12. 2017
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb obec 2. 1. 2018
20 dní 15 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 7. 1. 2018
17 dní 30 – 1 Začiatok volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 10. 1. 2018
15 dní 15 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková volebná komisia 12. 1. 2018
48 hodín 30 – 3 Ukončenie volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 25. 1. 2018
26 – 1 Volebný deň okrsková volebná komisia 27. 1. 2018
1)
Podľa § 13 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.