254/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

254
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 16. októbra 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 204 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 536/2008 Z. z., vyhlášky č. 235/2010 Z. z., vyhlášky č. 514/2011 Z. z. a vyhlášky č. 25/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 12a sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:
„(2)
Ak zabezpečený veriteľ zmarí už oznámený proces speňaženia zaťaženého majetku správcom (§ 167k ods. 3 zákona), patrí správcovi paušálna odmena 200 eur.
(3)
Na určenie odmeny správcu za prevod zaťaženého majetku (§ 167k ods. 7 zákona) sa primerane použijú ustanovenia o odmene správcu z výťažku (§ 13).
(4)
Paušálna odmena správcu za konanie schôdze veriteľov (§ 167m ods. 3 zákona) je 200 eur.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 5 a 6.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2017.
Lucia Žitňanská v. r.