252/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.10.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

252
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 3 ods. 2 písm. l) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

opatrenie č. S05498-OL-2017 z 9. októbra 2017, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu v znení neskorších predpisov.


Opatrenie v § 3 ods. 11 upravuje dátum minimálnej trvanlivosti minerálnej vody, pramenitej vody a balenej pitnej vody vrátane minerálnej vody a pramenitej vody označenej slovami „vhodná na prípravu stravy pre dojčatá“ alebo „Dojčenská voda“. Dátum minimálnej trvanlivosti musí byť určený podľa druhu spotrebiteľského obalu a podmienok plnenia, skladovania a prepravy tak, aby voda spĺňala požiadavky na kvalitu podľa prílohy č. 1 do dátumu minimálnej trvanlivosti.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2017.

Opatrenie je uverejnené v úplnom znení na webovom sídle Slov-Lex https://www.slov-lex.sk/chronologicky-register-opatreni/SK/OP/ a v čiastke 47/2017 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.