251/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

251
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 9. októbra 2017,
ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. f) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Územie ochranného pásma I. stupňa prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore je v okrese Kežmarok v územiach obcí Červený Kláštor a Lechnica. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Územie ochranného pásma II. stupňa prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore je v okrese Kežmarok v územiach obcí Červený Kláštor a Lechnica a v okrese Stará Ľubovňa v územiach obcí Haligovce, Lesnica a Veľký Lipník. Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 a popis hydrogeologickej štruktúry prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore je uvedený v prílohe č. 3.
(4)
Mapové podklady, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na Okresnom úrade v Prešove, na Okresnom úrade v Kežmarku, na Okresnom úrade v Starej Ľubovni a na obecných úradoch v Červenom Kláštore, Lechnici, Haligovciach, Lesnici a Veľkom Lipníku.
§ 2
Druhy zakázaných činností v ochranných pásmach ustanovených v § 1 ods. 1 a 2 sú uvedené v prílohe č. 4.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2017.
v z. Stanislav Špánik v. r.
Príloha č. 4
k vyhláške č. 251/2017 Z. z.
DRUHY ZAKÁZANÝCH ČINNOSTÍ
A. V ochrannom pásme I. stupňa prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore sú zakázané tieto činnosti:
1.
vykonávanie chemického posypu pozemných komunikácií,
2.
používanie prostriedkov na chemickú ochranu rastlín a trávnatých porastov okrem prípravkov registrovaných v Zozname autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov,
3.
spaľovanie všetkých druhov odpadov, zriaďovanie a prevádzkovanie spaľovní odpadov,
4.
prepravovanie a skladovanie nebezpečných a toxických látok, ktoré nie sú v súlade so zákonom o odpadoch,
5.
vykonávanie odvodňovacích a zavlažovacích prác, meliorácií, trhacích a výkopových prác,
6.
budovanie studní a iných vodných zdrojov v kvartérnych sedimentoch, povoľovanie odberu a odoberania podzemných vôd z nich bez kladného posúdenia vplyvu na prírodný liečivý zdroj vypracovaného oprávnenou osobou, ktoré nie je v súlade so zákonom o geologických prácach (geologický zákon),
7.
vykonávanie ťažby štrku a zeminy.
B. V ochrannom pásme II. stupňa prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore je zakázaná táto činnosť:
1.
vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom bez hydrogeologického prieskumu, ktoré nie sú v súlade so zákonom o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon),
2.
zriaďovanie skládok odpadov,
3.
spaľovanie nebezpečných odpadov,
4.
budovanie železničných dráh, pozemných komunikácií a súvisiacich objektov bez podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu s výnimkou miestnych komunikácií a účelových komunikácií,
5.
povoľovanie odberu a odoberania podzemnej vody v množstve vyššom ako 0,5 l/s bez kladného posúdenia vplyvu na prírodný liečivý zdroj vypracovaného oprávnenou osobou.