248/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

248
ZÁKON
zo 14. septembra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z. a zákona č. 93/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 12 písm. a) sa za slovom „prekladateľa“ vypúšťajú slová „na účely občianskeho súdneho konania, trestného konania vrátane prípravného konania, správneho konania, rozhodcovského konania alebo iného obdobného konania“.
2.
V § 1 ods. 12 písm. h) sa za slová „slovesné dielo“ vkladá čiarka a slová „dielo výtvarného umenia, dielo úžitkového umenia“.
3.
V § 1 ods. 12 písmeno q) znie:
„q)
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom je verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a), jeho rozpočtová organizácia alebo jeho príspevková organizácia a dodávateľom verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a), jeho rozpočtová organizácia alebo jeho príspevková organizácia, ktorý priamo dodáva tovar, uskutočňuje stavebnú prácu alebo poskytuje službu,“.
4.
V § 1 sa odsek 12 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
„t)
tvorba, vydanie a nákup učebníc, učebných textov a pracovných zošitov pre odborné a umelecké vyučovacie predmety v stredných odborných školách a konzervatóriách, pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a pre predmety vyučované v jazyku národnostných menšín, ktoré sú určené na vzdelávanie v školách,25a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
„25a) § 27 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
5.
V § 1 sa odsek 12 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:
„u)
poskytnutie služby, ktorú priamo poskytuje verejná vysoká škola a ktorej odberateľom je verejný obstarávateľ podľa § 7.“.
6.
V § 5 odsek 3 znie:
„(3)
Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
a)
15 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, zákazku na uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu a zákazku na poskytnutie služby bežne dostupnej na trhu, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1,
b)
50 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín podľa písmena c) a zákazku na poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1, ktoré nie sú zákazkami podľa písmena a),
c)
200 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny určené pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb alebo zariadenia podľa osobitného predpisu,27a) ak tieto poskytujú stravovanie, a ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
d)
150 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
„27a) Piata hlava prvý diel zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 8 ods. 1 písm. b) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorá nie je zákazkou podľa tretieho bodu,“.
8.
V § 8 ods. 1 písm. b) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:
„3.
200 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny určené pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb alebo zariadenia podľa osobitného predpisu,27a) ak tieto poskytujú stravovanie,“.
Doterajší tretí a štvrtý bod sa označujú ako štvrtý a piaty bod.
9.
V § 8 ods. 2 písm. a) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorá nie je zákazkou podľa tretieho bodu,“.
10.
V § 8 ods. 2 písm. a) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:
„3.
200 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny určené pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb alebo zariadenia podľa osobitného predpisu,27a) ak tieto poskytujú stravovanie,“.
Doterajší tretí a štvrtý bod sa označujú ako štvrtý a piaty bod.
11.
§ 40 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. c) alebo písm. b) povinní zohľadniť referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12, ak takéto referencie existujú.“.
12.
V § 55 odsek 1 znie:
„(1)
Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, alebo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači umiestnení na prvom až treťom mieste v novo zostavenom poradí spĺňali podmienky účasti za predpokladu, že existuje dostatočný počet uchádzačov, alebo tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti. Pri uzatváraní rámcovej dohody s viacerými uchádzačmi sa postupuje primerane podľa prvej vety a druhej vety. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ písomne požiadajú uchádzača alebo uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotia ich podľa § 40.“.
13.
V § 58 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „najviac na štyri roky,“.
14.
V § 58 odsek 4 znie:
„(4)
Využitím dynamického nákupného systému nie je možné zadať koncesiu. Využitím dynamického nákupného systému je možné uzavrieť rámcovú dohodu najviac na 12 mesiacov, len s jedným hospodárskym subjektom a bez možnosti opätovného otvorenia súťaže. Ustanovenia § 83 ods. 5 až 8 sa nepoužijú.“.
15.
V § 58 ods. 5 sa vypúšťajú slová „§ 2 ods. 5 písm. g),“.
16.
V § 60 odsek 1 znie:
„(1)
Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyzvú na predloženie ponuky všetkých záujemcov, ktorí boli zaradení do dynamického nákupného systému, osobitne na každú zákazku, ktorá sa zadáva s využitím tohto systému. Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako 10 dní.“.
17.
V § 61 odsek 4 znie:
„(4)
Zmluva alebo rámcová dohoda uzatvorené v elektronickej podobe s použitím technických a programových prostriedkov, ktoré sú rovnaké ako technické a programové prostriedky elektronického trhoviska, sa považujú za zmluvu alebo rámcovú dohodu uzatvorené v písomnej forme.“.
18.
V § 61 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou všeobecných podmienok používania dynamického nákupného systému môžu byť aj všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú súčasťou zmluvy alebo rámcovej dohody medzi uchádzačom alebo uchádzačmi a verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom uzatvorenej s využitím dynamického nákupného systému; zmena všeobecných obchodných podmienok nemá vplyv na už zadané zákazky.“.
19.
V § 108 ods. 1 písm. a) sa za slová „§ 109 až 112“ vkladajú slová „alebo podľa § 113 až 116“.
20.
V § 113 ods. 1 sa za slová „§ 45“ vkladá čiarka a slová „§ 49 ods. 5, § 52 ods. 1 až 4“, bodka na konci sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „§ 52 ods. 5 a 6 sa použijú primerane.“.
21.
V § 114 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Verejný obstarávateľ môže rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk.“.
22.
Za § 187b sa vkladá § 187c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠187c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1)
Postup zadávania zákazky, pri ktorom bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie do 31. októbra 2017, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. októbra 2017.
(2)
Postup zadávania zákazky preukázateľne začatý do 31. októbra 2017, pri ktorom sa podľa predpisov účinných do 31. októbra 2017 nevyžadovalo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. októbra 2017.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2017.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.