246/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

246
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,
z 12. júna 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. c), d), f), g), i), k), l) a n) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 3.
2.
§ 4, 5 a 12 sa vypúšťajú.
3.
V § 15 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Evidencia podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na plastové tašky, ktoré sa evidujú samostatne v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16 tabuľke č. 1a.“.
4.
V § 15 ods. 5 a § 16 ods. 4 sa vypúšťa slovo „súhrnne“.
5.
Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. októbra 2017
Ohlasovacia povinnosť o údajoch z evidencie o plastových taškách za rok 2017 sa plní za mesiace október až december.“.
6.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
7.
Prílohy č. 4 a 5 sa vypúšťajú.
8.
V prílohách č. 6 až 9, 11, 18 až 20 a 22 v spôsobe vypĺňania tlačiva k štatutárnemu orgánu sa za slovo „osoby“ vkladá čiarka a slová „tak ako je zapísaná v príslušnom registri“ sa nahrádzajú slovami „člena štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene spoločnosti alebo osoby splnomocnenej štatutárnym orgánom“.
9.
Príloha č. 13 vrátane nadpisu znie:
10.
Príloha č. 14 vrátane nadpisu znie:
11.
Príloha č. 15 vrátane nadpisu znie:
12.
Príloha č. 16 vrátane nadpisu znie:
13.
Príloha č. 23 vrátane nadpisu znie:
14.
Príloha č. 24 sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/720 z 29. apríla 2015, ktorou sa mení smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek (Ú. v. EÚ L 115, 6. 5. 2015).“.
ČI. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2017.
László Sólymos v. r.