243/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

243
ZÁKON
zo 7. septembra 2017
o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
vymedzenie verejnej výskumnej inštitúcie,
b)
spôsob založenia, vznik, spôsob zrušenia a zánik verejnej výskumnej inštitúcie,
c)
postavenie a právomoci zakladateľa verejnej výskumnej inštitúcie (ďalej len „zakladateľ“) a orgánov verejnej výskumnej inštitúcie,
d)
vymedzenie činnosti, hospodárenie a majetok verejnej výskumnej inštitúcie,
e)
organizačné zložky verejnej výskumnej inštitúcie,
f)
vnútorné predpisy vydávané verejnou výskumnou inštitúciou a vnútorné predpisy vydávané zakladateľom vo veciach verejnej výskumnej inštitúcie,
g)
register verejných výskumných inštitúcií (ďalej len „register“),
h)
správne delikty,
i)
transformáciu štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie zaoberajúcej sa výskumom na verejnú výskumnú inštitúciu.
(2)
Verejná výskumná inštitúcia je právnická osoba zapísaná v registri. Verejná výskumná inštitúcia je účtovnou jednotkou, ktorá nie je založená na účel podnikania.
(3)
Názov verejnej výskumnej inštitúcie obsahuje označenie „verejná výskumná inštitúcia“ alebo skratku „v. v. i.“. Iné osoby nesmú toto označenie používať vo svojom názve alebo v obchodnom mene.
(4)
Hlavnou činnosťou verejnej výskumnej inštitúcie je
a)
uskutočňovanie výskumu,
b)
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja,
c)
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja,
d)
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia,
e)
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi alebo
f)
vykonávanie činností podľa osobitných predpisov.1)
§ 2
Oprávnenia a povinnosti verejnej výskumnej inštitúcie
(1)
Verejná výskumná inštitúcia je oprávnená tiež uskutočňovať
a)
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a) až c) a e) na základe požiadaviek orgánov verejnej správy a za podmienok podľa osobitných predpisov,2)
b)
podnikateľskú činnosť v rámci činností podľa § 1 ods. 4 písm. a) až c),
c)
vývoj a inovácie na základe požiadaviek orgánov verejnej správy a za podmienok podľa osobitných predpisov,2)
d)
vývoj a inovácie ako podnikateľskú činnosť a
e)
vývoj a inovácie vo forme projektov podľa osobitného predpisu.3)
(2)
Činnosti podľa odseku 1 možno vykonávať, ak
a)
umožňujú účelnejšie využitie majetku a ľudských zdrojov verejnej výskumnej inštitúcie,
b)
ich uskutočňovaním nie je ohrozená činnosť verejnej výskumnej inštitúcie zabezpečovaná z finančných prostriedkov poskytovaných zakladateľom ako inštitucionálna forma podpory výskumu a vývoja4) (ďalej len „inštitucionálna forma podpory“),
c)
skutočne vynaložené náklady na ich uskutočňovanie sú kryté výnosmi z nich a
d)
nie sú financované z prostriedkov rozpočtu verejnej správy určených na podporu výskumu.
(3)
Verejná výskumná inštitúcia je povinná
a)
zverejňovať informácie o výsledkoch dosiahnutých pri uskutočňovaní svojej činnosti
1.
vo výročnej správe o činnosti a hospodárení (ďalej len „výročná správa“) a
2.
na Centrálnom informačnom portáli pre vedu, techniku a inovácie,5)
b)
poskytovať jej zakladateľovi na jeho žiadosť podklady potrebné pre výkon jeho právomocí,
c)
zriadiť a aktualizovať webové sídlo,
d)
zverejňovať na svojom webovom sídle
1.
zakladaciu listinu vrátane jej zmien a úplného znenia,
2.
vnútorné predpisy verejnej výskumnej inštitúcie vrátane ich úplného znenia,
3.
meno a priezvisko riaditeľa a
4.
meno a priezvisko vedúceho organizačnej zložky.
(4)
Verejná výskumná inštitúcia nesprístupní informácie z materiálov, ktoré sú predmetom rokovania správnej rady, vedeckej rady alebo dozornej rady, alebo zo zápisníc zo zasadnutí týchto orgánov, ak by v dôsledku ich sprístupnenia mohla vzniknúť ujma na právach alebo právom chránených záujmoch verejnej výskumnej inštitúcie. Tým nie je dotknuté sprístupňovanie informácií podľa osobitného predpisu.5a)
DRUHÁ ČASŤ
ZALOŽENIE, VZNIK, ZRUŠENIE A ZÁNIK VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE
§ 3
Zakladateľ
(1)
Zakladateľom môže byť
a)
ústredný orgán štátnej správy alebo
b)
Slovenská akadémia vied.
(2)
Verejná výskumná inštitúcia môže mať len jedného zakladateľa.
(3)
Zakladateľ
a)
uskutočňuje vklad majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe zakladateľa do verejnej výskumnej inštitúcie pri jej založení
1.
so súhlasom Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“), ak ide o majetok v hodnote neprevyšujúcej 25 000 eur, alebo
2.
so súhlasom vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) a s predchádzajúcim súhlasom ministerstva financií, ak ide o majetok v hodnote prevyšujúcej 25 000 eur,
b)
rozhoduje o
1.
splynutí verejných výskumných inštitúcií,
2.
zlúčení verejných výskumných inštitúcií,
3.
rozdelení verejnej výskumnej inštitúcie alebo
4.
zrušení verejnej výskumnej inštitúcie s likvidáciou,
c)
schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady a jeho zmeny,
d)
vykonáva hodnotenie verejnej výskumnej inštitúcie postupom podľa svojich vnútorných predpisov,
e)
zverejňuje na svojom webovom sídle svoje vnútorné predpisy podľa § 38 ods. 1 vrátane ich úplného znenia a vzorové vnútorné predpisy verejnej výskumnej inštitúcie,
f)
plní iné úlohy podľa tohto zákona.
§ 4
Založenie verejnej výskumnej inštitúcie
(1)
Verejná výskumná inštitúcia sa zakladá zakladacou listinou, ktorú vydáva zakladateľ; deň jej vydania je dňom založenia.
(2)
Zakladacia listina obsahuje
a)
názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie5b) (ďalej len „identifikačné číslo“) zakladateľa,
b)
názov a sídlo verejnej výskumnej inštitúcie,
c)
určenie času, na ktorý sa verejná výskumná inštitúcia zakladá, ak verejná výskumná inštitúcia nie je založená na neurčitý čas,
d)
predmet prevažujúcej hlavnej činnosti a ďalších hlavných činností,
e)
určenie orgánov verejnej výskumnej inštitúcie a počet členov správnej rady, dozornej rady a vedeckej rady, ak je zriadená,
f)
skutočnosť, či členovia správnej rady, ktorí sú zamestnancami verejnej výskumnej inštitúcie, a členovia vedeckej rady, ak je zriadená, sú volení alebo vymenovaní, ak ide o verejnú výskumnú inštitúciu, ktorej zakladateľom je ústredný orgán štátnej správy, alebo o verejnú výskumnú inštitúciu, ktorej prevažujúcou hlavnou činnosťou je činnosť podľa § 1 ods. 4 písm. b) alebo písm. c),
g)
vymedzenie majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe zakladateľa, ktorý zakladateľ vkladá do verejnej výskumnej inštitúcie, a určenie záväzkov, ktoré s ním súvisia a ktoré prechádzajú na verejnú výskumnú inštitúciu,
h)
názvy organizačných zložiek, ak sa verejná výskumná inštitúcia člení na organizačné zložky,
i)
ďalšie skutočnosti.
(3)
Zakladateľ môže zakladaciu listinu zmeniť na návrh
a)
správnej rady a po predchádzajúcich písomných vyjadreniach vedeckej rady, ak je zriadená, a dozornej rady alebo
b)
dozornej rady a po predchádzajúcich písomných vyjadreniach správnej rady a vedeckej rady, ak je zriadená.
(4)
Zakladateľ je povinný doplniť do zakladacej listiny identifikačné číslo verejnej výskumnej inštitúcie bezodkladne po jeho pridelení.
Vznik verejnej výskumnej inštitúcie
§ 5
(1)
Verejná výskumná inštitúcia vzniká dňom zápisu do registra.
(2)
Návrh na zápis do registra podáva Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) zakladateľ do 30 dní od založenia verejnej výskumnej inštitúcie. V návrhu na zápis do registra zakladateľ môže uviesť deň, ku ktorému sa má zápis do registra uskutočniť, najskôr však piaty pracovný deň odo dňa doručenia návrhu na zápis do registra. Prílohou návrhu na zápis do registra je zakladacia listina.
(3)
Ak verejná výskumná inštitúcia má vzniknúť splynutím alebo rozdelením, podáva zakladateľ spolu s návrhom na zápis vznikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie do registra aj návrh na výmaz zanikajúcich verejných výskumných inštitúcií z registra. Ak majú zanikajúce verejné výskumné inštitúcie rôznych zakladateľov, návrh na ich výmaz z registra podáva za všetky zakladateľ vznikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie.
§ 6
(1)
V čase od založenia verejnej výskumnej inštitúcie do jej vzniku koná v mene verejnej výskumnej inštitúcie jej zakladateľ.
(2)
Vznikom verejnej výskumnej inštitúcie prechádzajú všetky práva a záväzky, ktoré vznikli konaním zakladateľa podľa odseku 1, na verejnú výskumnú inštitúciu.
(3)
V čase od vzniku verejnej výskumnej inštitúcie do vymenovania riaditeľa vykonáva funkciu jej riaditeľa osoba vymenovaná zakladateľom a uvedená v zakladacej listine (ďalej len „poverený riaditeľ“). Povereného riaditeľa môže zakladateľ odvolať aj pred vymenovaním riaditeľa. Poverený riaditeľ sa môže výkonu funkcie vzdať. Ak poverený riaditeľ prestane vykonávať svoju funkciu, zakladateľ bezodkladne vymenuje za povereného riaditeľa inú osobu.
§ 7
Spôsoby zrušenia verejnej výskumnej inštitúcie
(1)
Zániku verejnej výskumnej inštitúcie predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo zrušenie bez likvidácie.
(2)
Verejná výskumná inštitúcia sa zrušuje
a)
dňom uvedeným v rozhodnutí zakladateľa o zrušení verejnej výskumnej inštitúcie s likvidáciou, inak dňom vydania tohto rozhodnutia,
b)
dňom uvedeným v rozhodnutí zakladateľa o zlúčení, splynutí alebo o rozdelení verejnej výskumnej inštitúcie, inak dňom vydania tohto rozhodnutia,
c)
dňom uvedeným v písomnej zmluve viacerých zakladateľov o zlúčení alebo splynutí verejných výskumných inštitúcií, inak dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,
d)
uplynutím času, na ktorý bola verejná výskumná inštitúcia založená,
e)
zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku verejnej výskumnej inštitúcie,
f)
zrušením konkurzu pre nedostatok majetku verejnej výskumnej inštitúcie alebo
g)
zrušením konkurzu na majetok verejnej výskumnej inštitúcie po splnení konečného rozvrhu výťažku.
§ 8
Zrušenie verejnej výskumnej inštitúcie zakladateľom
(1)
O zrušení verejnej výskumnej inštitúcie a o jej vstupe do likvidácie rozhoduje jej zakladateľ na návrh
a)
správnej rady a po predchádzajúcich písomných vyjadreniach vedeckej rady, ak je zriadená, a dozornej rady alebo
b)
dozornej rady a po predchádzajúcich písomných vyjadreniach správnej rady a vedeckej rady, ak je zriadená.
(2)
Na zrušenie verejnej výskumnej inštitúcie s likvidáciou sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii, ak v odsekoch 3 až 9 nie je ustanovené inak.
(3)
Ak sa verejná výskumná inštitúcia ruší s likvidáciou, zakladateľ
a)
vymenúva a odvoláva likvidátora a určuje jeho odmenu,
b)
schvaľuje účtovnú závierku ku dňu skončenia likvidácie,
c)
schvaľuje konečnú správu o priebehu likvidácie a
d)
rozhoduje o rozdelení likvidačného zostatku zrušenej verejnej výskumnej inštitúcie.
(4)
Dňom vymenovania likvidátora prechádza pôsobnosť všetkých orgánov na likvidátora iba v rozsahu nevyhnutnom na likvidáciu verejnej výskumnej inštitúcie.
(5)
Likvidátor zodpovedá za výkon svojej funkcie zakladateľovi. Ak likvidátor porušuje svoje povinnosti, zakladateľ likvidátora odvolá a vymenuje nového likvidátora.
(6)
Ku dňu skončenia likvidácie likvidátor zostaví a predloží zakladateľovi na schválenie účtovnú závierku spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie a návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku, ktorý vyplynie z likvidácie.
(7)
Ak zakladateľ nerozhodne o použití likvidačného zostatku, zánikom verejnej výskumnej inštitúcie prechádza likvidačný zostatok do vlastníctva Slovenskej republiky. Zakladateľ sa zároveň stáva správcom likvidačného zostatku.
(8)
Likvidátor do 60 dní po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku podá návrh zakladateľovi na výmaz verejnej výskumnej inštitúcie z registra. Návrh na výmaz verejnej výskumnej inštitúcie z registra podáva zakladateľ ministerstvu školstva do 30 dní od jeho predloženia zakladateľovi od likvidátora.
(9)
Náklady likvidácie verejnej výskumnej inštitúcie vrátane odmeny a náhrady nákladov likvidátora znáša zakladateľ zrušenej verejnej výskumnej inštitúcie.
§ 9
Zrušenie verejnej výskumnej inštitúcie bez likvidácie
(1)
Verejná výskumná inštitúcia sa môže zrušiť bez likvidácie
a)
zlúčením s inou verejnou výskumnou inštitúciou,
b)
splynutím s inou verejnou výskumnou inštitúciou alebo
c)
rozdelením na verejné výskumné inštitúcie.
(2)
Ak sú všetky dotknuté verejné výskumné inštitúcie v pôsobnosti jedného zakladateľa, o zrušení verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 rozhoduje zakladateľ. Ak majú dotknuté verejné výskumné inštitúcie rôznych zakladateľov, o zrušení podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b) uzatvoria zakladatelia písomnú zmluvu.
(3)
O zrušení verejnej výskumnej inštitúcie bez likvidácie rozhoduje zakladateľ alebo uzatvárajú písomnú zmluvu zakladatelia na návrh
a)
správnej rady a po predchádzajúcich písomných vyjadreniach vedeckej rady, ak je zriadená, a dozornej rady príslušnej verejnej výskumnej inštitúcie a správnych rád, vedeckých rád, ak sú zriadené, a dozorných rád ostatných dotknutých verejných výskumných inštitúcií alebo
b)
dozornej rady a po predchádzajúcich písomných vyjadreniach správnej rady príslušnej verejnej výskumnej inštitúcie a vedeckej rady príslušnej verejnej výskumnej inštitúcie, ak je zriadená, a správnych rád, vedeckých rád, ak sú zriadené, a dozorných rád ostatných dotknutých verejných výskumných inštitúcií.
(4)
Ak majú dotknuté verejné výskumné inštitúcie rôznych zakladateľov, každý zakladateľ vyžiada vyjadrenie správnej rady, vedeckej rady, ak je zriadená, a dozornej rady tej verejnej výskumnej inštitúcie, ktorá je v jeho pôsobnosti.
§ 10
Zlúčenie verejných výskumných inštitúcií
(1)
Zlúčením verejných výskumných inštitúcií dochádza k zániku jednej alebo viacerých verejných výskumných inštitúcií, pričom majetok, oprávnenia a záväzky, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, zanikajúcich verejných výskumných inštitúcií prechádzajú na inú už existujúcu verejnú výskumnú inštitúciu, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich verejných výskumných inštitúcií.
(2)
Rozhodnutie zakladateľa o zlúčení verejných výskumných inštitúcií obsahuje názov, sídlo, identifikačné číslo zanikajúcich verejných výskumných inštitúcií a názov, sídlo a identifikačné číslo nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcie. Zakladateľ zároveň zmení zakladaciu listinu nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcie.
(3)
Ak sa zlučujú verejné výskumné inštitúcie, ktoré sú založené rôznymi zakladateľmi, rozhodnutie o zlúčení verejných výskumných inštitúcií nahrádza písomná zmluva o zlúčení verejných výskumných inštitúcií, ktorá zároveň určí, ktorý zo zakladateľov bude vykonávať práva a povinnosti zakladateľa vo vzťahu k nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcii. Takto určený zakladateľ zmení zakladaciu listinu nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcie.
§ 11
Splynutie verejných výskumných inštitúcií
(1)
Splynutím verejných výskumných inštitúcií dochádza k zániku dvoch alebo viacerých verejných výskumných inštitúcií, pričom majetok, oprávnenia a záväzky, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, zanikajúcich verejných výskumných inštitúcií prechádzajú na novozaloženú verejnú výskumnú inštitúciu, ktorá sa svojím vznikom stáva právnym nástupcom zanikajúcich verejných výskumných inštitúcií.
(2)
Rozhodnutie zakladateľa o splynutí verejných výskumných inštitúcií musí obsahovať názov, sídlo a identifikačné číslo zanikajúcich verejných výskumných inštitúcií a názov a sídlo nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcie. Zakladateľ zároveň vydá zakladaciu listinu nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcie.
(3)
Ak sú zanikajúce verejné výskumné inštitúcie založené rôznymi zakladateľmi, rozhodnutie o splynutí verejných výskumných inštitúcií nahrádza písomná zmluva o splynutí verejných výskumných inštitúcií, ktorá zároveň určí, ktorý zo zakladateľov bude vykonávať práva a povinnosti zakladateľa nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcie. Takto určený zakladateľ vydá zakladaciu listinu nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcie.
Rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie
§ 12
(1)
Rozdelením verejnej výskumnej inštitúcie dochádza k zániku verejnej výskumnej inštitúcie, pričom majetok, oprávnenia a záväzky, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie prechádzajú na
a)
iné už existujúce verejné výskumné inštitúcie, ktoré sa tým stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie, alebo
b)
novozaložené verejné výskumné inštitúcie, ktoré sa svojím vznikom stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie.
(2)
Rozhodnutie zakladateľa o rozdelení verejnej výskumnej inštitúcie musí obsahovať
a)
názov, sídlo a identifikačné číslo zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie,
b)
názov a sídlo nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcie, a ak ide o existujúcu verejnú výskumnú inštitúciu, aj jej identifikačné číslo a
c)
rozsah, v akom majetok, oprávnenia a záväzky, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie prechádzajú na jednotlivé nástupnícke verejné výskumné inštitúcie.
(3)
Ak ide o rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 písm. b), zakladateľ zároveň s rozhodnutím podľa odseku 2 vydá zakladacie listiny nástupníckych verejných výskumných inštitúcií.
(4)
Nástupnícke verejné výskumné inštitúcie ručia za záväzky, ktoré na ne prešli rozdelením zo zaniknutej verejnej výskumnej inštitúcie, len majetkom nadobudnutým rozdelením z tejto zaniknutej verejnej výskumnej inštitúcie.
(5)
Ak v rozhodnutí o rozdelení verejnej výskumnej inštitúcie nie je určené, na ktorú nástupnícku verejnú výskumnú inštitúciu prechádza časť majetku zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie, prechádza táto časť majetku do podielového spoluvlastníctva všetkých nástupníckych verejných výskumných inštitúcií. Podiely jednotlivých nástupníckych verejných výskumných inštitúcií sa určia pomerom, v akom na nástupnícke verejné výskumné inštitúcie prešla čistá hodnota majetku zaniknutej verejnej výskumnej inštitúcie.
(6)
Ak v rozhodnutí o rozdelení verejnej výskumnej inštitúcie nie je určené, na ktorú nástupnícku verejnú výskumnú inštitúciu prechádza časť záväzkov zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie, k týmto záväzkom sú zaviazané nástupnícke verejné výskumné inštitúcie spoločne a nerozdielne.
§ 13
(1)
Účinky zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia verejných výskumných inštitúcií nastávajú zápisom do registra.
(2)
V registri sa k jednému dňu vykoná výmaz zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie a zároveň zápis
a)
verejných výskumných inštitúcií, ktoré vznikli splynutím alebo rozdelením,
b)
zlúčenia pri nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcii alebo
c)
rozdelenia podľa § 12 ods. 1 písm. a) pri nástupníckych verejných výskumných inštitúciách.
(3)
Pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení verejných výskumných inštitúcií sa do registra zapisuje pri
a)
zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcii
1.
údaj o tom, že zanikla splynutím, zlúčením alebo rozdelením,
2.
názov nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcie,
3.
sídlo nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcie a
4.
identifikačné číslo nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcie,
b)
novozaloženej nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcii, ak ide o splynutie verejnej výskumnej inštitúcie alebo rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie,
1.
údaje zapisované pri vzniku verejnej výskumnej inštitúcie,
2.
údaj o tom, že je právnym nástupcom verejnej výskumnej inštitúcie,
3.
údaj o tom, že vznikla splynutím alebo rozdelením,
4.
názov zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie,
5.
sídlo zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie a
6.
identifikačné číslo zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie,
c)
existujúcej nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcii, ak ide o zlúčenie verejnej výskumnej inštitúcie alebo rozdelenie podľa § 12 ods. 1 písm. a),
1.
údaj o tom, že je právnym nástupcom verejnej výskumnej inštitúcie,
2.
názov zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie,
3.
sídlo zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie a
4.
identifikačné číslo zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie.
§ 14
Zánik verejnej výskumnej inštitúcie
(1)
Verejná výskumná inštitúcia zaniká ku dňu výmazu z registra.
(2)
Ministerstvo školstva rozhodne o výmaze verejnej výskumnej inštitúcie do 30 dní od podania návrhu na výmaz verejnej výskumnej inštitúcie z registra.
TRETIA ČASŤ
ORGÁNY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE A ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA
§ 15
Orgány verejnej výskumnej inštitúcie
(1)
Orgánmi verejnej výskumnej inštitúcie sú
a)
riaditeľ,
b)
správna rada,
c)
vedecká rada a
d)
dozorná rada.
(2)
Ak ide o verejnú výskumnú inštitúciu, ktorej prevažujúcou hlavnou činnosťou je činnosť podľa § 1 ods. 4 písm. b) alebo písm. c), vedecká rada sa zriaďuje, ak tak zakladateľ určí v zakladacej listine.
§ 16
Riaditeľ
(1)
Riaditeľ je štatutárny orgán verejnej výskumnej inštitúcie, ktorý ju riadi, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Riaditeľ rozhoduje vo všetkých veciach, ak tieto nie sú týmto zákonom zverené do pôsobnosti iného orgánu verejnej výskumnej inštitúcie alebo do pôsobnosti zakladateľa.
(2)
Riaditeľ zodpovedá za
a)
vedenie účtovníctva,
b)
zostavenie účtovnej závierky,
c)
predloženie účtovnej závierky po jej overení štatutárnym audítorom na prerokovanie správnej rade a na schválenie dozornej rade,
d)
prípravu návrhov vnútorných predpisov a ich zmien a ich predloženie správnej rade na schválenie,
e)
zakladanie dokumentov a listín do zbierky listín registra, podávanie návrhov na zápis údajov do registra,
f)
zverejňovanie povinných informácií na webovom sídle verejnej výskumnej inštitúcie,
g)
prípravu návrhov právnych úkonov, ktoré pre svoju platnosť vyžadujú predchádzajúce písomné schválenie dozornou radou alebo zakladateľom a zabezpečuje ich predloženie dozornej rade alebo zakladateľovi,
h)
organizovanie a riadenie projektov v spolupráci s podnikateľmi a spoluprácu s podnikateľmi,
i)
iné úlohy podľa tohto zákona, vnútorných predpisov verejnej výskumnej inštitúcie alebo vnútorných predpisov zakladateľa podľa § 38 ods. 1.
(3)
Funkčné obdobie riaditeľa je päťročné. Za riaditeľa môže byť tá istá osoba vymenovaná najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.
(4)
Riaditeľa môže zakladateľ odvolať
a)
na návrh správnej rady,
b)
na návrh dozornej rady a po predchádzajúcom písomnom vyjadrení správnej rady a vedeckej rady, ak je zriadená,
c)
na návrh vedeckej rady, ak je zriadená, a po predchádzajúcom písomnom vyjadrení správnej rady a dozornej rady,
d)
na návrh najmenej polovice oprávnených voličov podľa § 23 ods. 2 alebo
e)
z vlastného podnetu; zakladateľ vyzve správnu radu, vedeckú radu, ak je zriadená, a dozornú radu na vyjadrenie k takému podnetu a predloží im jeho písomné odôvodnenie.
(5)
Funkcia riaditeľa je nezlučiteľná s funkciou člena dozornej rady, ako aj s funkciou člena vedeckej rady.
(6)
Riaditeľ má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach vedeckej rady, dozornej rady a orgánov organizačnej zložky. Riaditeľ sa môže na ich zasadnutiach vyjadrovať ku všetkým prerokúvaným otázkam.
(7)
Na žiadosť riaditeľa sú predseda alebo poverený člen správnej rady, vedeckej rady alebo dozornej rady povinní do 30 dní zvolať zasadnutie príslušného orgánu. Ak tak predseda alebo poverený člen príslušného orgánu neurobí, zasadnutie zvolá riaditeľ.
(8)
Zakladateľ môže v zakladacej listine uviesť, že riaditeľ príslušnej verejnej výskumnej inštitúcie sa označuje ako generálny riaditeľ. Túto skutočnosť ministerstvo školstva vyznačí v registri.
§ 17
Správna rada
(1)
Správna rada sa spolu s riaditeľom podieľa na riadení verejnej výskumnej inštitúcie.
(2)
Ak sa verejná výskumná inštitúcia nečlení na organizačné zložky, členmi správnej rady sú
a)
riaditeľ a
b)
najmenej štyria členovia spomedzi zamestnancov verejnej výskumnej inštitúcie.
(3)
Ak sa verejná výskumná inštitúcia člení na organizačné zložky, členmi správnej rady sú
a)
riaditeľ,
b)
vedúci organizačných zložiek a
c)
najmenej traja členovia spomedzi zamestnancov verejnej výskumnej inštitúcie.
(4)
Predsedom správnej rady je riaditeľ. Správna rada má podpredsedu, ktorého spomedzi seba volia členovia správnej rady. Podpredseda správnej rady zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti.
(5)
Členstvo v správnej rade vzniká voľbou; ak ide o verejnú výskumnú inštitúciu, ktorej zakladateľom je ústredný orgán štátnej správy, alebo o verejnú výskumnú inštitúciu, ktorej prevažujúcou hlavnou činnosťou je činnosť podľa § 1 ods. 4 písm. b) alebo písm. c), členstvo vzniká voľbou alebo vymenovaním zakladateľom. Ak ide o riaditeľa a vedúceho organizačnej zložky, členstvo v správnej rade vzniká dňom vymenovania do príslušnej funkcie.
(6)
Funkčné obdobie členov správnej rady podľa odseku 2 písm. b) alebo odseku 3 písm. c) je päťročné.
(7)
Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena správnej rady určuje podrobnosti o
a)
špecifických požiadavkách na kandidátov na členov správnej rady,
b)
voľbe členov správnej rady podľa odseku 2 písm. b) alebo odseku 3 písm. c) a
c)
spôsobe odvolávania volených členov správnej rady.
(8)
Správna rada
a)
navrhuje zakladateľovi
1.
zmeny zakladacej listiny,
2.
zlúčenie, splynutie, rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie alebo jej zrušenie s likvidáciou,
b)
vyjadruje sa k návrhu na zlúčenie, splynutie, rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie alebo jej zrušenie s likvidáciou,
c)
vykonáva dohľad nad riadnym hospodárením,
d)
schvaľuje
1.
vnútorné predpisy a ich zmeny po predchádzajúcich písomných vyjadreniach vedeckej rady, ak je zriadená, a dozornej rady; uplynutím lehoty 30 dní od doručenia návrhu správnej rady predsedovi alebo poverenému členovi vedeckej rady, ak je zriadená, alebo dozornej rady platí, že príslušný orgán sa vyjadril súhlasne,
2.
strednodobý výhľad financovania na tri až päť rokov,
3.
odpisový plán,
4.
uzatvorenie zmluvy o čerpaní úveru v prospech verejnej výskumnej inštitúcie, ak nejde o zmluvu, na ktorej uzatvorenie dáva predchádzajúci písomný súhlas dozorná rada alebo dozorná rada a zakladateľ,
e)
rozhoduje o ukončení projektu v rámci činností podľa § 2 ods. 1, ak jeho uskutočňovanie nedosahuje ukazovatele určené správnou radou,
f)
podieľa sa na príprave a realizácii výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa spôsobom určeným podľa predpisu zakladateľa,
g)
vydáva rokovací poriadok správnej rady a
h)
plní iné úlohy podľa tohto zákona, vnútorných predpisov verejnej výskumnej inštitúcie alebo vnútorných predpisov zakladateľa podľa § 38 ods. 1.
(9)
Funkcia člena správnej rady je nezlučiteľná s členstvom vo vedeckej rade alebo v dozornej rade.
§ 18
Vedecká rada
(1)
Vedecká rada má najmenej päť členov.
(2)
Členmi vedeckej rady sú významní odborníci z oblastí, v ktorých verejná výskumná inštitúcia uskutočňuje hlavnú činnosť, alebo z príbuzných oblastí. Najmenej jedna tretina členov vedeckej rady sú zástupcovia hospodárskej praxe alebo zástupcovia užívateľov výsledkov výskumu, ktorí nie sú zamestnancami žiadnej verejnej výskumnej inštitúcie; najmenej jeden z týchto členov vedeckej rady zároveň nie je zamestnancom žiadnej vysokej školy, ak zakladateľ neurčí v zakladacej listine inak.
(3)
Vedecká rada má svojho predsedu, ktorého spomedzi seba volia členovia vedeckej rady.
(4)
Členstvo vo vedeckej rade vzniká voľbou; ak ide o verejnú výskumnú inštitúciu, ktorej zakladateľom je ústredný orgán štátnej správy, alebo o verejnú výskumnú inštitúciu, ktorej prevažujúcou hlavnou činnosťou je činnosť podľa § 1 ods. 4 písm. b) alebo písm. c), členstvo vzniká voľbou alebo vymenovaním zakladateľom.
(5)
Funkčné obdobie členov vedeckej rady je päťročné. Za člena vedeckej rady môže byť tá istá osoba zvolená alebo vymenovaná opakovane.
(6)
Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady určuje podrobnosti o
a)
špecifických požiadavkách na kandidátov na členov vedeckej rady,
b)
podmienkach voľby volených členov vedeckej rady a
c)
spôsobe odvolávania volených členov vedeckej rady.
(7)
Vedecká rada, ak je zriadená,
a)
určuje vedeckú profiláciu verejnej výskumnej inštitúcie a koncepciu jej ďalšieho rozvoja v súlade s jej zakladacou listinou; ak ide o verejnú výskumnú inštitúciu v zakladateľskej pôsobnosti Slovenskej akadémie vied, robí tak po predchádzajúcom vyjadrení zakladateľa,
b)
vyjadruje sa k zámerom projektov výskumu, vývoja a inovácií,
c)
vyjadruje sa k návrhu na
1.
zlúčenie, splynutie, rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie alebo jej zrušenie s likvidáciou a
2.
vydanie alebo zmenu vnútorného predpisu,
d)
hodnotí výsledky výskumnej činnosti verejnej výskumnej inštitúcie a jej spôsobilosť vykonávať výskumnú činnosť,
e)
navrhuje členov odborových komisií pre doktorandské štúdium,
f)
podieľa sa na hodnotení zamestnancov verejnej výskumnej inštitúcie; ak sa verejná výskumná inštitúcia člení na organizačné zložky, tieto činnosti môže vnútorný predpis verejnej výskumnej inštitúcie zveriť inému orgánu,
g)
vydáva rokovací poriadok vedeckej rady a
h)
plní iné úlohy podľa tohto zákona, vnútorných predpisov verejnej výskumnej inštitúcie alebo vnútorných predpisov zakladateľa podľa § 38 ods. 1.
(8)
Funkcia člena vedeckej rady je nezlučiteľná s členstvom v správnej rade alebo dozornej rade.
§ 19
Dozorná rada
(1)
Prostredníctvom dozornej rady zakladateľ vykonáva dohľad nad
a)
činnosťou a hospodárením verejnej výskumnej inštitúcie,
b)
nakladaním s majetkom verejnej výskumnej inštitúcie a
c)
dodržiavaním zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov verejnej výskumnej inštitúcie a vnútorných predpisov zakladateľa podľa § 38 ods. 1.
(2)
Dozorná rada má troch členov alebo päť členov, z ktorých najmenej jeden nie je zamestnancom zakladateľa ani inej verejnej výskumnej inštitúcie v jeho zakladateľskej pôsobnosti.
(3)
Zakladateľ je povinný zabezpečiť, aby najmenej jeden člen dozornej rady, ktorý nie je zamestnancom príslušnej verejnej výskumnej inštitúcie, mal
a)
najmenej päť rokov odbornej praxe v oblasti práva alebo ekonómie a
b)
vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo v niektorom zo študijných odborov z podskupiny študijných odborov ekonómia a manažment získané na vysokej škole v Slovenskej republike alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojím rozsahom a obsahom rovnocenné; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.
(4)
Dozornú radu riadi jej predseda, ktorého spomedzi seba volia členovia dozornej rady.
(5)
Členov dozornej rady vymenúva a odvoláva zakladateľ.
(6)
Funkčné obdobie členov dozornej rady je dvojročné. Za člena dozornej rady môže byť tá istá osoba vymenovaná najviac v štyroch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.
(7)
Dozorná rada
a)
zisťuje pri výkone kontrolnej pôsobnosti nedostatky a predkladá príslušným orgánom verejnej výskumnej inštitúcie a zakladateľovi návrhy na odstránenie zistených nedostatkov,
b)
zostavuje najmenej raz ročne správu o svojej činnosti a túto predkladá zakladateľovi a riaditeľovi,
c)
schvaľuje účtovnú závierku,
d)
vyjadruje sa k návrhu na zlúčenie, splynutie, rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie alebo jej zrušenie s likvidáciou,
e)
pripravuje návrh svojho rokovacieho poriadku a tento predkladá zakladateľovi na schválenie a
f)
plní iné úlohy podľa tohto zákona, vnútorných predpisov verejnej výskumnej inštitúcie a vnútorných predpisov zakladateľa podľa § 38 ods. 1.
(8)
Členovia dozornej rady majú právo
a)
požadovať od riaditeľa a členov správnej rady informácie a vysvetlenia o všetkých záležitostiach verejnej výskumnej inštitúcie a
b)
nahliadať do všetkých účtovných kníh a iných dokladov verejnej výskumnej inštitúcie.
(9)
Funkcia člena dozornej rady je nezlučiteľná s členstvom v správnej rade alebo vedeckej rade.
(10)
Vzťah medzi verejnou výskumnou inštitúciou a členom dozornej rady sa spravuje ustanoveniami o príkaznej zmluve, ak z príslušnej príkaznej zmluvy alebo zo zákona nevyplýva iné určenie práv a povinností. Zmluvu s členom dozornej rady uzatvára zakladateľ.
§ 20
Organizačná zložka
(1)
Verejná výskumná inštitúcia sa môže členiť na organizačné zložky. Organizačná zložka nie je právnickou osobou. Organizačnú zložku riadi vedúci.
(2)
Organizačné zložky zriaďuje zakladateľ
a)
z vlastného podnetu pri založení verejnej výskumnej inštitúcie,
b)
na návrh správnej rady a po predchádzajúcich písomných vyjadreniach vedeckej rady, ak je zriadená, a dozornej rady alebo
c)
na návrh dozornej rady a po predchádzajúcich písomných vyjadreniach správnej rady a vedeckej rady, ak je zriadená.
(3)
Organizačné zložky verejnej výskumnej inštitúcie zrušuje zakladateľ na návrh
a)
správnej rady a po predchádzajúcich písomných vyjadreniach vedeckej rady, ak je zriadená, a dozornej rady alebo
b)
dozornej rady a po predchádzajúcich písomných vyjadreniach správnej rady a vedeckej rady, ak je zriadená.
(4)
Názov organizačnej zložky obsahuje názov verejnej výskumnej inštitúcie, ktorej je súčasťou, a osobitné označenie organizačnej zložky. Osobitné označenie organizačnej zložky určuje zakladateľ verejnej výskumnej inštitúcie v zakladacej listine; ak osobitné označenie organizačnej zložky vyplýva z osobitného predpisu,6) v zakladacej listine zakladateľ uvedie tento názov.
(5)
Vedúceho organizačnej zložky vymenúva a odvoláva riaditeľ. Riaditeľ o vymenovaní alebo o odvolaní vedúceho organizačnej zložky vopred písomne informuje zakladateľa. Ak zakladateľ v lehote do 20 pracovných dní odo dňa doručenia informácie riaditeľa podľa druhej vety doručí riaditeľovi svoj odôvodnený písomný nesúhlas s vymenovaním alebo s odvolaním vedúceho organizačnej zložky, riaditeľ vedúceho organizačnej zložky nevymenuje alebo neodvolá. Ak zakladateľ doručí riaditeľovi svoj odôvodnený písomný nesúhlas s vymenovaním vedúceho organizačnej zložky, riaditeľ môže do 10 pracovných dní odo dňa jeho doručenia informovať zakladateľa o vymenovaní iného z úspešných uchádzačov vo výberovom konaní za vedúceho organizačnej zložky; ak riaditeľ v tejto lehote zakladateľa neinformuje, vyhlási zakladateľ bezodkladne nové výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho organizačnej zložky. Zakladateľ môže svoj odôvodnený písomný nesúhlas s vymenovaním vedúceho organizačnej zložky doručiť v lehote podľa tretej vety, aj ak ide o vymenovanie iného z úspešných uchádzačov na základe príslušného výberového konania alebo o úspešného uchádzača na základe nového výberového konania.
(6)
Vedúci organizačnej zložky môže vo veciach týkajúcich sa ním riadenej organizačnej zložky robiť právne úkony v mene verejnej výskumnej inštitúcie v rozsahu podľa vnútorného predpisu verejnej výskumnej inštitúcie podľa § 37 ods. 3.
(7)
Funkcia vedúceho organizačnej zložky je nezlučiteľná s funkciou
a)
riaditeľa, ak odsek 11 neustanovuje inak,
b)
člena dozornej rady,
c)
člena vedeckej rady.
(8)
Funkčné obdobie vedúceho organizačnej zložky je päťročné. V tej istej verejnej výskumnej inštitúcii môže tá istá osoba vykonávať funkciu vedúceho tej istej organizačnej zložky najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.
(9)
Vedúceho organizačnej zložky môže riaditeľ odvolať
a)
na návrh správnej rady a po predchádzajúcom písomnom vyjadrení vedeckej rady, ak je zriadená, a dozornej rady,
b)
na návrh vedeckej rady a po predchádzajúcom písomnom vyjadrení správnej rady a dozornej rady,
c)
na návrh dozornej rady a po predchádzajúcom písomnom vyjadrení správnej rady a vedeckej rady, ak je zriadená,
d)
na návrh najmenej polovice osôb, ktoré sú organizačne zaradené do príslušnej organizačnej zložky a zároveň sú oprávnenými voličmi podľa § 23 ods. 2, alebo
e)
z vlastného podnetu; zakladateľ vyzve správnu radu, vedeckú radu, ak je zriadená, a dozornú radu na vyjadrenie k takému podnetu a predloží im jeho písomné odôvodnenie.
(10)
Zakladateľ môže v zakladacej listine uviesť, že vedúci príslušnej organizačnej zložky sa označuje ako riaditeľ. Túto skutočnosť ministerstvo školstva vyznačí v registri.
(11)
Zakladateľ môže na návrh všetkých vedúcich organizačných zložiek určiť v zakladacej listine verejnej výskumnej inštitúcie, že funkcia riaditeľa je zlučiteľná s funkciou vedúceho organizačnej zložky. Ak je zlučiteľnosť týchto funkcií určená a funkcia vedúceho príslušnej organizačnej zložky nie je obsadená, osoba, ktorá je vymenovaná za riaditeľa, sa zároveň stáva aj vedúcim organizačnej zložky, do ktorej je organizačne zaradená. Funkciu riaditeľa a funkciu vedúceho organizačnej zložky nie je možné obsadiť tou istou osobou, ak by došlo k prekročeniu príslušného počtu po sebe nasledujúcich funkčných období riaditeľa alebo vedúceho organizačnej zložky.
§ 21
Spoločné ustanovenia k riaditeľovi a vedúcemu organizačnej zložky
(1)
Riaditeľa vymenúva zakladateľ na základe výsledkov výberového konania. Vedúceho organizačnej zložky vymenúva riaditeľ na základe výsledkov výberového konania okrem ustanovenia do funkcie podľa § 20 ods. 11.
(2)
Za riaditeľa alebo vedúceho organizačnej zložky možno vymenovať len toho, kto
a)
je bezúhonný,
b)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
má vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa,
d)
má najmenej päťročnú prax v riadení v právnickej osobe uskutočňujúcej niektorú z činností podľa § 1 ods. 4,
e)
spĺňa ďalšie špecifické požiadavky na výkon príslušnej činnosti vo verejnej výskumnej inštitúcii určené vnútorným predpisom zakladateľa podľa § 38 ods. 1.
(3)
Úspešnému uchádzačovi vo výberovom konaní na obsadenie miesta riaditeľa alebo miesta vedúceho organizačnej zložky, ktorý nie je zamestnancom príslušnej verejnej výskumnej inštitúcie, vznikne dňom, kedy bol do príslušnej funkcie vymenovaný, nárok na uzatvorenie pracovnej zmluvy s verejnou výskumnou inštitúciou na dobu určitú, zodpovedajúcu trvaniu funkčného obdobia, v ktorej deň nástupu do práce je deň začiatku funkčného obdobia. Túto pracovnú zmluvu uzatvorí zamestnávateľ s úspešným uchádzačom bezodkladne po vymenovaní za riaditeľa alebo za vedúceho organizačnej zložky.
(4)
Pracovnú zmluvu s riaditeľom uzatvára zakladateľ. Pracovnú zmluvu s vedúcim organizačnej zložky uzatvára riaditeľ. Pracovnú zmluvu s riaditeľom, ktorý sa zároveň stáva vedúcim organizačnej zložky, uzatvára zakladateľ.
(5)
Ak je za riaditeľa vymenovaný zamestnanec príslušnej verejnej výskumnej inštitúcie, zakladateľ s ním uzatvorí dohodu o zmene pracovných podmienok na čas zodpovedajúci funkčnému obdobiu. Ak je za vedúceho organizačnej zložky vymenovaný zamestnanec príslušnej verejnej výskumnej inštitúcie, riaditeľ s ním uzatvorí dohodu o zmene pracovných podmienok na čas zodpovedajúci funkčnému obdobiu. Ak je za riaditeľa, ktorý sa zároveň stáva vedúcim organizačnej zložky, vymenovaný zamestnanec príslušnej verejnej výskumnej inštitúcie, zakladateľ s ním uzatvorí dohodu o zmene pracovných podmienok na čas zodpovedajúci funkčnému obdobiu riaditeľa.
(6)
O odmeňovaní riaditeľa rozhoduje zakladateľ. O odmeňovaní vedúceho organizačnej zložky rozhoduje riaditeľ. O odmeňovaní riaditeľa, ktorý je zároveň vedúcim organizačnej zložky, rozhoduje zakladateľ. O odmeňovaní riaditeľa alebo vedúceho organizačnej zložky sa rozhoduje pri jeho vymenovaní do funkcie.
(7)
Dozorná rada je povinná podať návrh na odvolanie riaditeľa alebo vedúceho organizačnej zložky bezodkladne po tom, ako sa dozvie o skutočnostiach, podľa ktorých riaditeľ alebo vedúci organizačnej zložky prestal spĺňať požiadavky podľa odseku 2.
§ 22
Výberové konanie na miesto riaditeľa alebo na miesto vedúceho organizačnej zložky
(1)
Na výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa a vedúceho organizačnej zložky sa nevzťahuje osobitný predpis.7) Podrobnosti o výberovom konaní na miesto riaditeľa a vedúceho organizačnej zložky určuje zakladateľ svojím vnútorným predpisom.
(2)
Oznámenie o výberovom konaní na obsadenie miesta riaditeľa alebo miesta vedúceho organizačnej zložky, vrátane všetkých podmienok, špecifických požiadaviek a úplné znenie vnútorného predpisu upravujúceho pravidlá výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa alebo vedúceho organizačnej zložky sú najmenej 30 dní pred posledným dátumom na prihlásenie sa uchádzačov do výberového konania povinní zverejniť na hlavnej webovej stránke svojho webového sídla zakladateľ a verejná výskumná inštitúcia.
(3)
Oznámenie podľa odseku 2 obsahuje
a)
názov verejnej výskumnej inštitúcie,
b)
názov organizačnej zložky, ak ide o vedúceho organizačnej zložky,
c)
funkciu, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,
d)
kvalifikačné predpoklady,
e)
iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou,
f)
zoznam požadovaných dokladov,
g)
dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.
(4)
K prihláške do výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa alebo vedúceho organizačnej zložky uchádzač priloží výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, predkladá sa potvrdenie o bezúhonnosti obdobné výpisu z registra trestov vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava, nie staršie ako tri mesiace spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom. Pri doklade vydanom v českom jazyku sa úradne osvedčený preklad nevyžaduje.
(5)
Zakladateľ, ktorý vyhlásil výberové konanie, zriadi výberovú komisiu ako svoj poradný orgán alebo, ak ide o výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho organizačnej zložky, ako poradný orgán riaditeľa, a vymenuje jej členov. Výberová komisia má piatich členov, z ktorých jedného člena určí zástupca zamestnancov a jedného člena určí vedecká rada príslušnej verejnej výskumnej inštitúcie, ak je zriadená.
(6)
Uchádzača, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 21 ods. 2, výberová komisia pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a času výberového konania.
(7)
Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového konania, na základe výsledkov určí poradie uchádzačov a zverejní výsledok výberového konania na webovom sídle zakladateľa a webovom sídle verejnej výskumnej inštitúcie. Poradie uchádzačov je pre zakladateľa alebo pre riaditeľa odporúčaním.
(8)
Výberová komisia písomne oznámi uchádzačovi výsledok výberového konania do desiatich dní od jeho skončenia.
(9)
Ak výberová komisia na základe výberového konania nevyberie uchádzača na obsadzované miesto riaditeľa alebo vedúceho organizačnej zložky, pretože žiadny uchádzač nevyhovel ustanoveným podmienkam, zakladateľ vyhlási nové výberové konanie.
(10)
Voľné miesto riaditeľa alebo vedúceho organizačnej zložky možno obsadiť bez výberového konania len do vymenovania po úspešnom vykonaní výberového konania podľa tohto zákona, a to najviac na šesť mesiacov; táto osoba je zastupujúcim riaditeľom alebo zastupujúcim vedúcim organizačnej zložky.
§ 23
Spoločné ustanovenia k správnej rade, vedeckej rade a dozornej rade
(1)
Počet členov správnej rady, vedeckej rady a dozornej rady je nepárny.
(2)
Volených členov správnej rady a volených členov vedeckej rady volia oprávnení voliči, ktorými sú
a)
zamestnanci verejnej výskumnej inštitúcie, ktorí
1.
majú vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa,
2.
vykonávajú vo verejnej výskumnej inštitúcii niektorú z činností podľa § 1 ods. 4 a
3.
sú v pracovnom pomere s verejnou výskumnou inštitúciou v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času a
b)
študenti študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia po vykonaní dizertačnej skúšky, ktorí vykonávajú vedeckú časť doktorandského štúdia v príslušnej verejnej výskumnej inštitúcii na základe zmluvy podľa osobitného predpisu.7a)
(3)
Ak zamestnanec verejnej výskumnej inštitúcie spĺňa podmienky podľa odseku 2 súčasne vo viacerých verejných výskumných inštitúciách založených rovnakým zakladateľom, voliť môže iba v jednej z nich, podľa vlastného výberu. Zamestnanec je povinný riaditeľovi každej z dotknutých verejných výskumných inštitúcií bezodkladne oznámiť skutočnosti podľa prvej vety.
(4)
Správna rada, vedecká rada a dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina členov oprávnených hlasovať.
(5)
Na prijatie rozhodnutia správnej rady, vedeckej rady alebo dozornej rady sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov oprávnených hlasovať. Dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov oprávnených hlasovať sa vyžaduje na
a)
podanie návrhu na zmenu zakladacej listiny,
b)
podanie návrhu na zlúčenie, splynutie, rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie alebo jej zrušenie s likvidáciou,
c)
podanie návrhu vedeckej rady alebo dozornej rady na odvolanie riaditeľa; návrh predkladá predseda vedeckej rady alebo predseda dozornej rady zakladateľovi,
d)
podanie návrhu na odvolanie vedúceho organizačnej zložky; návrh predkladá predseda správnej rady, predseda vedeckej rady alebo predseda dozornej rady zakladateľovi,
e)
podanie návrhu na zriadenie alebo návrhu na zrušenie organizačnej zložky a
f)
schválenie vnútorného predpisu alebo jeho zmeny.
(6)
Ak správna rada, vedecká rada alebo dozorná rada rozhoduje o odvolaní svojho predsedu alebo podpredsedu alebo o podaní návrhu na odvolanie riaditeľa alebo o podaní návrhu na odvolanie vedúceho organizačnej zložky, ktorý je zároveň aj členom tohto orgánu, dotknutá osoba o veci nehlasuje a nezohľadňuje sa ani v počte rozhodujúcom pre uznášaniaschopnosť a na prijatie rozhodnutia.
(7)
Zasadnutia správnej rady, vedeckej rady a dozornej rady sa konajú najmenej dvakrát ročne. Podrobnosti o zasadnutiach a ich priebehu upravuje rokovací poriadok príslušného orgánu.
(8)
Ak zakladateľ rozhoduje po predchádzajúcom písomnom vyjadrení správnej rady, vedeckej rady, ak je zriadená, alebo dozornej rady a príslušná rada sa nevyjadrí do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o vyjadrenie so súvisiacimi dokumentmi tomuto orgánu, platí, že príslušná rada sa vyjadrila súhlasne.
(9)
Členstvo v správnej rade, vedeckej rade alebo dozornej rade zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
odvolaním z funkcie člena; ak ide o členstvo v správnej rade, aj odvolaním z funkcie riaditeľa alebo vedúceho organizačnej zložky,
c)
uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo riaditeľovi, alebo ak ide o dozornú radu, zakladateľovi doručené písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie, ak v oznámení nie je uvedený neskorší dátum vzdania sa funkcie; doručenie takého oznámenia riaditeľ do troch pracovných dní oznámi zakladateľovi,
d)
právoplatnosťou rozhodnutia súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony,
e)
zánikom verejnej výskumnej inštitúcie,
f)
stratou bezúhonnosti alebo
g)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(10)
Člen správnej rady alebo vedeckej rady, ktorý bol do funkcie zvolený, môže byť z tejto funkcie odvolaný, ak za jeho odvolanie bude hlasovať nadpolovičná väčšina osôb oprávnených voliť členov príslušnej rady. Člen vedeckej rady alebo člen správnej rady, ktorý bol do funkcie vymenovaný zakladateľom, za svoju činnosť zodpovedá zakladateľovi, ktorý ho môže odvolať.
(11)
Ak členovi správnej rady, vedeckej rady alebo dozornej rady zanikne jeho funkcia pred uplynutím funkčného obdobia, je zakladateľ, orgán verejnej výskumnej inštitúcie, organizačná zložka alebo jej orgán povinný vymenovať nového člena, predložiť návrh na vymenovanie nového člena alebo vyhlásiť voľbu nového člena bezodkladne tak, aby nebola ohrozená činnosť tejto rady.
(12)
Ak ide o voleného člena správnej rady alebo vedeckej rady, riaditeľ mu bezodkladne vydá a zabezpečí doručenie dokladu o
a)
zvolení za člena príslušnej rady s určením začiatku plynutia funkčného obdobia alebo
b)
odvolaní z funkcie člena príslušnej rady.
(13)
Člen správnej rady a člen vedeckej rady vykonávajú túto funkciu bez nároku na odmenu.
(14)
Verejná výskumná inštitúcia finančne zabezpečuje činnosť správnej rady a vedeckej rady, ak je zriadená. Zakladateľ finančne zabezpečuje činnosť dozornej rady.
ŠTVRTÁ ČASŤ
HOSPODÁRENIE VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE A NAKLADANIE S MAJETKOM VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE
§ 24
Hospodárenie verejnej výskumnej inštitúcie
(1)
Verejná výskumná inštitúcia hospodári podľa rozpočtu pozostávajúceho z príjmov a výdavkov verejnej výskumnej inštitúcie na príslušný kalendárny rok vrátane príjmov a výdavkov z podnikateľskej činnosti.
(2)
Zostavenie rozpočtu, návrh jeho zmien a ich predloženie na rokovanie správnej rady zabezpečuje riaditeľ. Rozpočet a jeho zmeny schvaľuje správna rada.
(3)
Ak správna rada neschváli predložený návrh rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok ani do konca marca tohto kalendárneho roka, verejná výskumná inštitúcia hospodári podľa rozpočtu, ktorý jej určí zakladateľ. Ak správna rada návrh rozpočtu schváli dodatočne, verejná výskumná inštitúcia hospodári ďalej podľa takto schváleného rozpočtu.
(4)
Verejná výskumná inštitúcia zabezpečuje uskutočňovanie hlavnej činnosti prevažne z finančných prostriedkov prijatých od zakladateľa. Tým nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.8)
(5)
Príjmami verejnej výskumnej inštitúcie sú
a)
príjmy z hlavnej činnosti,
b)
finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytnuté zakladateľom na hlavnú činnosť verejnej výskumnej inštitúcie ako inštitucionálna forma podpory,
c)
dotácie podľa osobitných predpisov,2)
d)
účelová forma podpory výskumu a vývoja,9)
e)
príjmy z podnikateľskej činnosti,
f)
finančné prostriedky zo štátnych účelových fondov a iných účelových fondov na podporu výskumu a inovácií,
g)
prostriedky Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie,
h)
výnosy z majetku verejnej výskumnej inštitúcie,
i)
príjmy z predaja majetku verejnej výskumnej inštitúcie,
j)
dary,
k)
dedičstvo a
l)
iné príjmy.
(6)
Príjmy z hlavnej činnosti a finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytnuté zakladateľom možno použiť len na výdavky hlavnej činnosti. Dotácie podľa osobitného predpisu2) je možné použiť len na výdavky činností podľa § 2 ods. 1 písm. a) a c). Účelovo určené príjmy je možné použiť len na účel, na ktorý boli určené.
(7)
Verejná výskumná inštitúcia môže uzatvoriť zmluvu o čerpaní úveru iba na účel financovania výskumnej činnosti a vývojovej činnosti alebo kapitálových výdavkov.
(8)
Verejná výskumná inštitúcia môže prijať úver, ak
a)
celková suma dlhu verejnej výskumnej inštitúcie neprekročí 60 % skutočných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka okrem príjmov z inštitucionálnej formy podpory zo štátneho rozpočtu a
b)
suma ročných splátok úverov neprekročí 25 % skutočných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka okrem príjmov z inštitucionálnej formy podpory zo štátneho rozpočtu.
(9)
Verejná výskumná inštitúcia nesmie na splátky úverov použiť finančné prostriedky inštitucionálnej formy podpory.
(10)
Verejná výskumná inštitúcia môže uzatvoriť zmluvu o úvere. Ak je výška úveru viac ako päťdesiatnásobok rozhodujúcej sumy alebo ak by úver zvýšil celkovú výšku úverov verejnej výskumnej inštitúcie na viac ako päťdesiatnásobok rozhodujúcej sumy, verejná výskumná inštitúcia môže uzatvoriť zmluvu o úvere a meniť ju len s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva financií. Ak je výška úveru najviac päťdesiatnásobok rozhodujúcej sumy, verejná výskumná inštitúcia je povinná najneskôr 15 dní pred uzatvorením zmluvy o úvere písomne oznámiť ministerstvu financií predpokladanú výšku úveru, podrobnosti jeho čerpania a splácania a písomne informovať aj o dohodnutých zmenách v zmluve o úvere najneskôr 15 dní pred uzatvorením dodatku k zmluve o úvere. Tým nie je dotknutá povinnosť získať predchádzajúci súhlas podľa § 35.
(11)
Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť pokryté výnosmi z nej. Ak táto podmienka nie je splnená počas troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, verejná výskumná inštitúcia je povinná podnikateľskú činnosť ukončiť a strata, ktorá z nej vznikla, sa môže uhradiť z rezervného fondu. Úkony spojené s ukončením podnikateľskej činnosti vykonáva správna rada.
(12)
Kontrolu hospodárenia podľa osobitného predpisu10) verejnej výskumnej inštitúcie vykonáva jej zakladateľ. Kontrolu môže vykonať aj ministerstvo školstva alebo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v rozsahu svojej pôsobnosti. Ministerstvo financií alebo Úrad vládneho auditu môže vykonať vládny audit.10)
(13)
Finančné prostriedky a majetok verejnej výskumnej inštitúcie nemožno použiť na financovanie cirkvi, náboženskej spoločnosti, politickej strany, politického hnutia ani v prospech kandidáta na volenú funkciu.
§ 25
Financovanie verejnej výskumnej inštitúcie
(1)
Zakladateľ poskytuje každoročne verejnej výskumnej inštitúcii finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na jej hlavnú činnosť ako inštitucionálnu formu podpory v rozsahu ustanovenom na príslušný rozpočtový rok zákonom o štátnom rozpočte.
(2)
Zakladateľ poskytuje verejnej výskumnej inštitúcii finančné prostriedky podľa odseku 1 na základe zmluvy. Zmluva má formu predpísanú zakladateľom a obsahuje
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
účel, na ktorý sa finančné prostriedky poskytujú, a ďalšie podmienky ich použitia,
c)
objem finančných prostriedkov,
d)
čas a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov,
e)
dátum, do ktorého verejná výskumná inštitúcia ako prijímateľ finančných prostriedkov predloží zakladateľovi ich zúčtovanie,
f)
iné náležitosti potrebné na uzatvorenie zmluvy.
(3)
Zakladateľ na svojom webovom sídle zverejňuje informácie o finančných prostriedkoch podľa odseku 1 poskytnutých verejným výskumným inštitúciám na príslušný kalendárny rok do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
§ 26
Účtovníctvo verejnej výskumnej inštitúcie
(1)
Oddelená evidencia sa v účtovníctve vedie o
a)
hlavnej činnosti okrem činností podľa písmen b) a c),
b)
činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. a),
c)
činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. b),
d)
činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. c),
e)
činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. d) a
f)
činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. e).
(2)
V účtovníctve sa zároveň vedie oddelená evidencia o každom projekte v rámci činností podľa
§ 2 ods. 1.
(3)
Verejná výskumná inštitúcia vedie svoje príjmy a výdavky v súlade s rozpočtovou klasifikáciou podľa osobitného predpisu.11)
(4)
Finančné prostriedky verejnej výskumnej inštitúcie sa vedú na účtoch v Štátnej pokladnici.
(5)
Ak sa verejná výskumná inštitúcia člení na organizačné zložky, verejná výskumná inštitúcia môže zriadiť pre každú organizačnú zložku bežný účet alebo viac bežných účtov.
(6)
Verejná výskumná inštitúcia je povinná zabezpečiť najmenej raz za štyri roky overenie ročnej účtovnej závierky štatutárnym audítorom.12)
§ 27
Výročná správa
(1)
Riaditeľ zabezpečuje každoročne vypracovanie výročnej správy a predkladá ju na prerokovanie správnej rade, vedeckej rade, ak je zriadená, a dozornej rade.
(2)
Verejná výskumná inštitúcia je povinná po prerokovaní správnou radou, dozornou radou a vedeckou radou, ak je zriadená, výročnú správu každoročne uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok13) do 31. júla spolu so správou audítora, ak sa k ročnej účtovnej závierke za príslušný rok vyhotovuje.
(3)
Ak správna rada, vedecká rada, ak je zriadená, alebo dozorná rada k výročnej správe zaujala stanovisko, zverejňuje sa spolu s výročnou správou a ukladá sa do zbierky listín registra.
(4)
Výročná správa obsahuje
a)
informáciu o zmenách zakladacej listiny, vnútorných predpisov verejnej výskumnej inštitúcie alebo vnútorných predpisov zakladateľa podľa § 38 ods. 1,
b)
informáciu o zložení orgánov, o zmenách v ich zložení a o ich činnosti,
c)
prehľad výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcom kalendárnom roku,
d)
hodnotenie výsledkov výskumnej činnosti verejnej výskumnej inštitúcie a jej spôsobilosti vykonávať výskumnú činnosť vedeckou radou, ak je zriadená,
e)
ročnú účtovnú závierku s uvedením informácie, či bola alebo nebola schválená dozornou radou,
f)
výrok štatutárneho audítora k ročnej účtovnej závierke, ak sa k ročnej účtovnej závierke za príslušný rok vyhotovuje správa audítora,
g)
prehľad príjmov a výdavkov z
1.
hlavnej činnosti okrem činností podľa druhého a tretieho bodu,
2.
činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. a),
3.
činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. b),
4.
činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. c),
5.
činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. d) a
6.
činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. e),
h)
pohyb a konečný stav majetku,
i)
informáciu o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov v hospodárení a správu o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov,
j)
ďalšie údaje podľa § 2 ods. 3 písm. a), osobitných predpisov alebo rozhodnutia zakladateľa.
§ 28
Rezervný fond
(1)
Verejná výskumná inštitúcia vedie rezervný fond.
(2)
Správna rada po schválení účtovej závierky dozornou radou rozhoduje o
a)
výške finančných prostriedkov na tvorbu rezervného fondu, ak verejná výskumná inštitúcia dosiahla kladný celkový výsledok hospodárenia (ďalej len „zisk“),
b)
použití zostatku finančných prostriedkov v rezervnom fonde zo zisku po vyrovnaní prípadného dosiahnutého záporného celkového výsledku hospodárenia (ďalej len „strata“) podľa odseku 3,
c)
použití zostatku finančných prostriedkov zo zisku, ktoré neboli použité na tvorbu rezervného fondu.
(3)
Verejná výskumná inštitúcia je povinná použiť prostriedky rezervného fondu prednostne na vyrovnanie straty z predchádzajúceho účtovného obdobia a na úhradu prípadnej neuhradenej straty z minulých kalendárnych rokov. Zostatok prostriedkov rezervného fondu môže verejná výskumná inštitúcia použiť na
a)
úhradu sankcií,
b)
úhradu nákladov hlavnej činnosti nekrytých výnosmi,
c)
krytie dočasného nedostatku finančných prostriedkov; verejná výskumná inštitúcia je povinná takto použité finančné prostriedky vrátiť do rezervného fondu v lehote určenej dozornou radou,
d)
úhradu iných mimoriadnych výdavkov; návrh na také použitie prostriedkov rezervného fondu schvaľuje správna rada a následne dozorná rada.
(4)
Zostatok rezervného fondu evidovaný k 31. decembru sa prenáša do nasledujúceho kalendárneho roka.
(5)
Podrobné pravidlá pre hospodárenie s prostriedkami rezervného fondu upraví vnútorný predpis, ktorý vydá zakladateľ.
(6)
Prostriedky rezervného fondu sa vedú na samostatnom účte.
Majetok verejnej výskumnej inštitúcie
§ 29
(1)
Majetkom verejnej výskumnej inštitúcie sú
a)
hnuteľné veci,
b)
nehnuteľné veci,
c)
pohľadávky a iné majetkové práva.
(2)
Verejná výskumná inštitúcia využíva svoj majetok na vykonávanie svojej hlavnej činnosti bez obmedzení. Na vykonávanie činností podľa § 2 ods. 1 ho možno využívať iba za podmienok podľa tohto zákona.
§ 30
(1)
Na účely nadobudnutia alebo zachovania práv duševného vlastníctva sa v prospech verejnej výskumnej inštitúcie zohľadňuje aj činnosť uskutočnená predchádzajúcim nositeľom týchto práv pred ich nadobudnutím verejnou výskumnou inštitúciou.
(2)
Verejná výskumná inštitúcia pri svojom vzniku alebo ak sa stane právnym nástupcom inej verejnej výskumnej inštitúcie, nadobúda od predchádzajúceho nositeľa aj práva nadobúdateľa zmluvnej licencie, práva nadobúdateľa nútenej licencie, práva predchádzajúceho užívateľa a práva oprávneného užívateľa. Práva nadobúdateľa zmluvnej licencie, práva nadobúdateľa nútenej licencie, práva predchádzajúceho užívateľa a práva oprávneného užívateľa, ktorých nositeľom je verejná výskumná inštitúcia, môžu byť predmetom prevodu alebo prechodu len ako súčasť prevodu alebo prechodu verejnej výskumnej inštitúcie alebo jej časti, ktorá predmet týchto práv využíva, ak licenčná zmluva neustanovuje inak.
(3)
Ak sa na účinnosť prechodu práva duševného vlastníctva voči tretím osobám vyžaduje zápis do evidencie podľa osobitného predpisu,14) verejná výskumná inštitúcia je povinná podať návrh na zápis do tejto evidencie bezodkladne po svojom vzniku.
(4)
O majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe zakladateľa, ktorý prechádza na verejnú výskumnú inštitúciu pri jej vzniku, a o právach a povinnostiach zakladateľa, ktoré prechádzajú na verejnú výskumnú inštitúciu pri jej vzniku, sa vyhotovuje protokol medzi zakladateľom a verejnou výskumnou inštitúciou. Súčasťou protokolu sú aj listiny preukazujúce existenciu, obsah a rozsah takého majetku, práv a povinností.
§ 31
Prioritný majetok
(1)
Prioritným majetkom sú
a)
nehnuteľné veci, ktorých vlastníkom pred ich
1.
vkladom do majetku verejnej výskumnej inštitúcie alebo pred ich zámenou bola Slovenská republika,
2.
darovaním alebo pred ich zámenou bola iná verejná výskumná inštitúcia v pôsobnosti rovnakého zakladateľa a v jej majetku tvorili prioritný majetok,
3.
zámenou bola iná verejná výskumná inštitúcia v pôsobnosti rovnakého zakladateľa alebo ktorých vlastníkom pred ich zámenou bola Slovenská republika a ich správcom bol zakladateľ, a nehnuteľnosť, ktorú verejná výskumná inštitúcia zámenou dáva, tvorila v jej majetku prioritný majetok, alebo
4.
zámenou bola iná osoba ako právnická osoba uvedená v prvom bode až treťom bode, ak nehnuteľná vec, ktorú verejná výskumná inštitúcia zámenou dáva, tvorila v jej majetku prioritný majetok,
b)
nehnuteľné veci nadobudnuté z finančných prostriedkov získaných predajom alebo zámenou iného prioritného majetku,
c)
finančné prostriedky získané predajom alebo zámenou prioritného majetku.
(2)
Finančné prostriedky získané predajom prioritného majetku alebo zámenou prioritného majetku vedie verejná výskumná inštitúcia na samostatnom účte; tieto finančné prostriedky môže verejná výskumná inštitúcia použiť len na nadobudnutie nehnuteľnej veci alebo na zhodnotenie prioritného majetku.
(3)
Prioritný majetok môže byť predmetom
a)
kúpnej zmluvy,
b)
nájomnej zmluvy,
c)
zmluvy o výpožičke,
d)
darovania verejnej výskumnej inštitúcii v pôsobnosti rovnakého zakladateľa alebo zámeny s verejnou výskumnou inštitúciou v pôsobnosti rovnakého zakladateľa,
e)
darovania svojmu zakladateľovi alebo zámeny so svojím zakladateľom alebo s inou osobou podľa § 33 ods. 4,
f)
koncesnej zmluvy alebo
g)
zaťaženia vecným bremenom zriadeným zmluvou.
(4)
Na právne úkony podľa odseku 3 písm. a), e) a f) sa vyžaduje predchádzajúci súhlas ministerstva financií, ak ide o majetok v hodnote neprevyšujúcej 25 000 eur, alebo súhlas vlády a predchádzajúci súhlas ministerstva financií, ak ide o majetok v hodnote prevyšujúcej 25 000 eur. Žiadosť o tento súhlas predkladá riaditeľ prostredníctvom ministerstva školstva po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu dozornou radou a zakladateľom; tieto súhlasy sú prílohou žiadosti.
(5)
Verejná výskumná inštitúcia nesmie so svojím prioritným majetkom nakladať inak ako spôsobom podľa odsekov 3 a 4.
(6)
Na prioritný majetok verejnej výskumnej inštitúcie nie je možné zriadiť záložné právo ani ho inak použiť na zabezpečenie záväzkov verejnej výskumnej inštitúcie alebo tretej osoby.
(7)
Verejná výskumná inštitúcia je oprávnená zriadiť vecné bremeno na nehnuteľný prioritný majetok len za odplatu určenú znalcom metódami a postupmi určenia hodnoty majetku a v nevyhnutnom rozsahu na účely výstavby alebo prevádzkovania inžinierskych stavieb15) alebo z dôvodu zabezpečenia nevyhnutného prístupu vlastníka k jeho nehnuteľnosti. Vecné bremeno v prospech štátnej rozpočtovej organizácie zriaďuje verejná výskumná inštitúcia bezodplatne.
(8)
Prioritný majetok verejnej výskumnej inštitúcie nepodlieha výkonu rozhodnutia, exekúcii a nie je súčasťou konkurznej podstaty a ani predmetom likvidácie.
(9)
Oprávnenie konať za verejnú výskumnú inštitúciu vo veciach prevádzky a údržby prioritného majetku prechádza na zakladateľa vyhlásením konkurzu na verejnú výskumnú inštitúciu; zakladateľ pri tom koná v mene verejnej výskumnej inštitúcie a na vlastný účet.
(10)
Prioritný majetok prechádza do vlastníctva Slovenskej republiky v správe zakladateľa
a)
právoplatnosťou uznesenia súdu o vyhlásení konkurzu,
b)
právoplatnosťou rozhodnutia, ktorým odvolací súd potvrdil rozhodnutie súdu prvého stupňa o vyhlásení konkurzu, alebo
c)
dňom zrušenia verejnej výskumnej inštitúcie s likvidáciou.
(11)
Zápisnica o odovzdaní a prevzatí prioritného majetku je prílohou návrhu na záznam vlastníckeho práva Slovenskej republiky do katastra nehnuteľností. Ak ide o zrušenie verejnej výskumnej inštitúcie s likvidáciou, likvidátor verejnej výskumnej inštitúcie je povinný odovzdať a zakladateľ prevziať tento majetok. Zakladateľ sa zároveň stáva správcom prevzatého prioritného majetku.
Nakladanie s majetkom verejnej výskumnej inštitúcie
§ 32
(1)
Verejná výskumná inštitúcia nesmie
a)
vystavovať, akceptovať alebo avalovať zmenky,
b)
zabezpečovať záväzky iných osôb,
c)
nadobúdať cenné papiere iné ako
1.
cenné papiere vydané Slovenskou republikou, samosprávnym krajom alebo obcou,
2.
cenné papiere prijaté na trh kótovaných cenných papierov alebo
3.
akcie akciovej spoločnosti, ktorú verejná výskumná inštitúcia založí alebo do ktorej základného imania vloží svoj majetok,
d)
sa stať spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti,
e)
uzatvoriť zmluvu o tichom spoločenstve,
f)
použiť ako vklad do inej právnickej osoby
1.
finančné prostriedky podpory výskumu a vývoja,16)
2.
nehnuteľné veci; to neplatí, ak ide o spoločný podnik,
g)
poskytovať úvery alebo pôžičky; to neplatí, ak ide o pôžičku zo sociálneho fondu.
(2)
Verejná výskumná inštitúcia nesmie uzatvoriť zmluvu, ktorá sa týka nadobudnutia majetku verejnej výskumnej inštitúcie alebo jeho scudzenia,
a)
so svojím riaditeľom,
b)
s členom svojej správnej rady, vedeckej rady alebo dozornej rady,
c)
so svojím vedúcim zamestnancom,
d)
so svojím zamestnancom zodpovedným za nakladanie s majetkom verejnej výskumnej inštitúcie alebo
e)
s blízkou osobou17) niektorej osoby podľa písmen a) až d).
(3)
Verejná výskumná inštitúcia nesmie uzatvoriť zmluvu, ktorá sa týka nadobudnutia hmotného majetku verejnej výskumnej inštitúcie alebo jeho scudzenia, s právnickou osobou, v ktorej je niektorá z fyzických osôb uvedených v odseku 2
a)
štatutárnym orgánom,
b)
členom štatutárneho orgánu, výkonného orgánu alebo dozorného orgánu,
c)
vedúcim zamestnancom,
d)
zamestnancom zodpovedným za nakladanie s majetkom alebo
e)
blízkou osobou niektorej osoby podľa písmen a) až d).
(4)
Verejná výskumná inštitúcia nesmie so svojím majetkom nakladať inak ako postupom podľa tohto zákona; inak je príslušný právny úkon neplatný. Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom verejnej výskumnej inštitúcie musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Ustanovenia týkajúce sa majetku verejnej výskumnej inštitúcie sa vzťahujú rovnako na jej prioritný majetok, ak § 31 neustanovuje inak.
(5)
Obmedzenia, ktoré sa týkajú postupov nakladania s majetkom verejnej výskumnej inštitúcie podľa § 33 a § 35 ods. 1 písm. d) a ods. 3 písm. a), sa nevzťahujú na nakladanie s majetkom verejnej výskumnej inštitúcie, ktorý netvorí prioritný majetok a pri ktorom dochádza k plneniu záväzkov v rámci predmetu jej hlavnej činnosti alebo jej oprávnení podľa § 2 ods. 1.
§ 33
(1)
Majetok verejnej výskumnej inštitúcie možno vyhlásiť za
a)
trvalo nepotrebný, ak ide o veci vo vlastníctve verejnej výskumnej inštitúcie, ktoré neslúžia a ani v budúcnosti nebudú slúžiť na plnenie činností verejnej výskumnej inštitúcie, alebo
b)
dočasne nepotrebný, ak ide o veci vo vlastníctve verejnej výskumnej inštitúcie, ktoré jej prechodne neslúžia na plnenie jej činností.
(2)
O nepotrebnosti veci pre verejnú výskumnú inštitúciu a druhu nepotrebnosti rozhoduje správna rada na návrh riaditeľa po predchádzajúcom súhlase dozornej rady. Rozhodnutie musí byť písomné a musí obsahovať označenie, či ide o trvalo nepotrebný majetok alebo dočasne nepotrebný majetok, označenie nepotrebného majetku verejnej výskumnej inštitúcie a jeho identifikačné údaje.
(3)
Verejná výskumná inštitúcia môže zameniť, darovať alebo predať len svoj trvalo nepotrebný majetok; ak ide o zámenu nehnuteľnej veci, môže ju zameniť len za inú nehnuteľnú vec. Verejná výskumná inštitúcia môže prenajať alebo vypožičať len svoj dočasne nepotrebný majetok.
(4)
Verejná výskumná inštitúcia je povinná svoj trvalo nepotrebný majetok najskôr ponúknuť na zámenu verejným výskumným inštitúciám v pôsobnosti rovnakého zakladateľa a zakladateľovi. Ak verejná výskumná inštitúcia ani zakladateľ neprejaví záujem o zámenu do 30 dní od zverejnenia ponuky na webovom sídle zakladateľa, ak ponúkajúca verejná výskumná inštitúcia nemá záujem o majetok ponúknutý záujemcom alebo ak záujemca neuzatvorí zámennú zmluvu do 30 dní od doručenia návrhu zámennej zmluvy, verejná výskumná inštitúcia môže ponúknuť tento majetok na zámenu iným osobám uverejnením ponuky na svojom webovom sídle. Ak iná osoba neprejaví záujem o zámenu do 30 dní od zverejnenia ponuky na webovom sídle verejnej výskumnej inštitúcie, ak ponúkajúca verejná výskumná inštitúcia nemá záujem o majetok ponúknutý záujemcom alebo ak záujemca neuzatvorí zámennú zmluvu do 30 dní od doručenia návrhu zámennej zmluvy, verejná výskumná inštitúcia postupuje podľa odseku 5. Hodnota veci spolu s prípadným peňažným doplatkom, ktoré verejná výskumná inštitúcia zámenou prijíma, nesmú byť nižšie ako hodnota veci, ktorú verejná výskumná inštitúcia zámenou dáva; hodnotou veci je cena obvyklá v danom mieste a čase za rovnaký majetok alebo za porovnateľný majetok, ktorou je spravidla hodnota zistená znaleckým posudkom. Ak je súčasťou protiplnenia v prospech verejnej výskumnej inštitúcie aj peňažný doplatok, verejná výskumná inštitúcia dohodne v zámennej zmluve, že tento peňažný doplatok musí byť uhradený najneskôr v deň uzatvorenia zámennej zmluvy; za úhradu peňažného doplatku sa považuje aj preukázanie jednej zo skutočností podľa odseku 7 písm. a) až c). Ak je viac záujemcov, verejná výskumná inštitúcia uprednostní záujemcu, ktorý ponúka vyššiu protihodnotu.
(5)
Verejná výskumná inštitúcia je povinná svoj trvalo nepotrebný majetok, ktorý nezamenila podľa odseku 4, ponúknuť ako dar inej verejnej výskumnej inštitúcii v pôsobnosti rovnakého zakladateľa alebo zakladateľovi. Ak verejná výskumná inštitúcia ani zakladateľ neprejaví záujem o majetok podľa prvej vety do 30 dní od uverejnenia ponuky na webovom sídle zakladateľa alebo ak záujemca neuzatvorí darovaciu zmluvu do 30 dní od doručenia návrhu darovacej zmluvy, verejná výskumná inštitúcia postupuje podľa odseku 6. Ak o majetok podľa prvej vety prejaví záujem
a)
verejná výskumná inštitúcia aj zakladateľ, darujúca verejná výskumná inštitúcia uzatvorí darovaciu zmluvu s verejnou výskumnou inštitúciou,
b)
viac verejných výskumných inštitúcií, darujúca verejná výskumná inštitúcia uzatvorí darovaciu zmluvu s tou verejnou výskumnou inštitúciou, ktorá písomne prejavila záujem o ponúkaný majetok ako prvá.
(6)
Verejná výskumná inštitúcia môže predať svoj trvalo nepotrebný majetok, len ak ho nezamenila podľa odseku 4 alebo nedarovala podľa odseku 5. Predať trvalo nepotrebný majetok verejnej výskumnej inštitúcie možno len na základe obchodnej verejnej súťaže18) a tomu, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Kúpna cena nesmie byť nižšia ako cena obvyklá v danom mieste a čase za rovnaký majetok alebo porovnateľný majetok, ktorou je hodnota zistená znaleckým posudkom.
(7)
Ak ide o nakladanie s nehnuteľným majetkom alebo o nakladanie s majetkom verejnej výskumnej inštitúcie podľa § 35 ods. 1, verejná výskumná inštitúcia je povinná v kúpnej zmluve dohodnúť, že kúpnu cenu je kupujúci povinný zaplatiť najneskôr v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy. Na tento účel sa za úhradu kúpnej ceny najneskôr v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy považuje, aj ak kupujúci ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy vo výške kúpnej ceny preukáže
a)
zriadenie notárskej úschovy peňazí v prospech predávajúceho,
b)
otvorenie neodvolateľného akreditívu v prospech predávajúceho alebo
c)
vznik právneho vzťahu medzi bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a verejnou výskumnou inštitúciou, ktorý napĺňa obdobné pojmové znaky ako otvorenie neodvolateľného akreditívu v prospech predávajúceho a ktorý poskytuje obdobnú mieru právnej istoty verejnej výskumnej inštitúcii.
(8)
Ak verejná výskumná inštitúcia svoj trvalo nepotrebný majetok nepredala ani v rámci opakovanej obchodnej verejnej súťaže podľa odseku 6, môže ho darovať v tomto poradí len
a)
verejnej výskumnej inštitúcii v pôsobnosti iného zakladateľa,
b)
Slovenskej republike do správy štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie, ktorej predmetom činnosti je uskutočňovanie výskumu,
c)
verejnoprávnej inštitúcii,
d)
obci,
e)
samosprávnemu kraju.
(9)
Verejná výskumná inštitúcia môže prenajať svoj dočasne nepotrebný majetok len na základe obchodnej verejnej súťaže najviac na päť rokov a tomu, kto ponúkne najvyššie nájomné, ak odsek 12 neustanovuje inak. Dohodnuté nájomné nesmie byť nižšie ako nájomné obvyklé v danom mieste a čase za prenájom rovnakého alebo porovnateľného majetku na rovnaký alebo porovnateľný účel. Verejná výskumná inštitúcia môže opätovne uzavrieť nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je ten istý majetok, len na základe obchodnej verejnej súťaže.
(10)
Verejná výskumná inštitúcia je povinná v nájomnej zmluve dohodnúť, že nájomné je nájomca povinný uhrádzať vždy vopred za určité obdobie trvania nájmu.
(11)
Verejná výskumná inštitúcia môže
a)
vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž kedykoľvek zrušiť a
b)
zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže kedykoľvek zmeniť.
(12)
Verejná výskumná inštitúcia môže uzatvoriť zmluvu o výpožičke alebo dohodnúť v nájomnej zmluve aj bez obchodnej verejnej súťaže nižšie nájomné ako nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenecháva do nájmu na dohodnutý účel taká alebo porovnateľná vec, len ak svoj dočasne nepotrebný majetok prenecháva najviac na päť rokov
a)
inej verejnej výskumnej inštitúcii v pôsobnosti rovnakého zakladateľa,
b)
svojmu zakladateľovi,
c)
špecializovanej organizácii vedy a techniky podľa osobitného predpisu19) alebo
d)
právnickej osobe, v ktorej má príslušná verejná výskumná inštitúcia alebo verejná výskumná inštitúcia založená rovnakým zakladateľom podiel na hlasovacích právach, na základnom imaní alebo na riadení a
1.
bola založená príslušnou verejnou výskumnou inštitúciou alebo verejnou výskumnou inštitúciou založenou rovnakým zakladateľom,
2.
príslušná verejná výskumná inštitúcia alebo verejná výskumná inštitúcia založená rovnakým zakladateľom do nej vložila svoj majetok za podmienok podľa tohto zákona alebo
3.
príslušná verejná výskumná inštitúcia alebo verejná výskumná inštitúcia založená rovnakým zakladateľom v nej získala väčšinovú majetkovú účasť.
(13)
Verejná výskumná inštitúcia môže na svoj majetok zriadiť záložné právo alebo ho inak použiť na zabezpečenie svojich záväzkov okrem
a)
prioritného majetku a
b)
iného majetku, ktorý nepodlieha výkonu rozhodnutia, exekúcii, nie je súčasťou konkurznej podstaty, predmetom reštrukturalizácie a ani predmetom likvidácie.
(14)
Verejná výskumná inštitúcia môže poskytnúť na účely združenia podľa § 829 Občianskeho zákonníka svoj majetok okrem
a)
prioritného majetku a
b)
iného majetku, ktorý nepodlieha výkonu rozhodnutia, exekúcii, nie je súčasťou konkurznej podstaty, predmetom reštrukturalizácie a ani predmetom likvidácie.
(15)
Postupom podľa tohto paragrafu nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.8)
§ 34
(1)
Verejná výskumná inštitúcia môže
a)
sama alebo s inými založiť právnickú osobu,
b)
nadobudnúť majetkovú účasť v právnickej osobe,
c)
vložiť peňažný vklad alebo nepeňažný vklad do právnickej osoby alebo
d)
nadobudnúť členstvo v právnickej osobe.
(2)
Právnickou osobou podľa odseku 1 môže byť právnická osoba, ktorá
a)
uskutočňuje výskum, vývoj alebo inovácie,
b)
využíva výsledky činnosti verejnej výskumnej inštitúcie,
c)
je spoločným podnikom,
d)
je špecializovanou organizáciou vedy a techniky podľa osobitného predpisu19) alebo
e)
získava, spracúva a šíri informácie z oblasti vedy a techniky vrátane poznatkov z vlastného výskumu a vývoja.
(3)
Za porušenie zákazu konkurencie sa nepovažuje, ak
a)
spoločníkom alebo členom právnickej osoby podľa odseku 1 je zamestnanec verejnej výskumnej inštitúcie alebo
b)
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu alebo zamestnancom právnickej osoby podľa odseku 1 je riaditeľ, člen správnej rady, vedeckej rady alebo dozornej rady alebo zamestnanec verejnej výskumnej inštitúcie.
(4)
Založenie inej právnickej osoby alebo vstup do nej podľa odseku 1 nesmie ohroziť hlavnú činnosť verejnej výskumnej inštitúcie.
§ 35
(1)
Dozorná rada a zakladateľ dávajú predchádzajúci písomný súhlas k návrhom riaditeľa na právne úkony, ktorými chce verejná výskumná inštitúcia
a)
nakladať s prioritným majetkom okrem právnych úkonov týkajúcich sa nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v písmene e) alebo podmienky uvedené v odseku 3 písm. d),
b)
darovať svoj majetok,
c)
založiť právnickú osobu alebo vložiť peňažný vklad alebo nepeňažný vklad do nej alebo do inej založenej právnickej osoby, ak
1.
predmetom vkladu verejnej výskumnej inštitúcie je právo verejnej výskumnej inštitúcie k nehnuteľnej veci alebo
2.
hodnota vkladu verejnej výskumnej inštitúcie je viac ako tridsaťnásobok rozhodujúcej sumy,
d)
nadobudnúť majetok, ktorého hodnota je viac ako tridsaťnásobok rozhodujúcej sumy a nakladať s takým majetkom,
e)
uzatvoriť alebo meniť nájomnú zmluvu alebo zmluvu o výpožičke, ak
1.
hodnota prenajatého alebo vypožičiavaného majetku verejnej výskumnej inštitúcie je viac ako tridsaťnásobok rozhodujúcej sumy a
2.
doba nájmu alebo výpožičky je viac ako jeden rok,
f)
uzatvoriť zmluvu o čerpaní úveru v prospech verejnej výskumnej inštitúcie, ak výška úveru, ktorý možno čerpať, je viac ako tridsaťnásobok rozhodujúcej sumy,
g)
uzatvoriť koncesnú zmluvu,
h)
uzatvoriť zmluvu, na základe ktorej je vykonávaný audit.
(2)
O súhlas podľa odseku 1 požiada riaditeľ zakladateľa až po udelení tohto súhlasu dozornou radou.
(3)
Dozorná rada dáva predchádzajúci písomný súhlas k návrhom riaditeľa na právne úkony, ktorými chce verejná výskumná inštitúcia
a)
nadobudnúť majetok, ktorého hodnota je viac ako šestnásťnásobok rozhodujúcej sumy, ale najviac tridsaťnásobok rozhodujúcej sumy a nakladať s takým majetkom,
b)
založiť právnickú osobu alebo vložiť peňažný vklad alebo nepeňažný vklad do nej alebo do inej právnickej osoby, ak
1.
hodnota vkladu verejnej výskumnej inštitúcie je viac ako šestnásťnásobok rozhodujúcej sumy, ale najviac tridsaťnásobok rozhodujúcej sumy,
2.
predmetom vkladu verejnej výskumnej inštitúcie je právo duševného vlastníctva, licencia na používanie predmetu duševného vlastníctva alebo práva alebo iné majetkové hodnoty oceniteľné peniazmi, ktoré sú výsledkami hlavnej činnosti verejnej výskumnej inštitúcie, alebo
3.
ďalším spoločníkom alebo členom tejto právnickej osoby je zamestnanec verejnej výskumnej inštitúcie, alebo ak ide o prípad podľa § 34 ods. 3 písm. b),
c)
uskutočniť výkon práv v právnickej osobe podľa písmena b) alebo podľa odseku 1 písm. c), ktoré môžu mať za následok zmenu obsahu alebo rozsahu práv verejnej výskumnej inštitúcie v tejto právnickej osobe,
d)
uzatvoriť nájomnú zmluvu alebo zmluvu o výpožičke alebo meniť ju, ak
1.
hodnota prenajatého alebo vypožičiavaného majetku verejnej výskumnej inštitúcie je viac ako šestnásťnásobok rozhodujúcej sumy,
2.
doba nájmu alebo výpožičky je viac ako šesť mesiacov a
3.
nejde o nájomnú zmluvu alebo zmluvu o výpožičke podľa odseku 1 písm. e),
e)
uzatvoriť zmluvu o čerpaní úveru v prospech verejnej výskumnej inštitúcie, ak výška úveru, ktorý možno čerpať, je viac ako pätnásťnásobok rozhodujúcej sumy, ale najviac tridsaťnásobok rozhodujúcej sumy,
f)
uzatvoriť dohodu o
1.
spolumajiteľstve práv k predmetom duševného vlastníctva medzi verejnou výskumnou inštitúciou a jej zamestnancami alebo inými oprávnenými osobami,20)
2.
postúpení práva duševného vlastníctva verejnej výskumnej inštitúcie alebo o jeho scudzení alebo
3.
poskytnutí licencie na používanie predmetov duševného vlastníctva verejnej výskumnej inštitúcie.
(4)
Rozhodujúcou sumou na účely tohto zákona je suma, od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu21) považujú za hmotný majetok.
(5)
Právne úkony podľa odseku 1 sú bez predchádzajúceho písomného súhlasu dozornej rady a zakladateľa neplatné. Právne úkony podľa odseku 3 sú bez predchádzajúceho písomného súhlasu dozornej rady neplatné.
(6)
Dozorná rada neudelí predchádzajúci písomný súhlas s úkonom, ktorý by bol v rozpore s požiadavkou na riadne a hospodárne využívanie majetku verejnej výskumnej inštitúcie.
(7)
Ak ide o právny úkon podľa odseku 3 a nie je známa výška peňažného plnenia, hodnota majetku sa stanovuje znaleckým posudkom.
§ 36
Koncesná zmluva
(1)
Verejná výskumná inštitúcia môže po predchádzajúcom písomnom súhlase dozornej rady a zakladateľa
a)
vložiť svoj majetok na základe koncesnej zmluvy22) do spoločného podniku alebo
b)
prenechať svoj majetok do užívania koncesionárovi23) v rozsahu, za podmienok a v lehote dohodnutej v koncesnej zmluve.
(2)
Majetok, ktorý je predmetom koncesnej zmluvy, je koncesným majetkom. Prioritný majetok, ktorý je predmetom koncesnej zmluvy, je koncesným prioritným majetkom.
(3)
Verejná výskumná inštitúcia môže prioritný majetok vložiť na základe koncesnej zmluvy ako vklad pri založení spoločného podniku alebo ako vklad do základného imania spoločného podniku len so súhlasom vlády. Ak na uzatvorenie koncesnej zmluvy bol udelený predchádzajúci súhlas podľa osobitného predpisu,24) súhlas vlády sa nevyžaduje.
(4)
Spoločným podnikom je na účely tohto zákona právnická osoba, ktorú
a)
na účel realizácie koncesie založila verejná výskumná inštitúcia s koncesionárom alebo
b)
založil koncesionár a do jej základného imania bol na základe koncesnej zmluvy vložený majetok verejnej výskumnej inštitúcie.
(5)
Obsahom užívania koncesného majetku podľa odseku 1 písm. b) môže byť
a)
vstup na nehnuteľný majetok verejnej výskumnej inštitúcie,
b)
zriadenie stavby na pozemku vo vlastníctve verejnej výskumnej inštitúcie, ak podľa koncesnej zmluvy sa vlastníkom stavby stane verejná výskumná inštitúcia najneskôr v lehote podľa koncesnej zmluvy,
c)
prekládka a odstránenie stavby vo vlastníctve verejnej výskumnej inštitúcie,
d)
rekonštrukcia, prevádzka, údržba alebo oprava majetku verejnej výskumnej inštitúcie,
e)
poskytovanie služieb alebo iné komerčné využitie,
f)
prenajatie alebo zapožičanie majetku verejnej výskumnej inštitúcie alebo zriadenie zmluvného vecného bremena na majetok verejnej výskumnej inštitúcie v prospech tretej osoby,
g)
nakladanie s majetkom verejnej výskumnej inštitúcie, ktorý pre svoje úplné opotrebenie alebo poškodenie, zrejmú zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke alebo z iných závažných dôvodov už nemôže slúžiť svojmu účelu alebo určeniu,
h)
nakladanie s materiálom vyťaženým na pozemkoch vo vlastníctve verejnej výskumnej inštitúcie za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.25)
(6)
Koncesionár pri užívaní koncesného majetku koná vo vlastnom mene.
(7)
Koncesionár je povinný vo vzťahu ku koncesnému majetku a spoločný podnik je povinný vo vzťahu k majetku spoločného podniku
a)
udržiavať ho v riadnom stave,
b)
dodržiavať účel, na ktorý je určený,
c)
zabezpečovať jeho údržbu a prevádzku a uhrádzať náklady s tým spojené,
d)
zabezpečovať jeho ochranu,
e)
informovať o ňom verejnú výskumnú inštitúciu v rozsahu povinností dohodnutých v koncesnej zmluve a
f)
plniť ďalšie povinnosti dohodnuté v koncesnej zmluve.
(8)
Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, koncesionár alebo spoločný podnik po predchádzajúcom písomnom súhlase verejnej výskumnej inštitúcie môže
a)
koncesný majetok, ktorý pre úplné opotrebenie alebo poškodenie, zrejmú zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke alebo z iných závažných dôvodov nemôže slúžiť svojmu účelu alebo určeniu, predať osobe, ktorá sa zaoberá výkupom druhotných surovín, alebo zabezpečiť jeho likvidáciu podľa osobitného predpisu,26)
b)
dať koncesný majetok do nájmu, výpožičky alebo na taký majetok môže zriadiť zmluvné vecné bremeno, najviac na obdobie koncesnej lehoty určenej v koncesnej zmluve alebo do dňa zrušenia spoločného podniku bez právneho nástupcu; po zániku vecného bremena zapísaného v katastri nehnuteľností je verejná výskumná inštitúcia povinná podať návrh na výmaz vecného bremena.
(9)
Nehnuteľný koncesný majetok nie je možné
a)
použiť na zabezpečenie záväzkov spoločného podniku, koncesionára alebo tretej osoby,
b)
previesť do vlastníctva iných osôb; to neplatí, ak ide o vklad do spoločného podniku.
(10)
Nehnuteľný koncesný majetok nepodlieha výkonu rozhodnutia, exekúcii, nie je súčasťou konkurznej podstaty a ani predmetom likvidácie.
(11)
Verejná výskumná inštitúcia môže vydať správcovi vkladov spoločníkov spoločného podniku vyhlásenie,27) len ak je jeho súčasťou aj návrh na zápis poznámky o označení koncesného prioritného majetku do katastra nehnuteľností; inak je povinná verejná výskumná inštitúcia podať návrh na zápis poznámky o označení koncesného prioritného majetku do katastra nehnuteľností bezodkladne po vzniku spoločného podniku.
(12)
Nehnuteľný koncesný majetok nestráca svoj charakter ani prechodom na právneho nástupcu.
(13)
Verejná výskumná inštitúcia vedie o koncesnom majetku osobitnú evidenciu, ktorá obsahuje zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov a odkaz na účtovný zápis v účtovníctve spoločného podniku; spoločný podnik je povinný poskytnúť tieto údaje verejnej výskumnej inštitúcii.
(14)
Oprávnenie konať za spoločný podnik vo veciach prevádzky a údržby koncesného majetku prechádza na verejnú výskumnú inštitúciu vyhlásením konkurzu na spoločný podnik; verejná výskumná inštitúcia pri tom koná v mene spoločného podniku a na vlastný účet.
(15)
Koncesný majetok vložený do spoločného podniku prechádza za náhradu určenú v koncesnej zmluve, najviac za cenu určenú znaleckým posudkom, do vlastníctva verejnej výskumnej inštitúcie
a)
právoplatnosťou uznesenia súdu o vyhlásení konkurzu na spoločný podnik,
b)
právoplatnosťou rozhodnutia, ktorým odvolací súd potvrdil rozhodnutie súdu prvého stupňa o vyhlásení konkurzu na spoločný podnik, alebo
c)
dňom zrušenia spoločného podniku s likvidáciou.
(16)
Odmenu znalca za vypracovanie znaleckého posudku uhrádza verejná výskumná inštitúcia.
(17)
Zápisnica o odovzdaní a prevzatí koncesného majetku je prílohou návrhu na záznam vlastníckeho práva verejnej výskumnej inštitúcie do katastra nehnuteľností. Ak ide o zrušenie spoločného podniku s likvidáciou, likvidátor je povinný odovzdať a verejná výskumná inštitúcia prevziať tento majetok.
(18)
S koncesným majetkom možno nakladať len spôsobom ustanoveným v tomto paragrafe.
PIATA ČASŤ
VNÚTORNÉ PREDPISY A REGISTER
Vnútorné predpisy
§ 37
(1)
Verejná výskumná inštitúcia vydáva
a)
organizačný poriadok,
b)
volebný a nominačný poriadok na funkciu člena správnej rady,
c)
volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady, ak je zriadená,
d)
pracovný poriadok,
e)
pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov.
(2)
Verejná výskumná inštitúcia môže vydať štatút a pravidlá tvorby rozpočtu.
(3)
Ak sa verejná výskumná inštitúcia člení na organizačné zložky, vydáva vnútorný predpis, ktorý upravuje
a)
pravidlá vydávania vnútorných predpisov organizačnej zložky,
b)
pôsobnosti organizačných zložiek,
c)
pôsobnosti orgánov organizačnej zložky,
d)
podrobnosti o oprávneniach vedúceho organizačnej zložky robiť právne úkony voči tretím osobám.
(4)
Verejná výskumná inštitúcia doručuje svoje vnútorné predpisy bezodkladne po ich vydaní zakladateľovi, ktorý posúdi ich súlad s predpismi zakladateľa. Zakladateľ sa môže vyjadriť aj k súladu vnútorného predpisu verejnej výskumnej inštitúcie s týmto zákonom. Ak zakladateľ zistí vo vnútornom predpise verejnej výskumnej inštitúcie nesúlad, vráti ho verejnej výskumnej inštitúcii na dopracovanie.
§ 38
(1)
Zakladateľ vydáva
a)
pravidlá výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa,
b)
pravidlá výberového konania na obsadenie miesta vedúceho organizačnej zložky,
c)
pravidlá odmeňovania riaditeľa,
d)
pravidlá odmeňovania členov dozornej rady,
e)
pravidlá odmeňovania vedúceho organizačnej zložky,
f)
vnútorné pravidlá hospodárenia verejnej výskumnej inštitúcie vrátane pravidiel na vykonávanie podnikateľskej činnosti,
g)
zásady rozpisu finančných prostriedkov poskytovaných zakladateľom verejným výskumným inštitúciám v jeho zakladateľskej pôsobnosti.
(2)
Zakladateľ môže rozhodnúť, že niektoré z vnútorných predpisov uvedených v odseku 1 sa vzťahujú na všetky verejné výskumné inštitúcie v jeho pôsobnosti.
(3)
Zakladateľ môže vydať vzorový vnútorný predpis verejnej výskumnej inštitúcie a určiť lehotu, v ktorej sú verejné výskumné inštitúcie v jeho pôsobnosti povinné zosúladiť svoje vnútorné predpisy so vzorovým predpisom. Ak verejná výskumná inštitúcia nesplní túto povinnosť, ustanovenia príslušného vnútorného predpisu verejnej výskumnej inštitúcie, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami vzorového vnútorného predpisu, strácajú platnosť.
(4)
Vzorovými vnútornými predpismi podľa odseku 3 sú
a)
volebný a nominačný poriadok na funkciu člena správnej rady,
b)
volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady,
c)
pravidlá tvorby rozpočtu,
d)
vnútorný predpis podľa § 37 ods. 3.
§ 39
Register
(1)
Register tvorí verejný zoznam, ktorý obsahuje údaje o verejných výskumných inštitúciách. Register je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom a prevádzkovateľom je ministerstvo školstva.
(2)
Do registra sa zapisujú
a)
názov, sídlo a identifikačné číslo
1.
verejnej výskumnej inštitúcie,
2.
zakladateľa,
b)
názov a sídlo organizačnej zložky,
c)
predmet
1.
hlavnej činnosti verejnej výskumnej inštitúcie,
2.
činností verejnej výskumnej inštitúcie podľa § 2 ods. 1,
3.
hlavnej činnosti organizačnej zložky, ak sa verejná výskumná inštitúcia člení na organizačné zložky,
4.
činností organizačnej zložky podľa § 2 ods. 1, ak sa verejná výskumná inštitúcia člení na organizačné zložky,
d)
zrušenie verejnej výskumnej inštitúcie, dôvod zrušenia a deň, ku ktorému sa verejná výskumná inštitúcia zrušuje,
e)
zriadenie a zrušenie organizačnej zložky a deň, ku ktorému sa organizačná zložka zriaďuje alebo zrušuje,
f)
rozsah oprávnení vedúceho organizačnej zložky voči tretím osobám; tieto údaje sú voči tretím osobám účinné odo dňa zápisu do registra,
g)
dátum vstupu do likvidácie a dátum skončenia likvidácie,
h)
dátum vyhlásenia konkurzu a ukončenie konkurzného konania,
i)
meno, priezvisko, značka správcu a adresa kancelárie fyzickej osoby, ktorá sa zapisuje do registra ako správca ustanovený v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní; ak je ako správca ustanovená právnická osoba, zapisuje sa jej obchodné meno, značka správcu a adresa kancelárie,
j)
dátum povolenia reštrukturalizácie a dátum ukončenia reštrukturalizačného konania,
k)
vydanie exekučného príkazu na majetok verejnej výskumnej inštitúcie a meno, priezvisko a sídlo súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie,
l)
právny dôvod výmazu verejnej výskumnej inštitúcie,
m)
zápis, zmena alebo výmaz zapisovaných údajov a ich dátumy,
n)
ďalšie skutočnosti, ak tak ustanoví zákon.
(3)
Do registra sa zapisujú údaje o riaditeľovi, vedúcom organizačnej zložky, poverenom riaditeľovi, zastupujúcom riaditeľovi, zastupujúcom vedúcom organizačnej zložky, likvidátorovi v rozsahu
a)
meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia,
c)
rodné číslo; u zahraničnej fyzickej osoby sa vyžaduje, ak jej bolo pridelené,
d)
adresa trvalého pobytu,
e)
označenie funkcie a údaje o začiatku a konci výkonu príslušnej funkcie; to neplatí, ak ide o likvidátora.
(4)
Údaje zapisované do registra sa sprístupňujú na webovom sídle ministerstva školstva bez obmedzenia okrem dátumu narodenia a rodného čísla. Dátum narodenia a rodné číslo sa sprístupňujú len povereným zamestnancom ministerstva školstva.
§ 40
Zbierka listín
(1)
Súčasťou registra je zbierka listín.
(2)
Do zbierky listín sa ukladajú
a)
zakladacia listina, jej zmeny a jej úplné znenie,
b)
rozhodnutie zakladateľa o zlúčení, splynutí alebo rozdelení verejných výskumných inštitúcií alebo zmluva zakladateľov o zlúčení alebo splynutí verejných výskumných inštitúcií,
c)
rozhodnutie zakladateľa o zrušení verejnej výskumnej inštitúcie alebo jej organizačnej zložky a rozhodnutie zakladateľa o zriadení organizačnej zložky,
d)
správa o priebehu likvidácie a správa o použití likvidačného zostatku,
e)
rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu alebo o povolení reštrukturalizácie, rozhodnutie súdu o ukončení týchto konaní, rozhodnutie súdu o zmene alebo zrušení týchto rozhodnutí a rozhodnutie súdu o zmene správcu, ktorý bol ustanovený v konkurznom konaní alebo v reštrukturalizačnom konaní,
f)
rozhodnutia súdu v exekučnom konaní,
g)
listina obsahujúca meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorou sa preukazuje ustanovenie do funkcie alebo skončenie funkcie osôb, ktoré sú
1.
riaditeľom,
2.
vedúcim organizačnej zložky,
3.
povereným riaditeľom,
4.
zastupujúcim riaditeľom,
5.
zastupujúcim vedúcim organizačnej zložky alebo
6.
likvidátorom,
h)
podpisové vzory osôb podľa písmena g).
(3)
Listiny ukladané do zbierky listín sa predkladajú ministerstvu školstva do 30 dní od ich vyhotovenia; ak ide o rozhodnutie súdu, do 30 dní od jeho doručenia verejnej výskumnej inštitúcii.
(4)
Ministerstvo školstva založí listiny do zbierky listín bezodkladne po ich predložení. Po uložení listín do zbierky listín ministerstvo školstva bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle oznámenie o uložení listín do zbierky listín.
§ 41
Registrácia
(1)
Ministerstvo školstva uskutočňuje registráciu na návrh.
(2)
Návrh na zápis údajov do registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov (ďalej len „návrh na zápis“) podáva navrhovateľ, ktorým je
a)
zakladateľ alebo
b)
verejná výskumná inštitúcia.
(3)
Návrh na zápis podáva zakladateľ, ak ide o
a)
vznik verejnej výskumnej inštitúcie,
b)
zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie,
c)
zmenu zakladacej listiny,
d)
zmenu riaditeľa, povereného riaditeľa, zastupujúceho riaditeľa alebo likvidátora,
e)
vstup verejnej výskumnej inštitúcie do likvidácie,
f)
výmaz verejnej výskumnej inštitúcie z registra.
(4)
Návrh na zápis podáva verejná výskumná inštitúcia, ak nejde o návrh na zápis podľa odseku 3.
(5)
Návrh na zápis obsahuje označenie navrhovateľa, adresáta návrhu na zápis a zoznam príloh návrhu na zápis. Z obsahu návrhu na zápis musí byť zrejmé, aký údaj alebo skutočnosť majú byť do registra zapísané.
(6)
Navrhovateľ je povinný k návrhu na zápis priložiť listiny preukazujúce skutočnosti, ktoré majú byť do registra zapísané. Ak zapisované skutočnosti nemožno preukázať inak a nebráni tomu všeobecný záujem, ministerstvo školstva môže namiesto listiny pripustiť čestné vyhlásenie. Tieto listiny tvoria súčasť návrhu na zápis.
(7)
Ak sú listiny podľa odseku 6 zároveň listinami, ktoré sa zakladajú do zbierky listín, predkladajú sa v dvoch vyhotoveniach spolu s návrhom na zápis. Ak je k návrhu na zápis priložená listina v jednom vyhotovení, považuje sa za prílohu návrhu na zápis a neuloží sa do zbierky listín.
(8)
Návrh na zápis je navrhovateľ povinný podať ministerstvu školstva v lehote 30 dní
a)
odo dňa prijatia príslušného rozhodnutia zakladateľa alebo verejnej výskumnej inštitúcie,
b)
odo dňa doručenia príslušného rozhodnutia súdu verejnej výskumnej inštitúcii alebo
c)
od vzniku skutočnosti, ktorá odôvodňuje podanie návrhu na zápis do registra.
(9)
Ministerstvo školstva pred zápisom údajov do registra, zápisom zmeny zapísaných údajov a výmazom zapísaných údajov (ďalej len „zápis“) z predložených listín preverí, či
a)
návrh na zápis podala oprávnená osoba,
b)
je z návrhu zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha,
c)
návrh obsahuje všetky prílohy a
d)
obsah príloh nie je v rozpore s ustanoveniami tohto zákona.
(10)
Ak sú splnené podmienky podľa odseku 9, ministerstvo školstva vykoná zápis v lehote 30 dní od doručenia návrhu na zápis. Ak návrh na zápis obsahuje deň, ku ktorému má byť navrhovaný údaj zapísaný, ministerstvo školstva zapíše údaj k tomuto dňu. Ak ministerstvo školstva vykonáva zápis neskôr alebo ak návrh na zápis neobsahuje deň, ku ktorému má byť navrhovaný údaj zapísaný, ministerstvo školstva zapíše navrhovaný údaj ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania zápisu.
(11)
O vykonaní zápisu navrhovaných údajov vydá ministerstvo školstva potvrdenie, ktoré bezodkladne odošle alebo vydá navrhovateľovi. V potvrdení sa uvedie obsah vykonaného zápisu. Po zápise navrhovaných údajov vydá ministerstvo školstva výpis z registra, ktorý bezodkladne odošle alebo vydá navrhovateľovi.
(12)
Ak návrh na zápis nespĺňa podmienky podľa tohto zákona, ministerstvo školstva zápis nevykoná a konanie preruší. V rozhodnutí o prerušení konania ministerstvo školstva určí navrhovateľovi lehotu, najmenej 30 dní, na odstránenie nedostatkov. Rozhodnutie o prerušení konania zároveň obsahuje opísanie nedostatkov návrhu alebo jeho príloh. Ak navrhovateľ v určenej lehote neodstráni nedostatky návrhu na zápis do registra alebo jeho príloh podľa rozhodnutia ministerstva školstva o prerušení konania, ministerstvo školstva konanie zastaví.
(13)
Ak ministerstvo školstva zistí nesúlad medzi skutočným stavom a stavom zapísaným v registri, vyzve právnickú osobu oprávnenú podať návrh na zápis príslušných údajov na nápravu.
ŠIESTA ČASŤ
SPRÁVNE DELIKTY
§ 42
(1)
Správneho deliktu sa dopustí zakladateľ alebo verejná výskumná inštitúcia, ak nesplní povinnosť
a)
predložiť ministerstvu školstva listiny na založenie do zbierky listín registra v lehote podľa § 40 ods. 3,
b)
podať návrh na zápis v lehote podľa § 41 ods. 8,
c)
zverejniť na svojom webovom sídle dokumenty podľa § 2 ods. 3 písm. d),
d)
podať návrh na zápis, ak ide o zosúladenie skutočného stavu a stavu zapísaného v registri a ministerstvo školstva na zápis písomne vyzvalo,
e)
uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok v lehote podľa § 27 ods. 2.
(2)
Za správny delikt podľa odseku 1 ministerstvo školstva uloží pokutu do 10 000 eur. Pokutu možno uložiť aj opakovane, a to až do odstránenia nezákonného stavu. Pokutu možno uložiť opakovane najskôr po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
(3)
Ministerstvo školstva uloží pokutu do 5 000 eur tomu, kto vo svojom názve alebo obchodnom mene neoprávnene používa označenie „verejná výskumná inštitúcia“ alebo skratku „v. v. i.“, a to aj opakovane až do odstránenia nezákonného stavu. Pokutu možno uložiť opakovane najskôr po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
(4)
Pri určení výšky pokuty ministerstvo školstva prihliadne na závažnosť porušenia povinností, na dĺžku trvania protiprávneho stavu, na nápravu zisteného porušenia a na dĺžku trvania odstránenia jeho následkov.
(5)
Ak počas konania došlo k bezodkladnej náprave pred vydaním rozhodnutia o uložení pokuty, ministerstvo školstva môže konanie o uloženie pokuty zastaviť.
(6)
Pokutu podľa odseku 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo školstva zistilo porušenie príslušnej povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa jej porušenia. Pokutu podľa odseku 3 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo školstva zistilo, že osoba neoprávnene používa vo svojom názve alebo obchodnom mene označenie alebo skratku podľa § 1 ods. 3, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď osoba začala také označenie alebo skratku používať.
(7)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
(8)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA A TRANSFORMÁCIA ŠTÁTNEJ ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE ALEBO ŠTÁTNEJ PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE NA VEREJNÚ VÝSKUMNÚ INŠTITÚCIU
§ 43
Spoločné ustanovenia
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok okrem konania podľa § 42.
(2)
Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov verejných výskumných inštitúcií upravuje osobitný predpis.28) Pracovný pomer s tvorivým zamestnancom verejnej výskumnej inštitúcie možno uzatvoriť na dobu určitú aj opakovane,29) ak je to potrebné na realizáciu ďalšieho projektu výskumu a vývoja alebo na plnenie ďalšej pracovnej úlohy v oblasti výskumu a vývoja.
(3)
Vo verejnej výskumnej inštitúcii ako zamestnanci pôsobia výskumní pracovníci a ostatní zamestnanci.
(4)
Pracovný pomer výskumného pracovníka verejnej výskumnej inštitúcie uzatvorený na neurčitý čas sa skončí uplynutím posledného dňa kalendárneho roka, v ktorom výskumný pracovník dovŕšil 70 rokov veku, ak sa jeho pracovný pomer neskončí skôr. Ak výskumný pracovník verejnej výskumnej inštitúcie s pracovným pomerom na neurčitý čas v čase dovŕšenia 70. roku veku vykonáva funkciu riaditeľa alebo funkciu vedúceho organizačnej zložky, jeho pracovný pomer sa skončí uplynutím funkčného obdobia, ak sa jeho pracovný pomer neskončí skôr.
(5)
Verejná výskumná inštitúcia môže s výskumným pracovníkom, ktorý dovŕšil 70 rokov veku, uzatvoriť pracovný pomer najviac na päť rokov, ak je to potrebné na plnenie úlohy v oblasti výskumu a vývoja alebo na dobu trvania projektu výskumu a vývoja, na ktorého riešení sa zúčastňuje; takto možno uzatvoriť pracovný pomer aj opakovane.
(6)
Právny úkon týkajúci sa nakladania s majetkom, ktorý nebol urobený v súlade s obmedzeniami a postupom, ktoré vyžaduje tento zákon, je neplatný.
(7)
Listiny, ktoré majú byť podkladmi na vykonanie zápisu do katastra nehnuteľností, musia mať náležitosti podľa osobitného predpisu.30) Na účely vykonania zápisu do katastra nehnuteľností sa predkladá najmä písomný súhlas podľa § 35 a znalecký posudok, ktorým bola stanovená hodnota nehnuteľnej veci, ak sa vyžaduje podľa § 35 ods. 7.
(8)
Za bezúhonného na účely tohto zákona sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za
a)
úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
b)
nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody, ak odsúdenie nebolo zahladené.
§ 44
Transformácia štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie na verejnú výskumnú inštitúciu
(1)
Transformáciou štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie na verejnú výskumnú inštitúciu (ďalej len „transformácia“) je proces, v ktorom sa na základe rozhodnutia ústredného orgánu štátnej správy a so súhlasom vlády s transformačným projektom stáva štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia, ktorá uskutočňuje výskum, verejnou výskumnou inštitúciou, ktorej zakladateľom je ústredný orgán štátnej správy, ktorý zriadil príslušnú štátnu rozpočtovú organizáciu alebo štátnu príspevkovú organizáciu.
(2)
Transformácia sa začína dňom vydania rozhodnutia ústredného orgánu štátnej správy, ktoré obsahuje
a)
základné identifikačné údaje štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie,
b)
označenie majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie, ktorý prechádza na transformovanú verejnú výskumnú inštitúciu,
c)
dátum zmeny právnej formy,
d)
zakladaciu listinu transformovanej verejnej výskumnej inštitúcie, ktorá obsahuje
1.
názov, sídlo a identifikačné číslo zakladateľa,
2.
názov, sídlo a identifikačné číslo transformovanej verejnej výskumnej inštitúcie,
3.
predmet hlavnej činnosti,
4.
názvy organizačných zložiek,
5.
orgány verejnej výskumnej inštitúcie a počet členov správnej rady, vedeckej rady, ak je zriadená, a dozornej rady,
6.
náležitosti podľa osobitného predpisu,30) ak ide o majetok podľa písmena b),
e)
štatút verejnej výskumnej inštitúcie.
(3)
Transformácia končí zmenou právnej formy, ktorá nastáva od 1. januára kalendárneho roku nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bol udelený súhlas vlády s transformačným projektom.
(4)
Ústredný orgán štátnej správy v spolupráci s príslušnou štátnou rozpočtovou organizáciou alebo štátnou príspevkovou organizáciou vypracuje transformačný projekt, ktorý obsahuje
a)
rozhodnutie podľa odseku 2,
b)
účtovnú závierku štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie,
c)
charakteristiku doterajšej činnosti štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie,
d)
informáciu o počte a kvalifikačnej štruktúre zamestnancov štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie a
e)
návrh predpokladaného celkového hospodárenia transformovanej verejnej výskumnej inštitúcie.
(5)
Ak vláda s transformačným projektom súhlasí, ministerstvo školstva zapíše transformovanú verejnú výskumnú inštitúciu do registra ku dňu skončenia transformácie a založí do zbierky listín príslušné listiny. Ak vláda s transformačným projektom nesúhlasí, transformácia sa zastavuje.
(6)
Na transformovanú verejnú výskumnú inštitúciu odo dňa skončenia transformácie
a)
prechádza majetok, ktorý je k 31. decembru vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe príslušnej štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie určený v rozhodnutí podľa odseku 2, vrátane práv nadobúdateľa zmluvnej licencie, práv nadobúdateľa nútenej licencie, práv predchádzajúceho užívateľa a práv oprávneného užívateľa; ak ide o nehnuteľný majetok, tento prechádza na verejnú výskumnú inštitúciu ako prioritný majetok podľa § 31,
b)
prechádzajú práva a povinnosti štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov,
c)
prechádzajú práva a povinnosti z iných právnych vzťahov štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie a
d)
prechádzajú peňažné prostriedky, s ktorými k 31. decembru hospodári štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia v rozsahu podľa osobitného predpisu.31)
(7)
Majetok, ktorý je k 31. decembru vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe príslušnej štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie a nie je uvedený v rozhodnutí podľa odseku 2, prechádza odo dňa skončenia transformácie do správy ústredného orgánu štátnej správy, ktorý túto štátnu rozpočtovú organizáciu alebo štátnu príspevkovú organizáciu zriadil.
(8)
O majetku, právach a povinnostiach vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov, právach a povinnostiach vyplývajúcich z iných právnych vzťahov a o peňažných prostriedkoch, ktoré prechádzajú na transformovanú verejnú výskumnú inštitúciu, sa do jedného mesiaca odo dňa skončenia transformácie vyhotoví protokol medzi ústredným orgánom štátnej správy a transformovanou verejnou výskumnou inštitúciou. Súčasťou protokolu sú aj listiny preukazujúce existenciu, obsah a rozsah majetku, práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov, práv a povinností vyplývajúcich z iných právnych vzťahov a peňažných prostriedkov.
(9)
Návrh na záznam vlastníckeho práva transformovanej verejnej výskumnej inštitúcie do katastra nehnuteľností podá zakladateľ do troch mesiacov odo dňa skončenia transformácie; návrh na tento záznam môže podať iba zakladateľ. Podkladom na vykonanie takého záznamu je rozhodnutie podľa odseku 2 a uznesenie vlády, ktorým bol vyslovený súhlas s transformačným projektom.
(10)
Na účely nadobudnutia alebo zachovania práv duševného vlastníctva sa v prospech transformovanej verejnej výskumnej inštitúcie zohľadňuje aj činnosť uskutočnená príslušnou štátnou rozpočtovou organizáciou alebo štátnou príspevkovou organizáciou pred ich nadobudnutím transformovanou verejnou výskumnou inštitúciou.
(11)
Ak sa na účinnosť prechodu práva duševného vlastníctva voči tretím osobám vyžaduje zápis do evidencie podľa osobitného predpisu,14) transformovaná verejná výskumná inštitúcia je povinná podať návrh na zápis do tejto evidencie bezodkladne.
(12)
Osoba, ktorá ku dňu predchádzajúcemu dňu skončenia transformácie vykonáva funkciu riaditeľa príslušnej štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie sa odo dňa skončenia transformácie stáva riaditeľom transformovanej verejnej výskumnej inštitúcie.
(13)
Organizačné zložky príslušnej štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie sa odo dňa skončenia transformácie stávajú organizačnými zložkami transformovanej verejnej výskumnej inštitúcie. Osoby, ktoré ku dňu predchádzajúcemu dňu skončenia transformácie vykonávajú funkcie vedúcich organizačných zložiek štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie sa odo dňa skončenia transformácie stávajú vedúcimi príslušných organizačných zložiek transformovanej verejnej výskumnej inštitúcie.
(14)
Osoby podľa odsekov 12 a 13 vykonávajú príslušnú funkciu po skončení transformácie do konca funkčného obdobia, ktoré im začalo plynúť pred skončením transformácie.
ÔSMA ČASŤ
PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 45
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2021
Pracovný pomer výskumného pracovníka verejnej výskumnej inštitúcie, ktorý dovŕšil vek 70 rokov do 31. októbra 2021, sa skončí najneskôr
a)
31. decembra 2022, ak ide o výskumného pracovníka verejnej výskumnej inštitúcie v pracovnom pomere na neurčitý čas, ktorý nevykonáva funkciu riaditeľa alebo vedúceho organizačnej zložky, alebo
b)
uplynutím funkčného obdobia, ak ide o výskumného pracovníka verejnej výskumnej inštitúcie, ktorý vykonáva funkciu riaditeľa alebo vedúceho organizačnej zložky.
Čl. II
Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona č. 40/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 2 sa slová „zriaďuje ako rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie“ nahrádzajú slovami „zakladá ako verejné výskumné inštitúcie“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
2) Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
V § 3 odseky 3 až 5 znejú:
„(3)
Akadémia na účely reprezentácie, propagácie rozvoja vedy a rozširovania jej vedeckých poznatkov zriaďuje učenú spoločnosť ako čestný orgán akadémie, ktorého členmi sa môžu stať významní vedci, ktorí obohatili vedu v Slovenskej republike i v zahraničí. Členmi učenej spoločnosti sa môžu stať aj významní vedci zo zahraničia.
(4)
Členom učenej spoločnosti patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri plnení úloh vyplývajúcich z účelu, na ktorý sa zriadila učená spoločnosť, podľa osobitného predpisu.4)
(5)
Názov učenej spoločnosti, spôsob jej zriadenia a finančné zabezpečenie určuje štatút akadémie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
4) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Činnosť akadémie je zameraná na základný výskum vo vybraných odboroch prírodných vied, technických vied, lekárskych vied, pôdohospodárskych vied, spoločenských vied a humanitných vied. Akadémia sa zúčastňuje aj na aplikovanom výskume, vývoji a inováciách.“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
8) § 9 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
9) Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
8.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Akademická obec
(1)
Akadémia vytvára akademické obce
a)
akadémie a
b)
organizácií.
(2)
Akademickú obec akadémie tvoria
a)
zamestnanci všetkých organizácií, ktorí
1.
majú vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa,
2.
vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú, vývojovú alebo inovačnú činnosť a
3.
sú v pracovnom pomere s organizáciou v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času a
b)
študenti študijných programov tretieho stupňa, na uskutočňovaní ktorých sa podieľajú všetky organizácie.
(3)
Akademickú obec organizácie tvoria
a)
zamestnanci príslušnej organizácie, ktorí
1.
majú vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa,
2.
vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú, vývojovú alebo inovačnú činnosť a
3.
sú v pracovnom pomere s organizáciou v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času a
b)
študenti študijných programov tretieho stupňa, na uskutočňovaní ktorých sa podieľa príslušná organizácia.“.
9.
V § 8 odsek 2 znie:
„(2)
Snem akadémie tvoria členovia volení akademickými obcami organizácií z akademickej obce akadémie spôsobom určeným v štatúte akadémie.“.
10.
V § 8 odsek 4 znie:
„(4)
Na čele snemu akadémie je predseda snemu akadémie, ktorého volia členovia snemu akadémie spomedzi seba. Predsedu snemu akadémie zastupujú podpredsedovia snemu akadémie, ktorých volia členovia snemu akadémie z členov snemu akadémie. Počet podpredsedov snemu akadémie a rozsah ich práv a povinností určuje štatút akadémie.“.
11.
V § 8 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak funkcia predsedu snemu akadémie nie je obsadená, snem akadémie zvoláva podpredseda snemu akadémie.“.
12.
V § 8 ods. 6 sa slová „vedeckej organizácie (§ 15 ods. 3 písm. a) v doplňujúcich voľbách
(odsek 2)“ nahrádzajú slovami „organizácie v doplňujúcich voľbách uskutočnených podľa odseku 2“.
13.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
10) Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 8 ods. 7 písm. i) sa za slovo „obce“ vkladá slovo „akadémie“.
15.
V § 8 ods. 7 písm. k) sa slová „pracovísk výskumu a vývoja mimo akadémie (§ 9 ods. 5)“ nahrádzajú slovami „ďalších právnických osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj“.
16.
V § 8 ods. 7 písm. l) sa za slovo „školstva“ vkladá čiarka a slová „vedy, výskumu a športu“.
17.
V § 8 ods. 7 písmená m) a n) znejú:
„m)
schvaľuje pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov organizácií a vedúcich organizačných zložiek organizácií a
n)
schvaľuje návrh predsedníctva akadémie na založenie, splynutie, zlúčenie, rozdelenie organizácie alebo jej zrušenie s likvidáciou; ak ide o organizáciu podľa § 21a ods. 11, schvaľuje aj návrh predsedníctva akadémie na zriadenie, splynutie, zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie organizačnej zložky takej organizácie.“.
18.
V § 8 odsek 8 znie:
„(8)
Predseda snemu akadémie na základe výsledkov volieb v sneme akadémie do predsedníctva akadémie a do vedeckej rady akadémie vymenúva a na základe uznesenia snemu akadémie odvoláva členov predsedníctva akadémie a členov vedeckej rady akadémie.“.
19.
V § 9 sa vypúšťa odsek 4. Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.
20.
V § 9 ods. 4 sa slová „pracovísk výskumu a vývoja mimo akadémie“ nahrádzajú slovami „ďalších právnických osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj“.
21.
V § 9 ods. 7 písmeno f) znie:
„f)
schvaľuje štatút učenej spoločnosti,“.
22.
V § 9 ods. 7 písm. g) sa vypúšťa slovo „vedeckých“.
23.
V § 10 ods. 2 sa slová „akadémie, vedecký sekretár akadémie a“ nahrádzajú slovami „akadémie a“ a na konci sa pripája táto veta: „Funkcia člena predsedníctva akadémie je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa organizácie a vedúceho organizačnej zložky organizácie.“.
24.
V § 10 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Tá istá osoba môže vykonávať funkciu člena predsedníctva akadémie najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.“.
25.
V § 10 ods. 5 písm. c) sa vypúšťajú slová „a vedeckého sekretára akadémie“.
26.
V § 10 ods. 5 písm. e) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a jeho zmeny“.
27.
V § 10 ods. 5 písm. e) štvrtom bode sa vypúšťa slovo „akadémie“.
28.
V § 10 ods. 5 sa písmeno e) dopĺňa šiestym a siedmym bodom, ktoré znejú:
„6.
návrh na založenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie organizácie s likvidáciou; ak ide o organizáciu podľa § 21a ods. 11 aj návrh na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie organizačnej zložky organizácie,
7.
návrh pravidiel výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov organizácií a vedúcich organizačných zložiek organizácií,“.
29.
V § 10 ods. 5 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená f) až h).
30.
V § 10 ods. 5 písm. f) sa slová „riaditeľov (vedúcich) organizácií“ nahrádzajú slovami „riaditeľov organizácií, vedúcich organizačných zložiek organizácií“.
31.
V § 10 ods. 5 písm. h) znie:
„h)
rozhoduje o všetkých veciach a právnych úkonoch, ktoré podľa osobitného predpisu2) uskutočňuje akadémia ako zakladateľ organizácií, ak o nich nerozhoduje iný orgán akadémie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.
32.
§ 11 sa vypúšťa.
33.
V § 12 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Tá istá osoba môže vykonávať funkciu predsedu akadémie najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Ak predsedovi akadémie zanikne jeho funkcia pred uplynutím funkčného obdobia, funkčné obdobie nasledujúceho predsedu akadémie končí dňom, keď by malo uplynúť funkčné obdobie predchádzajúceho predsedu akadémie.“.
34.
V § 12 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a vedúcich organizačných zložiek organizácií“.
35.
V § 12 odsek 7 znie:
„(7)
Predseda akadémie na návrh predsedníctva akadémie vymenúva a odvoláva
a)
podpredsedu akadémie,
b)
riaditeľa organizácie a
c)
vedúceho organizačnej zložky organizácie.“.
36.
V § 12 odsek 9 znie:
„(9)
Predseda akadémie bezodkladne po vymenovaní do funkcie určí, ktorý z podpredsedov akadémie vykonáva práva a povinnosti predsedu akadémie v celom rozsahu pre prípad
a)
neprítomnosti predsedu akadémie alebo
b)
ak funkcia predsedu akadémie nie je obsadená.“.
37.
V § 12 odseky 11 a 12 znejú:
„(11)
Predseda akadémie poveruje členov predsedníctva akadémie plnením konkrétnych úloh.
(12)
Zmluvu o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja organizácii13a) uzatvára predseda akadémie na základe návrhu predsedníctva akadémie na rozdelenie rozpočtu akadémie, ktorý vychádza zo zásad rozdelenia rozpočtu schválených snemom akadémie a z výsledkov pravidelného hodnotenia organizácií.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
13a) § 25 ods. 1 a 2 zákona č. 243/2017 Z. z.“.
38.
V § 12 ods. 13 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „14)“ nahrádza odkazom „9)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 sa vypúšťa.
39.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17)
Predseda akadémie môže na návrh vedeckej rady organizácie udeliť za významné prínosy v oblasti vedy a výskumu vedeckému pracovníkovi staršiemu, ako je vek odchodu do starobného dôchodku, ktorý skončil pracovný pomer s organizáciou a ktorý naďalej aktívne vedecky pôsobí, čestný titul „emeritný vedecký pracovník“. Akadémia a organizácie umožnia emeritným vedeckým pracovníkom zúčastňovať sa na výskume a na ich iných činnostiach.“.
40.
V § 13 ods. 1 sa slovo „zriaďovateľa“ nahrádza slovom „zakladateľa“.
41.
V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
42.
§ 14 vrátane nadpisu znie:
„§14
Štatút akadémie
(1)
Štatút akadémie ako základný dokument akadémie upravuje podrobnosti o
a)
úlohách a činnostiach akadémie,
b)
vnútornej organizačnej štruktúre akadémie,
c)
postavení a činnosti orgánov akadémie,
d)
počte členov orgánov akadémie a pravidlách ich odmeňovania podľa osobitných predpisov,10)
e)
spôsobe vytvárania orgánov akadémie, vzniku a zániku členstva v nich,
f)
spôsobe rokovania a uznášania sa orgánov akadémie,
g)
pravidlách vydávania ďalších vnútorných predpisov akadémie a
h)
ďalších skutočnostiach podľa tohto zákona.
(2)
Štatút akadémie a jeho zmeny schvaľuje snem akadémie dvojtretinovou väčšinou všetkých členov snemu akadémie.“.
43.
Tretia časť sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17 až 22 sa vypúšťajú.
44.
Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie
㤠21a
Transformácia organizácií na verejné výskumné inštitúcie
(1)
Všetky organizácie zriadené akadémiou podľa predpisu účinného do 30. júna 2018 existujúce k 30. júnu 2018 sa od 1. júla 2018 stávajú verejnými výskumnými inštitúciami založenými podľa osobitného predpisu.2) Ich zakladateľom je akadémia.
(2)
Akadémia predloží Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
a)
zakladaciu listinu verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 obsahujúcu údaje podľa osobitného predpisu,23) identifikačné číslo verejnej výskumnej inštitúcie a označenie tých častí majetku verejnej výskumnej inštitúcie, ktoré budú využívať jej organizačné zložky osobitne pre každú organizačnú zložku,
b)
údaje zapisované do registra verejných výskumných inštitúcií (ďalej len „register“) a listiny zakladané do zbierky listín podľa osobitného predpisu;2) ak ide o vnútorné predpisy, akadémia ich založí do zbierky listín do 31. decembra 2018.
(3)
Ministerstvo zapíše verejné výskumné inštitúcie podľa odseku 1 do registra od 1. júla 2018. Splnenie povinnosti podľa odseku 2 ministerstvo vyznačí v registri a o jej splnení vydá verejnej výskumnej inštitúcii podľa odseku 1 potvrdenie. Ak akadémia nesplní povinnosť podľa odseku 2 do 1. apríla 2018, ministerstvo ju vyzve na doplnenie údajov alebo listín v lehote do 31. mája 2018.
(4)
Po splnení povinnosti podľa odseku 2 na verejnú výskumnú inštitúciu podľa odseku 1 od 1. júla 2018
a)
prechádza majetok, okrem archeologických nálezov podľa osobitného predpisu,24) ktorý je k 30. júnu 2018 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe príslušnej organizácie, vrátane práv nadobúdateľa zmluvnej licencie, práv nadobúdateľa nútenej licencie, práv predchádzajúceho užívateľa a práv oprávneného užívateľa; ak ide o nehnuteľný majetok, tento prechádza na verejnú výskumnú inštitúciu ako prioritný majetok podľa osobitného predpisu,25)
b)
prechádzajú práva a povinnosti zaväzujúce príslušnú organizáciu z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov k 30. júnu 2018,
c)
prechádzajú práva a povinnosti zaväzujúce príslušnú organizáciu z iných právnych vzťahov k 30. júnu 2018 vrátane oprávnení, ktoré vznikli podľa osobitných predpisov26) a
d)
prechádzajú peňažné prostriedky, s ktorými k 30. júnu 2018 hospodári príslušná organizácia v rozsahu podľa osobitného predpisu.27)
(5)
Peňažné prostriedky v rezervnom fonde a sociálnom fonde organizácie od 1. júla 2018 prechádzajú do príslušného fondu verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1.
(6)
Od 1. januára 2022 prechádza na verejnú výskumnú inštitúciu podľa odseku 1 určenú akadémiou majetok, ktorý je k 31. decembru 2021 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe akadémie a bol pred 1. januárom 2018 nadobudnutý z finančných prostriedkov poskytnutých na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie podľa osobitného predpisu,28) vrátane pozemkov, ktoré sú k 31. decembru 2021 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe akadémie, na ktorých je tento nehnuteľný majetok umiestnený, a práv nadobúdateľa zmluvnej licencie, práv nadobúdateľa nútenej licencie, práv predchádzajúceho užívateľa a práv oprávneného užívateľa. Akadémia je povinná do 31. júla 2018 rozhodnúť o tom, ktorým verejným výskumným inštitúciám podľa odseku 1 dá tento majetok do výpožičky, a v tejto lehote s nimi uzatvoriť zmluvu o výpožičke, ak vzťah verejných výskumných inštitúcií podľa odseku 1 k tomuto majetku nemožno upraviť postupom podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie. Takú zmluvu o výpožičke môže akadémia vypovedať len po predchádzajúcom písomnom vyjadrení príslušnej verejnej výskumnej inštitúcie; ak sa verejná výskumná inštitúcia nevyjadrí do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti akadémie o vyjadrenie, platí, že verejná výskumná inštitúcia sa vyjadrila súhlasne.
(7)
O majetku, právach a povinnostiach vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov, právach a povinnostiach vyplývajúcich z iných právnych vzťahov a o peňažných prostriedkoch, osobitne o peňažných prostriedkoch podľa odseku 5, ktoré od 1. júla 2018 prechádzajú na verejné výskumné inštitúcie podľa odseku 1, sa do 31. júla 2018 vyhotoví protokol medzi akadémiou a príslušnou verejnou výskumnou inštitúciou obsahujúci náležitosti podľa osobitného predpisu;29) ak ide o majetok podľa odseku 6, protokol sa vyhotoví do 31. januára 2022. Súčasťou protokolu sú aj listiny preukazujúce existenciu, obsah a rozsah majetku, práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov, práv a povinností vyplývajúcich z iných právnych vzťahov a peňažných prostriedkov.
(8)
Návrh na záznam vlastníckeho práva verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 do katastra nehnuteľností podá akadémia do 30. septembra 2018, alebo ak ide o majetok podľa odseku 6, návrh podá do 31. marca 2022; tento návrh môže podať iba akadémia. Podkladom na vykonanie záznamu v katastri nehnuteľností je protokol podľa odseku 7, a ak ide o majetok podľa odseku 4, podkladom je aj zakladacia listina verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1.
(9)
Na účely nadobudnutia alebo zachovania práv duševného vlastníctva sa v prospech verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 zohľadňuje aj činnosť uskutočnená predchádzajúcim nositeľom týchto práv pred ich nadobudnutím verejnou výskumnou inštitúciou podľa odseku 1.
(10)
Ak sa na účinnosť prechodu práva duševného vlastníctva voči tretím osobám vyžaduje zápis do evidencie podľa osobitného predpisu,30) verejná výskumná inštitúcia podľa odseku 1 je povinná podať návrh na zápis do tejto evidencie bezodkladne.
(11)
Ak sa organizácie zlúčia alebo splynú do 30. júna 2018 a k 1. júlu 2018 sa zriaďuje vo verejnej výskumnej inštitúcii podľa odseku 1 organizačná zložka s rovnakým označením alebo s rovnakým predmetom činnosti ako príslušná organizácia, osoba, ktorá do zlúčenia alebo do splynutia týchto organizácií vykonáva funkciu riaditeľa organizácie sa od 1. júla 2018 stáva vedúcim organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1.
(12)
Ak sa organizácie zlúčia alebo splynú do 30. júna 2018, k 1. júlu 2018 sa zriaďuje vo verejnej výskumnej inštitúcii podľa odseku 1 organizačná zložka s rovnakým označením alebo s rovnakým predmetom činnosti ako príslušná organizácia a štatút verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 upravuje orgány organizačnej zložky s rovnakým označením alebo s rovnakou funkciou, orgány príslušnej organizácie sa od 1. júla 2018 stávajú orgánmi organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1.
(13)
Ak nejde o prípad podľa odseku 11,
a)
osoba, ktorá k 30. júnu 2018 vykonáva funkciu riaditeľa príslušnej organizácie sa od 1. júla 2018 stáva riaditeľom verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 a
b)
kolektívne orgány príslušnej organizácie sa od 1. júla 2018 stávajú kolektívnymi orgánmi verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1.
(14)
Ak nejde o prípad podľa odseku 11, organizácia sa člení na organizačné zložky a k 1. júlu 2018 sa zriaďuje vo verejnej výskumnej inštitúcii podľa odseku 1 organizačná zložka s rovnakým označením alebo s rovnakým predmetom činnosti ako príslušná organizačná zložka,
a)
osoba, ktorá k 30. júnu 2018 vykonáva funkciu vedúceho organizačnej zložky organizácie sa od 1. júla 2018 stáva vedúcim organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 a
b)
kolektívne orgány organizačnej zložky organizácie sa stávajú kolektívnymi orgánmi organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1.
(15)
Funkčné obdobie osôb a členov orgánov podľa odsekov 11 až 14 podľa predpisov účinných do 30. júna 2018 sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. júna 2018.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23 až 30 znejú:
23) § 4 ods. 2 písm. a) až f) a h) zákona č. 243/2017 Z. z.
24) § 2 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
25) § 31 zákona č. 243/2017 Z. z.
26) Napríklad § 13 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení zákona č. 100/2008 Z. z., § 5 ods. 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 21/2007 Z. z., § 26a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z.
27) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
§ 8 ods. 4 a 5 a § 26 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28) § 15 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.
29) § 42 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
30) Napríklad § 12 zákona č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov, § 22 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon), § 12 a 21 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 18 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.“.
Čl. III
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 381/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 2a sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
verejná výskumná inštitúcia.9b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:
9b) Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 490/2008 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 354/2016 Z. z. a zákona č. 55/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 1 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
právnické osoby zriadené zákonom, právnické osoby zriadené štátnym orgánom, obcou alebo vyšším územným celkom podľa osobitného predpisu1) a verejné výskumné inštitúcie,1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
1a) Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. V
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 413/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 204/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 316/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 474/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 578/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 62/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 288/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 325/2014 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z. a zákona č. 217/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písmeno i) znie:
„i)
Slovenská akadémia vied a verejné výskumné inštitúcie,4aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4aa znie:
4aa) Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
16) Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 10 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Limit osobného príplatku podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na zamestnancov verejnej výskumnej inštitúcie.“.
Čl. VI
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 352/2016 Z. z. a zákona č. 146/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V 14 ods. 6 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Zakladateľ verejnej výskumnej inštitúcie je povinný vypracovať návrh súhrnného rozpočtu za verejné výskumné inštitúcie vo svojej zakladateľskej pôsobnosti a prerokovať ho s ministerstvom financií.“.
2.
V § 19 ods. 12 sa slová „verejná vysoká škola a Fond na podporu vzdelávania“ nahrádzajú slovami „verejná vysoká škola, Fond na podporu vzdelávania a verejná výskumná inštitúcia“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 22aaa sa na konci pripája táto citácia: „Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:
28) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 243/2017 Z. z.“.
Čl. VII
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 268/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z. a zákona č. 79/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 17 ods. 1 písm. e) sa za slovo „vlastníctve“ vkladajú slová „verejných výskumných inštitúcií alebo vo vlastníctve“.
Čl. VIII
Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 40/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 194/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie,4a)“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
4a) Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 7b ods. 5 sa vypúšťajú slová „písm. b) až d)“.
3.
V § 11 ods. 2 písm. c) sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.
4.
V § 14 ods. 4 sa za slovo „vied“ vkladá čiarka a slová „verejné výskumné inštitúcie“.
5.
V § 16 ods. 7 písmeno a) znie:
„a)
poskytovanie finančných prostriedkov na prevádzku infraštruktúry výskumu a vývoja
1.
Slovenskej akadémie vied a verejných výskumných inštitúcií v jej zakladateľskej pôsobnosti a
2.
verejných výskumných inštitúcií v zakladateľskej pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy,“.
6.
V § 16 ods. 7 písmeno c) znie:
„c)
poskytovanie finančných prostriedkov na prevádzku infraštruktúry výskumu a vývoja právnickým osobám uskutočňujúcim výskum a vývoj iným ako verejné výskumné inštitúcie, ktoré sú založené ústrednými orgánmi.“.
7.
V § 16 odsek 9 znie:
„(9)
Finančné prostriedky na prevádzku infraštruktúry výskumu a vývoja verejných výskumných inštitúcií sa poskytujú podľa osobitného predpisu.4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťa.
8.
V § 24 ods. 1 písm. c) sa za slová „štátneho sektora“ vkladá čiarka a slová „sektora verejných výskumných inštitúcií“.
9.
V § 26a ods. 2 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „a b)“.
10.
V § 26a ods. 9 a 12 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.
11.
V § 26a ods. 11 sa slová „písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. d) a e)“.
Čl. IX
Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z., zákona č. 284/2014 Z. z., zákona č. 354/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 3 ods. 1 písmeno j) znie:
„j)
vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky10a) alebo verejná výskumná inštitúcia,10b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10a a 10b znejú:
10a) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10b) Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. X
Zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 201/2013 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z. a zákona č. 177/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
verejná výskumná inštitúcia.5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
5a) Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. XI
Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 72/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 ods. 1 sa za slová „ktorým je“ vkladajú slová „verejná výskumná inštitúcia2a) alebo“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
2a) Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. XII
Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 190/2013 Z. z. a zákona č. 146/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
verejnej výskumnej inštitúcii.8aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8aa znie:
8aa) Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. XIII
Zákon č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z. a zákona č. 302/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
verejná výskumná inštitúcia.5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
5a) Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. XIV
Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 64 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
verejnej výskumnej inštitúcii.29a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
29a) Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. XV
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 353/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z. a zákona č. 238/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 70 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
verejnej výskumnej inštitúcii.53a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53a znie:
53a) Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. XVI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem čl. II bodov 1 až 43, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Napríklad § 15 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 208/2009 Z. z., § 7 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
2)
Napríklad zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení zákona č. 214/2013 Z. z., zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, § 63 až 66 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 243/2017 Z. z., § 69 až 72 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 243/2017 Z. z., zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Napríklad zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 26 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.
5a)
§ 3 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 628/2005 Z. z.
5b)
§ 9 ods. 1 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
Napríklad § 7 ods. 3 zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení zákona č. 555/2008 Z. z.
7)
§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
7a)
§ 54 ods. 22 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2018 Z. z.
8)
Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014).
10)
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11)
§ 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12)
§ 2 ods. 1 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
13)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
14)
Napríklad § 12 zákona č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov, § 22 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon), § 12 a 21 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 18 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.
15)
§ 43a ods. 3 písm. f), g), h) a i) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
16)
19)
§ 7b zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.
20)
Napríklad § 4 ods. 4 a § 9 zákona č. 146/2000 Z. z., § 11 ods. 1 a § 20 zákona č. 435/2001 Z. z.
21)
§ 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
22)
§ 4 zákona č. 343/2015 Z. z.
24)
§ 19 ods. 15 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
Napríklad zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27)
§ 60 ods. 1 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
28)
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
29)
§ 48 ods. 6 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30)
§ 42 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
31)
§ 8 ods. 4 a 5 a § 26 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.