241/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2017 do 31.12.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

241
ZÁKON
zo 14. septembra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 sa suma „20 eur“ nahrádza sumou „70 eur“.
3.
Za § 5 sa vkladajú § 5a a 5b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 5a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1)
Oprávnenej osobe podľa § 2 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) patrí do 31. decembra 2018 príspevok v sume 20 eur mesačne.
(2)
Platiteľ dôchodku rozhodne o zmene sumy príspevku podľa odseku 1 najneskôr do 31. januára 2018.
(3)
Platiteľ dôchodku rozhodne o zmene sumy príspevku podľa § 4 ods. 1 najneskôr do 31. januára 2018.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2017 okrem čl. I druhého bodu a § 5b v treťom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.